slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2014 OLAĞAN GENEL KURULLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
2014 OLAĞAN GENEL KURULLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

2014 OLAĞAN GENEL KURULLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

2014 OLAĞAN GENEL KURULLAR. GENEL KURULLAR. KURULUŞ GENEL KURULU. Odalar; Bakanlığın kuruluşun onayını müteakip 90 gün içinde kuruluş genel kurulunu yapmak zorundadırlar. Kuruluş genel kurulunu yapmayan odanın, kuruluşu yok sayılır. KURULUŞ GENEL KURULU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2014 OLAĞAN GENEL KURULLAR' - ordell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2014 OLAĞAN

GENEL KURULLAR

kurulu genel kurulu
KURULUŞ GENEL KURULU

Odalar; Bakanlığın kuruluşun onayını müteakip 90 gün içinde kuruluş genel kurulunu yapmak zorundadırlar.

Kuruluş genel kurulunu yapmayan odanın, kuruluşu yok sayılır.

kurulu genel kurulu1
KURULUŞ GENEL KURULU

Odalar, kuruluş genel kurulunu veya olağanüstü genel kurulunu yapmış olsa dahi, ülke genelinde tüm odaların genel kurul yaptığı yıl tekrar olağan genel kurulu toplarlar.

ola an st genel kurul
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu tarafından,

Genel kurul üyelerinin ¼’nin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından,

Denetim kurulu tarafından,

Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlıkça, olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz.

Bakanlık çağrısı hariç yapılacak olağanüstü toplantıların hazırlık çalışması yönetim kurulu tarafından yürütülür .

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
slide6
2014 YILINDA,

Odalar; Ocak, Şubat, Mart

Birlikler Mayıs,

Federasyonlar Haziran

Konfederasyon Eylül

OLAĞAN GENEL KURUL

ola an genel kurul
OLAĞAN GENEL KURUL
 • Yönetim kurulları kendi takdir ve tespitleri ile genel kurul sürelerini Kanunda yazılı bu tarihlerin dışında tespit ve ilan edemezler.
ola an genel kurul karari
OLAĞAN GENEL KURUL KARARI

Olağan Genel Kurul yapabilmek için

 • Yönetim kurulu kararı şarttır.
 • Kararda; toplantının yeri, tarihi, saati, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede yapılacağı ve gündemi belirlenir.
g ndem
GÜNDEM
 • Gündemde; Kanunun 43’üncü maddesinde belirtilen olağan genel kurul gündem maddelerinin tamamının yer alması şarttır.
toplanti yer
TOPLANTI, Kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır.TOPLANTI YERİ
toplanti lani
TOPLANTI İLANI
 • Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun Bakanlık-ESBİS sayfasında ilan edilir.
 • Ayrıca, mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre genel kurul toplantısı ilan olunur.
h k met komiseri stenmesi
Hükümet Komiseri İstenmesi
 • Toplantının yapılacağı tarihten en az 15 gün önce mülki idare amirliğine hükümet komiserinin görevlendirilmesi için yazılı olarak başvurulur.
h k met komiseri stenmesi1
Hükümet Komiseri İstenmesi
 • Hükümet Komiseri; illerde valilik, İlçelerde ise kaymakamlık, tarafından görevlendirilir.
haz run l stes
Odalarda; genel kurul toplantı tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmuşüyelerden oluşur.**

Birlik ve Federasyonlarda; en az 6 ay önce kurulmuş olan odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlik ve/veya federasyonun görevde bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerindenoluşur.

HAZİRUN LİSTESİ
haz run l stes1
Hazirun Listesi (ÜCRET KARŞILIĞI ALINIR.)

...-TL/Halkbank-Bakanlıklar/05000006

Ad-Soyadı

Baba Adı

Doğum yeri ve tarihi

T.C.Kimlik No

Sicil No

HAZİRUN LİSTESİ
l e se im kurulu ba kanl na ba vuru
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Başvuru
 • Toplantıdan en az 20 gün önce, toplantının yeri, günü, saatini belirten içeren bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurulur.

