Rola organizacji pozarządowych w realizacji
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Rola organizacji pozarządowych w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Bartosz Kozicki Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - orsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

Rola organizacji pozarządowych w realizacji

Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Bartosz Kozicki

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

Spotkanie informacyjne„Instrumenty zwrotne oraz dotacje z UE dla organizacji pozarządowych w 2013 r. - obecne i przyszłe perspektywy współpracy z NGO” Gdańsk, 28 marca 2013


Rola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

STRATEGIA „Pomorskie 2020”

Miara sukcesu:

dynamika wzrostu PKB per capia w latach 2013-2020 wyższa od średniej dla Polski i od średniej dla UE

Miara sukcesu:

wskaźnik zatrudnienia w roku 2020 wyższy niż średnia dla Polski i nie mniejszy niż 90% średniej dla UE

Miara sukcesu:

dynamika spadku energochłonności gospodarki, w tym energochłonności transportu, w latach 2013-2020 szybsza niż średnio w Polsce


Organizacje pozarz dowe jako kluczowi partnerzy
Organizacje pozarządowe jako kluczowi partnerzy

Przykładowe Cele operacyjne:

 • CO 1.3 Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna(m.in. produkty turystyczne)

 • CO 2.1 Wysoki poziom zatrudnienia(m.in. ekonomia społeczna, bierni zawodowo, kształcenie ustawiczne)

 • CO 2.2 Wysoki poziom kapitału społecznego(m.in. organizacje pozarządowe, tożsamość, integracja, kultura, sport, rewitalizacja)

 • CO 2.3 Efektywny system edukacji (m.in. jakość kształcenia)

 • CO 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych (m.in. działania profilaktyczne)

 • CO 3.2 Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna(m.in. energia odnawialna, oddziaływanie energetyki na środowisko)

 • CO 3.3 Dobry stan środowiska(m.in. monitoring środowiska, ochrona przyrody)


Rola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

CO 2.2 Wysoki poziom kapitału społecznego(1)


Rola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

CO 2.2 Wysoki poziom kapitału społecznego(2)

Zobowiązanie Samorządu Województwa Pomorskiego

 • Utworzenie regionalnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych

  Oczekiwania wobec władz centralnych w związku z realizacją Celu

 • Objęcie procedurą kontraktu terytorialnego środków pozostających w dyspozycji MPiPSprzeznaczonych na integrację społeczną i realizację inicjatyw NGO (np. PFRON, FIO)

 • Określenie standardów urbanistycznych dla zapewnienia na etapie planowania odpowiedniej dostępności do lokalnej infrastruktury społecznej/przestrzeni publicznych

  Obszary współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

 • Tożsamość europejska (zwłaszcza bałtycka) wspierana m.in. wymianą kulturalną

 • Międzynarodowe sieci wolontariatu wspierające aktywność obywateli


Rola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

System realizacji Strategii

monitoring i ocena, koordynacja regionalnych programów strategicznych

Koordynator Strategii

STRATEGIA

realizacja, monitoring, ocena

regionalny programstrategiczny

regionalny program strategiczny

KierownikProgramu

Kryterium zgodności ze Strategią regionalnymi programami strategicznymi

programy

operacyjne UE

inne dokumenty planistyczne

budżet Województwa

kontrakty terytorialne

 • ZOBOWIĄZNIA:

 • Regionalne programy strategiczne – do końca lipca 2013 r.

 • Koncepcja PSME– 6 miesięcy od przyjęcia StrategiiRola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

RPS Rozwój gospodarczy

RPS Ochrona zdrowia

RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna

RPS Transport

RPS Aktywność zawodowa i społeczna

RPS Energetyka i środowisko

RPORola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE UEoraz Polityka Spójności w Polsce

w latach 2014-2020

Informacje wstępnena podstawiedecyzji Rady Europejskiej z 8 lutego 2013 r. i propozycji Ministerstwa Rozwoju RegionalnegoRola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

Środki Polityki Spójności UEw Polsce w latach 2014-2020

Finansowy udział regionów

 • Pozostają dotychczasowe zasady:

 • anulowanie zobowiązań: N+3

 • kwalifikowalność: VAT

 • maks. dofinansowanie: 85%Zakres tematyczny rpo wp 2014 2020
Zakres tematyczny RPO WP 2014-2020

ZDETERMINOWANY:

 • zawartością SRWP 2020 i RPSów

 • Strategią EUROPA 2020, zaleceniami Rady

 • treścią rozporządzeń 2014-2020

 • treściąPosition Paper KE

 • przesądzeniami Umowy Partnerstwa

 • wynikami negocjacji z KE

  Oznacza to NACISK NA:

 • badania i innowacje

 • efektywność energetyczną

 • gospodarkę niskoemisyjną (w tym również transport zbiorowy)

 • rozwój MŚP

 • zatrudnienie i mobilność

 • włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

 • edukację, kompetencje i uczenie się przez całe życie


Rpo wp 2014 2020 planowane najbli sze kroki
RPO WP 2014-2020 – planowane najbliższe kroki

Organizacja prac:

 • powołanie: Grupy Redakcyjnej, Zespołu Konsultacyjnego – kwiecień 2013

  Projekt RPO WP 2014-2020:

 • projekt do konsultacji społecznych i konsultacji z MRR – wrzesień 2013

 • ostateczny projekt – grudzień 2013

  Istotne uwarunkowania:

 • głosowanie budżetu UE w Parlamencie – maj 2013

 • przyjęcie pakietu rozporządzeń przez Radę – jesień 2013(koniec 2013 – wariant pesymistyczny)

 • przekazanie UP do negocjacji z KE – grudzień 2013


Rola organizacji pozarz dowych w realizacji strategii rozwoju wojew dztwa pomorskiego 2020

Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią oraz RPS dostępne są na stronie:www.strategia2020.pomorskie.eu

Dziękuję za uwagę