s potkanie z adiunktami asystentami i doktorantami
Download
Skip this Video
Download Presentation
S potkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 121

S potkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

S potkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI. 27 września 2012. Zaangażowanie się w sprawy Wydziału. Wydział Prawa i Administracji UWM jest podstawowym miejscem pracy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S potkanie z ADIUNKTAMI, ASYSTENTAMI I DOKTORANTAMI' - orly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zaanga owanie si w sprawy wydzia u
Zaangażowanie się w sprawy Wydziału
 • Wydział Prawa i Administracji UWM jest podstawowym miejscem pracy.
 • Do obowiązków pracownika należy nie tylko prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej, ale również według art. 111.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
ustawa prawo o szkolnictwie wy szym
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 111. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;

2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;

3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

dokumentacja zaanga owania na rzecz wydzia u
Dokumentacja zaangażowania na rzecz Wydziału

Nadal będzie prowadzony ranking aktywności naukowej i zaangażowania się pracowników w życie Wydziału. W tym drugim przypadku osobami odpowiedzialnymi będą nadal:

 • Dr Elżbieta Zębek
 • Dr Urszula Szymańska
podzi kowanie
Podziękowanie

Pragnę podziękować tym, którzy włączyli się w pracę dydaktyczną oraz naukową, a także udzielali się organizacyjnie na rzecz Wydziału w kadencji 2008-2012. Osoby, o których pragnę wspomnieć:

slide6
Dr Joanna Juchniewicz
 • Dr Paweł Polaczuk
 • Dr Bogumił Pahl
 • Dr Sebastian Bentkowski
 • Dr Adam Biegalski
 • Dr Jakub Zięty
 • Dr Małgorzata Szwejkowska
 • Mgr Katarzyna Jaworska
komisje wydzia owe
Komisje Wydziałowe

Dziękuję aktywnym członkom:

 • Komisji programowych na kierunku prawo, administracja i bezpieczeństwo wew.
 • Komisji konkursowo-kadrowej
 • Komisji ds. ankietyzacji i kategoryzacji
 • Komisji ds. jakości kształcenia
 • Komisji oceny systemu jakości kształcenia
 • Komisji oceniającej pracowników
koordynatorzy erasmusa
Koordynatorzy Erasmusa
 • Dr Jakub Szczerbowski
 • Dr Aldona Jurewicz
 • Dr Oksana Cabaj
 • Mgr Magdalena Zielińska
uczestnictwo w pracach organizacyjnych wydzia u
Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału
 • Liczba osób aktywnych i pracujących na rzecz Wydziału zwiększa się. Jest jednak ciągle zbyt mała. Jest to grupa licząca ok. 50 członków na 160 pracowników zatrudnionych na Wydziale.
 • Jest to stanowczo za mało, aby Wydział sprostał nowym zadaniom.
 • Praca na Wydziale musi zatem absorbować więcej czasu i poświęcenia.
 • Nie może to być jedynie okazja do zarobienia kieszonkowego, zdobycia lepszej marki dla swojej kancelarii lub też awansu w administracji publicznej.
 • Będę powierzał do zrealizowania nowe zadania na rzecz Wydziału.
uczestnictwo w pracach organizacyjnych wydzia u1
Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału

Pełnomocnicy powołani w kadencji 2012-2016:

Dr Paweł Polaczuk – ds. Badań Naukowych

Dr Joanna Juchniewicz – ds. Jakości Kształcenia

Dr Olga Łachacz – ds. Kół Naukowych

Dr Małgorzata Augustyniak – ds. Osób Niepełnosprawnych

Dr Lech Grochowski – ds. Absolwentów i Karier Zawodowych, ds. Studiów Podyplomowych

Dr Benedykt Puczkowski – ds. Strategii Rozwoju Wydziału

Dr Bogumił Pahl – ds. Ewidencji Dorobku Naukowego

Mgr Magdalena Zielińska – ds. Praktyk Krajowych i Zagranicznych

Mgr Katarzyna Jaworska – ds. Promocji i Reklamy WPiA UWM

slide11
Koordynatorem Programu Erasmus w kadencji 2012-2016 została

mgr Dagmara Barańska.

Biuro Erasmusa znajduje się w pok. 202 w CK.

badania naukowe
Badania naukowe
 • Prowadzone badania naukowe nie mogą ograniczać się tylko do badań podstawowych.
 • Należy poszukiwać możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych, np. z naukami medycznymi, ekonomicznymi, technicznymi - badania interdyscyplinarne to przyszłość.
 • Wydział posiada trzy kierunki kształcenia, a zatem można również prowadzić badania w zakresie wszystkich kierunków.
slide13
Zespoły badawcze tworzone są nie tylko wokół pracowników samodzielnych, ale także młodszych pracowników, np. wokół doktora z wysokimi osiągnięciami naukowymi.
 • Czas pracy indywidualnej już minął.
 • Praca naukowa musi być systematyczna, nie powinna mieć charakteru dorywczego.
 • Udział w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych na Wydziale.
 • Udział w ogólnowydziałowych seminariach doktoranckich.
 • Udział w publicznych obronach prac doktorskich.
slide14
W pok. 202 CK gromadzone są tylko legalne zbiory prac naukowych naszych pracowników.
 • Proszę, aby składać w Kancelarii oryginalne prace celem ich umieszczenia w pok. 202 CK.
 • Kwestia cytowań: w pracach naukowych należy powoływać się na opracowania naukowe naszych pracowników - index Hirsha.
czasopisma wydzia owe
Czasopisma Wydziałowe

Na Wydziale są trzy czasopisma naukowe:

