1 / 59

Vilken verklighet döljer sig bakom följande ord?:

Vilken verklighet döljer sig bakom följande ord?:. “Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen…” Matteus 27:45, Markus 15:33, & Lukas 23:44-45. Det är ju väl känt att:.

orlando
Download Presentation

Vilken verklighet döljer sig bakom följande ord?:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vilken verklighet döljer sig bakom följande ord?: “Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen…” Matteus 27:45, Markus 15:33, & Lukas 23:44-45

 2. Det är ju väl känt att: Ingen normal solförmörkelse infaller någonsin efter den 13:e dagen i en månbaserad månad, Ingen månförmörkelse gör dagen mörk, och Yeshua korsfästes inte före den 14:e dagen i månaden.

 3. Nämnda mörker kan således omöjligtvis ha förorsakats av en normal solförmörkelse. Inte heller kan det röra sig om någon månförmörkelse…

 4. Vad kan det då röra sig om?Låt oss ta oss en titt på de fakta som nu finns att tillgå rörande tiden för Yeshuas korsfästelse…

 5. Låt oss säga att du är i Prag…Klockan är 11:23:03… den 21 juni år 19 v.t. [e.Kr.]

 6. Klockan är nu 12:19:03…

 7. Klockan är nu 12:26:03…

 8. Klockan är nu 12:27:11…

 9. Klockan är nu 12:30:08… Det har varit kolmörkt i nästan 3 minuter…

 10. Klockan är nu 12:32:08…

 11. Här är svaret / förklaringen…

 12. Lite mera av svaret…

 13. Från 6:e till 9:e timmen…

 14. Solförmörkelsen 21 juni år 19sedd från Jerusalems horisont – max kl. 14:26 65% av soldiametern – Inte något man lägger märke till utan tillgång till sotat glas etc.!

 15. Men… Hur lyder frågan?

 16. “Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen…” Matteus 27:45, Markus 15:33, & Lukas 23:44-45

 17. Latin: XIKAL N IL(Bokstavligt: ”den 11:e dagen före Kalendae Juli”) Hur skrivs ”21 Juni” respektive ”Nisan16”? Skulle det ena kunna förväxlas med det andra? Högerklicka på bildenom du vill kopiera länken till källan där jag fann den! Hebreiska: Lägg märke till likheten mellan Latinets ’XI’ och de två hebreiska bokstäver som står för ‘16’! Exempel (från 525 v.t.): 23 Juni = VIIII KAL N IL

 18. Vilken Hebreisk månad kan ha misstolkats såsom motsvarande Latinets ”Juli”?Dvs som i ”11:e Kalends före Juli”: XIKAL N IL(= ”den 21:a juni”)Är det alltför långsökt att tänka sig att en hebreisk översättare feltolkat den Latinska texten som ”den 11:e dagen i den 7:e månaden?” Det Bibliska året: 22 Tishri – 21 Tishri

 19. Är det alltför långsökt att tänka sig att en hebreisk översättare feltolkat den Latinska texten som ”den 11:e dagen i den 7:e månaden?” I synnerhet då med tanke på att denne hebreiske översättare själv – i Jerusalem – fått uppleva det mörker som rådde mellan den 6:e och den 9:e timmen under Nisan16, alltmedan han hört ingenting alls som något motsvarande mörker avseende den 11:e dagen i den 7:e månaden!!!

 20. Är det alltför långsökt att tänka sig att en hebreisk översättare feltolkat den Latinska texten som ”den 11:e dagen i den 7:e månaden?” - Ja, kan det möjligen vara så att den hebreiske översättaren i Jerusalem tog för givet att den officer som utfärdat den officiella rapport som kommit från Rom, måste ha baserat sin information på någon officiell hebreisk rapport från Jerusalem, vilken hebreisk rapport nämnde officer i Rom till synes måste ha missförstått och därför felöversatt till Latin?

 21. Så Hur lyder frågan?

 22. Dra inte fel lärdom av detta! • Guds Ord lär oss ständigt, och om och om igen, hur viktigt det är att gå till den ursprungliga källan i varje specifikt hänseende… • Var finns förstahandsvittnets anteckning om varje observation bakom en officiell rapport om solförmörkelsen? • Hur såg den officiella rapporten om solförmörkelsen ut på Latin respektive i officiell Hebreisk översättning? • I vilka specifika hänseenden var Matteus, Markus och Lukas förstahandsvittnen? I vilka hänseenden inte? • Om jag eller du misstolkar eller missförstår en bibeltext vilken korrekt representerar den verklighet som upplevdes och beskrivs av Matteus, Markus, och Lukas, vem är då ansvarig för misstolkningen?

 23. Vad säger profeten Jesaja om ting som dessa? Jesaja 28:9-13 SFB-98: 9 "Vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet? Dem som just är avvanda från modersmjölken, nyss tagna från modersbröstet? 10 Ty det är bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där!" 11Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall han tala till detta folk, 12han som en gång sade till dem: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse." Men de ville inte höra. 13 Och HERRENS ord blev för dem "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där." Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.

