Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen - PowerPoint PPT Presentation

oshin
nye e18 ryggraden i agderbyen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen
248 Views
Download Presentation

Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem

 2. Prosjektmarkering

 3. Utbyggingstrekningen

 4. Mål • Bidra til å utvikle stamvegen mellom • E18 Oslo – Kristiansand • 2. Bidra til å styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havna i Kristiansand og Kristiansand lufthavn.

 5. Mål forts. 3. Bidra til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion

 6. Kryss på utbyggingsstrekningen Omre

 7. Rikspolitiske mål • God framkommelighet • Høy traffiksikkerhetsstandard • Godt miljø og god estetisk standard • God trafikantservice

 8. Seks ulykker på sju uker • Fvn Lørdag 5. mai 2007

 9. Stortinget Samferdsels- departement budsjettmidler Veg- direktoratet (tiltakshaver) Bompenge- selskap OPS- Selskap (byggherre) bom penger OPS-kontrakt Vegdirektoratets rolle

 10. Roller, ansvar og myndighet • Vegdirektoratet: • Kontraktsansvar • Vegvesenets lokale prosjektorganisiasjon: • Delegert myndighet fra VD, oppfølging av kontrakten • Delegert myndighet fra RS, byggherreoppgaver • Statens vegvesen, distriktskontor AA og VA : • Myndighet • Agder OPS Vegselskap: • Byggherreansvar • Styrer entreprenør CJV • Drifts- og vedlikeholdsansvar • Construction Joint Venture: • Hovedbedrift • Styrer konsulent og underentreprenører

 11. OPS - prøveprosjekt • OPS – prosjektet Grimstad – Kristiansand er det tredje av foreløpig tre • De to andre prosjektene er: • E39 Klett – Bårdshaug • E39 Lyngdal – Flekkefjord • ”Føremålet med OPS-prøveprosjekta er å få erfaringar med om ein slik modell kan gi gevinstar ved utbygging, drift og vedlikehald av store vegprosjekt.” • ”Det er eit mål å plassere risikoen hos den parten som har best føresetnad for å handtere den. Dette inneber at OPS-selskapet vil ta ein stor del av risikoen knytt til opningstidspunkt, utbyggings-, drifts- og vedligehaldskostnader” • ”Staten tek risikoen for inflasjon i driftskostnadene, endringer i vegstandard og eigne planendringar m.m.” (St.prp.nr.33)

 12. OPS - evaluering • Evalueringen av OPS-modellen er igangsatt. Rapport leveres til sommeren. • Agder OPS Vegselskap mener: • Byggetid ved tradisjonell organisering ville vært lengre • Mangel på fagfolk ville umuliggjort en tradisjonell gjennomføring • Tydelig ansvarsplassering reduserer risiko for det offentlige

 13. Funksjonsbeskrevet kontrakt

 14. Avgrensning av drifts- og vedlikeholdsfasen

 15. Driftsstrekningen Øygardsdalen - Timenes Driftsstrekningen

 16. Anlegget omfatter: • 38 km ny E18 • Kostnad 3300 mill (nåverdi) • Byggetid 3 år • 8 tunneler (2 x ca 6 km) • 78 konstruksjoner • 11 kryss • Ca 60 km med andre veger • Rasteplasser • Sidearealer (deponier, riggområder, næringsareal)

 17. Prosjektorganisering Kredittgaranti XL OPS Bilfinger Berger BOT, 50 % Sundt, 35 % E. Pihl & Søn, 15 % EIB, NIB Private banker EK LÅN Totalentreprenør Vedlikehold E&M

 18. Lokale effekter av byggeprosjektet • Utbyggingskontraktens størrelse 3 100 mill NOK • Direkte norske underavtaler 600 – 1 000 mill NOK • Stort volum av sekundære avtaler • Transport • Bolig • Oppholdskostnader • Vedlikehold • Servicefunksjoner

