1 / 327

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان درس : صرف و نحو كاربردي (4) تعداد واحد : 4 واحد نويسنده : دكتر سيد احمد امام زاده انتشارات دانشگاه پيام نور طراح : ابوالقاسم عارف نژاد عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز نيشابور. معرفی كتاب در دو بخش تهيه شده است؛. الف : مباحث صرفي شامل موارد زیر است:

ornice
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحیم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. بسم الله الرحمن الرحیم • عنوان درس : صرف و نحو كاربردي (4) • تعداد واحد : 4 واحد • نويسنده : دكتر سيد احمد امام زاده • انتشارات دانشگاه پيام نور • طراح : ابوالقاسم عارف نژاد • عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز نيشابور

 2. معرفیكتاب در دو بخش تهيه شده است؛ • الف :مباحث صرفي • شامل موارد زیر است: • حالات مختلف اسم منسوب • احکام تصغیر

 3. ب :مباحث نحوي شامل • حال • تمييز • استثنا • منادي • مشغول عنه • تنازع • اعراب انواع جمله

 4. درس اولهدفهاي كلي 1-شناختن اسم منسوب 2-نحوه ساختن اسم منسوب

 5. هدفهاي آموزشيدانشجويان پس از بررسي درس بايد بتوانند به مطالب زير احاطه پيدا نمايند • الف :تعريف نسبت • ب :ساختن اسم منسوب از: 1- اسامي مؤنث 2- اسامي مثني و جمع مذكر سالم و جمع مكسر 3- اسامي مقصور , منقوص , ممدود

 6. 4- اسمهاي مركب اضافي , مزجي و اسنادي 5- اسمهاي مختوم به ياء مشدده 6- از اسمهاي بر وزن فَعِيله و فُعَيله 7- از اسمهايي كه حرفي از آنها محذوف است ج: آشنايي با اسمهاي منسوب بدون ياء نسبت

 7. نسبت چيست؟ • نسبت عبارت است از: • نسبت دادن چيزي را به چيز ديگر بوسيله • آوردن ياء مشدده ماقبل مكسور به آخر اسم • اسمي كه داراي ياء نسبت باشد منسوب ناميده مي شود مانند اصفهاني

 8. 1- اسم منسوب چه نوع كلمه اي بوده و در جمله داراي چه نقشي مي باشد؟ • اسم جامد بوده و در جمله نقش صفت دارد • زيرا مفهوم ”موصوف بهذه النسبة“ در تقدير است

 9. 2- اسم منسوب چگونه ساخته مي شود؟ • با آوردن ياء مشدده ما قبل مكسور به آخر اكثر اسامي , اسم منسوب ساخته مي شود مانند: • ايران + ي ّ = ايراني

 10. 3- اسم منسوب از اسمهاي مؤنث مختوم به تاء تانيث چگونه ساخته مي شود؟ • 1-تا تانيث حذف مي شود • 2-ياء نسبت اضافه مي شود مانند • مكة + ي = مكي • كوفة + ي = كوفي • بصرة + ي= بصري

 11. 4-ساختن اسم منسوب از اسمهايي كه به ”ياء“ مشدد ختم شده اند, با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شوند؟ • به سه دسته • بر اساس تعداد حروف ما قبل از ياء مشدد • 1- يك حرف • 2- دو حرف • 3- بيش از دو حرف

 12. 5-از اسمي كه بعد از يك حرف به ياء مشدد ختم شده , چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ • الف: ياء اول به اصل خود بر مي گردد • ب: ياء دوم قلب به واو مي شود • مانند طي ّ + ي ّ= طوَوي • حي ّ + ي ّ= حيَوي

 13. 6-از اسمي كه بعد از دو حرف به ياء مشدد ختم چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ 1- ياء اول حذف مي شود 2- ياء دوم قلب به واو مكسوره ما قبل مفتوح مي شود • مانند نبي ّ + ي ّ= نبوي ّ • علي ّ+ ي ّ = علوي

 14. 7-اسمي كه به ياء مشدد ختم شده و قبل از ياء بيشتر از دو حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ • ياء مشدد حذف مي شود • ياء نسبت به جا‌ي آن قرار مي گيرد • مانند الكرسي ّ -- كرسي ّ • الاصفهاني ّ --- اصفهاني

 15. اسم منسوب كلمات ”مهدي ّ و مرمي ّ“ به چند صورت ساخته مي شود؟ • دو صورت • مهدي ّ --- مهدوي ّ , مهدي ّ • مرمي ّ ---- مرموي ّ , مرمي

 16. 10- به چه دليل اسم منسوب كلماتي مانند مهدي ّ دو شكل مختلف دارند؟ • زيرا ياء مشدده از دو قسمت مختلف تشكيل شده است: 1- ياء اول زائده است كه حذف مي شود 2- ياء دوم اصلي است كه قلب به واو مي شود

