Download
batxillerat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Batxillerat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Batxillerat

Batxillerat

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Batxillerat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Batxillerat

 2. El Batxillerat a la LOE Batxillerat Cicles formatius GM Món laboral Educació Secundària Obligatòria Educació Primària Educació Infantil

 3. Matèries Comunes De modalitat Optatives Característiques generals de Batxillerat • El batxillerat LOE va entrar en vigor el curs 2008-09 a 1r BTX i el curs 2009-10 a 2n BTX i PAU. • És un ensenyament secundari post-obligatori. • És un cicle de dos anys. • Les assignatures s’anomenen matèries i tenen una durada d’un any o de dos anys. N’hi ha de tres tipus:

 4. Característiques generals de Batxillerat • Hi ha tres modalitats de Batxillerat: Arts, Ciència i Tecnologia, Humanitat i Ciències Socials. • Modalitats de Batxillerat a la nostra escola: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. • Cada matèria té un nombre determinat d’hores setmanals de classe (ex: Educació Física té 2 hores de classe a la setmana; Matemàtiques I, en canvi, té 4 hores de classe a la setmana). • Les matèries es qualifiquen amb un nombre enter, del 0 al 10. Totes les matèries tenen el mateix valor a efectes de calcular la nota final de Batxillerat (mitjana aritmètica).

 5. Matèries comunes de Batxillerat

 6. Matèries de modalitat i optatives: BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 7. Matèries de modalitat i optatives: BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

 8. Treball de recerca • És una matèria comuna que ha de cursar tot l’alumnat. • Tema de lliure elecció: proposat pel propi alumne o triat d’una llista proposada pels professors. • Cada alumne té assignat un tutor de treball de recerca. • Es realitza preferentment per parelles, però l’avaluació és individual. • S’inicia al començament del segon trimestre de 1r curs i s’acaba al començament del segon trimestre de 2n curs. • L’avaluació del TR es realitza segons aquests criteris: 25% seguiment + 60% memòria escrita + 15% defensa oral.

 9. Estada a l’empresa • Matèria optativa de Batxillerat. • El centre té l’obligació d’ofertar-la, però no l’han de realitzar tots els alumnes. • Pràctiques a empreses durant un mínim de 140 h. • Equival a una assignatura de 2 hores de classe setmanals • Exemples: Zoo, Ajuntament de L’H, Biblioteca Tecla Sala…

 10. Currículum de Batxillerat

 11. Avaluació • Hi ha avaluacions trimestrals: (prèvia a 1r), primera, segona, tercera i extraordinària. • Els alumnes coneixen el calendari d’avaluacions amb antelació. Durant la setmana d’exàmens no hi ha classes. • Els resultats de la prèvia es comuniquen a les famílies mitjançant una carta. La resta d’avaluacions es fa amb un butlletí. Els butlletins de notes es lliuren uns deu dies després dels exàmens d’avaluació. • Els criteris d’avaluació de cada matèria són establerts pels diferents departaments i estan a disposició dels alumnes des del primer dia de classe.

 12. Avaluació • Després de cada avaluació hi ha recuperacions de totes les assignatures suspeses. • Al final del curs hi ha una avaluació extraordinària on es pot recuperar globalment la matèria. • Promoció de 1r a 2n: amb un màxim de 2 suspeses: es cursa tot 2n i s’ha de matricular de les pendents de 1r (exàmens de recuperació a octubre i abril). • La nota de l’expedient acadèmic s’obté fent una mitjana de totes les matèries cursades per l’alumne. • Nota final de Batxillerat: 90% Expedient acadèmic + 10% Treball de recerca. • Nota accés a la Universitat: 60% Batxillerat + 40% Selectivitat.

 13. Facultats i Escoles Tècniques Superiors Escoles Universitàries Cicles Formatius GS PAU Batxillerat I després del Batxillerat què?

 14. PAU • Fase general (FG, obligatòria): 5 exàmens: Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Història o Filosofia, 1 matèria de modalitat (tria l’alumne). Es calcula la nota fent la mitjana aritmètica. • Fase específica (FE, voluntària): Màxim 3 exàmens; matèries de modalitat; només es tenen en compte les dues millors notes aprovades. Serveix per donar prioritat a l’accés a un Grau universitari determinat. NF = 0,6· NB + 0,4· FG (+ a· FE1 + b· FE2)

 15. El Batxillerat a la nostra escola • Batxillerat privat, no concertat. • Horari: dilluns de 8 a 13,30 h i de 15,00 a 17,00 h; la resta de dies de 8,00 a 14,30 h. • Pati: 11,00 – 11,30 h (surten de l’escola). • La tria de la modalitat de BTX es fa en acabar 4t. • Treball de recerca: obligatori, comença a 1r i es lliura a 2n. • Estada a l’empresa: opcional, a partir del tercer trimestre de 1r. • Setmana d’exàmens al final de cada avaluació. • Recuperacions després de cada avaluació. • Proves extraordinàries en acabar el curs. • Viatge d’estudis: 3r trimestre de 1r, abans de Setmana Santa. • Preparació exhaustiva de les proves de PAU-Selectivitat. • Us oferim: exigència i qualitat.

 16. Precs i preguntes • Gràcies per la vostra atenció. • Precs i preguntes.