slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
80. O, Isus, ce dulce Nume PowerPoint Presentation
Download Presentation
80. O, Isus, ce dulce Nume

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

80. O, Isus, ce dulce Nume - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

80. O, Isus, ce dulce Nume. 1. O, Isus, ce dulce Nume, Liniştind orice dureri, Ne dă pace, bucurie, Celor slabi le dă puteri!. Refren:. Dulce e, mângâios, Numele Isus Hristos! Dulce e, mângâios, Numele Isus Hristos!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

80. O, Isus, ce dulce Nume


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 o isus ce dulce nume lini tind orice dureri ne d pace bucurie celor slabi le d puteri
1. O, Isus, ce dulce Nume,Liniştind orice dureri,Ne dă pace, bucurie,Celor slabi le dă puteri!

Refren:

Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos! Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos!

2 deci porni i cu isus nainte nu v teme i de nimic birui ve i totdeauna cu el orice inamic
2. Deci porniţi cu-Isus ‘nainte,Nu vă temeţi de nimic!Birui-veţi totdeauna,Cu El, orice inamic.

Refren:

Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos! Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos!

3 o isus cuv nt scump nou c t ne faci de ferici i pacea ta gust m de acuma tiind c suntem m ntui i
3. O, Isus, cuvânt scump nouă,Cât ne faci de fericiţi!Pacea Ta gustăm de-acumaŞtiind că suntem mântuiţi.

Refren:

Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos! Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos!

4 deci c nta i lui isus ntruna da i de veste ori icui bucuria c el vine ca s i ia cu el pe ai lui
4. Deci cântaţi lui-Isus întruna,Daţi de veste orişicuiBucuria că El vine,Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui.

Refren:

Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos! Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos!

slide8

VESTEA CEA BUNĂ

din

APOCALIPSA

slide10

Studiul 1

O AVENTURĂ

ÎN

PROFEŢIA BIBLICĂ

slide11

Studiul 2

Steaua dramei

din Apocalipsa

slide12

Studiul 3

ÎNŞELĂTORUL

DIN

APOCALIPSA

slide13

Vestea cea bună

din Apocalipsa

slide14

Apocalipsa descopere

iubirea lui Dumnezeu

slide15

1. Cum este numit marele plan de mântuire a lui Dumnezeu ?

Apoc. 14:6

Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentruca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.

slide16

2. Când a intrat în

acţiune planul de

salvare al omului ?

Apoc. 13:8

Şi toţi locuitorii

pământului i se vor

închina, toţi aceia al

căror nume n-a fost scris, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat dela întemeierea lumii.

slide17

3. Ce s-a întâmplat când Adam a păcătuit şi de ce ?

Rom. 5:12

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit.

slide18

4. De ce este atât de serios a trăi o viaţă de păcat ?

Rom. 6:23

Fiindcă plata păcatului este moartea

slide19

5. Ce face păcatul relaţiilor noastre cu Dumnezeu ?

Is. 59:2

nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v-asculte!

slide20

6. Ce a făcut moartea lui Isus pentru poporul Său ?

Apoc. 1:5

A Lui, care ne iubeşte, care

ne-a spălat de păcatele noastre

cu sângele Său

slide21

7. Cine a suportat păcatele şi pedeapsa mea la moarte ?

Is. 53:6

Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor

slide22

8. De ce a făcut Dumnezeu o astfel de jertfă pentru noi ?

Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

slide23

8. De ce a făcut Dumnezeu o astfel de jertfă pentru noi ?

Apoc. 1:5

A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său

slide24

Isus

Mântuitorul nostru

slide25

9. Ce trebuie să fac ca să beneficiez de jerfa lui Isus ?

Fapte. 16:31

Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.

slide26

9. Ce trebuie să fac ca să

beneficiez de jerfa lui Isus ?

Apoc. 1:5

A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,

slide27

10. Cum pot să primesc iertare şi curaţire ?

1Ioan 1:9

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

slide28

11. Ce spune Biblia că trebuie săînsoţească pocăinţa ?

Fapte 3:19

Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele

slide29

12. Cum este numită această experienţă a convertirii  şi de ce ?

Ioan 3:3-7

Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se

naşte din nou,

nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.

slide30

13. Cum locuieşte Isus în viaţa mea ?

Ioan 14:17

Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentrucă nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.

slide31

14. Când Isus locuieşte în viaţa mea ce voi face ?

Filip. 2:13

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

slide32

Isus

Domnul nostru

slide33

15. De ce trebuie să am încredere privind noua mea naştere ?

Filip. 1:6

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

slide34

16. Ce problemă deosebităîntâmpină creştinii ?

Matei 7:21

Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne!