 19. Lengdeprofil av ny E18

 20. Borerigg

 21. Borerigg

 22. Kaldvell bru Kaldvellvassdraget

 23. Miljøtunnel, Kaldvellheia

 24. Sørlandsbyen; internasjonalt rettet men med lite kommunikasjon på tvers av. Agderbyen; et fylkesovergripende byfelt mellom Kristiansand og Arendal Stamvegsutredningen 2002

 25. Listerbyen; Ny E39 med bru over Fedafjorden og ny tverrforbindelse til Farsund gir regionen mulighet for å utvikle et tilvarende byfelt Utviklingen av bo- og arbeidsmarkeds-regioner er helt nødvendig for å utvikle regionen. Europavegen med forbindelsen fra Kristiansand til kontinentet vil i all framtid være det viktigste enkeltelementet av betydning for å utvikle Agderbyen. Stamvegsutredningen 2002

 26. Agderbyen

 27. Befolkning i Agderbyen 2006

 28. Ryggraden i den nye infrastrukturen i Torino Kombinerer jernbane med veg, sykkel og kunst Prosjekt startet i 1998 og er et stort byplanprogrem for å utvikle byen omkring den nye infrastrukturen Hva om vi kunne få til en slik helhetstenking omkring Adgerbyen? Torino (la Spina)

 29. Tenk om vi kunne få til en helhetstenking omkring utviklingen av Agderbyen Spina 3 utviklingsområde

 30. Trafikkprognose • Vekst i trafikktall basert på prognose for stamvegen gjennom Agder • Og egen trafikkmodell for Kristiansand Ca 2,9 % vekst pr år fram til 2020 Ca 1,5 % vekst pr år deretter • Trafikktall i Ådt (Årsdøgntrafikk) • Sted 2004 2010 2030 Øst 12600 15000 25000 Midt 6800 8000 13300 Vest 23400 30000 48000

 31. Sørlandsparken, hovedstad i Agderbyen? • Leder av Sørlandsparken næringsforening • Erik Rostoft • 3.500 ansatte • 650.000 m2 i løpet av 30 år • 100-200’ m2 i Lillesand

 32. ”Flyfoto”, Dyreparken øst

 33. 4-felts motorveg

 34. 4-felts veg på bro

 35. E18 år 2006 E18 år 2009 Dårlig kurvatur Dårlig sikt Trafikkfarlige kryss og avkjørsler Dårlig fremkommelighet Redusert hastighet God sikkerhet God fremkommelighet En pulsåre i Agderbyen

 36. Kirsten Lindeberg Vegen har ingen margin Må regne med flere stengninger E18 stengt!

 37. Noen sitater: I dag ligger grensen for firefelts veg ved en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 15 000. utbygging til tofelts motorveg ventes strekningene Brokelandsheia-Vinterkjær og Øygardsalen-Dyreparken i Vest-Agder utbygd i planperioden Hele utbyggingen av Ev 18 gjennom fylket til tofelts motorveg er kostnadsberegnet til i størrelsesorden 2 500 - 3 500 mill. kr. Det vurderes imidlertid høyere standard på deler av strekningen Sitat: Det planlagte OPS-prosjektet på E18 mellom Grimstad og Kristiansand vil bli gjennomført i løpet av første fireårsperiode. Prosjektet vil bli bygget som firefelts veg NTP 2002 – 2011 NTP 2006 - 2011

 38. Noen viktige sukesssfaktorer • Etablering av prosjektet ”Bedre stamvei på Sørlandet” 19.november 1999 • Samarbeid mellom offentlig og privat sektor • Fokus på veibygging i landsdelen • En samlet landsdel • Kampanjer, protesttog og trafikkaksjoner • Påvirkning i forhold til Vegdirektoratet, S.dep., Stortinget

 39. Gaupemyr og Stordalen

 40. Gaupemyr, østre avkjøring til Lillesand Bensinstasjon Bussterminal

 41. Studehei

 42. Utlasting Strømsheia

 43. Ny E18 31. august 2009

 44. Kvernåstunnelen