 • Studia Prawnoustrojowe (punktowane, 6 pkt) – redaktorem jest dr M. Szwejkowska
 • Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego (punktowane, pkt 4) – przewodniczącym komitetu redakcyjnego jest prof. dr hab. T. Jasudowicz
 • UWM Law Review(punktowane, 3 pkt) – redaktorem jest dr J. Szczerbowski
konferencje i seminaria
Konferencje i seminaria
 • Przejawem działalności naukowej są konferencje i seminaria.
 • Każda katedra powinna raz w roku takie przedsięwzięcie zorganizować.
 • Organizacja konferencji i seminariów wymaga spełnienia kilku formalności, tak jak to wynika z przepisów powszechnie i wewnętrznie obowiązujących.
 • Konferencje i seminaria należy zgłosić na odpowiednich formularzach. Informację w tym zakresie udziela kancelaria Wydziału (pok. 11). Kancelaria jednak nie zajmuje się wypełnianiem dokumentów czy załatwianiem formalności.
slide17
Finansowanie konferencji - należy szukać zewnętrznych źródeł finansowania: granty, sponsorzy, fundacje i inne.
 • Ostatecznie mogą być wykorzystywane środki wydziałowe. W tym zakresie na początku nowej kadencji zostaną opracowane nowe zasady pozyskiwania środków finansowych.
konferencje planowane
Konferencje planowane

Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego:

 • III konferencja prawa porównawczego - konferencja międzynarodowa, wręczenie doktora HC prof. Ch. von Barowi – odpowiedzialny dr J. Szczerbowski – 22-23 marca 2013 r.
 • III Międzynarodowa Konferencja Prawa Rzymskiego w Castellon – odpowiedzialny dr A. Świętoń – 21 maja 2013 r.
 • XIIMiędzynarodowa Konferencja Praw Człowieka - odpowiedzialny dr hab. M. Sitek, dr O. Cabaj i mgr M. Zielińska – 31 maja-1 czerwca 2013 r.
ii og lnowydzia owa konferencja naukowa 15 lutego 2013
II Ogólnowydziałowa Konferencja Naukowa15 lutego 2013
 • Temat konferencji Władza w prawie
 • Do końca listopada 2012 r. należy zgłosić osoby i proponowane tematy wystąpień z każdej katedry.
 • Tekst do druku należy oddać do 15 stycznia.
 • Publikacja ukaże się na Konferencję.
slide20
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
 • Standardy traktowania cudzoziemców w prawie międzynarodowym – międzynarodowa, czerwiec 2013 - dr Olga Łachacz, dr Oksana Cabaj

Koło Naukowe Ekonomii i Prawa

 • Prawo w wehikule innowacji i transferu wiedzy- krajowa, 6-7 grudnia 2012 – mgr Jerzy Kawa
granty
Granty
 • Każdy naukowiec powinien zabiegać o granty oraz inne stypendia.
 • Można składać wnioski do NCN i NCBR.
 • Należy korzystać z innych projektów i programów. Każdy naukowiec powinien w tym zakresie być biegły.
 • Taka ścieżka finansowania jest przyszłością utrzymania etatu w dalszych etapach reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.
kszta cenie i wychowywanie student w
Kształcenie i wychowywanie studentów
 • Prowadzenie seminariów zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
 • Seminaria mogą odbywać się wyłącznie na terenie Uniwersytetu.
 • Dyżury ustala się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału.
 • Zajęcia należy odbywać zgodnie z planem zajęć i w salach wyznaczonych.
 • Wszelkie zmiany powinny być zgłaszane pisemnie u dziekana prof. P. Krajewskiego.
slide23
Wykłady powinny być prowadzone w oparciu o najnowszą wiedzę i własne badania.
 • Piszemy podręczniki i skrypty.
 • Należy wychodzić z inicjatywą nowych przedmiotów.
 • Na pracowniku ciąży obowiązek odbywania zajęć zgodnie z planem oraz ich punktualne rozpoczęcie i zakończenie.
obrony prac licencjackich i magisterskich
Obrony prac licencjackich i magisterskich
 • Obrony prac muszą odbywać się przed komisją składającą się z promotora, recenzenta i przewodniczącego komisji, tj. jednego z prodziekanów. Ponadto musi być sekretarz - asystent lub doktorant.
 • Obrona powinna odbywać się z powagą i godnością.
 • Student winien losować pytania, które umieszczone są wcześniej na stronie internetowej. Niedopuszczalne jest ustawianie pytań i odpowiedzi. Takie zachowanie nie licuje z godnością pracownika naukowego.
polityka kadrowa
Polityka kadrowa
 • Nie będzie przedłużania umów poza ustawowe ramy czasowe.
 • Zostanie powołana Komisja ds. postępu nad pracami doktorskimi i habilitacyjnymi.
 • Częściowa wymiana kadry podniesie jakość Wydziału i jego prestiż.
 • Rotacja w każdym zakładzie pracy jest zjawiskiem całkowicie naturalnym.
struktura organizacyjna administracji uwm
Struktura organizacyjna administracji UWM

Rektor – prof. dr hab. Ryszard Górecki

Prorektor ds. kadr – prof. dr hab. Grzegorz Białuński

Prorektor ds. ekonomicznych – dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką – prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. Janusz Piechocki

Prorektor ds. rozwoju kształcenia – dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

slide27
PROJEKT

Struktura organizacyjna administracji UWM

Rektor

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju

Prorektords. Nauki

Prorektor ds. Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich

Prorektor ds. Kadr

Kanclerz

Kwestor

slide28
Rektor

Dyrektor Gabinetu Rektora

Zespół Kontroli Wewnętrznej

Biuro Rektora

Biuro ds. Mediówi Promocji

Pełnomocnicy i Doradcy Rektora

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

Audytor Wewnętrzny

Biuro Strategicznych Analiz Ekonomicznych

Rzecznik Patentowy

Dział Bezpieczeństwai Higieny Pracy

Zespół Radców Prawnych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

slide29
Prorektor ds. Kadr

Biuro ds. Kadr

Biuro ds. Socjalnych

Archiwum-Muzeum

slide30
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju

Dział Obsługi Projektów Europejskich

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Regionalne Centrum Informatyczne

Fundacja im. M. Oczapowskiego

Fundacja na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zakład Produkcyjno- Doświadczalny „Bałcyny” sp. z o.o.

