BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON - PowerPoint PPT Presentation

oria
bizalmi vagyonkezel s magyarorsz gon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON
67 Views
Download Presentation

BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON avagy Itt a magyar trust? Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh • B. Szabó • Jean és Társai Ügyvédi Iroda  ECOVIS® BUDAPEST the lawyer • the auditor • the accountant • the tax adviser Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 2. TARTALOM • A bizalmi vagyonkezelés gazdasági indokoltsága • De lege lata: a bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása az új Ptk-ban • De lege ferenda: további jogalkotási feladatok • Röviden az alapítványi szabályok változásáról: az alapítvány, mint a jövő vagyonkezelésének lehetséges eszköze Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. HungarianChapterTel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 3. GAZDASÁGI INDOKOK • Mottó: Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani. • 1980-as évek eleje – piacgazdasági nyitás és átmenet, a magánszféra fokozatos erősödése • 1989 – gazdasági rendszerváltás, privatizáció • jelentős számú családi vállalkozások létrejötte • a privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei” • gazdaságilag és politikailag nagy befolyással bíró réteg • relatíve jelentős vagyonok felhalmozódása • mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek • szabályozott generációváltás szükségessége, amelynek hiánya jelentős • vagyonvesztést eredményezhet Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 4. GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.) • A vagyon ciklikus természete: • a jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció • alatt alakul ki • első generáció: épít; második generáció: gyarapít és • konzervál; harmadik generáció: rombol • A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása: • nem csak magánügy! • munkahelyek elvesztése • adóbevételek kiesése • fokozódó állami tehervállalások Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 5. GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.) • Mindennek állami, jogalkotói felismeréseként: • állami/gazdasági kamarai programok (pl. Hollandia, Spanyolország) • megfelelő jogi környezet kialakítása, erre modellezett • jogintézmények (pl. bizalmi vagyonkezelés) bevezetésével • A francia fiducie 2007-es pánikszerű bevezetésének indokai: • nemzetközi gazdasági versenyben történő lemaradástól és a • tőke elvándorlásától való félelem • az európai versenytársak e téren lényegesen Franciaország előtt járnak • Anglia – trust (minimum 800 éves hagyományok) • Lichtenstein – bvk (1926) • Luxemburg – bvk (2003) Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 6. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN • A BVK elhelyezkedése a Ptk. rendszerében: • HATODIK KÖNYV: Kötelmi jog • HARMADIK RÉSZ: Egyes szerződések • XVI. CÍM: A megbízási típusú szerződések • XLIII. FEJEZET: A bizalmi vagyonkezelési szerződés • dogmatikailag egyértelműen kötelmi jogi intézmény és ezen • belül sem tulajdonátruházó szerződés (XIV. Cím), hanem • megbízási típusú szerződés • a Code Civil pl. a „fiducie”-t a tulajdonszerzés módozatairól • szóló harmadik Könyvében szabályozza Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 7. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Én dicsérni jöttem Caesart, nem temetni. A bizalmi vagyonkezelés fogalma Ptk. 6:310.§ (1) „Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, átruházott jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díjfizetésére köteles” Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 8. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) • A bizalmi vagyonkezelés fogalma (folyt.) • tipikusan szerződéssel jön létre, de alapítható egyoldalú • jognyilatkozattal és végrendelettel is (6:329. §) • a tulajdon tényleges átruházása, mint feltétel • saját néven történő joggyakorlás, rendelkezés a tulajdon felett • kizárólag a kedvezményezett javára (tulajdonjogi korlát) • vegyes természetű jogintézmény, amelyben keverednek a • dologi és kötelmi jogi elemek – a tulajdonjog megkettőződése: • jogi tulajdonos • gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 9. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) • FELEK: • vagyonrendelő – bármilyen természetes vagy jogi személy, inc. • állam • vagyonkezelő – természetes vagy jogi személyek; a jogviszony • központi szereplője (a Ptk. rendelkezéseinek többsége rá • vonatkozik, ugyanakkor a „legszabályozatlanabb” szereplő) • kedvezményezett – bármilyen természetes vagy jogi személy • maga a vagyonrendelő is lehet! • a vagyonkezelő is de! 6:311.§ (4): „a vagyonkezelő • kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis” – HIBA! • nem feltétlenül a vagyonrendelő határozza meg, a • vagyonkezelő is kijelölheti – 6:311.§ (3) Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 10. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) • FELEK (folyt.): • „vagyonfelügyelő” (protector) • a Ptk. nem szól róla • de a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző céllal kijelölhet • ilyet a vagyonrendelő vagy akár a kedvezményezett is az • őket megillető ellenőrzési jog keretében (6:315.