nye e18 ryggraden i agderbyen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen. Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem. Prosjektmarkering. Utbyggingstrekningen. Mål. Bidra til å utvikle stamvegen mellom E18 Oslo – Kristiansand

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nye e18 ryggraden i agderbyen

Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen

Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem

slide4
Mål
 • Bidra til å utvikle stamvegen mellom
 • E18 Oslo – Kristiansand
 • 2. Bidra til å styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havna i Kristiansand og Kristiansand lufthavn.
m l forts
Mål forts.

3. Bidra til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion

rikspolitiske m l
Rikspolitiske mål
 • God framkommelighet
 • Høy traffiksikkerhetsstandard
 • Godt miljø og god estetisk standard
 • God trafikantservice
seks ulykker p sju uker
Seks ulykker på sju uker
 • Fvn Lørdag 5. mai 2007
vegdirektoratets rolle

Stortinget

Samferdsels-

departement

budsjettmidler

Veg-

direktoratet

(tiltakshaver)

Bompenge-

selskap

OPS-

Selskap

(byggherre)

bom

penger

OPS-kontrakt

Vegdirektoratets rolle
roller ansvar og myndighet
Roller, ansvar og myndighet
 • Vegdirektoratet:
  • Kontraktsansvar
 • Vegvesenets lokale prosjektorganisiasjon:
  • Delegert myndighet fra VD, oppfølging av kontrakten
  • Delegert myndighet fra RS, byggherreoppgaver
 • Statens vegvesen, distriktskontor AA og VA :
  • Myndighet
 • Agder OPS Vegselskap:
  • Byggherreansvar
  • Styrer entreprenør CJV
  • Drifts- og vedlikeholdsansvar
 • Construction Joint Venture:
  • Hovedbedrift
  • Styrer konsulent og underentreprenører
ops pr veprosjekt
OPS - prøveprosjekt
 • OPS – prosjektet Grimstad – Kristiansand er det tredje av foreløpig tre
 • De to andre prosjektene er:
  • E39 Klett – Bårdshaug
  • E39 Lyngdal – Flekkefjord
 • ”Føremålet med OPS-prøveprosjekta er å få erfaringar med om ein slik modell kan gi gevinstar ved utbygging, drift og vedlikehald av store vegprosjekt.”
 • ”Det er eit mål å plassere risikoen hos den parten som har best føresetnad for å handtere den. Dette inneber at OPS-selskapet vil ta ein stor del av risikoen knytt til opningstidspunkt, utbyggings-, drifts- og vedligehaldskostnader”
 • ”Staten tek risikoen for inflasjon i driftskostnadene, endringer i vegstandard og eigne planendringar m.m.” (St.prp.nr.33)
ops evaluering
OPS - evaluering
 • Evalueringen av OPS-modellen er igangsatt. Rapport leveres til sommeren.
 • Agder OPS Vegselskap mener:
  • Byggetid ved tradisjonell organisering ville vært lengre
  • Mangel på fagfolk ville umuliggjort en tradisjonell gjennomføring
  • Tydelig ansvarsplassering reduserer risiko for det offentlige
anlegget omfatter
Anlegget omfatter:
 • 38 km ny E18
 • Kostnad 3300 mill (nåverdi)
 • Byggetid 3 år
 • 8 tunneler (2 x ca 6 km)
 • 78 konstruksjoner
 • 11 kryss
 • Ca 60 km med andre veger
 • Rasteplasser
 • Sidearealer (deponier, riggområder, næringsareal)
prosjektorganisering
Prosjektorganisering

Kredittgaranti XL

OPS

Bilfinger Berger BOT, 50 %

Sundt, 35 %

E. Pihl & Søn, 15 %

EIB, NIB

Private banker

EK

LÅN

Totalentreprenør

Vedlikehold

E&M

lokale effekter av byggeprosjektet
Lokale effekter av byggeprosjektet
 • Utbyggingskontraktens størrelse 3 100 mill NOK
 • Direkte norske underavtaler 600 – 1 000 mill NOK
 • Stort volum av sekundære avtaler
  • Transport
  • Bolig
  • Oppholdskostnader
  • Vedlikehold
  • Servicefunksjoner
kaldvell bru
Kaldvell bru

Kaldvellvassdraget

stamvegsutredningen 2002
Sørlandsbyen; internasjonalt rettet men med lite kommunikasjon på tvers av.