 24. Varför poängterar Ellen White just detta?Om det vi tror vi redan vet verkligen vore sant in i minsta detalj, Hur kan det då komma sig att…? “Det skulle vara nödvändigt för Hans församling under alla efterföljande tidsåldrar att göra Hans död för världens synder till ett föremål för djup eftertanke och studium. Varenda enskilt faktum kopplat till den händelsen borde verifieras bortom varje tvivelsmål.“ (Desire of Ages, p. 569, 571 [White, Ellen,Tidsåldrarnas Längtan, kap. 63])

 25. Ett citat från Ellen G. Whites penna, från en penna med kraft från den Helige AndeStändigt nya insikter från gamla bekanta texter “Så snart sanningssökaren öppnar Bibeln för att andaktsfullt och med längtan läsa det som Gud har sagt, och med en djup önskan om att lära känna “det Herren säger”, då kommer ljus och härliga nådegåvor att ges honom, och han kommer att varsebli underbara ting utifrån Guds lag och undervisning. Han kommer inte att betrakta Jehovas lag som något träldomsok, utan som nådefulla kommandon från En som är i allo vis och full av omtanke. Han kommer att skynda sig att leva upp till Guds krav. Storslagna sanningar som negligerats och undervärderats under långa tidsåldrar kommer att uppenbaras genom Guds Renande Ande och ny mening och rikare innebörd kommer att blixtra fram från gamla välkända texter. Varenda sida kommer att lysas upp av Sanningens Ande. Bibeln är inte förseglad, tvärtom, sigillet är brutet. Underbara och härliga sanningar uppenbaras. De livs levande oraklen blir hörda och förstådda av undrande öron, och människors samveten bringas upp till handling.” --TSS 30. {CSW 34.3}

 26. De Heliga Skrifterna utgör vårt måttsnöre • “I och genom sitt ord har Gud överlämnat till människan den kunskap som är nödvändig för frälsning och rättelse. De Heliga Skrifterna är avsedda att mottagas såsom en auktoritativ och ofelbar uppenbarelse av Hans vilja. De utgör måttstocken för varje karaktäristika, uppenbararen av varje lära, och det varmed varje erfarenhet bör testas. "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." 2 Timoteus 3:16, 17, SFB-98 {GC vii.1 [White, Ellen, Den Stora Striden, kap. 7, 1:a paragrafen]}”

 27. Vad är min grund för att år 19 skulle vara året för korsfästelsen? Nej, solförmörkelsen den 21 juni år 19 är långt ifrån det stabilaste ankaret i tiden för Nya Testamentets händelser! Den här solförmörkelsen blev jag välsignad med efteratt jag redan kommit fram till att korsfästelsen ägde rum den 12 maj år 19 v.t. Jag blev faktisk mycket förvånad över att finna att kanske trots allt det där mörkret vid korsfästelsen skulle kunna ha något alls med en solförmörkelse (medelst månen) att göra! På min hemsida om astronomiska händelser under främst Nya Testamentets tid kan du hitta många, mycket stabilare, ankare i tiden! http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/CrossCorrelatingHistory&Astronomy.htm Under följande länk hittar du ett Bibelstudium ägnat som inkörsport till en bättre förståelse av vad den Heliga Skrift har att lära oss rörande Guds Tideräkning och de datum som anges i Bibeln: http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/AFewHelpfulQuestions.htm

 28. Kanske du ser något annat än jag ser? Den verklighet jag ser bakom nämnda texter: De som befann sig vid platsen för korsfästelsen upplevde själva ett - sannolikt väderbaserat eller möjligen meteorit baserat - mörker i samband med 6:e till 9:e timmarna den 16:e Nisan = 17:e Abib = 12 maj, år 19. Ovan nämnda mörker förväxlades, eller kombinerades, sedan med en officiellt rapporterad solförmörkelse som inträffade 40 dagar senare och som var synlig från Romarrikets ena ände till den andra mellan 6:e och 9:e timmen den 21 juni år 19.

 29. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 24:e april 19 v.t., 18 dagar före korsfästelsen… Dag 0… den 24:e april…

 30. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 24:e april 19 v.t., 18 dagar före korsfästelsen… Dag 18… den 12:e maj…

 31. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 24:e april 19 v.t., 18 dagar före korsfästelsen… Dag 0… den 24:e april…

 32. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 24:e april 19 v.t., 18 dagar före korsfästelsen… Dag 18… den 12:e maj…

 33. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 24:e april 19 v.t., 18 dagar före korsfästelsen… • Fotnot: Ϯ Kometen Halleys bana: Här åsyftas mera exakt det plan vari kometen Halleys omloppsbana återfinns. Precis som ringarna runt planeten Saturnus, så torde även liknande tunna ringar av stoft återfinnas i nämnda plan både utanför och innanför kometen Halleys exakta omloppsbana runt solen…

 34. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 24:e april 19 v.t., 18 dagar före korsfästelsen… • Avståndet i tid, 18 dagar, och rum, är dock här avsevärt större, ca 2-6 x, än de snarlika händelser som ägde rum i New England i nordöstra usA den 19 maj 1780, ”den stora mörka dagen” vars mörker varade ca 15 timmar, och – möjligtvis - i samband med den 9:e plågan vid uttåget i Egypten den 19-22 april 1465 f.v.t…. • Nämnda avstånd i tid och rum torde dock kunna variera avsevärt beroende på exakt vilken bana den av jorden infångade meteoriten från kometens stoftmoln antar innan den kommer in i jordens atmosfär och omvandlas till ett moln av stoft och aska vilket sedan undantagsvis kan orsaka ett lokalt mörker av större eller mindre omfattning.