Zakład Produkcyjno- Doświadczalny „Pozorty” sp. z o.o.

slide31
Prorektor ds. Nauki

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

Centrum Badań Europy Wschodniej UWM

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa UWM

Biblioteka Uniwersytecka

Centrum Badań Społecznych UWM

Wydawnictwo Uniwersyteckie

Centrum Badań Żywności Naturalneji Tradycyjnej UWM

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z Siedzibą w Łężanach

Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z Siedzibą w Bałdach

slide32
Prorektor ds. Kształcenia

Biuro ds. Kształcenia

Centrum Kultury Języka Polskiego Dla Cudzoziemców

Biuro Informatycznej Obsługi Studentów

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM

Zamiejscowy Wydział w Ełku

Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

Studium Języków Obcych

Uniwersytet Dzieci

Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

Uniwersytet III Wieku

slide33
Prorektor ds. Studenckich

Biuro ds. Studenckich

Akademickie Centrum Szkolenie Sportowego

Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych

Akademicki Zespół Sportowy

Samorząd Studencki

Fundacja Samorządu Studenckiego

Studium Wychowania Fizycznego

Fundacja ŻAK

Ośrodek Kultury Studenckiej

slide34
Kanclerz

Biuro Kanclerza

Zespół Planowania i Analiz

Kwestura

Zastępca Kanclerza

ds. Administracyjnych

i Gospodarczych

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych

Dział Gospodarki Nieruchomościami

Dział Zabezpieczenia Logistycznego

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

Dział Zamówień Publicznych

Dział Inwentaryzacji

Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

Zakład Poligraficzny

Stanowisko ds. Ppoż

Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych

Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

Rozdzielnia Korespondencji

Stanowisko ds. Energetycznych

Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji

slide35
Kwestor

Biuro kwestora

Zastępca Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej

Zastępca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych

Sekcja Rozliczeń Podatkowych

Dział Kontroli Finansowej

Dział Płac

Dział Obsługi Finansowej Projektów Inwestycyjnych

Dział Rozliczeń Działalności Badawczeji Zleconej

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Rozliczeń i Archiwizacji Projektów Zagranicznych

Dział Ewidencji Majątku

Sekcja Płatności Zagranicznych

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

slide36
Kanclerz

Dział Zamówień Publicznych

Biuro Kanclerza

Pion Kwestora

Zastępca Kanclerza

ds. Administracyjnych

i Gospodarczych

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych

Zespół Planowania i Analiz

Zakład Poligraficzny

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

Dział Zabezpieczenia Logistycznego

Biuro kwestora

Dział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdzielnia Korespondencji

Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury

Dział Obsługi Finansowej Projektów Inwestycyjnych

Dział Inwentaryzacji

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji

Stanowisko ds. Ppoż

Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych

Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zastępca Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej

Zastępca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych

Stanowisko ds. Energetycznych

Sekcja Rozliczeń Podatkowych

Dział Kontroli Finansowej

Dział Płac

Dział Rozliczeń i Archiwizacji Projektów Zagranicznych

Dział Finansowo-Księgowy

Sekcja Płatności Zagranicznych

Dział Ewidencji Majątku

Dział Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

wykaz dorobku naukowego pracownika referuje dr hab piotr majer prof uwm
Wykaz dorobku naukowego pracownikaReferuje dr hab. Piotr Majer, prof. UWM

Postulowany układ wykazu dorobku naukowego pracownika WPiA UWM

– do umieszczenia na stronie WPiA UWM;

preferowana kolejność chronologiczna w obrębie poszczególnych działów.

slide38
I. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation  Reports

II.Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez EuropeanReference Index for the Humanities

III. Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Majer P., Policja w służbie państwa polskiego na tle osiemdziesiątej rocznicyodzyskania niepodległości, w: „Przegląd Policyjny” 1998, nr 3-4, s 30–37;
slide39
IV. Autorstwo (współautorstwo) monografii

opublikowane przed habilitacją

 •  P. Majer, Polska iświatw latach 1989–1992. Kalendariumprzełomu. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1993 r., s. 272;

opublikowane po habilitacji

 • P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrznePolski w rozwoju dziejowym, Szczytno 2012, s. 462

V. Redaktor naczelny wieloautorskich monografii (podręcznikówakademickich)

 • Między I a IV Rzeczypospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XXwieku, pod red. M. Korybut-Marciniak i P. Majera, Wydawnictwo UWM w Olsztynie 2009, s. 184 (praca recenzowana);
slide40
VI. Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii
 • Majer P., Geneza PolicjiPaństwowej, w: Rok 1918: odrodzona Polska w nowej Europie, pod red. nauk. A. Ajnenkiela, Warszawa 1999, wyd. Instytut Historii PAN, s. 212 – 220; 

