Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Download
1 / 14

Ændringer i følgende love: A-loven (lovbek. 642 af 22. juni 2012): nyt kapitel 9b, - PowerPoint PPT Presentation


 • 50 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ændringer i følgende love: A-loven (lovbek. 642 af 22. juni 2012): nyt kapitel 9b,' - orrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Midlertidig arbejdsmarkedsydelseLov 1610 af 26. december 2013Bekendtgørelse om Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, nr. 1643 af 17. december 2013Nyhedsbrev fra AMS af 17. december 2013 (2013-0007430)Orienteringsbrev fra STAR af 14. januar 2014 (2014-0016006)Orienteringsbrev fra STAR om sygdom ved overgang til ARMY af 5. marts 2014 I kraft 30. december 2013


Ændringer i følgende love:

 • A-loven (lovbek. 642 af 22. juni 2012): nyt kapitel 9b,

  samt nye §74a, stk. 11-13, §74l, stk. 1, 2. punktum og 100b (§1)- LAB-loven (lovbek. 415 af 24. april 2013): ny §32b og nyt kapitel 13d (§2)

  - Ansvars- og Styringsloven (lovbek. 731 af 15. juni 2010): nye §§14 og 47 (§3)

  - ATP-lov 942 af 2. oktober 2009 (§4)

  - Lov om danskundervisning udlændinge (lovbek. 1010 af 16. august 2010) (§5)

  - Integrationsloven (lovbek. 1071 af 16. november 2012) (§6)

  - Lov om betaling af visse uddannelser (lovbek. 165 af 19. februar 2013) (§7)

  - Lov om kommunal udligning (lovbek. 798 af 24. juni 2013) (§8)

  - Lov om Forebyggelsesfonden (lovbek. 430 af 28. april 2010) (§9)

  - Lov om Seniorjob (lov 1543 af 20. december 2006) (§10)

  - Lov om sygedagpenge (lovbek. 871 af 28. juni 2013) (§11)

  - Lov om barsel (lovbek. 872 af 28. juni 2013) (§12)

  - Lov om Uddannelsesordning (SUDY/FUDY lov 1374 af 28. juni 2013) (§13)


Midlertidig arbejdsmarkedsydelse army
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ARMY)

 • Udbetales af arbejdsløshedskassen – kræver medlemskab (§52i)

  • kun fuldtidsstatus – fuldtidskontingent.

  • deltidsforsikrede får ret til statusskift uden arbejde (i bek. jf. §52q)

  • uden mulighed for kontingentfritagelse

  • undtagelse fra aldersreglen i a-lovens § 41 (2 år før folkepension)

  • overgang fra dagpenge sker automatisk (ikke ansøgning)

  • overgang fra uddannelsesordning efter ansøgning (+ evt. ansøgning om medlemskab + tilmelding til jobnet.dk).

  • ved ansøgning + tilmelding senest 21 dage efter udløb udd.ordning udbetales ARMY fra 1. dag. Ved senere ansøgning udbetales fra ansøgnings-/tilmeldingstidspunkt

  • efter slettelse eller udmeldelse under ARMY, kan man ikke ved genindmeldelse opnå ret til ARMY

 • ARMY omfatter personer (§52g):

  - som opbruger retten til udd.ordning fra 30. december 2013 til og med 5. januar 2015

  - som opbruger dagpengeretten fra 6. januar 2014 til og med 3. juli 2016

  - ikke medlemmer overgået til efterløn – om efterløn i øvrigt, se næste planche

  - ikke medlemmer med ret til seniorjob før 6. januar 2014


Ny §74a, stk. 11-13 – om efterløn og efterlønsbevis

 • medl. som har nået eller når efterlønsalderen i ARMY-perioden kan vælge at få et efterlønsbevis. Man anses altså i denne henseende for at ”være dagpengeberettiget” i ARMY-perioden.

 • medl. kan altså vente med at overgå til efterløn til ophør ARMY.

 • Fuldtidsforsikringsperiode på ARMY efter efterlønsalderens indtræden medtælles ikke ved opgørelse af 10 års fuldtidsforsikring inden for 15 år, heraf mindst 52 uger umiddelbart forud for overgangen til efterløn


Ydelsens varighed (§52k)

 • Ydelsen udbetales i op til 1¼ år, og aftrappes med 3 mdr. pr. halvår frem mod 2. halvår 2016 – se tabel

 • Den samlede periode med dagpenge, SUDY/FUDY og ARMY kan højst udgøre 4 år = 208 uger (reelt kun aktuelt for medl. indplaceret før 1.7. 2010).

