slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ผู้จัดทำ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ผู้จัดทำ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ผู้จัดทำ - PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on

ผู้จัดทำ. 1 . นางสาว ชัญญา ศรีกมล เลขที่ 28 2 . นางสาว วิลาวัณย์ ดวงเว้า เลขที่ 35 3. นางสาว อชิรญา ภาคพิชเจริญ เลขที่ 42 4 . นางสาว นิรชา สัพโส เลขที่ 47 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 6. บทนำ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ผู้จัดทำ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ผู้จัดทำ

1. นางสาว ชัญญา ศรีกมล เลขที่ 28

2. นางสาว วิลาวัณย์ ดวงเว้า เลขที่ 35

3. นางสาว อชิรญา ภาคพิชเจริญ เลขที่ 42

4.นางสาว นิรชา สัพโส เลขที่ 47

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

slide2

บทนำ

เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับวัยรุ่นไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอาจไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่แต่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นถือว่ายังเป็นเรื่องที่ยังไม่ควร ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนในที่จะค้นคว้าข้อมูลผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวและเป็นการรณรงค์ให้วัยรุ่นตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา

slide3
ปัญหาและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นปัญหาและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
slide4

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องเพศศึกษา

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อจาการมีเพศสัมพันธ์

เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มผู้ดำเนินงาน

เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ

เพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม

เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความกล้าแสดงออก

slide5

ที่มาและความสำคัญ

เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งกระทบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ออกนอกกรอบดั้งเดิมมากขึ้นทุกที เช่น การเลือกคู่ครอง จะถือเอาความรักเป็นสำคัญ ,การคบเพื่อนต่างเพศ ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การสำส่อนทางเพศ เป็นต้นและเกิดปัญหาตามมา เช่น การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาการทำแท้ง

slide6

ขั้นตอนการทำงาน

1.ประชุมศึกษาหารือและเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน

2.แบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มในการทำงาน

3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและนำมาวิเคราะห์ออกแบบเค้าโครงงาน

4. นำโครงงานไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากครูผู้สอน

5. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขโครงงานให้ดีขึ้น

slide7
สาตุของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นสาตุของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ปัจจัยด้านพันธุกรรม โดยเฉพาะฮอร์โมนในร่างกาย

การแต่งกายของวัยรุ่น ที่เปิดเผยและเข้ารูปเกินไป

วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ

การอยู่หอพักตามลำพัง การเที่ยวในสถานเริงรมณ์

การอยู่กันเพียงลำพังในที่ลับตาคน

สถาบันคครอบครัวและศาสนามีบทบาทน้อยลงทำให้วัยรุ่นขาดความอบอุ่น

สื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ นำเสนออย่างแพร่หลาย

สภาพสังคมในปัจจุบัน เพศชายมักมกมุ่น มักเกิดจากสิ่งยั่วยุต่างๆเกิดการคุกคามทางเพศ

ด้านสภาพแวดล้อม

กระแสนิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน

slide8
ปัญหาหลักของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาหลักของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ปัญาวัยรุ่นโดยเฉพาะในเรื่อง “ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ประสงค์ของวัยรุ่น “ กำลังจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ล่ะวันทั้งเรื่องเด็กผู้ชายรุมโทรมและข่มขืนเด็กผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนตั้งครรภ์ การทำแท้ง รวมถึงการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ อาทิ โรคเอดส์ ที่ขณะนี้ตัวเลขวัยรุ่นไทยติดโรคร้าย มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างหน้าใจหาย

slide9
หัวข้อที่ควรจะพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวหัวข้อที่ควรจะพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว

การดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศรู้จักสอนลูกให้เรียกชื่ออวัยวะเพศให้สุภาพ ฟังได้ ไม่เขินอาย ให้พูดเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ความรักความอบอุ่น ความสุขในการใช้ชีวิตคู่แสดงให้เห็นความรักความผูกพันของพ่อแม่

พ่อต้องพูดคุยกับลูกผู้ชายให้เรียนรู้พฤติกรรมในการเป็นสุภาพบุรุษ แม่ต้องสั่งสอนลูกสาวให้เป็นสุภาพสตรี รักงวนสงวนตัว

ความเข้าใจผิดๆทางเพศ

การตอบสนองของสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศ

slide10
วิธีการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นวิธีการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

การแต่งกายที่มิดชิด สวมเสื้อผ้าที่ไม่เปิดเผยหรือเน้นสัดส่วนเกินไป

ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเพศ วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยง

ไม่อยู่ลำพัง ในที่ลับตาคน

ส่งเสริมความสำคัญของสถาบันครอบครัว

จำกัดการเข้าถึงสื่อลามก

ตั้งสติและปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง หากพลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์

ไม่หลงเชื่อคล้อยตาม เมื่อมีผู้ชักชวนให้ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

slide11

บทสรุป

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็นสิ่งที่ใกล้ตัววัยรุ่นไทยในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งวัยรุ่นถือว่าเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตทางด้านร่ายกายและเพศสูง อยากรู้อยากลองการอยากเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนและเพศตรงข้ามหรือเป็นทรรศนคติที่ว่าการยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักจะแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรารัก เมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ยังไม่มีความพร้อมและวุฒิภาวะดีพอจึงทำให้วัยรุ่นไทยเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ตามมาและเกิดการทำแท้งและนำทารกไปทิ้งในที่สุด