VII. Inne publikacje

 • Majer P., Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w strukturze szkolnictwapolicyjnego w pierwszych latach powojennych, w: Szkolnictwo policyjne w latach1918 – 1954; materiały sympozjum naukowego, Słupsk 1995, wyd. Szkoła Policji w Słupsku, s. 102 – 114; 
 • Majer P., ŚwiętoLudowe 1946 roku (wświetle sprawozdańaparatubezpieczeństwa publicznego), w:„RocznikHistoryczny Muzeum HistoriiPolskiego Ruchu Ludowego” 1998, nr 12, s 145 – 156;
slide41
VIII. Udział w konferencjach naukowych z zaznaczeniem: funkcjiorganizatora, współorganizatora, formy uczestnictwa (bierna, czynna – tytuł zgłoszonego referatu)

Organizator i współorganizator konferencji – po habilitacji

 • Między I a IV Rzeczypospolitą. Lustracja w dziejach Polski i Polaków, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny i Wydział Prawa i Administracji UWM w dniach 18-19 października 2007 r.

Uczestnik konferencji – po habilitacji

 • „Tradycje i przyszłość polskiego konstytucjonalizmu” –konferencja zorganizowanaprzez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wlkp. w dniach 18 – 19 maja 2006 r.; referat: Prawne podstawy organizacji policji w Polsce (od polowy XVIII wieku dokońca II wojny światowej).
slide42
IX. Kształcenie kadr naukowych (chronologicznie)

1.Promotorstwo prac doktorskich

 • Promotorstwo pracy doktorskiej Moniki Piotrowskiej pt. Harcerstwo polskie naobczyźnie w latach 1912-1946; obrona 24 maja 2011 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;

2. Recenzje w przewodach doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych i o tytuł.

 • Ocena dorobku naukowego dr Tadeusza Zycha i jego rozprawy habilitacyjnej pt. „Tarnobrzeg pod okupacja niemiecką 1939-1944”, Tarnobrzeg 2008, ss. 288.– kolokwium habilitacyjne na Wydziale Humanistycznym UWM w dn. 6 października 2009 r.;
slide43
X. Podnoszenie kwalifikacji
 • Stopień doktora nauk humanistycznych - nadany w 1984 r., przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Historycznego, na podstawie pracy „Historiografia i stanbadańnad dziejami aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wojsk wewnętrznych.”;otrzymała nagrodę III stopnia, ministra szkolnictwa wyższego. 
 • Stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych - nadany 16 czerwca 2005 r. przez Radę Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej; podstawą praca, Milicja Obywatelska 1944 – 1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparaciewładzy, Olsztyn 2004, s. 475..
slide44
XI. Inne formy aktywności

Granty Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Projekt badawczy własny pt. Ministerstwo Administracji Publicznej 1944-1950; uzyskał pozytywne recenzje z rekomendacją do realizacji. Końcowa decyzja nr 0310/B/H03/2008/33, odmowna z uwagi na zbyt dużą liczbę wniosków. 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych

 • Przegląd Polsko – Polonijny,półrocznikStowarzyszenia Naukowego„PolskawŚwiecie”wGorzowie Wlkp oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie – członek Rady Naukowej; 

Działalność na rzecz Uczelni i Wydziału

 • Członek rady Archiwalnej UWM w kadencji 2008-2012;
 • Członek Rady Wydziału w kadencji: 2004 – 2008, 2008 – 2012, 2012 -
slide45
XII. Nagrody i wyróżnienia
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2002 r.;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011 r.; 
 • Nagroda indywidualna I i II stopnia Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – kilkakrotnie;
 • Nagroda komendanta głównego Policji za całokształt dorobku - 2010;
 • Złoty Laur dziekana WPiA UW-M – 2011;
dokumentowanie dorobku naukowego referuje dr bogumi pahl
Dokumentowanie dorobku naukowegoReferuje dr Bogumił Pahl

Nowe kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej

(osiągnięcia naukowe i twórcze)

slide47
Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej obejmuje:
 • Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra (JCR)
 • Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra
 • Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra (ERIH)
 • Recenzowane publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych (4 pkt.)
slide48
Monografie, autorstwo rozdziału w monografii naukowej, redakcja naukowa monografii (punktacja)
 • 1. Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt.
 • 2. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt.
 • 3. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt.
slide49
Monografie

Monografie naukowe, w szczególności; edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki;

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii – objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego!!!

slide50
Zasady uwzględniania monografii przy ocenie WPiA

Liczba monografii naukowych uwzględniana przy kompleksowej ocenie w grupie nauk humanistycznych i społecznych nie może przekroczyć 40% wszystkich publikacji uwzględnianych przy kompleksowej ocenie.

slide51
Publikacje, których się nie uwzględnia przy ocenie WPiA

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach (innych niż wykazie A,B,C), skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

slide52
Zasady obliczania liczby N

Ważona liczba publikacji, o których mowa była mowa powyżej oraz liczba pozostałych osiągnięć naukowych i twórczych (patenty), uwzględnianych przy kompleksowej ocenie łącznie, nie mogą być większe niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustaloną na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową będących pracownikami naukowymi i naukowo – dydaktycznymi.

slide53
Obniżenie liczby N – pracownicy niepublikujący

Liczbę 3N pomniejsza się o liczbę 2N0, gdzie N0 jest liczbą pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez cały okres podlegający kompleksowej ocenie i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych lub twórczych. Liczba N0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych.

slide54
Konferencje naukowe – które będą uwzględniane

Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub

konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

studenci niepe nosprawni referuje dr ma gorzata augustyniak
Studenci niepełnosprawniReferuje dr Małgorzata Augustyniak