Agderbyen; et fylkesovergripende byfelt mellom Kristiansand og Arendal

Stamvegsutredningen 2002
stamvegsutredningen 20021
Listerbyen; Ny E39 med bru over Fedafjorden og ny tverrforbindelse til Farsund gir regionen mulighet for å utvikle et tilvarende byfelt

Utviklingen av bo- og arbeidsmarkeds-regioner er helt nødvendig for å utvikle regionen.

Europavegen med forbindelsen fra Kristiansand til kontinentet vil i all framtid være det viktigste enkeltelementet av betydning for å utvikle Agderbyen.

Stamvegsutredningen 2002
torino la spina
Ryggraden i den nye infrastrukturen i Torino

Kombinerer jernbane med veg, sykkel og kunst

Prosjekt startet i 1998 og er et stort byplanprogrem for å utvikle byen omkring den nye infrastrukturen

Hva om vi kunne få til en slik helhetstenking omkring Adgerbyen?

Torino (la Spina)
trafikkprognose
Trafikkprognose
 • Vekst i trafikktall basert på prognose for stamvegen gjennom Agder
 • Og egen trafikkmodell for Kristiansand

Ca 2,9 % vekst pr år fram til 2020

Ca 1,5 % vekst pr år deretter

 • Trafikktall i Ådt (Årsdøgntrafikk)
 • Sted 2004 2010 2030

Øst 12600 15000 25000

Midt 6800 8000 13300

Vest 23400 30000 48000

s rlandsparken hovedstad i agderbyen
Sørlandsparken, hovedstad i Agderbyen?
 • Leder av Sørlandsparken næringsforening
 • Erik Rostoft
 • 3.500 ansatte
 • 650.000 m2 i løpet av 30 år
 • 100-200’ m2 i Lillesand
e18 r 2006 e18 r 2009
E18 år 2006 E18 år 2009

Dårlig kurvatur

Dårlig sikt

Trafikkfarlige kryss og avkjørsler

Dårlig fremkommelighet

Redusert hastighet

God sikkerhet

God fremkommelighet

En pulsåre i Agderbyen

e18 stengt
Kirsten Lindeberg

Vegen har ingen margin

Må regne med flere stengninger

E18 stengt!
ntp 2002 2011 ntp 2006 2011
Noen sitater:

I dag ligger grensen for firefelts veg ved en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 15 000.

utbygging til tofelts motorveg ventes strekningene Brokelandsheia-Vinterkjær og Øygardsalen-Dyreparken i Vest-Agder utbygd i planperioden

Hele utbyggingen av Ev 18 gjennom fylket til tofelts motorveg er kostnadsberegnet til i størrelsesorden 2 500 - 3 500 mill. kr. Det vurderes imidlertid høyere standard på deler av strekningen

Sitat:

Det planlagte OPS-prosjektet på E18 mellom Grimstad og Kristiansand vil bli gjennomført i løpet av første fireårsperiode. Prosjektet vil bli bygget som firefelts veg

NTP 2002 – 2011 NTP 2006 - 2011
noen viktige sukesssfaktorer
Noen viktige sukesssfaktorer
 • Etablering av prosjektet ”Bedre stamvei på Sørlandet” 19.november 1999
 • Samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 • Fokus på veibygging i landsdelen
 • En samlet landsdel
 • Kampanjer, protesttog og trafikkaksjoner
 • Påvirkning i forhold til Vegdirektoratet, S.dep., Stortinget