pl n aktiv t zdru enia v roku 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plán aktivít združenia v roku 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plán aktivít združenia v roku 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
oscar-melton

Plán aktivít združenia v roku 2011 - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Plán aktivít združenia v roku 2011
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Plán aktivít združeniav roku 2011 02.03.2011

  2. Schôdze, výzvy • Zasadnutia, schôdze: • Valné zhromaždenie (marec 2011); • Zasadnutie predsedníctva, KaRK – podľa potreby, resp. pravidelne: pred vyhlásením výzvy, pri vyhodnocovaní projektov, príp. pri realizácii výberových konaní • Vyhlásenie výziev v zmysle harmonogramu výziev (z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a z dotácie PPA) • Administrácia výziev (príjem projektov, kontrola, schvaľovanie, doplnenie, komunikácia s PPA a so žiadateľmi) • Implementácia a monitoring úspešných projektov financovaných zo zdrojov NSK, komunikácia s ÚNSK; zúčtovanie poskytnutej dotácie.

  3. Informačné aktivity, vzdelávanie • Účasť na školeniach, seminároch, konferenciách, odborných exkurziách organizovaných ARVI, NSK, NSRV, MP SR, ďalšími MAS a i. subjektmi rozvoja vidieka (zamestnanci, manažment, členovia združenia) • Organizovanie informačných dní, workshopov pred vyhlásením výzvy, resp. vzdelávacích aktivít • Účasť na Agrokomplexe – august 2011 – vlastný stánok, reprezentácia regiónu • Účasť na obecných slávnostiach (stánok DRP) • Katalóg členských obcí s fotogalériou na webstránke • Prezentácia realizovaných projektov LEADER na webstránke www.drp.sk a na www.leadernsk.sk

  4. MAS • Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia – žiadosť na PPA o schválenie zmien podporovaných činností • Vytvorenie nových kancelárskych priestorov – rekonštrukcia, zariadenie • Zabezpečenie chodu združenia, zúčtovanie zálohy na chod združenia • Plnenie nariadení orgánov rozvoja vidieka

  5. Projekty spolupráce • OZ Hornonitrie - podávanie spoločného projektu so zameraním na výrobu a inštalovanie turistických informačných tabúľ (marec 2011) • Börzsöny – Duna - Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület – organizovanie medzinárodnej konferencie s tematikou zlepšenia života mládeže na vidieku (apríl - máj) • Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség – vydávanie spoločnej publikácie, propagačno – informačný film o regiónoch, konferencie, Festival miestnych chutí v Cegléde – reprezentácia Dolnohronského regiónu (marec - august)

  6. Počas celého roka • Aktualizácia obsahu webstránky • Informovanie členstva o aktualitách, o možnostiach získania podpory, školeniach a pod. • Príjem nových členov • Administratíva, zabezpečenie chodu združenia • Služby kancelárie podľa potreby • Vypracovanie vlastných projektov OZ DRP, týkajúce sa celého územia, príp. vykonávanie projektov spolupráce so slovenskými MAS • Spolupráca a komunikácia s orgánmi rozvoja vidieka, plnenie nariadení • Spolupráca s ostatnými MAS