CEL POMOCY

Umożliwienie studentom niepełnosprawnym UWM równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

slide56
WARUNEK OTRZYMANIA POMOCY
 • Występowanie zależności między niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji procesu studiów.
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
slide57
FORMY POMOCY
 • pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego,
 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc tłumacza języka migowego,
 • pracownia komputerowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego,
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w związanych z procesem dydaktycznym
slide58
WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK
 • klawiatury dostosowane do osób mających problemy z obsługą tradycyjnej klawiatury,
 • myszka Big Track (sterowana za pomocą ruchu głowy),
 • program udźwiękawiający,
 • regulowane stoliki,
 • drukarka brajlowska,
 • powiększalnik stacjonarny i przenośny,
 • dyktafon (do wypożyczenia),
 • notatnik brajlowski (do wypożyczenia).
slide59
NIEDOGODNOŚCI
 • infrastruktura (budynek tzw. inkubatora)
 • wynikająca z planu zajęć konieczność częstego przemieszczania się do oddalonych od siebie miejsc w Kortowie (zwłaszcza studenci niestacjonarni)
 • brak wydziałowej wypożyczalni specjalistycznego sprzętu
 • brak na stronie wydziałowej informacji dla studentów niepełnosprawnych
nauka referuje dr pawe polaczuk
NaukaReferuje dr Paweł Polaczuk

Wytyczne Senatu z 30 marca 2012 r:

zwiększenie aktywności naukowej w pozyskiwaniu środków na badania naukowe spoza budżetu UWM,

obowiązek afiliowania publikacji zgodnie z podstawowym miejscem pracy,

tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

slide61
Wytyczne ze Strategii Rozwoju UWM, przyjętej 17 grudnia 2010 r:

badania prowadzone w ramach programów międzynarodowych i krajowych,

zorientowanie na badania interdyscyplinarne,

wzrost jakości badań oraz wzrost ich innowacyjności,

opracowywanie i wdrażanie mechanizmów transferu bądź metod popularyzowania efektów badań naukowych,

badania (w obszarze dogmatyki) zintegrowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału.

slide62
Wytyczne wynikające z kryteriów oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

dobór wykładowców wg kryterium zgodności dorobku naukowego z zakładanymi efektami kształcenia,

przenoszenie rezultatów prowadzonych badań do procesu kształcenia,

uczestnictwo studentów w badaniach naukowych,

umiędzynarodowienie badań.

slide63
Wytyczne wynikające z rozporządzenia MNiSW z 13 lipca 2012 r:

z kryterium „ocena osiągnięć naukowych” wynika konieczność upubliczniania rezultatów badań naukowych w czasopismach naukowych (A, B, C z wykazu MNiSW), monografiach naukowych, recenzowanych publikacjach naukowych

recenzowane publikacje naukowe do 10% publikacji!

zmiana w objętości monografii naukowych (od 6 arkuszy) oraz recenzowanych publikacji naukowych (od 0,5 arkusza).

slide64
z parametrów do kryterium „ocena potencjału naukowego” wynika m.in. konieczność zabiegania o członkowstwo w międzynarodowych zespołach eksperckich,

z parametrów do kryterium „ocena materialnych efektów działalności naukowej jednostki” wynika konieczność realizowania projektów naukowych finansowanych ze źródeł międzynarodowych oraz projektów finansowanych w ramach krajowych procedur konkursowych

slide65
z parametrów kryterium „ocena pozostałych efektów” wynikają wskazania dotyczące warunków aplikacji wyników badań w otoczeniu jednostki (upowszechnianie wiedzy poprzez organizację imprez popularnonaukowych takich jak festiwale nauki, konkursy itp.)

z parametrów kryterium „ocena pozostałych efektów” wynikają wskazania dotyczące warunków organizacji konferencji (krajowe, jeśli reprezentowanych jest przynajmniej 5 jednostek naukowych, międzynarodowe, jeśli co najmniej 1/3 prelegentów z zagranicznych ośrodków naukowych)

slide67
Przepisy regulujące zasady dyplomowania:
 • Regulamin Studiów – Załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 30 czerwca 2006 r. ze zm.
 • Uchwała nr 5 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia seminariów magisterskich i dyplomowych
slide68
Tematy prac dyplomowych:
 • Temat pracy powinien odpowiadać seminarium w ramach którego student przygotowuje pracę dyplomową
 • Praca magisterska przygotowywana przez studentów studiów II stopnia nie powinna być powtórzeniem pracy licencjackiej
slide69
Oceny pracy dyplomowej dokonuje:
 • Promotor
 • Recenzent powołany przez Dziekana

Par. 42 ust. 3 Regulaminu Studiów:

W przypadku sprawowania opieki nad pracą dyplomową lub dziełem artystycznym na studiach jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia - magisterskich przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, doktora sztuki, a także kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, dziekan powołuje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

slide70
Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce – materiał przygotowany przez Zespół ds. dobrych praktyk akademickich, działający przy MNiSW

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

ocena instytucjonalna wpia
Ocena instytucjonalna WPiA
 • W dniach 23-25 maja 2012 na WPiA została przeprowadzona przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej kontrola instytucjonalna.
 • Ocena została przeprowadzona w oparciu o kryteria: strategia rozwoju, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, zasoby kadrowe, materialne i finansowe, prowadzenie badań naukowych, współpraca krajowa i międzynarodowa, system wsparcia studentów i doktorantów, przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia.
slide73
Wybrane wytyczne oraz kryteria oceny zapewnienia jakości funkcjonowania Wydziału Prawa i Administracji Referuje dr Sebastian Bentkowski
podstawa prawna
Podstawa prawna
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365)
 • Uchwała nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Uchwała nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z 26 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia Modelu Zarządzania Wydziałem Prawa i Administracji w Olsztynie
slide75
Cele