 17. 11- اسم منسوب از اسمهاي مقصور با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟ • به سه دسته • با توجه به اينكه الف مقصوره ؛ بعد از دو حرف • سه حرف • چهار حرف و يا بيشتر, آمده باشد

 18. 12- اسم منسوب از اسمهاي ثلاثي مكسور العين چگونه ساخته مي شود؟ 1- كسره عين الفعل به فتحه تبديل مي شود 2- ياء نسبت , اضافه مي شود • مانند مَلِك + ي ّ = مَلَكي ّّ ٌ • إبِل + ي ّ = إبِلي ّ

 19. 13-اسم منسوب از اسمهاي مثني و جمع سالم چگونه ساخته مي شود؟ • الف: علامت تثنيه و جمع حذف مي شود • ب: ياء نسبت اضافه مي شود • مانند : الحرمينِ = الحرمي • التابعين = التابعي • التابعات = التابعي • توجه شود : حمدون = حمدوي و حمدوني • العرفات = العرفي و العرفاتي

 20. 14-اسم منسوب از جمع مكسر چگونه ساخته مي شود؟ • دو صورت دارد: • 1-اگر بر جمع بودن خودش باقي باشد , تبديل به مفرد شده و ياء نسبت به مفرد آن اضافه مي شود • مانند بساتين -- بستان + ي = بستاني

 21. 2-اگر جمع مكسر به عنوان اسم مفرد استفاده شود ,ياء به آن اضافه مي شود • مانند انصار + ي = انصاري • ازهار + ي = ازهاري

 22. 15-از اسمهايي كه ماقبل آخر آنها به ياء مشدد قرار دارد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ • الف: ياء دوم كه متحرك است حذف مي شود • ب : ياء نسبت اضافه مي شود • مانند طيب + ي = طَيْبي ّ • غزيل + ي = غُزَيْـلي

 23. 16- از اسمي كه الف مقصوره سومين حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ 1- الف قلب به واو مي شود 2- ياء مشدد اضافه مي شود • مانند عصا + ي = عصوي • علا + ي = علوي • فتي + ي = فتوي

 24. 16-از اسمي كه الف مقصوره چهارمين حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ • اگر دومين حرف ساكن باشد مي توان الف را حذف يا قلب به واو كرد • اگر دومين حرف متحرك باشد بايد الف را حذف كرد

 25. 17-براي حالات مختلف اسم منسوبي كه الف مقصوره چهارمين حرف باشد مثال بزنيد • حبلي + ي = حبلوي , حبلي ّ • ملهي + ي = ملهوي , ملهي ّ • كندا + ي = كندي ّ • بنما + ي = بنمي

 26. 18-از اسمي كه الف مقصوره بعد از چهار حرف و يا بيشتر آمده باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ • 1-الف مقصوره حذف مي شود • 2-ياء نسبت اضافه مي شود • مانند فرنسا -- فرنسي ّ • مستشفي – مستشفي ّ • توجه : مصطفي --- مصطفوي

 27. 19-ساختن اسم منسوب از اسمهاي منقوص با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟ • به سه دسته • به توجه به اينكه ”ياء“ بعد از دو حرف • سه حرف • چهار حرف و بيشتر آمده باشد

 28. 20-از اسم منقوص كه ياء سومين حرف باشد چگونه اسم منصوب ساخته مي شود؟ 1- ياء قلب به واو مي شود 2- ما قبلش مفتوح مي شود • شجي ّ -- شجوي ّ • عَمِي -- عمَوَ ي

 29. از اسم منقوص كه ياء چهارمين حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ • جائز است كه ياء قلب به واو شود • جائز است كه ياء حذف شود • قاضي ّ -- قاضوي ّ = قاضي ّ , داعي ّ -- داعوي ّ = داعي

 30. 22-از اسم منقوص كه ياء بعد از چهار حرف و يا بيشتر آمده باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟ • ياء حذف مي شود • ياء نسبت اضافه مي شود • المهتدي ---- المهتد + ي ّ = المهتدي

 31. 23-چه زماني از اسم منسوب ”فَعِيله“ ياء حذف مي شود؟ • با داشتن دو شرط ؛ اگر عين الفعل : • صحيح باشد • مشدد نباشد • مدينه -- مَدنَي ّ • صحيفه -- صَحَفي

 32. 24-چه زماني از اسم منسوب ”فَعِيله“ ياء حذف نمي شود؟ • اگر عين الفعل معتل باشد • يا اگر عين الفعل مضاعف باشد • مانند طويله -- طويلي ّ جليله – جليلي ّ

 33. 25- چه زماني از اسم منسوب ”فُعَيله“ ياء حذف مي شود؟ • وقتي كه عين الفعل آن مضاعف نباشد مانند • جهينه --- جهني ّ , بثينه ــ بثني ّ

 34. 26-اسم منسوب از فَعِيل و فُعَيل معتل اللام چگونه ساخته مي شود؟ • ياء اول حذف مي شود • ياء دوم قلب به واو ما قبل مفتوح مي شود • مانند غني ّ – غنوي ّ

