slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ PowerPoint Presentation
Download Presentation
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ. Зүрхний цахилгаан дамжуулах чанар ба хэвийн ЗЦБ. Зүрх нь электрон импульс дамжуулах шинж чанартай булчинг агуулсан дамжуулах тогтолцоотой байдаг. А. Дамжуулах тогтолцоонд цахилгаанжих шинжийг агуулж өөрчлөгдсөн зүрхний булчингийн эс багтдаг.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ' - oriole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ

Зүрхний цахилгаан дамжуулах чанар ба хэвийн ЗЦБ

slide2
Зүрх нь электрон импульс дамжуулах шинж чанартай булчинг агуулсан дамжуулах тогтолцоотойбайдаг.

А. Дамжуулах тогтолцоонд цахилгаанжих шинжийг агуулж өөрчлөгдсөн зүрхний булчингийн эс багтдаг.

slide3

Б. Синоатриал (SA) зангилаа

SA зангилаа нь баруун тосгуурын баруун дээд өнцөгт тогтсон эсийн өчүүхэн (1 мм) бөөгнөрөл юм.

SA зангилаа нь деполяризацийн дотогшоо хурдан урсгалын дүнд үүсэж байгаа зүрхний хэмийг (1 минутанд 60-100 удаа цохих) хянадаг.

SA зангилаа нь тосгуурын агшилтыг сэдээж зүрхний циклийг эхлүүлдэг

slide4

В. Атриовентрикуляр (AV) зангилаа

AV зангилаа нь тосгуур хоорондын таславчийн доод хэсэгт ойрхон байрладаг.

AV зангилаа 2 үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг.

- Ховдол дүүрч агших хүртэл физиологийн дамжуулалтыг тосгуурт саатуулна.

- Энэ нь тосгуураас ховдолд хэтэрхий их сэдээгч ирэхээс хамгаалдаг.

slide5

Г. Гис-Пуркиньегийн тогтолцоо

Гисийн багц нь баруун, зүүн салаанд хуваагдана.

Зүүн салаа нь цаашдаа зүү өмнөд ба арын мөчирт хуваагдана.

Гис-Пуркиньегийн тогтолцоо нь ховдолд эрэмбэтэй деполяризаци болох нөхцөлийг хангадаг.

slide6
Агшин буй зүрхний булчинг нэвтрэн өнгөрөх хасах цэнэгтэй цахилгаан потенциалын долгионыг арьсан дээр янз бүрийн газарт байрлуулсан электродуудаар тодорхойлох ба дохио өсгөгдөн ЗЦБ-ээр дүрслэгдэнэ.
slide7
ЗЦБ-ийн стандарт холболтууд:

12 холболтын 3 нь стандарт холболт хэмээн нэрлэгдэж, I, II, III гэж тэмдэглэгдэнэ.

Холболт Iбаруунба зүүн гарын электродын хооронд хийгдэх ба зүүн гарт нэмэх электрод байна.

Холболт IIбаруун гар ба зүүн хөлний электродын хооронд хийгдэх ба зүүн хөлд нэмэх электрод байна.

Холболт IIIзүүн гар ба хөлний электродын хооронд хийгдэх ба зүүн хөлд нэмэх электрод байна.

Эдгээр 3 холболтын хоорондоо харилцан хамааралтай ба тэдгээрийн дүрслэлийг Эйнтховны гурвалжин хэмээнэ.

Гурвалжины цахилгаан потенциалын төв эх сурвалж нь зүрх юм.

slide8
ЗЦБ-ийнхүчнэмэгдүүлсэнмөчдийнхолболт:ЗЦБ-ийнхүчнэмэгдүүлсэнмөчдийнхолболт:
 • Стандарт 3 холболтынхэлбэртэйтөстэй, туйлгүйжүүлж, хүчнэмсэн 3 холболтбагтана.
 • Нэг туйлт буюу нэг цэгээс цахилгаан потенциалыг хэмжинэ.
 • Фронтальталбайдахьцахилгаанпотенциалийнөөрчлөлтийгбичижавдаг.
 • aVR (баруун гар), aVL (зүүнгар), aVF (хөл) гэжтэмдэглэгдэнэ.
slide9
Цээжний холболтууд