va intra în Împărăţia cerurilor, …

slide35

17. Cum facem noi pe Isus Domn al vieţii noastre ?

Matei 7:21

Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

slide36

Isus

ne primeşte

slide37

18. Cum putem noi săştim că Isus ne acceptă ?

1Ioan 1:9

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire

slide38

18. Cum putem noi săştim că Isus ne acceptă ?

Tit 1:2

în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,

slide39

19. Cum pot să-mi întăresc credinţa ?

Rom. 10:17

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin CuvântulluiHristos.

slide40

19. Cum pot să-mi întăresc credinţa ?

Mat. 4:4

Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

slide41

20. Cum îmi va schimba viaţa mea adevărata convertire ?

a. Ioan 13:35

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste

unii pentru alţii.

Dragoste faţă de toţi

slide42

20. Cum îmi va schimba viaţa mea adevărata convertire ?

b. 2Cor. 5:17

dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.

Făptură nouă

slide43

20. Cum îmi va schimba viaţa mea adevărata convertire ?

c. 1Ioan 3:22

Şi orice vom cere, vom căpăta dela El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.

Păzesc poruncile

slide44

20. Cum îmi va schimba viaţa mea adevărata convertire ?

d. Rom. 12:1.2

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită

Cunosc voia Lui

slide45

20. Cum îmi va schimba viaţa mea adevărata convertire ?

e. Marcu 5:19

Du-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul, şi cum a avut milă de tine.

Voi spune altora

slide46

20. Cum îmi va schimba viaţa mea adevărata convertire ?

f. Efes. 6:18

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.

Timp în rugăciune

slide47

21. Cum este numită posibilitatea lui Dumnezeu de a mântui pe păcătoşi ?

Rom. 6:23

darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

slide48

Vestea bună

a Apocalipsei !

slide49

22. Care 5 adevăruri glorioase ne sunt relatate în Apoc. despre Vestea mântuirii noastre ?

a. Apoc. 1:18

Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Isus este viu

slide50

22. Care 5 adevăruri glorioase ne sunt relatate în Apoc. despre Vestea mântuirii noastre ?

b. Apoc. 5:9

Vrednic eşti tu … căci ai fost

jungheat, şiai răscumpărat

pentru Dumnezeu, cu sângele

Tău, oameni din orice

seminţie, de orice limbă, din

orice norod şi de orice neam.

Isus este vrednic

slide51

22. Care 5 adevăruri glorioase ne sunt relatate în Apoc. despre Vestea mântuirii noastre ?

c. Apoc. 7:14

Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului.

Isus ne-a dat hainele Sale

slide52

22. Care 5 adevăruri glorioase ne sunt relatate în Apoc. despre Vestea mântuirii noastre ?

d. Apoc. 14:6

Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică,

slide53

22. Care 5 adevăruri glorioase ne sunt relatate în Apoc. despre Vestea mântuirii noastre ?

d. Apoc. 14:6

pentruca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.

Evanghelia Sa la orice om

slide54

22. Care 5 adevăruri glorioase ne sunt relatate în Apoc. despre Vestea mântuirii noastre ?

e. Apoc. 21:6

Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Apa vieţii fără plată

slide55

23.

Doreşti chiar acum să te hotărăşti să accepţi planul Lui de a te mântui, sau să reafirmi această mare hotărâre?

slide58
1. E timpul marii treziri!E ultimul ceas de luptat!În cer se scriu răsplătiri;O, cât mai e încă de secerat!
slide59

Refren:

Trezeşte-te!

E timpul marii hotărâri!Trezeşte-te!

Nu vrei să fii tu pregătit?Apocalipsa - o trăim acum

şi-n curândSe-ntoarce Domnul

şi totul e sfârşit!

slide60
2. Cei slabi lucrând s-au călit,Cei fără talent au succes,Chemarea sfântă-au primit;Dar tu ce loc, ce destin ţi-ai ales?
slide61

Refren:

Trezeşte-te!

E timpul marii hotărâri!Trezeşte-te!

Nu vrei să fii tu pregătit?Apocalipsa - o trăim acum

şi-n curândSe-ntoarce Domnul

şi totul e sfârşit!

slide62
3. Coroane-aşteaptă în cerMulţime de stele şi frunţi!Vrei, azi, să fii mesager,Să strigi cu noi vestea bună pe munţi?
slide63

Refren:

Trezeşte-te!

E timpul marii hotărâri!Trezeşte-te!

Nu vrei să fii tu pregătit?Apocalipsa - o trăim acum

şi-n curândSe-ntoarce Domnul

şi totul e sfârşit!