obowi zki rodzica wynikaj ce z prawa o wiatowego
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obowiązki rodzica wynikające z prawa oświatowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Obowiązki rodzica wynikające z prawa oświatowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Obowiązki rodzica wynikające z prawa oświatowego. „Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.” Św. Augustyn „Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” Jan Jakub Rousseau. Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obowiązki rodzica wynikające z prawa oświatowego' - ormanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
„Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.”

Św. Augustyn

„Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie”

Jan Jakub Rousseau

slide3
Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci.

Zobowiązania w zakresie spraw dotyczących rodziców zostały wyrażone w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach międzynarodowych.

Stanowią one podstawę do współpracy rodziców i nauczycieli w trosce o wspólne dobro, jakim jest edukacja młodzieży.

w polskim systemie o wiaty prawa i obowi zki rodzic w reguluj nast puj ce akty prawne
W polskim systemie oświaty prawa i obowiązki rodziców regulują następujące akty prawne:
 • Konwencja o prawach dziecka
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Karta Nauczyciela.
rozporz dzenia wykonawcze do ustawy o systemie o wiaty
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
 • w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;
 • w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 • w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
zaczyna si od oddzia u przedszkolnego
Zaczyna się od oddziału przedszkolnego…….
 • Art.14 ust 3 ustawy o systemie oświaty
 • Art.14b ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązanido:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

wcze niejsze przyj cie dziecka do szko y
Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły

Na wniosek rodziców dziecko może rozpocząć naukę w szkole z pominięciem klasy „0”.

Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – art. 16 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty

odroczenie obowi zku szkolnego
Odroczenie obowiązku szkolnego

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż jeden rok.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty

slide9
Art. 18. ust.1 p. 1 ustawy o systemie oświatyRodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

obwodowej

poza obwodem*

szko a podstawowa obwodowa
Szkoła podstawowa obwodowa

to szkoła podstawowa ogólnodostępna prowadzona przez gminę lub inna należąca do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę

Dyrektor ma obowiązek przyjąć z urzędu do klasy I dziecko zamieszkałe w jej obwodzie - § 4 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

dzieci zamieszka e poza obwodem
Dzieci zamieszkałe poza obwodem
 • do szkoły publicznej przyjmuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami - § 4 ust.2 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 • do szkoły niepublicznej przyjmuje się uczniów zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w statucie szkoły
a potem a do uzyskania przez dziecko pe noletnio ci
A potem aż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości …

Art. 15. 1. ustawy o systemie oświaty.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

obowiązek nauki

obowiązek szkolny

slide13
Kontrola realizacji

rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy - gmina

obowiązku szkolnego – dyrektorzy szkół obwodowych

rok szkolny 2008 09
Rok szkolny 2008/09
 • Obowiązku nauki nie spełniało w województwie podlaskim 284 uczniów (w tym 103 dziewczęta). Najwięcej w tej grupie jest młodzieży osiemnastoletniej – 175 osób, najmniej szesnastoletniej – 14 osób.
 • 1.867 osób to liczba młodzieży zameldowanej, ale niezamieszkałej na terenie poszczególnych gmin województwa podlaskiego, co do której brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiuobowiązku nauki.
slide15
Rodzice mają obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
 • art. 18 ust.1 ustawy o systemie oświaty

Jeżeli dziecko było w szkole nieobecne z ważnych przyczyn - rodzic ma obowiązek wnioskować o usprawiedliwienie nieobecności w sposób i w terminach ustalonych w statucie szkoły

naruszanie obowi zku szkolnego w r szk 2008 2009 przez uczni w wojew dztwa podlaskiego
Naruszanie obowiązku szkolnego w r. szk. 2008/2009 przez uczniów województwapodlaskiego
 • W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 w szkołach podstawowych było 29 uczniów nieklasyfikowanych. Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że na koniec roku szkolnego, problem braku klasyfikacji dotyczył 22 osób.
 • W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 z informacji uzyskanych od dyrektorów gimnazjów problem braku klasyfikacji dotyczył 160 uczniów, natomiast na koniec roku szkolnego 2008/2009 – 149.
slide18
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

– art. 18 ust. 1 p.3 Ustawy o systemie oświaty

slide19
Dzieci mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, a obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia dyrektora (o którym mowa w art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty)

Rodzice są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu

slide20
Rodzice mają obowiązek wyrażania zgody na udział niepełnoletnich uczniów w:
 • wycieczkach krajoznawczo-turystycznych,
 • imprezach krajoznawczo-turystycznych, takich jak: biwaki, konkursy, turnieje,
 • imprezach turystyki kwalifikowanej i obozach wędrownych, imprezach wyjazdowych - związanych z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne
slide21
RODZIC

PRAWNY OPIEKUN DZIECKA

CZŁONEK ORGANÓW SZKOŁY

slide22
„Dzieci z początku kochają swych rodziców, gdy są starsze, sądzą ich, czasem im wybaczają.”

Oscar Wilde

ad