 35. 27- اسم منسوب از فَعِيل و فُعَيل صحيح الآخر چگونه ساخته مي شود؟ • بدون هيچ تغييري ياء نسبت به آن اضافه مي شود • مانند عقيل – عقيلي ّ, ُسهَيل -- ‏ُسهَيلي ّ

 36. 28- ساختن اسم منسوب از اسم ممدود با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟ • به سه دسته • با توجه به اينكه همزه اسم ممدود ؛ زائد • اصلي مقلوب باشد

 37. 29- اگر همزه اسم ممدود زائده باشد ساختن اسم منسوب آن چگونه است؟ • همزه قلب به واو مي شود • ياء نسبت به آن اضافه مي شود • مانند صحراء – صحراوي ّ • عمياء -- عمياوي

 38. 30- - اگر همزه اسم ممدود اصلي باشد ساختن اسم منسوب آن چگونه است؟ • بدون تغيير , ياء نسبت به آن اضافه مي شود • مانند إنشاء – إنشائي ّ , إملاء – إملائي ّ

 39. 31-- اگر همزه اسم ممدود مقلوب از ”واو“ يا ”ياء“زائده باشد ساختن اسم منسوب آن چگونه است؟ • دو وجه جائز است: 1-همزه تغيير نكند 2-همزه قلب به واو شود • مانند سماء – سمائي ّ = سماوي ّ , بناء – بنائي ّ = بناوي

 40. 32- اسم منسوب از اسمهاي مركب با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟ • به سه دسته • با توجه به نوع اسم مركب كه عبارتند از: • 1- اسنادي • 2- مزجي • 3- اضافي باشد

 41. 33- ساختن اسم منسوب مركب اسنادي چگونه است؟ • ياء نسبت به اولين قسمت آن اضافه مي شود • قسمت دوم حذف مي شود • مانند تابط شراً -- تابطي ّ , جاد المولي – جادي ّ

 42. 34-ساختن اسم منسوب مركب مزجي چگونه است؟ • ياء نسبت به اولين قسمت آن اضافه مي شود • قسمت دوم حذف مي شود • مانند بعلبك – بعلي ّ • خمسه عشر – خمسي ّ

 43. 35- ساختن اسم منسوب مركب اضافي چگونه است؟ • با توجه به ويژگهاي مضاف بر چهار قسم است: 1-كنيه باشد 2-بوسيله مضاف اليه قابل شناسايي باشد 3-با حذف مضاف اليه با اسم ديگري اشتباه شود 4-هيچكدام از موارد بالا نباشد

 44. 36- اسم منسوب از مركب اضافي چگونه ساخته مي شود؟ • در اكثر موارد مضاف اليه حذف مي شود • ياء نسبت به مضاف اضافه مي شود • مانند بدر الدين – بدريّ • إمرئ القيس --- إمرئّ ٌ

 45. 37- اسم منسوب مركب اضافي كه مضاف آن كنيه باشد چگونه است؟ • مضاف حذف مي شود • ياء نسبت به مضاف اليه اضافه مي شود • مانند ابوبكر – بكري ّ • أم كلثوم – كلثومي ّ • ابن عباس – عباسي

 46. 38- اسم منسوب مركب اضافي كه بوسيله مضاف اليه قابل شناسايي باشد چگونه است؟ • مضاف حذف مي شود • ياء نسبت به مضاف اليه اضافه مي شود • مانند غلام زيدٍ – زيديّ ٌ • بيت أحمد – أحمديّ ٌ

 47. 39- اسم منسوب مركب اضافي كه در صورت حذف مضاف اليه با اسم ديگري اشتباه شود چگونه است؟ • مضاف حذف مي شود • ياء نسبت به مضاف اليه اضافه مي شود • مانند عبد شمسٍ -- شمسيّ ٌ • عبد القيس --- قيسيّ ٌ

 48. 40- اسم منسوب اسمهايي كه لام الفعل آنها حذف شده است بر چند قسم است؟ • بر دو قسم: • الف : لام الفعل آنها در تثنيه و جمع برگردد • ب: لام الفعل آنها در تثنيه و جمع برنگردد

 49. 41- اسمي كه لام الفعل محذوف آن در تثنيه و جمع برمي گردد اسم منسوب آن چگونه است؟ • در اسم منسوب حرف محذوف بر مي گردد • مانند أب – أبوان = أبوي ّ • أخ – أخوان = أخوي ّ • أخت – أخوات = أخواتيّ

 50. 42- اسمي كه لام الفعل محذوف آن در تثنيه و جمع برنمي گردد اسم منسوب آن چگونه است؟ 1-حرف محذوف برگردد 2-حرف محذوف بر نگردد مانند • إبن ــ إبنان = إبنيّ ّ , بنويّّ • يد – يدان = يديّ ّ , يدويّ

More Related