 35. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 19:e maj 1780 v.t., ”den stora mörka dagen”…

 36. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 19:e maj 1780 v.t., ”den stora mörka dagen”…

 37. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 19-22 april 1465 f.v.t., i samband(?) med den 9:e plågan…

 38. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 19-22 april 1465 f.v.t., i samband(?) med den 9:e plågan…

 39. Hur ofta kommer jorden in i detta läge för ett potentiellt mörker/meteoritregn? • Jorden korsar varje år kometen Halleys bana på samma avstånd och på samma sätt. • Datum för denna händelse är den samma från år till år, men förskjuts något genom århundradena på grund av solsystemets vandring runt vintergatan, dvs. pga. den s.k. precessionen. • Eftersom stoftmolnens exakta utbredning längs kometens bana f.n. är en okänd faktor, följer också att möjligheterna att exakt förutsäga händelser sådana som meteoritregn, och därmed associerade lokala mörker, för närvarande är kraftigt begränsade. Detta gäller givetvis än mer de enskilda partiklar som formar respektive stoftmoln…

 40. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 13 november 1833 v.t., vid tiden för ”det stora sjärnfallet”…

 41. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 13 november 1833 v.t., vid tiden för ”det stora sjärnfallet”…

 42. För jämförelse med EGWs November 4, 1886 stjärnfall: Jordens bana korsar årligen”den 4/5 november” omloppsbaneplanet för kometen 103P/Hartley 2 i samband med ”the Taurid Meteor Shower” (jfr Gary Kronk, MeteorShowersOnline.com!)

 43. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 4 november 1886 v.t., beskrivet av Ellen White från Torre Pelice, Frankrike

 44. Jordens bana korsade kometen Halleys banaϯ den 4 november 1886 v.t., beskrivet av Ellen White från Torre Pelice, Frankrike

 45. Stjärnfall i november… • Historically, November has had some of the most exciting meteor displays on record, but, for the most part it is a slow month. The month begins with the peak of the Taurid meteor shower. Although this display generally produces rates of only 5-10 per hour when it peaks around November 4/5, it is notorious for spectacular fireballs that have led many astronomers to believe the meteor stream contains a large population of large pieces generally not present in other showers. The Leonid meteor shower peaks around the time of November 17/18. This display actually made the news from 1999 to 2002, when it produced rates of several hundred to several thousand per hour. But, alas, these times are over and the shower has dropped back to its normal mode of producing rates of 10-15 per hour at maximum. (Kronk, Gary, MeteorShowersOnline.com)

 46. Stjärnfall i november… • Historiskt sett är november månad en av de mest spännande månaderna som finns att läsa om, men vanligen är det inte så mycket som händer då. Månaden börjar med en topp från Tjurens Stjärnfalls period. Även om denna topp ger upphov till endast 5-10 meteoriter per timme när det är som allra bäst omkring den 4-5:e november, så gäller trots allt att den är känd för sina spektakulära eldklot, vilka har lett många astronomer att tro att denna meteorström innehåller ett stort antal stora meteorstenar jämfört med andra stjärnfallsgrupperingar. Lejonets stjärnfallsperiod är som bäst omkring den 17-18 november. Denna förevisning kom med i nyheterna mellan 1999 och 2002 då den gav upphov till flera hundra till flera tusen stjärnfall per timme. Men det var då det, nu har den återgått till sitt vanliga maximum på 10-15 per timme. (Kronk, Gary, MeteorShowersOnline.com)

 47. Jordens bana korsar årligen kometen Halleys banaϯ ”den 4/5 november” i samband med ”the Taurid Meteor Shower” (jfr Gary Kronk, MeteorShowersOnline.com!)

 48. Jordens bana korsar årligen kometen Halleys banaϯ ”den 17/18 november” i samband med ”the Leonid Meteor Shower” (jfr Gary Kronk, MeteorShowersOnline.com!)

 49. Jordens bana korsar årligen”den 4/5 november” omloppsbaneplanet för kometen 103P/Hartley 2 i samband med ”the Taurid Meteor Shower” (jfr Gary Kronk, MeteorShowersOnline.com!)

 50. Jordens bana korsar årligen”den 4/5 november” omloppsbaneplanet för kometen 103P/Hartley 2 i samband med ”the Taurid Meteor Shower” (jfr Gary Kronk, MeteorShowersOnline.com!)

More Related