Başvuruya;

 • Toplantı gündemi,
 • Gazete ilanı, (zorunlu değil)
 • 3 nüsha hazirun listesi, eklenir.Hakim 2 gün içinde karara bağlar.
hazirun listesinin ask ya kar lmas
Hazirun Listesinin Askıya Çıkarılması

İlçe Seçim Kurulunca onaylanan liste;

 • İlçe seçim kurulunda,
 • Oda merkezinde,
 • Genel kurulun yapılacağı yerde,
 • Bakanlık ESBİS sayfasında7 gün süre ile ilan edilir.
 • (Liste, Bakanlık ESBİS sayfasında ilan edilmesi için bir yazı ile Bakanlığa gönderilmesine gerek kalmamaktadır. Otomatik olarak 1 toplantı tarihine kadar yayınlanmaktadır.
hazirun listesine yap lacak tirazlar
Hazirun Listesine Yapılacak İtirazlar
 • Hazirun listesi, 7 gün süre ile askıda kalır.
 • Bu süre içinde itirazlar yapılır.
 • İtirazlar hakim tarafından incelenir.
 • 2 gün içinde karara bağlanır.
hazirun listesine yap lacak tirazlar1
Hazirun Listesine Yapılacak İtirazlar
 • Hakim tarafından kesin karara bağlanan itirazlar, meslek kuruluşunun bağlı olduğu sicil müdürlüğü tarafından aynı

gün içinde Bakanlık (ESBİS) sayfasında yer alan toplantıya katılacaklar listesine ilave edilir.

hazirun listesi ask tutana
Hazirun listesi / Askı Tutanağı
 • Kesinleşen hazirun listesi sonucunda “ASKI TUTANAĞI” düzenlenir.
 • Askı tutanağı ve hazirun listesi tekrar ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Aynı gün onaylanır ve odaya gönderilir.
st kurulu temsilcisi talebi
Üst Kuruluş Temsilcisi Talebi

Genel kurul toplantısında üst kuruluş temsilcisinin ( ESOB) hazır bulunmasının istenmesi halinde, temsilci talebini içeren dilekçe ile üst kuruluşa başvurulur.

Temsilci

talebi

genel kurul toplantisi
GENEL KURUL TOPLANTISI
 • Genel kurul üyeleri, hazirun listesini imzalar.
 • Hükümet komiseri tarafından gerek görülürse genel kurul toplantısına misafir alınmaz.
 • Genel kurulda üye, vekalet veremez.
h k met komiserinin toplant ya tirak etmemesi
Hükümet Komiserinin Toplantıya İştirak Etmemesi
 • Yapılan müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı halde, hükümet komiseri toplantıya katılmaz ise durum mülki idare amirine bildirilir.
 • Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır.
toplanti yeter sayisi
TOPLANTI YETER SAYISI
 • Genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır.
 • Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı odalarda; en az arada5 gün,
 • Birlik ve federasyonlarda en az 2 gün olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ertelenir.
toplanti yeter sayisi1
İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı, oda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının 5 katından az olamaz. Aksi halde toplantı açılamaz.

Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

TOPLANTI YETER SAYISI
ola an genel kurula ge i
Olağan Genel Kurula Geçiş
 • Başkanlık Divanı oluşturulur.
 • Genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, sevk ve idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve üç katip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin 1/5nin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir.
ola an genel kurul2
Olağan Genel Kurul
 • Gündem maddeleri görüşülür.
 • (Ana sözleşme değişikliği ve fesih gündemde yer almıyorsa sonradan teklif edilemez.)
 • Varsa toplantıda hazır üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre gündeme madde eklenir.Bakanlık teklifi varsa doğrudan gündeme alınır.
sandik kurulu
SANDIK KURULU
 • Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasından 1 başkan, 2 üyeden oluşan bir seçim SANDIK KURULU atar. (3 yedek)
 • 1000 kişiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kişi için 1sandık kurulur.
 • Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim kurulundan sağlanır.
se mler
SEÇİMLER
 • Seçimlere geçilir.
 • Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar devam eder.
 • Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar.
 • Yönetim kurulu başkanı ayrı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı olarak seçilir.
se mler1
SEÇİMLER
 • Gizli oy, açık tasnif esası ile yapılır.
 • Listede adı bulunmayan oy kullanamaz.
 • Oylar, oy verenin kimliğinin ibrazından sonra kullanılır.
 • Her şekilde düzenlenebilen oy pusulası, sandık kurulu başkanı tarafından verilen ilçe seçim kurulu mühürü bulunan zarflara konmak suretiyle kullanılır.
se mler2
SEÇİMLER
 • Adaylar, asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerler.
 • Tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar.
 • Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.
toplanti tutana i
TOPLANTI TUTANAĞI
 • Seçim işleminin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir ve sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.
 • Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun Bakanlık ESBİS sayfasında yayınlanmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir.
se mler3
SEÇİMLER
 • Seçim sonuçlarına 2 gün içinde itiraz edilebilir.
 • İtirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karar bağlanır.
se mler4
SEÇİMLER
 • İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim kesin sonuçları ilan eder.
 • Seçim sonuçları Bakanlığa ve üst kuruluşlara bildirilir.
se mler5
SEÇİMLER
 • Birlik ve federasyon genel kurulunda Odayı temsile yetkili üyeler; yeni seçilen yönetim kurulu başkanı ve üyeleridir.
 • Oda, eski üyeleriyle üst kuruluş genel kurulunda temsil edilemez.
se mler n ptal
SEÇİMLERİN İPTALİ
 • Hâkim, herhangi bir sebeple seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler.
 • İl seçim kurulu en geç 2 iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar.
se mler n ptal1
SEÇİMLERİN İPTALİ
 • İptal kararının kesinleşmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir.
 • Belirlenen günde yalnız seçim yapılır.
se mler n ptal2
SEÇİMLERİN İPTALİ
 • Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere Odaya Birlik tarafından, genel kurul üyeleri arasından