§) • hatásköre azonban szabályozatlansága folytán korlátozott • (perelheti-e pl. a vagyonkezelőt?) • speciális eset 6:329.§ (1): a vagyonrendelő és a vagyonkezelő • személye egybeesik; további alaki érvényességi kellék: • visszavonhatatlan közokiratba foglalt jognyilatkozat Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 11. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A vagyonkezelő kötelezettségei és jogai Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 12. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) • A kezelt vagyon védettsége (6:311-314.§) • vagyon elkülönítés mint előfeltétel • elkülönítés a vagyonkezelő saját vagyonától • elkülönítés más kezelt vagyonoktól • a vagyonkezelő saját személyes vagy az általa kezelt más • vagyonok hitelezői a kezelt vagyonra nem támaszthatnak • igényt • a kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának • a kedvezményezett hitelezői is csak attól kezdve • támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra, amikor annak, illetve • hozamainak kiadása esedékessé vált • de mi a helyzet a vagyonrendelő hitelezőivel? Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 13. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) • A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (6:326.§) • a kezelt vagyon elfogy • a vagyonkezelés felmondása esetén (3 hónapos felmondási idő) • „ha a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs • vagyonkezelője a vagyonkezelői megbízás megszűnésének • időpontjában” • a vagyonrendelő halálakor, ha ő volt az egyetlen • kedvezményezett • ötven év elteltével • határozott idejű vagyonrendelés esetén a határozott idő • elteltével Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 14. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) • A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (folyt.) • Nem szűnik meg a vagyonkezelés: • a vagyonrendelő halála vagy megszűnése • a vagyonkezelő halála vagy megszűnése • a kedvezményezett halála vagy megszűnése • a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 15. TOVÁBBI JOGALKOTÁSI FELADATOK • Felügyeleti és tevékenységi szabályozási feladatok • a bizalmi vagyonkezelési tevékenység állami engedélyezési, • felügyeleti és nyilvántartási szabályai (pl. a bvk szerződések • központi nyilvántartása) • a vagyonkezelővé válás személyi feltételei (szakképzettség, • iskolai végzettség, szakmai tapasztalatok, büntetlen előélet, stb.) • a vagyonkezelővé válás tárgyi feltételei (kötelező minimális • alaptőke, felelősségbiztosítás, stb.) • a vagyon elkülönítés és az elkülönített vagyon nyilvántartásának • részletszabályai • a vagyonkezelő halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén • alkalmazandó eljárások Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. HungarianChapterTel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 16. TOVÁBBI JOGALKOTÁSI FELADATOK (folyt.) • A tulajdonszerzéssel összefüggő állami nyilvántartási szabályok módosítása • cégnyilvántartás • ingatlan nyilvántartás • gépjármű nyilvántartás • hajó nyilvántartás • A bvk tevékenység folytatásával összefüggő adó és illetékszabályok megalkotása • adósemlegesség • Hivatásrendi normák kidolgozása • etikai és fegyelmi szabályok • összeférhetetlenségi szabályok • együttműködés a társ hivatásrendekkel Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. HungarianChapterTel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 17. RÖVIDEN A VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOKRÓL • bvk v. alapítvány (országonként eltérő megközelítés és • eredmény) • az új Ptk. – legalábbis egyenlőre – eldöntötte a kérdést, • amennyiben nem alkotta meg az új típusú családi vagy • magánvagyon kezelésére alkalmas alapítványok részletes • szabályait • De! 3:386.§ „az alapító … hozzátartozója abban az esetben • lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a • hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak • gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, • egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai • tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő • támogatása” - jelentős áttörés! Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. HungarianChapterTel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 18. Csak a gazdagok „játéka”? • De ki minősül gazdagnak? • Boston Consulting Group 2011-es tanulmánya a világméretű vagyongyarapodásról • 1 M USD vagyon felhalmozó háztartások száma 2010-ben 12,5 M • (12,2%-os növekedés 2009-hez képest) • No. 1. USA (5,2 M háztartás), Japán, Kína, UK, Németország • kezelt összvagyon: 121,8 trillió USD • folyamatos és jelentős mértékű vagyonnövekedés és koncentráció • High-Net-Worth-Individual: 1 M USD > 100 M USD • Ultra-High-Net-Worth-Individual: >100 M USD • ekkora vagyonok fejlett szolgáltató ipart igényelnek Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. HungarianChapterTel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

 19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. HungarianChapterTel: +36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu