Okoljsko učinkovita državna uprava - PowerPoint PPT Presentation

orrick
okoljsko u inkovita dr avna uprava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Okoljsko učinkovita državna uprava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Okoljsko učinkovita državna uprava

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Okoljsko učinkovita državna uprava
96 Views
Download Presentation

Okoljsko učinkovita državna uprava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Okoljsko učinkovita državna uprava Mag. Jure Leben Dr. Darja Piciga Vodja projekta Vodja izobraževanja

 2. Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb (mitigacija) Zmanjševanje izpustov CO2 in drugih TGP v ozračje: zmanjševanjem rabe fosilnih goriv, bolj učinkovita rabo energije (URE), povečevanje deleža proizvodnje in rabe energije iz obnovljivih virov (OVE), zmanjšanje izpustov TGP v industrijskih procesih in pri rabi topil in premazov, pri odlaganju odpadkov in pri kmetijskih dejavnostih. Ukrepi za povečevanje ponorov ogljikovega dioksida (tj. naravnih ali človeških sistemov, ki vežejo in dolgoročno skladiščijo ogljik iz ogljikovega dioksida v ozračju). Zajemanje in skladiščenje CO2.

 3. Sedanji ukrepi – Operativni program za znižanje emisij toplogrednih plinov OP TGP 1

 4. Dosedanje emisije po sektorjih

 5. Priložnosti za nizkoogljično družbo • Energetska učinkovitost in energetska sanacija zgradb • Javni prevoz – kratkoročno avtobus, srednjeročno železnica • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in veriga dodane vrednosti lesa • Pametna energetska omrežja – električna in toplovodna omrežja • Sončne celice za proizvodnjo električne energije • Globinska in plitva geotermalna energija • Ekološko kmetijstvo • Električni avtomobili in njihove komponente – elektromotorji, baterije, krmiljenje, polnjenje • Vodikove tehnologije in gorivne celice.

 6. Zakaj okoljsko upravljanje in okoljska učinkovitost? • najcenejši in najhitrejši način za znižanje emisij toplogrednih plinov in drugih negativnih vplivov na okolje, • lahko pripomore k zagotavljanju boljše kakovosti in učinkovitosti dela, • državna uprava želi, poleg sprejemanja regulatornih in spodbujevalnih ukrepov, tudi s svojim zgledom pokazati zaželene načine ravnanja. Primeri dobre prakse: MZZ MJU KPV SVREZ in UKOM

 7. Okoljsko učinkovita državna uprava - OUDU (22.7.2010) • zmanjšati negativne vplive na okolje, še posebej zmanjšanje neposrednih in posrednih izpustov toplogrednih plinov; • uvesti energetsko knjigovodstvo; • izboljšati stroškovno učinkovitost; • varčevati z energijo, potrebno za delovanje stavbe; • usposobiti in motivirati sodelavce v državnih organih; • dati pozitivni zgled celotni javni upravi, gospodarstvu in širši družbi.

 8. Okoljsko učinkovita državna uprava - OUDU (22.7.2010) Priporočila za ukrepe okoljsko učinkovite državne uprave: začeti s sistematičnim uvajanjem okoljskega in energetskega upravljanja v vso državno in kasneje ta proces razširiti na celotno javno upravo. Sprejeti ukrepi: • določitev ciljev za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje na ravni vseh državnih organov z možnostjo določitve individualnih ciljev po organih, • proces uvajanja okoljskega upravljanja v posameznem organu v odvisnosti od njegovih značilnosti in vsebine dela, • nabor obveznih in priporočenih ukrepov za posamezne organe, • program ozaveščanja, usposabljanja in izobraževanja za državne organe, • koordinacija, prenos izkušenj in komunikacija med državnimi organi preko programa usposabljanja in spletnega mesta Slovenija znižuje CO2 (www.slovenija-co2.si).

 9. Izvedba ukrepov OUDU – 1 • Določitev koordinatorja in/ali delovne skupine • Usposabljanje koordinatorja/DS: 1. posvet OUDU 27.10.2010, LJ, Gregorčičeva 27 • Analiza vplivov dela organa na okolje • Določitev merljivih in časovno opredeljenih ciljev • Priprava načrta ukrepov: • spremembe in izboljšave v načinu dela ali obnašanja, ki ne zahtevajo investicij (izvedljive takoj), • spremembe v naročanju storitev in materiala (v skladu s konceptom zelenega javnega naročanja, izvedljive v okviru cikla javnih naročil), • investicije v stavbe in opremo (v skladu s konceptom zelenega javnega naročanja, izvedljive v okviru investicijskih ciklov v stavbe in opremo).