3 kişilik bir kurul atanır.

genel kuruldan sonra yapilacak lemler
GENEL KURULDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
 • Mazbata alınır.
 • İlk yönetim kurulu toplanır ve görev taksimi yapılır.
 • İmza sirküleri hazırlanarak, notere tasdik ettirilir.
 • Tutanak, mazbata,yönetim kurulu karar örneği, genel kurula ilişkin diğer evrak, 10 gün içinde 1 takım olarak üst kuruluşlara üst yazı ile gönderilir .
genel kuruldan sonra yapilacak lemler1
GENEL KURULDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
 • Başkanlık divanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanarak tekemmül eden “Genel Kurul Tutanağı” Genel Kurul Karar Defterine el yazısı ile yazılabileceği gibi, yazı makinesi veya bilgisayar ile yazılarak deftere yapıştırılır. Kenarları mühürlenir.
y net m kurulu
Odalarda; başkan dahil olmak üzere, üye sayısı

1000'den az7,

1000-2000 dahil 9,

2000’den fazla ise11

YÖNETİM KURULU
y net m kurulu1
Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulundan çekilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU
y net m kurulu2
Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde;

3 AYESOB3 KİŞİ

GÖREVLENDİRME

YÖNETİM KURULU
denet m kurulu
Genel kurul üyeleri arasından 4 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilecek

3 ASİL

3 YEDEK

DENETİM KURULU AYDA BİR TOPLANIR.

3 ayda bir yönetim kuruluna,

Dönem sonunda ise genel kurula rapor sunar.

DENETİM KURULU
denet m kurulu1
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler, denetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Denetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla denetim kurulunca yazılı olarak denetim kuruluna çağrılır.

DENETİM KURULU
denet m kurulu2
Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar,

ESOB 1

DENETİM KURULU
se lme artlari
Denetim kurulu LİSE

(bu şartı taşıyan üye bulunmadığı

takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmalıdır.)

Yönetim kurulu İLKOKUL

SEÇİLME ŞARTLARI

EN AZ

EN AZ

se lme artlari1
En az 2 yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak.

Yeni kurulan odada en az 2 yıldır odaya kayıtlı olmak şartı, odanın kuruluşundan itibaren geçecek 2 yıl için aranmaz.

SEÇİLME ŞARTLARI
se lme artlari2
Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Bu durumda, üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin davetine ilişkin işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.

SEÇİLME ŞARTLARI
organlarda g rev alma yasa i
Oda denetim kurulu üyeleri, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev alamazlar.

Bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim ve denetim kurullarında görev almaları yasaktır.

ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
organlarda g rev alma yasa i1
Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkarlar; ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
organlarda g rev alma yasa i2
Oda yönetim veya denetim kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim ve disiplin kurullarının en fazla 2sinde görev alabilirler. (Dikey)

Uhdelerinde 3’den fazla

görev bulunduramazlar.

ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
organlarda g rev alma yasa i3
ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
 • ESOB Başkanı aynı zamanda
 • FEDERASYON Başkanı olamaz.
st hdam
İSTİHDAM

(A) Odasının organlarında görevli olanlar (seçilmişler) ,

(B) odasında atanmış olarak çalışabilirler.

st fa
Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında BAŞKANLIK görevi bulunanların,

bu görevlerinden istifa etmeleri halinde, bu kişilerin yönetim kurulu üyeliği de sona erecektir.

İSTİFA
aylik cret huzur haklari
Aylık ücret ve huzur hakları;

Kanunda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir.

AYLIK ÜCRET- HUZUR HAKLARI
aylik cret huzur haklari1
Yönetim kurulu başkanlarına; ODALARDA; AKTİF ÜYE SAYISI

100-500 olanlarda asgari ücret 1,

501-1500 olanlarda asgari ücretin 2,

1501-3000 olanlarda asgari ücretin 3,

3001-10000 olanlarda asgari ücretin 4,

10001 ve daha fazla üyesi olanlarda 5, 

AYLIK ÜCRET- HUZUR HAKLARI
aylik cret huzur haklari2
BİRLİKLERDE; oda sayısı

25'e kadar olanlarda asg.ücretin 3,

26-50 olanlarda asg.ücretin 4,

51-100 olanlarda asg.ücretin 5,

101-150 olanlarda asg.ücretin 6,

151 ve daha fazla olanlarda “ 7 katı aylık ücret ödenir.