  Derefter aftrapning – se tabel

  - ved opbrugt dp-ret pga. referenceperiodes udløb medregnes det mulige antal ydelsesuger efter 1.7.2010 – altså også ikke forbrugte ydelsesuger.

  - måneder med SUDY/FUDY omregnes til uger ved at gange med 4,33. Der nedrundes til hele uger.

  Se metode på næste planche

 • ARMY-ydelsesperioden forlænges med uger, hvor der ikke er udbetalt pga. beskæftigelse, der kan bruges til §53.

  - Der kan højst forlænges med 26 uger.

  • I forlængelsen indgår perioder uden FUDY pga. af arbejde, perioder med sygedp. over 6 uger i ARMY, perioder med barselsdp. i ARMY samt perioder med støtte til pasning af sygt barn/døende nærtstående i ARMY


Opgørelse af periode med ARMY (§52k)

Trin 1. §52k, stk.2, stk. 4 og stk.5

a) Opgør ”den 2-årige dp-ret”:

- alle forbrugte yd-uger efter 1.7.2010 (dog ikke forlængelse med 26 yd-uger i 2.

halvår 2012)

- ved opbrugt referenceperiode medregnes også ikke-forbrugte ydelsesuger efter

1.7.2010 (dog max 104 uger, da forlængelse 26 yd-uger 2. halvår 2014 ikke medregnes)

- husk: ved denne opgørelse ses helt bort fra forbrugte ydelsesuger forud for

1.7.2010

b) Perioden med ARMY er den maximale ydelsesperioden efter § 52k, stk.2 (se skema)

- minus 2-årig dp-ret, som beregnet ovenfor, og

- minus perioder med ret til SUDY/FUDY.

Trin 2. §52k, stk.7

Der er et generelt loft på max. 208 ydelsesuger. Heri medregnes:

- alle faktisk forbrugte ydelsesuger efter indplaceringen og

- perioder med ret til SUDY/FUDY og ARMY

ARMY stopper, når man løber ind i loftet i enten trin 1 eller trin 2


Ydelsens størrelse (§52j)

 • 60 % af max dp. for ikke-forsørgere (2.445 kr./uge) og 80 % af max dp. (3.260 kr./uge) for forsørgere, uafhængig af ægtefælle og formue

  • ”Forsørgelsespligt over for børn” er samme definition som ved udbetaling af UDY/FUDY.

  • Oplysning om forsørger/ikke-forsørger fra medlem på tro og love.

  • Forsørger kan være for børn i andet EØS-land.

  • Skift til/fra forsørger sker fra mandag i ugen efter begivenheden ( bek. §3)


A-kasseregler under ARMY (§52h)

Rådighed og selvforskyldt ledighed

 • Almindelige rådighedskrav fra a-loven – dog særregel i bek. §11 om at man kan anses for at være til rådighed, selvom man ikke kan arbejde fuld tid (tidl. deltidsforsikrede) (§52q)

 • A-kassen afholder rådighedssamtale senest hver 3. måned.

  - ”Den gode samtale” uændret

 • Øvrige bestemmelser - frigørelsesattest, afslag på og ophør i arbejde og tilbud osv. efter reglerne i a-lovens §§62, 62a, 63, 63a.

  Fradrag

 • Fradrag i ydelsen og forbrug i uger efter reglerne i a-loven

 • Sygdom første 6 uger forbruger, resten forlænger (dog max. 26 uger incl. barsel og arbejde under ARMY og FUDY)

  Alm. overflytningsregler

  Alm. regler ved ansvar og sanktion §§ 86 og 87


Overskydende timer (§52l)

 • OT nulstilles ved start, men opgøres og fradrages ellers i ARMY

 • ”genoplives” ved genoptjent dp-ret, også timer fra periode md ARMY

  Tidsbegrænsning suppl. dp. (§52m)

 • Optælling nulstilles ved start, men opgøres igen i ARMY-periode

 • ved genoptjent dp-ret ses alene på uger med suppl. Dp inden for 104 uger – suppl. ARMY medregnes ikke

  Tidsbegrænsning selvstændig bibeskæftigelse (§52q, bek. § 13)

 • Særregel i bek. § 13 – nulstilling ved start ARMY

 • Ved genoptjent dp-ret ses alene på uger med dp og selvst. bibeskæftigelse. Ugerne på ARMY tæller ikke.

  Ferie (§52n, bek. §§ 14-17) )

 • Periode med ARMY medregnes ved optjening af feriedp.

  • Der optjenes ikke ret til feriedp. af SUDY og FUDY

 • Ret til ferie med egne optjente feriepenge og med feriedp. i ARMY-periode følger reglerne i a-lovens §75h.

