Monitorowanie zporr
Download
1 / 27

Monitorowanie ZPORR - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Monitorowanie ZPORR. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Monitoring ZPORR. Plan:. Podstawy prawne Monitoring – definicje Obowiązki instytucji zaangażowanych Rola komitetów monitorujących

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitorowanie ZPORR' - orinda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Monitorowanie zporr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitorowanie ZPORR

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MonitoringZPORR

Plan:

Podstawy prawne

Monitoring – definicje

Obowiązki instytucji zaangażowanych

Rola komitetów monitorujących

Sprawozdania

Wskaźniki

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MonitoringZPORR

Podstawy prawne:

Art. 34 – 37 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie ogólnych zasad wdrażania funduszy strukturalnych (tzw. rozporządzenie ramowe)

Rozdziały 6 – 7 Ustawy o NPR (projekt)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wraz z jego Uzupełnieniem

Inne (np. Metodyczne dokumenty robocze nr 1 i 3 na okres programowania 2000-2006, umowy)

Rozporządzenie MRR z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR oraz trybu rozliczeń.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr2

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MonitoringZPORR

Monitoring:

proces systematycznego zbierania, raportowania iinterpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (wskaźniki)

spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzeganiao ewentualnych nieprawidłowościach

biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowanewe wdrażaniu programu

zapewnia zgodność realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Monitorowanie zporr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MonitoringZPORR

Rodzaje monitoringu:

 • Monitoring rzeczowy – dostarcza danych, obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwiających ocenę jago wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w ZPORR i jego Uzupełnieniu.

 • Monitoring finansowy – dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji programu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr3

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania

INSTYTUCJA PŁATNICZA(MF, IP)

 • prowadzi monitoring finansowy wdrażania ZPORR, którego przedmiotem są:

  • zobowiązania finansowe (przestrzeganie limitów),

  • płynność dostępu środków (na rachunkach bankowych w momencie płatności),

  • terminowość ich wydatkowania (zasada wygasania środków, „n+2”),

 • zarządza systemem informatycznym SIMIK.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr4

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MRR, DRR)

prowadzi monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe wskaźniki zrealizacji programu, zdefiniowane w ZPORR i UZPORR, w przekroju program/priorytet/działanie,

w oparciu o sprawozdania Instytucji Pośredniczących sporządza okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji ZPORR i przekazuje je KM ZPORR do zatwierdzenia,

po zatwierdzeniu przez KM ZPORR przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Płatniczej oraz Instytucji Zarządzającej PWW.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Monitorowanie zporr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania(c.d.)

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MRR, DRR)

przekazuje sprawozdania roczne i końcowe Komisji Europejskiej

na zlecenie Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej PWW czy Instytucji Płatniczej sporządza także sprawozdaniaad hoc oraz na temat wybranych aspektów wdrażania,

odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie programu,

organizuje ocenę ZPORR.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr5

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (UW)

prowadzi monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe wskaźniki realizacji programu, zdefiniowane w ZPORR i jego Uzupełnieniu, w przekroju programu/ priorytetu/ działania a także projektu,

odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR,

w oparciu o dane od beneficjentów końcowych i Instytucji Wdrażających sporządza okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie, a po ich weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwy komitet monitorujący kontrakt wojewódzki przekazuje je Instytucji Zarządzającej ZPORR

sporządza sprawozdania ad hoc na potrzeby Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr6

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania

BENEFICJENT KOŃCOWY/ INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

monitoruje wdrażanie poszczególnych projektów, w tym przyjmuje i weryfikuje okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji projektów od ostatecznych odbiorców (beneficjentów)

przygotowuje sprawozdania z realizacji działania i przedkłada je Instytucji Pośredniczącej

odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Komitety monitoruj ce struktura

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komitety monitorujące-struktura:

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Komitet monitoruj cy zporr sk ad

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komitet Monitorujący ZPORR - skład

1a. strona rządowa

 • IZ ZPORR (MRR, DRR);

 • IZ PWW (MRR, DPW, DKS);

 • IP (MF, IP);

 • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet

  i Mężczyzn;

 • właściwi ministrowie dla kategorii interwencji w ramach ZPORR;

 • Wojewodowie;

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Komitet monitoruj cy zporr sk ad1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komitet Monitorujący ZPORR - skład

1b. strona samorządowa

 • Marszałkowie;

 • ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego;

  1c. partnerzy społeczni i gospodarczy

 • partnerzy społeczni i gospodarczy o zasięgu ogólnopolskim zainteresowani współudziałem w efektywnej realizacji Programu, reprezentujący podstawowe filary partnerstwa, (organizacje pracodawców i pracobiorców, środowiska naukowo-akademickie oraz organizacje pożytku publicznego);

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Wojew dzki komitet monitoruj cy programy rozwoju regionalnego sk ad

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego – skład

- Instytucja Pośrednicząca(Wojewoda - przewodniczący),

- Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek – zastępca przewodniczącego),