Przedstawione wytyczne i kryteria ocen służą zapewnieniu jakości wewnętrznej i zewnętrznej Wydziału Prawa i Administracji, w tym realizację celów sformułowanych w Modelu Zarządzania Wydziałem, przyjętym uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji:

 • podniesieniu jakości obsługi i rozliczania studentów,
 • poprawy jakości i efektywności kształcenia oraz badań naukowych,
 • racjonalizacji podstawowych procesów obsługi toku studiów,
 • poprawy obsługi badań naukowych,
 • integracji procesów w obrębie uczelni,
 • poprawy zarządzania kadrami.
obszary
Obszary

Wytyczne i kryteria oceny zapewnienia jakości dotyczą następujących obszarów:

 • działalność dydaktyczna i obsługa studentów
 • prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie środków na ich finansowania
 • publikacje wyników badań naukowych
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych oraz doktoranckich
 • inna działalność na rzecz Wydziału
adresaci
Adresaci

Adresatami niniejszych wytycznych i standardów są:

 • kierownictwo Wydziału
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni
 • doktoranci
1 dzia alno dydaktyczna i obs uga student w
1. Działalność dydaktyczna i obsługa studentów

Ogólne kryteria oceny jakości działalności dydaktycznej i obsługi studentów

 • terminowość i punktualność,
 • fachowość,
 • dostępność i komunikatywność,
 • sumienność i dokładność,
 • uprzejmość,
 • uwzględnienie oczekiwań studentów dotyczących
terminowo i punktualno
Terminowość i punktualność
 • pracownicy powinni realizować zajęcia w terminach określonych w planie studiów, tj. m.in. zajęcia powinny rozpoczynać się punktualnie i kończyć się o zaplanowanej godzinie
 • każda nieobecność pracownika naukowo-dydaktycznego powinna być usprawiedliwiona i udokumentowana (wniosek urlopowy, zwolnienie lekarskie, zgoda na przełożenie zajęć, wyjazd służbowy itp.)
 • egzaminy i zaliczenia powinny być przeprowadzane w terminach wcześniej ustalonych, zgodnie z regulaminem studiów i decyzjami Dziekana Wydziału,
 • każda zmiana w planie zajęć z przyczyn leżących po stronie pracownika powinna być poprzedzona stosownym wnioskiem pracownika i zgodą Dziekana
slide81
Monitoring realizacji wytycznych:
 • Okresowe udokumentowane wizytacje/hospitacje na zajęciach/dyżurach przeprowadzone przez kierownictwo,
 • Utworzenie aplikacji zawierającej informacje dotyczące rodzaju, terminu, miejsca i czasu zajęć prowadzonych przez pracownika,
 • Spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów
 • Ankiety
fachowo
Fachowość
 • realizacja treści programowych zgodnie z zakresem określonym w sylabusach
 • uwzględnienie przy realizacji zajęć obowiązujących obszarów i efektów kształcenia (KRK) oraz form i sposobów weryfikacji wyników kształcenia,
 • skoncentrowanie metod dydaktycznych na m.in. praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy

Monitoring realizacji wytycznych:

 • okresowe wizytacje/hospitacje na zajęciach przeprowadzone przez kierownictwo,
 • spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów
 • ankiety
dost pno i komunikatywno
Dostępność i komunikatywność
 • obowiązek wyznaczenia terminów konsultacji i seminariów z częstotliwością (co najmniej jeden na 2 tygodnie) oraz przestrzeganie tych terminów
 • wyznaczenie terminów seminariów w innych terminach niż konsultacji,
 • ustalenie ze studentami formy kontaktu poza konsultacjami i seminariami (e-mail, tel.,)
 • aktualizacja informacji dotyczących terminów konsultacjami , seminariów
 • udzielanie niezwłocznie odpowiedzi na pytania studentów dotyczące zajęć, prac dyplomowych i magisterskich itp.
 • zaangażowanie się pracowników w działalność Studenckiej Poradni Prawnej – udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie świadczonych przez studentów bezpłatnych porad prawnych
slide84
Monitoring realizacji wytycznych:
 • Sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie wyznaczania terminów dyżurów i seminariów
 • Spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów
 • Ankiety
uwzgl dnienie oczekiwa student w
Uwzględnienie oczekiwań studentów
 • Uwzględnienie w treści programowych do propozycji i sugestii studentów w zakresie tematów
 • Uzgadnianie ze studentami w miarę możliwości terminów zaliczeń i egzaminów w trakcie sesji egzaminacyjnej

Monitoring realizacji wytycznych:

 • Spotkania kierownictwa z przedstawicielami studentów
 • Ankiety
2 prowadzenie bada naukowych oraz pozyskiwanie rodk w na ich finansowanie
2. Prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie środków na ich finansowanie

Wytyczne:

 • Zintensyfikowanie działań w zakresie składania wniosków o granty naukowe,
 • Wprowadzenie (w przypadku pracowników niesamodzielnych) obowiązku złożenia (samodzielnie lub w ramach zespołu) co najmniej jednego na rok wniosku o przyznanie środków na badania – granty zewnętrzne
 • Tworzenie zespołów badawczych między katedralnych i międzywydziałowych ukierunkowanych na pozyskiwanie środków finansowych,
slide87
Zaangażowanie pracowników naukowych w pozyskiwanie środków na badania naukowe z uwzględnieniem następującego podziału zadań:

- Pracownicy samodzielni – wskazanie tematów oraz ogólny nadzór nad sporządzeniem wniosków o sfinansowanie badań naukowych