  • feriedp.sats = ARMY-sats

  • Altid ret til 15 dage med ARMY under ferie , hvis man ikke har optjent ferie – forholdsmæssig andel ved overgang til ARMY i løbet af et ferieår. Dage med feriedp/egen optjent ferie modregnes


Kommunal medfinansiering (§52o)

 • Som for a-dagpenge og deltagelse i tilbud efter LAB

  ATP (§52p)

 • Som for a-dagpenge

  Nærmere regler (bemyndigelse§52q)

 • Nærmere regler om:

  • forbrug af en uge med ydelsesskift

  • forbrug og forlængelse af ARMY-perioden

   Ret til syge- og barselsdagpenge som for dagpengeberettige ledige(§11)

   - sygedp. sats = ARMY-sats


Vejledning/kommunikation ved overgang til Arbejdsmarkedsydelse

 • Kommune/JC vejleder folk på FUDY om medlemskab mv. i ARMY

 • A-kassen vejleder medl., som opbruger dp-ret i 2014 og fremefter

 • Vejl. af personer uden ydelse, men med ret til ARMY. AMS laver liste til kommuner via DFDG, som så skriver til denne gruppe.

 • Ved overgang fra SUDY/FUDY oplyser kommunen via KMD-aktiv/DFDG om: - dato for opbrugt FUDY

  - a-kassen omregner forbrug og evt. forlængelse til uger med 4,33 - nedrunding

 • Ved sygdom på overgangstidspunkt skal kommunen vejlede om indmeldelse i a-kasse og overgang til sygedagpenge på ARMY. A-kasse sender besked via NemRefusion til sygedp.administrationen.

 • Ikke krav om brug af SUDY/FUDY – det er retten til SUDY/FUDY, der udløser retten til ARMY

 • Udskydelse af retten til seniorjob (§11)

  • Ansøgning fra 3 mdr. før til 2 mdr. efter ophør med ret til ARMY


Tilbud i ARMY-perioden (nyt kapitel 13d i LAB) Arbejdsmarkedsydelse

 • Mulighed for tilbud efter LAB

  • Der gælder de almindelige regler om tilmelding, anden aktør, fritagelse for personligt fremmøde, fritagelse for pligt til tilbud, jobplan som for dp-modtagere (§§75j-l)

  • Kontaktforløb efter JC skøn om behov (som ved SUDY/FUDY)

  • Ret og pligt til virksomhedsrettet tilbud efter 4 uger på ARMY, dvs. deltage i tilbud i mindst 20 timer/uge i mindst sammenhængende 13 uger i form af

   - virksomhedspraktik max 4 uger

   - ansættelse med løntilskud i det offentligt max. 13 uger, løn efter ambi =ARMY.

   Dvs. forsørgere skal arbejde 31 t/uge, ikke-forsørgere 23 timer/uge)

   - ansættelse med løntilskud hos privat, som alm. dp-modtagere (2.1’ere)

   - jobrotation

   - nytteindsats 20 timer/uge op til 13 uger efter reglerne for kontanthjælpsmodtagere (2.2’ere).

   Nytteindsats er ”arbejde på offentlige arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse.”


 • Ret til befordring i tilbud/nytteindsats som dp-modtager (kr. 1,05) LAB kap. 15

 • Læse, skrive og regnekurser til ledige uden ungdomsuddannelse kan - efter test - træde i stedet for virksomhedsrettede tilbud

 • Ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse får ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af ret og pligt indsatsen

  Ændring i Ansvars- og Styringsloven (lovbek. 731 af 15. juni 2010)

 • Ikke krav om bestemt organisering af beskæftigelsesindsatsen i kommunen (§14, stk. 2-5 ophæves)

 • Ingen særlige midler til lokale initiativer (LBR’s frie midler) i 2014 (47, stk. 2)

  Der forventes at være: 5.745 helårspersoner på ARMY i 2014, 7.075 i 2015 og

  1.505 i 2016

  Samlet forsørgelsesudgift: 1.900,7 mio. kr.

  Besparelse seniorjob: 1.045,2 mio. kr.


Andre nye regler. (kr. 1,05) LAB kap. 15

Digital kommunikation (A-loven§100b)

 • Ny bestemmelse om bemyndigelse til at lave regler om

  • medl. og a-kasses pligt til digital kommunikation, hvis a-kassen har indført dette.

  • digital kommunikation mellem a-kasser og styrelser under BM

  • at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren!

   Tilbud ved afskedigelse i større omfang (LAB§32a)

 • Forsøg med tilbud om jobsøgningskurser i op til 2 uger samt vejledning og afklaring i op til 8 uger gøres permanent


ad