wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przest pczo ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości. Dodatek uzupełniający wiadomości z przedmiotu „Strategie zapobiegania przestępczości”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości' - orien


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przest pczo ci

Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości

Dodatek uzupełniający wiadomości

z przedmiotu „Strategie zapobiegania przestępczości”

P_W02: …student potrafi zaprezentować instytucję prawa publicznego realizującą strategię zapobiegania przestępczości wybraną spośród omawianych na zajęciach…

Rzeszów

instytucje prawa publicznego
Instytucje prawa publicznego
 • Za instytucję prawa publicznego uznajemy instytucję w rozumieniu - przyjętym na potrzeby Prawa zamówień publicznych - trzech dyrektyw prawa wspólnotowego:
 • Dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy – Dz.Urz. WE nr L 199 z 9.08.1993 r.,
 • Dyrektywy Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi – Dz.Urz. WE nr L 209 z 9.07.1992 r.,
 • Dyrektywy Rady 93/37/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Dz.Urz. WE nr L 199 z 9.08.1993 r.
 • Zgodnie z cytowanymi wyżej dyrektywami, dla uznania danego podmiotu za instytucję prawa publicznego konieczne jest łączne spełnienie warunków:
 • ustanowienie w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego
 • posiadanie osobowości prawnej

oraz…

 • finansowanie, w całości lub w przeważającej części, przez organy państwowe, organy samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego,
 • zarząd instytucji jest nadzorowany przez organy państwowe, organy samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego,
 • ponad połowę składu jej organu kierowniczego, zarządzającego lub nadzorczego stanowią osoby mianowane przez organy państwowe, samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego.
slide3

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

 • pion prewencyjny
 • pion kryminalny
 • pion wspierający (administracja, logistyka, etc.)

Nadinsp. Marek Działoszyński

slide4

ZADANIA POLICJI

Szczegółowo określa Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990 roku z późniejszymi zmianami Dz. U nr. 30 poz.179.

 • Ochrona życia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi zamachami na te dobra.
 • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również zapewnienie spokoju w miejscach publicznych w środkach komuni-kacji publicznej w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych dopowszechnego korzystania.
 • Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi.
slide5

ZADANIA POLICJI C.D.

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców tych czynów.

Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.

Ponadto policja realizuje polecenia sądu, prokuratury, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Współdziałanie z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów.

Nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

slide6

Struktura

Komendy Głównej Policji

slide8

STRUKTURA

6 DEPARTAMENTÓW

16 DELEGATUR WOJEWÓDZKICH w:

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

W RAMACH ABW

 • Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Departament I)
 • Departament Kontrwywiadu (Departament II)
 • Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (Departament II A)
 • Departament Zwalczania Terroryzmu (Departament II B)
 • Departament Postępowań Karnych (Departament III) składający się m.in. z: Wydziału Zabezpieczenia Realizacji i Działań Antyterrorystycznych (Wydział V DPK ABW)
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych (Departament IV)
 • Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego (Departament V)
 • Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu (Departament VI)
 • Białymstoku,
 • Bydgoszczy,
 • Gdańsku,
 • Katowicach,
 • Krakowie,
 • Lublinie,
 • Łodzi,
 • Olsztynie,
 • Opolu,
 • Poznaniu,
 • Radomiu,
 • Rzeszowie,
 • Szczecinie,
 • Warszawie,
 • Wrocławiu,
 • Zielonej Górze
 • Centrum Antyterrorystyczne (CAT)
 • Biuro Prawne (Biuro A)
 • Biuro Badań Kryminalistycznych (Biuro B)
 • Centrum Analiz (Biuro C)
 • Gabinet Szefa (Biuro D)
 • Biuro Ewidencji i Archiwum (Biuro E)
 • Biuro Finansów (Biuro F)
 • Biuro Kadr (Biuro K)
 • Biuro Logistyki (Biuro L)
slide9

ZADANIA ABW

 • Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw
 • (oraz ściganie ich sprawców):
 • szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw
 • godzących w bezpieczeństwo i podstawy ekonomiczne państwa;
 • przestępstw w zakresie korupcji osób pełniących funkcje publiczne
 • w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
 • nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym
slide10

ZADANIA ABW

 • Realizowanie, w granicach właściwości tej formacji, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
 • Uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego
 • Podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych
slide12

STRUKTURA

1. Departament Operacyjno-Śledczy;

2. Departament Ochrony;

3. Departament Postępowań Kontrolnych;

4. Departament Analiz;

5. Biuro Techniki Operacyjnej;

6. Biuro Prawne;

7. Biuro Finansów;

8. Biuro Kadr i Szkolenia;

9. Biuro Logistyki;

10. Biuro Teleinformatyki;

11. Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych;

12. Gabinet Szefa;

13. Zespół Audytu Wewnętrznego

slide13

ZADANIA

Działalność CBA szczegółowo reguluje Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 104, poz. 708).

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne to służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
 • Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa. CBA jest urzędem administracji rządowej, z pomocą którego działa Szef CBA, będący z kolei centralnym organem administracji rządowej.
slide14

ZADANIA

Ściganie karne przestępstw przeciwko:

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

wymiarowi sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,

finansowaniu partii politycznych, jeżeli pozostają w związku z korupcją,

obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,

slide15

ZADANIA

Kontrole, mające na celu:

ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;

ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;

kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne

slide16

PROKURATOR GENERALNY

Andrzej Seremet

slide18

ZADANIA: Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw, a więc:

 • prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami
 • wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli
 • podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności
 • prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania
slide19

ZADANIA

 • zaskarżanie niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe
 • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa
 • współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych
 • podejmowanie czynności określonych w ustawach