- Adiunkci – odpowiedzialność i nadzór nad przygotowaniem wniosków o sfinansowanie badań naukowych

- Asystenci i doktoranci – wyszukiwanie programów, sporządzanie wniosków o przyznanie środków na badania

slide88
Monitoring realizacji wytycznych:
 • Składanie przez pracowników okresowych sprawozdań (półrocznych i rocznych) z efektów działań związanych z pozyskiwaniem środków na badania naukowe
3 publikacje wynik w bada naukowych
3. Publikacje wyników badań naukowych

Wytyczne:

 • zwiększenie liczby publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w czasopismach „punktowanych”,
 • publikowanie w czasopismach WPiA i Uniwersytetu,
 • informowanie kierownictwa o planach publikacji w danym roku monografii
 • prowadzenie polityki „cytowań”

Monitoring realizacji wytycznych:

 • Składanie przez pracowników okresowych sprawozdań (półrocznych i rocznych) dotyczących liczby publikacji itp.
4 organizacja konferencji i seminari w naukowych oraz doktoranckich
4. Organizacja konferencji i seminariów naukowych oraz doktoranckich

Wytyczne:

 • Zintensyfikowanie działań w zakresie organizowania konferencji i seminariów naukowych (na WPIA oraz ogólnopolskich i międzynarodowych)
 • Obowiązek zorganizowania co najmniej jednej konferencji/seminarium przez każdą katedrę Wydziału
 • Przygotowywanie oraz aktywny udział w seminariach doktoranckich
 • Przekazywanie informacji na początku roku kalendarzowego o terminach, tematach i źródłach finansowania planowanych konferencji i seminariów
slide91
Monitoring realizacji wytycznych:
 • Składanie przez kierowników katedr okresowych sprawozdań (półrocznych i rocznych) dotyczących zorganizowanych konferencji i seminariów
 • Wizytacje kierownictwa na seminariach doktoranckich
5 inna dzia alno na rzecz wydzia u
5. Inna działalność na rzecz Wydziału
 • obowiązek udziału pracowników w posiedzeniach komisji, na wyznaczonych spotkaniach,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności naukowo-badawczej Wydziału
 • przedstawienie rocznych planów działalności laboratorium sądowego oraz laboratorium kryminalistycznego
 • zaangażowanie się w działalność Studenckiej Poradni Prawnej, Rady Patronackiej oraz w działania wynikające z zawartych porozumień
slide93
Monitoring realizacji wytycznych:
 • Składanie przez pracowników niesamodzielnych okresowych sprawozdań (kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań na temat pozostałej działalności na rzecz Wydziału (ze wskazaniem terminów i rodzaju konkretnych działań)
podsumowanie
Podsumowanie

Wytyczne i kryteria oraz metody oceny:

 • stanowią integralną część Modelu Zarządzania Wydziału Prawa i Administracji,
 • powinny być wprowadzone stosowną uchwałą Rady Wydziału,
 • ocena ich realizacji przez pracownika może stanowić jednym z czynników uwzględnianych w sprawach prowadzonych przez Komisję kadrową oraz przy przyznawaniu nagród
slide96
Plany na rok akademicki 2012/2013:
 • spotkania w szkołach w ramach przedmiotu Street Law
 • spotkania w szkołach w ramach akcji rektoratu
 • wykłady otwarte
 • opracowanie identyfikacji graficznej WPiA
 • zwiększenie aktywności na FB
 • opracowanie wspólnej kampanii reklamowej studiów podyplomowych
slide98
Od roku akademickiego 2012/2013:
 • wszyscy studenci objęci są programem USOS;
 • nie obowiązują karty egzaminacyjne;

W związku z powyższym ocenynależy wpisywać do indeksóworaz systemu USOS

slide99
Wydawane będą karty egzaminacyjne za rok 2011/2012 (poprzedni rok akademicki) dla osób wracających z wymiany międzyuczelnianej w ramach programów ERASMUS oraz MOST.
 • Wydawane będą karty egzaminacyjne tylko na: RÓŻNICE PROGRAMOWE orazPOWTARZANIE PRZEDMIOTÓW
slide100
Oceny należy wpisywać bezwzględniedo programu USOSw następujących terminach w sesji zimowej:
 • do 27 stycznia 2013 roku z:
 • ĆWICZEŃ
 • przedmiotów nie kończących się egzaminem
 • do 17 lutego 2013 roku z:
 • EGZAMINÓW
slide101
W przypadku braku choćby jednego wpisu w systemie USOS (zaliczenia z ćwiczeń, wykładów bądź egzaminów):
 • nie będą przygotowywane dokumenty do obrony;
 • studenci nie będą mogli złożyć wniosków o przyznanie stypendiów;
 • studenci nie będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ministra
 • studenci nie będą mogli wyjechać na program ERASMUS i MOST
slide102
Dziekanat nie może:
 • rozliczyć studentów w systemie;
 • przedłużyć legitymacji studentom;
 • wystawić zaświadczenia potwierdzającego studiowanie;
 • wystawić zaświadczenia do kredytu studenckiego;
 • wyliczyć średniej.
indywidualny plan studi w
Indywidualny plan studiów

Student legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.

