arbeidslivskurs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARBEIDSLIVSKURS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARBEIDSLIVSKURS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

ARBEIDSLIVSKURS - PowerPoint PPT Presentation

oriel
113 Views
Download Presentation

ARBEIDSLIVSKURS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARBEIDSLIVSKURS ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting Internkontroll Arbeidstid Grunnkurs des 2007 Søgne

 2. ARBEIDSMILJØLOVENMålsetting • Sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot psykisk og fysiske skadevirkninger – dynamisk utformet bestemmelse • Sikre trygge tilsettingsforhold og meningsfullt arbeidssituasjon • At arbeidsplassene selv skal løse sine arbeidsmiljøproblemer – i samarbeid med organisasjonene • I ny lov er dette med et inkluderende arbeidsliv tatt inn Grunnkurs des 2007 Søgne

 3. Ny lov • Kravene til det fysiske og psykiske arbeidsmiljø finner dere i § 4-1 til 4-6 • FO viser spesielt til § 4-3 der er det tatt inn formuleringer om at arbeidstakere skal beskyttes mot vold og trusler • § 4-6 1) innebærer også rettighetene for de arbeidstakere med redusert arbeidsevne Grunnkurs des 2007 Søgne

 4. ARBEIDSMILJØLOVENKap 4-2 Tilrettelegging • Bestemmelsen om det psykososiale arbeidsmiljøet! • Bestemmelsen om det organisatoriske arbeidsmiljøet • Krav arbeidet skal tilrettelegges slik at en unngår uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Vern mot mobbing/trakassering. Krav til arbeid som medfører risiko! Grunnkurs des 2007 Søgne

 5. ARBEIDSMILJØLOVENMeldepliktene • I kap. 6 finner en registrering og meldepliktene ved arbeidsulykke og yrkessykdom • § 20 Plikt til å registrere skader og sykdom som har sin årsak i forhold på jobb • § 21 Alvorlige ulykker skal meldes direkte til arbeidstilsyn og politi • PS! Arbeidsgiver har også meldeplikt av yrkesskade (§13-14) etter Lov om folketrygd • I ny lov finner dere meldepliktene i §5-1 til 5-5 Grunnkurs des 2007 Søgne

 6. ARBEIDSMILJØLOVENPartenes plikter • Arbeidsgivers plikter § 2-1 og § 2-2: • Sørge for at arbeidsmiljøet er i tråd med lov og forskrifter • Organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra arbeidstakers alder, kyndighet og øvrige forutsetninger • Planmessig vernearbeid • Kartlegging • Informasjon • Vurdere kvalifikasjonskravene til arbeidstakerne Grunnkurs des 2007 Søgne

 7. ARBEIDSMILJØLOVENArbeidstakers plikter • § 2-3 Medvirke i organisert verne- og miljøarbeid • Følge påbud og instrukser • Bruke verneutstyr • Avbryte arbeid dersom det medfører fare for liv og helse • Melde fra til arbeidsgiver om skader/sykdommer Grunnkurs des 2007 Søgne

 8. ARBEIDSMILJØLOVENArbeidsmiljøutvalg – verneombud kap 6 og 7 • Alle virksomheter med over 50 arbeidstakere skal ha et arbeidsmiljøutvalg. Lik representasjon: arbeidsgiver - arbeidstaker • AMUs ansvar – følge med sikkerhet, helse og velferd • Skal velges verneombud • § 6-3 gir verneombudet rett til å stanse farlig arbeid Grunnkurs des 2007 Søgne

 9. ARBEIDSMILJØLOVENPermisjoner Kap 12 • Arbeidsmiljøloven gir rett til fra ved svangerskap. Fødsel. Barns og barnepassers sykdom • Permisjon for etter- og videreutdanning • Også regulert i hovedavtale, tariffavtale og i folketrygdloven Grunnkurs des 2007 Søgne

 10. ARBEIDSMILJØLOVENIntern-kontrollen • Intern-kontrollen er hjemlet i Aml § 3-1 • Innført 1.1.1992 • Forskriften skal sikre at arbeidsgivere følger de gjeldende krav i lover og forskrifter på en dokumentert og systematisk måte • Et system for å bedre verne- og miljøinnsatsen • Krav til systematiske tiltak – ansvar hos arbeidsgiver/leder og krav om deltakelse fra alle ansatte Grunnkurs des 2007 Søgne