Цээжнийхөндлөнталбайдахьцахилгаанпотенциалынөөрчлөлтийгянзбүрийнбайрлалбүрээстэмдэглэжавах, 1 туйлт 6 холболтхамаарагдана. Эдгээрхолболтуудньцээжнийянзбүрийнхэсгүүдэдбайрлаж, цээжнийхөндлөнзүссэнхавтгайдзүрхэндгарахцахилгаанпотенциалынөөрчлөлтийгтэмдэглэдэг. Холболтболгонньэлектродындоршуудбайрлахцахилгаанөөрчлөлтбүрийгтэмдэглэнэ.

slide10
V1 - Өвчүүний баруун ирмэгт 4-р хавирга завсар

V2 - Өвчүүнийзүүнирмэгт 4-р хавиргазавсарт

V3 – V2 ба V4-ийн хооронд

V4 – Зүүн эгэмний дунд шугамаар 5-р хавирга завсар

V5 – Зүүн суганы өмнөд шугамаар 5-р хавирга завсар

V6 – Зүүн суганы дунд шугамаар 5-р хавирга завсар

slide11
Зүрхний дамжуулах тогтолцоогоор дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал

Р шүд–тосгуурын агшилт QRS–ховдлын агшилт Т шүд – ховдлын эргэн туйлшрал

PQ интервал – AV зангилааны дамжилт

slide13
ЗЦБ-ийн цаас

1. ЗЦБ нь 1 мм-ийн хэмжээсийн (5 мм бүрт хар шугамаар тодотгогдсон) горимтой хөдөлгөөнт цаасан дээр бичигддэг.

2. Стандарт цаасны хурд нь 25 мм/сек ба хэвтээгээр 1 мм бүр нь 40 мсек-ийг, 5 мм бүр нь 200 мсек-ийг илэрхийлнэ.

3. Босоо тэнхлэгт 10 мм нь цахилгаан потенциалын 0.1 mV-ийг илэрхийлнэ.

slide14
Зүрхний цахилгаан тэнхлэг

QRS бүрдлийн цахилгаандундажтэнхлэггэдэгньхавтгайталбайдховдлынтуйлгүйжилтийндундажюм.

Зүрхнийцахилгаанидэвхжилба QRS бүрдлийн цахилгаан дундаж тэнхлэг хоорондоо хамааралтай.

qrs 1
QRS бүрдлийн цахилгаан дундаж тэнхлэгийг тооцоолох жишээ: алхам 1
slide18
ЗЦБ унших дараалал

А. Зүрхний цохилтын тоо

1. Ховдлын дээд (supraventricular)

2. Ховдлын (ventricular)

Б. Хэм

1. Ховдлын дээд (supraventricular)

2. Ховдлын (ventricular)

В. Тэнхлэг

1. P шүд

2. QRS бүрдэл

3. T шүд

Г. Р шүдний хэлбэр дүрс

Д. PR интервал

Е. QRS бүрдэл

1. Тэнхлэг

2. Вольтаж

3. Үргэлжлэх хугацаа

4. Хэлбэр дүрс

Ё. ST сегмент

Ж. Т шүд

З. QT интервал

И. U шүд

slide19
ЗЦБ унших дараалал
 • ЗЦБ-ийн 4 хам шинжийг тодорхойлно. Үүнд:
 • Хэм алдагдал
 • Дамжуулалтын алдагдал /PQ интервал – сэрэл дамжуулах зам буюу тосгуураас ховдол руу сэрлийн дамжилтыг харна. Хэвийн үед 0.12-0.20 сек байна. Энэ нь зүрхний агшилтын тооноос хамаарна. Хэдий чинээ хурдан агшина төдийчинээ богино болно. QRS - ховдлын дамжуулалтыг харуулна. Хэвийн үед үргэлжлэх хугацаа нь 0.07-0.09 сек байна. QT интервал зүрхний ховдлын бүх хэсгүүд цахилгаан агшилтын үедээ байгааг харуулна. Агшилт хэдий чинээ олон байна төдий чинээ богино байна.
 • Тосгуур, ховдлын томролууд болон ачаалал
 • Зүрхний булчингийн тэжээл