Szczegółowe zasady studiowania w w/w sposób ustala i zatwierdza Rada Wydziału, która powołuje również opiekuna naukowego. Rada Wydziału może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi.

doktoraty
Doktoraty
 • Na Wydziale Prawa i Administracji UWM wypromowano 20 doktorów nauk prawnych
 • Wtym 7 pracowników WPiA
 • Wszczęto 34 przewody doktorskie
habilitacje
Habilitacje

Habilitacje uzyskane przez pracowników UWM:

 • Piotr Krajewski
 • Mariola Lemonnier (nostryfikacja habilitacji zagranicznej)
 • Lech Mażewski
 • Jarosław Moszczyński
 • Magdalena Sitek
wszcz te post powania dotycz ce nadania stopnia doktora habilitowanego
Wszczęte postępowania dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego
 • Przemysław Palka
 • Denis Sołodow
 • Joanna Banach - Gutierrez
wszcz te post powania dotycz ce nadania tytu u profesora
Wszczęte postępowania dotyczące nadania tytułu profesora
 • Jerzy Kasprzak – Uniwersytet w Białymstoku
 • Piotr Majer – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
konferencje i wyk ady otwarte organizowane przez wpia uwm
Konferencje i wykłady otwarte organizowane przez WPiA UWM

Konferencje:

 • krajowe - 9
 • międzynarodowe – 3

Wykłady otwarte:

 • pracownicy wydziału – 5
 • goście zaproszeni - 15
go cie zagraniczni kt rzy uczestniczyli w konferencjach seminariach i wyk adach otwartych
Goście zagraniczni, którzy uczestniczyli w konferencjach, seminariach i wykładach otwartych
 • W wydarzeniach tych uczestniczyłook. 50 osób m.in. z Hiszpanii, Włoch, Albanii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Szwecji. Wśród nich:
 • Prof. Christian von Bar - Dyrektor Instytutu Prawa Europejskiego z Osnabruck (Niemcy)
 • Prof. Carlos Flores - Profesor z Uniwersytetu na Gran Canaria (Hiszpania)
 • Prof. KsenofonKrisafi - Profesor z Uniwersytetu w Tiranie (Albania)
 • Prof. SwietlanaZapara – Dziekan Wydziału Prawa Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego (Ukraina)
 • Prof. Stanisław Mraz – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacji)
 • Prof. Jerzy Sarnecki – szwedzki kryminolog polskiego pochodzenia
mobilno pracownik w i student w
Mobilność pracowników i studentów
 • Kadra WPiA UWM, która wyjechała na obce uniwersytety w ramach programu ERASMUS (teachingstaffmobility) - 17
 • Kadra zagraniczna, która przyjechała w ramach programu ERASMUS (teachingstaffmobility) – 5
 • Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS – 112
 • Studenci przyjeżdżający w ramach programu ERASMUS – 57 
 • Studenci wyjeżdżający na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS – 16
inne wa ne wydarzenia
Inne ważne wydarzenia
 • W roku 2011 Wydział Prawa i Administracji obchodził X-lecie istnienia
 • We wrześniu 2011 roku zorganizowano Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa w Polsce
 • Powołano Radę Patronacką, która jest ciałem doradczym ws. dostosowania programu dydaktycznego i jego jakości celem kształcenia kadr dla potrzeb nowoczesnej gospodarki województwa warmińsko – mazurskiego, Polski i Unii Europejskiej
 • Każdy rok na danym kierunku posiada opiekuna roku
 • Cyklicznie organizowane spotkania Dziekana WPiA ze studentami
 • Na WPiA jest 17 kierunków studiów podyplomowych, Szkoły Prawa Obcego, kursy językowe
ranking
Ranking

Wydział Prawa i Administracji zajął 8 miejsce w rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 

W rankingu liczyły się trzy kategorie:

 • potencjał naukowy (kadra i jej osiągnięcia)
 • jakość kształcenia
 • współpraca z zagranicą
stan finansowy
Stan finansowy
 • Środki przyznane na dydaktykę przeznaczone są na zakup materiałów biurowych jednostek wydziału (katedr, dziekanatów i sekretariatów) oraz na opłaty telefonów stacjonarnych znajdujących się na terenie WPiA.
 • Środki przyznane na badania statutowe przeznaczone są na opłaty konferencyjne, seminaryjne, rozliczenia delegacji, publikacje.
rodki statutowe przyznane w roku 2012
Środki statutowe przyznane w roku 2012
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 lutego 2012 r. przyznało Wydziałowi 280 240 zł
 • I rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 20 lutego 2012 r.
 • II rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 7 maja 2012 r.
 • III rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 2 lipca 2012 r.
 • IV rata w wysokości 35 928 zł wpłynęła na konto Wydziału 27 sierpnia 2012 r.
rodki przyznane na dydaktyk w roku 2012
Środki przyznane na dydaktykę w roku 2012

W dniu 12 stycznia 2012 r. na konto Wydziału wpłynęło 100 000 zł

zmiany w finansowaniu pracownik w
Zmiany w finansowaniu pracowników
 • W czerwcu 2012 r. nastąpiły zmiany w procesie finansowania pracowników WPiA- ze środków pochodzących z dotacji na działalność statutową (wyjazdy na konferencje, sympozja, kwerendy biblioteczne) finansowane są tylko osoby, które na podstawie sprawozdania z badań naukowych złożonego na drugi rok w trzyletnim planie zostały zakwalifikowane do Grupy A
 • Środki pieniężne, które pozostały na koncie katedry przed wprowadzonymi zmianami są do dyspozycji pracowników katedry po uprzedniej zgodzie jej kierownika
wyzwania stoj ce przed wydzia em
WYZWANIA STOJĄCE PRZED WYDZIAŁEM
 • wprowadzenie i ujednolicenie Krajowych Ram Kwalifikacji
 • wdrażanie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
 • wdrażanie ogólnouczelnianej instrukcji kancelaryjnej
 • zmiany w regulaminie studiów podyplomowych
 • uruchomienie studiów prawniczych w języku angielskim, co związane jest z potrzebą pozyskiwania studentów zagranicznych