 11. ARBEIDSMILJØLOVENdefinisjoner • Arbeidstid er den tid en står til arbeidsgivers disposisjon • Fritid er den tid en ikke står til disposisjon for arbeidsgiver • Hvilepauser – når arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsstedet pausen. Pauser regulert i §10-9 Grunnkurs des 2007 Søgne

 12. ARBEIDSMILJØLOVENArbeidstid § 10-12 Unntak – arbeid av ledende art • § 10-11 Nattarbeid (arbeid mellom kl 21 og 06.00). Begrenset adgang til å arbeide om natten. Det generelle forbudet mot nattarbeid videreføres. Tidspunktene for natt er fortsatt kl 21.00 til 00.6.00 Grunnkurs des 2007 Søgne

 13. Søndags- og helgearbeid • § 10-10 Søn- helgedagsarbeid er ikke tillatt (unntak for nødvendig arbeid/oppgaver). Arbeidshvile er fra kl 18 dagen før til kl 22 dagen første virkedag. • § 10-10 åpner for at arbeid kan utføres, enten etter avtale med tillitsvalgte eller etter tillatelse fra arbeidstilsynet Grunnkurs des 2007 Søgne

 14. ARBEIDSMILJØLOVENKap 10 Lengden av arbeidstid • Loven regulerer daglig og ukentlig arbeidstid for dagarbeidstrakere, skift/turnusarbeid og for helkontinuerlig skiftarbeid • Døgnet ikke over 9 timer • 40 timer uke - dagtid • 38 timers uke – skift/turnusarbeid • 36 timers uke – helkontinuerlig skift Grunnkurs des 2007 Søgne

 15. ARBEIDSMILJØLOVEN Gjennomsnittsberegning • Den alminnelige arbeidstid kan forlenges til: - § 10-5 • 13 timer pr. dag • 48 timer pr. uke • Ved avtale med tillitsvalgt • 60 timer pr. uke • 13 timer pr. dag Grunnkurs des 2007 Søgne

 16. ARBEIDSMILJØLOVENArbeidsplan § 10-3 • Vekt på arbeidstakernes sikkerhet og helse • Arbeidsplan dersom arbeidet utføres til forskjellige tider av døgnet • I samarbeid med organisasjonene eller deres tillitsvalgte • Drøftes med tillitsvalgte enest to uker før iverksettelse Grunnkurs des 2007 Søgne

 17. ARBEIDSMILJØLOVEN ansvar • Arbeidsgiver skal lage og iverksette turnusplaner • Fagforeningen skal kontrollere/godkjenne – har uttalerett – avtalerett Grunnkurs des 2007 Søgne

 18. ARBEIDSMILJØLOVENOvertid § 10-6 • Krav – ikke som fast ordning • Arbeidsgiver har plikt til å frita arbeidstakere for overtid på grunn av vektige helsemessige, velferdsmessige/sosiale grunner • Overtid skal godtgjøres Grunnkurs des 2007 Søgne

 19. ARBEIDSMILJØLOVENLengden av overtid • Samlet arbeidstid pr. døgn 13 timer og overtidsarbeid må ikke overstige 200 timer i kalenderåret • Utveidet overtid etter avtale med arbeidstaker; • 400 timer i kalenderåret etter avtale med tillitsvalgte • 13 timer i døgnet • Gjennomsnittlig arbeidstid – inkl. ordinær arbeid ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager og det kan gjennomsnittsberegnes for en periode på 8 uker Bundet av tariffavtale kan det inngås avtale for ett år om gjennomsnittsberegning (samme med kun 13 timer pr 24 timer) Grunnkurs des 2007 Søgne

 20. ARBEIDSMILJØLOVENHviletid § 10-8 • ½ time pause dersom arbeidstiden er 8 timer • Arbeidstiden over 5 1/2 time rett til pause • 11 timer fri mellom to arbeidsøkter – avtale med tillitsvalgt 8 timer • Rett til sammenhengende 36 timer fri pr uke (avtale med tillitsvalgte 28 timer) • Rett til annen hver søn- og helgedag fri – kan organiseres annerledes for de som arbeider i skiftordninger Grunnkurs des 2007 Søgne