 10. Izvedba ukrepov OUDU - 2 Usposobitev koordinatorja in DS za izvajanje ukrepov (kot je spletno energetsko knjigovodstvo) Delavnice za informiranje in usposabljanje zaposlenih. Medresorsko sodelovanje in vključevanje zunanjih storitev. Koordinacija izvajanja ukrepov. Spremljanje izvajanja ukrepov, poročanje in prilagajanje načrta ukrepov.

 11. OUDU – priporočeni cilji Priporočeni cilji na ravni vseh državnih organov so :  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na izhodiščno leto 2005 (30 %, če se doseže mednarodni sporazum). • Zmanjšanje rabe končne energije za 16 % do leta 2012 glede na izhodiščno leto 2008. • Zmanjšanje porabe papirja na zaposlenega v državni upravi za 15 % do leta 2012 glede na vrednosti iz izhodiščnega leta 2008. • Zmanjšanje porabe pitne vode na zaposlenega za 10 % do leta 2012 glede na izhodiščno leto 2008. • Zmanjšanje količine odpadkov za 10 % do leta 2012 glede na izhodiščno leto 2008.

 12. OUDU – nabor priporočenih ukrepov I Racionalna poraba izdelkov in storitev potreba po nakupu z vidika racionalne rabe; zmanjšanje količine izdelkov/storitev, ki bolj učinkoviti; ponovna uporaba izdelkov: naročnik/dobavitelj, dobavitelja se zaveže k recikliranju, dogovor z dobavitelji o različnih vrstah ravnanja z odpadki po zaključku življenjske dobe izdelkov; dosledne racionalne nastavitve tiskalnikov in fotokopirnih strojev; zmanjšati količine izdelkov/ storitev.

 13. OUDU – nabor priporočenih ukrepov II Energija: • zmanjšanje rabe vseh vrst energije: ugašanje napeljav, naprav po koncu delovnega časa, senzorji in avtomatska regulacija; • preveriti zasedenost poslovnih prostorov ; • energetski pregled zgradb in naprav; • izvedba optimizacije ogrevanja, prezračevanja, priprave tople vode in klimatizacije; • nakup izdelkov in naprav, ki zagotavljajo energijsko učinkovito porabo - energijski razred A+; • nakup, zakup ali najem: prednost energetsko (pa tudi drugače) manj potratnim, vsaj vrednosti B1 po Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb;

 14. OUDU – nabor priporočenih ukrepov III Energija - nadaljevanje: • redno in investicijsko vzdrževanje stavb: kriteriji energetske učinkovitosti, ki so vsaj 10% strožji od predpisanih. • Dopolnjeni Energetski zakon EZ-C (Uradni list RS, št. 70/08): kot obvezen ukrep se mora v vsaki javni ustanovi uvesti energetsko knjigovodstvo  skupni javni razpis

 15. OUDU – nabor priporočenih ukrepov IV Emisije iz prometa: • mobilnostni načrt; • sodobna parkirna pravila – dostopnost, mobilnostne zahteve, ne hierarhija; • optimizacija voznega parka in izbira alternativnih načinov s sodelovanjem v projektih OVE; • uporaba načel zelenega javnega naročanja - manjši izpusti CO2, uporaba alternativnih vrst pogona; • šolanje profesionalnih voznikov; • nakup službenih koles; • zagotovitev infrastrukture za uporabo alternativ;

 16. OUDU – nabor priporočenih ukrepov V Emisije iz prometa - nadaljevanje: • racionalizacija in nadzor nad izbiro službenih poti; • spodbujanje skupnih voženj; • povračila stroškov za javni prevoz za pot od doma ali od parkirišča »Park & Ride« do službenega mesta na podlagi učinkovitostne dividende; • infrastruktura za tele in videokonference; • v razpis za najem stavbe, izbiro lokacije: pogoj dostopnost z javnim prometom.

 17. OUDU – nabor priporočenih ukrepov VI Racionalna raba vode: • graditve in prenove stavb, redno in investicijsko vzdrževanje stavb: najsodobnejše tehnologije za varčevanje z vodo, uporaba deževnice in odpadne vode, najvišji standardi učinkovite rabe vode; • ukiniti rabo vode v plastenkah in balonih, rabo pitne vode zamenjati z deževnico oziroma uporabiti racionalne sisteme za namakanje.

 18. OUDU – nabor priporočenih ukrepov VII Zmanjšanje količin odpadkov in preprečevanje onesnaževanja: ločeno zbiranje odpadkov, ločevanje organskih odpadkov in kompostiranje – v okviru možnosti, ločeno zbiranje odsluženih kartuš za tiskalnike in fotokopirne stroje, okoljsko manj obremenjujoča sredstva za čiščenje in storitve čiščenja. Gostinske storitve in nakup živil: načela zelenega javnega naročanja, standardi ekološke pridelave. 

 19. Najlepša hvala za sodelovanje! Več informacij: ww.vlada.si/si/teme_in_projekti/podnebne_spremembe/ www.svps.gov.si (v pripravi) www.slovenija-co2.si