- Instytucje Wdrażające (Samorząd Województwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski),

- Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MRR),

- ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR,

- przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych,

- przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa,

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Wojew dzki komitet monitoruj cy programy rozwoju regionalnego sk ad1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego – skład

Partnerzy gospodarczy i społeczni

 • oddziały najbardziej reprezentatywnych dla województwa organizacji pracodawców;

 • regionalne oddziały najważniejszych związków zawodowych jako organizacji pracobiorców;

 • regionalne środowiska akademickie, naukowo-techniczne oraz ośrodki innowacyjne i rozwoju przedsiębiorczości;

 • inne ważne w skali regionu organizacje pozarządowe.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr7

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania

KOMITET MONITORUJĄCY ZPORR

 • jest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie krajowym, m.in.:

  • za zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz rzeczowych i finansowych wskaźników monitorowania,

  • za okresowe badanie: postępu w zakresie osiągnięcia celów pomocy, rezultatów wdrażania,

  • za zatwierdzanie sprawozdań monitoringowych przed ich przekazaniem Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Płatniczej, KE,

  • za rozpatrywanie wyników przeprowadzonych ocen programu – polepszenie efektywności wdrażania i zarządzania finansowego,

  • za podejmowanie decyzji ws. realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR,

  • za opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr8

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania

wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR

 • jest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie województwa,

  w tym za:

  • okresowe badanie postępu, efektywności oraz skuteczności działań i projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności na podstawie wskaźników monitoringowych określonych w ZPORR i UZPORR;

  • zatwierdzanie sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdań na zakończenie realizacji komponentu regionalnego ZPORR przed ich przekazaniem do Instytucji Zarządzającej ZPORR;

  • opiniowanie i rekomendowanie KM ZPORR propozycji zmian zapisów ZPORR i w UZPORR, które umożliwią efektywniejsze wdrażanie i lepsze zarządzanie finansowe,w tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR;

  • opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach komponentu regionalnego ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr9

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR – zadania

wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR

 • zasady funkcjonowania:

  • przewodniczy Wojewoda, zastępuje go Marszałek;

  • posiedzenia przynajmniej 3 razy do roku (zawiadomienie + materiały min. 7 dni przed - przewodniczący) ;

  • częściej z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków;

  • możliwość zapraszania niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych (głos doradczy);

  • możliwość udziału dla przedstawicieli KE, EBI lub właściwego UKS (obserwatorzy);

  • możliwość tworzenia stałych zespołów i grup roboczych (także spoza członków);

  • możliwość zlecania dodatkowych analiz i ekspertyz;

  • decyzje i opinie w formie uchwał: konsensus, ew. głosowanie (zwykła większość obecnych i uprawnionych), możliwy tryb obiegowy;

  • sekretariat i obsługę prac zapewnia Wojewoda.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr10

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR– zadania sekretariatu

 • opracowywanie rocznych planów pracy Komitetu i porządku posiedzeń;

 • przygotowanie i obsługa posiedzeń;

 • koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Komitet, w szczególności projektów uchwał;

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń;

 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń;

 •  zapewnienie tłumaczenia wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów;

 • zlecanie wykonania dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Komitetu;

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub przewodniczącego;

 • ustalanie budżetu na obsługę prac Komitetu;

 • formułowanie i przedkładanie wniosków o finansowanie z pomocy technicznej prac związanych z posiedzeniami. 

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr11

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MonitoringZPORR - sprawozdania

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe.

SPRAWOZDANIE

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR

jest dokumentem, przedstawiającym w standaryzowanym formacie:

- aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu(najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy);

- postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki);

-finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy.


Departament wdra ania program w rozwoju regionalnego mrr12

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MonitoringZPORR - sprawozdania

POZIOMY

 • program: - ZPORR

  - komponent regionalny ZPORR

 • działanie

 • projekt

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 • okresowe

 • roczne

 • końcoweMonitoring zporr wska niki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR - wskaźniki

TYP

 • Produkt - rzeczowe efekty działalności. Liczone w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc.

 • Rezultat - bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z wdrożenia programu. Mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.).

 • Oddziaływanie - konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, np. liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Monitoring zporr wska niki1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Monitoring ZPORR - wskaźniki

CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Kom rki zaanga owane w monitoring zporr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komórki zaangażowane w monitoring ZPORR

DRR

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego (MRR)

DPW

Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty (MRR)

DKS

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (MRR)

IP

Departament Instytucji Płatniczej (MF)

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR


Monitorowanie zporr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

właściwi ministrowie:

 • Minister Edukacji Narodowej

 • Minister Gospodarki

  - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  - Minister Pracy i Polityki Społecznej

  - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Minister Środowiska

 • Minister Transportu

  - Minister Zdrowia


Monitorowanie zporr

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Sekretariat:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ul. Chałubińskiego 8,

00-613 Warszawa,

tel. 022 536 74 30,

Adres do korespondencji:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ul. Wspólna 2/4,

00-926 Warszawa