AYLIK ÜCRET- HUZUR HAKLARI
aylik cret huzur haklari3
Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına 56/(a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5'i huzur hakkı ödenir.

Aynı kuruluştan, aylık ücret alanlara, huzur hakkı ödenmez.

AYLIK ÜCRET-HUZUR HAKLARI
aylik cret huzur haklari4
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar.

Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler.

AYLIK ÜCRET-HUZUR HAKLARI
aylik cret huzur haklari5
Oda başkan ve üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesinde,

Bakanlık ESBİS sayfasında yer alan AKTİF / HAZİRUN? ÜYE SAYISI dikkate alınır.

AYLIK ÜCRET-HUZUR HAKLARI
sik sorulan sorular
SIK SORULAN SORULAR
 • Seçimsiz genel kurullarda toplantıya katılacaklar (hazirun) listesi seçim kurulu başkanlığına sunulur mu?
 • Seçimsiz genel kurullarda hazirun listesi seçim kurulu başkanlığına sunulmasına gerek bulunmamaktadır.
sik sorulan sorular1
SIK SORULAN SORULAR
 • Fesih konusunda karar alınabilmesi için toplantı yeter sayısı nedir?
 • Fesih konusunda karar alınabilmesi için fesihle ilgili gündemde madde bulunması ve genel kurul üyelerinin üçte ikisinin kararı gerekmektedir.
sik sorulan sorular2
SIK SORULAN SORULAR
 • Organ üyeliğine seçilmek için aranan iki yıl şartı nasıl belirlenir?
 • Oda organ üyeliğine seçilmek için, üyesi olduğu odada geçmiş üyelik süreleri de dahil olmak üzere toplam en az iki yıl süre ile üye olmak zorunludur.
 • Bu şart yeni kurulan odalarda aranmaz.
sik sorulan sorular3
SIK SORULAN SORULAR
 • Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organ üyelerinin vergi kaydı sona erdiğinde, organ üyeliğin de sona ermesi için Kanunun 8inci maddesinde belirtilen altı aylık süre beklenir mi.?
 • Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organ üyelerinin vergi kaydının sona ermesi halinde altı aylık süre beklenir, bu sürenin sona erdiği tarihte organ üyeliği de sona erer.
sik sorulan sorular4
SIK SORULAN SORULAR
 • Aylık ücret ve huzur hakları, kanunda belirlenen oranların altında tespit edilebilir mi?
 • Evet, genel kurul kararı ile Kanunla tespit olunan ücretlerin altında aylık ücret ve huzur hakkı tespit edilebilir.
sik sorulan sorular5
SIK SORULAN SORULAR
 • Aylık ücretler ve huzur haklarını belirleme yetkisi genel kurul kararı ile yönetim kuruluna devredilebilir mi?
 • Hayır, aylık ücretler ve huzur hakları, meslek kuruluşunun genel kurulunca belirlenmesi gerekmektedir .
sik sorulan sorular6
SIK SORULAN SORULAR
 • Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakları, yönetim kurulu başkanına verilecek ücretin 1/5’i olmak zorunda mıdır?
 • Hayır, genel kurul kararı ile bu oranın altında huzur hakkı tespit edilebilir.
sik sorulan sorular7
SIK SORULAN SORULAR
 • Oda yönetim kurulu başkanı aynı zamanda birlik yönetim kurulu başkanı ise birlikten de aylık ücret alabilir mi?
 • Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yalnızca yüksek olanı alırlar.
sik sorulan sorular8
SIK SORULAN SORULAR
 • Oda yönetim kurulu başkanı aynı zamanda birlik yönetim kurulu üyesi ise birlikten herhangi bir para alabilir mi?
 • Oda yönetim kurulu başkanı odadan aylık ücret, yönetim kurulu üyesi bulunduğu birlikten ise huzur hakkı alabilecektir.
sik sorulan sorular9
SIK SORULAN SORULAR
 • Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden ücret alabilirler mi?
 • Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler.
sik sorulan sorular10
SIK SORULAN SORULAR
 • Oda yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan vekillerine yönetim kurulu toplantıları için huzur hakkı ödenir mi?
 • Hayır, aynı meslek kuruluşundan aylık ücret alanlara, huzur hakkı ödenmez.
sik sorulan sorular11
SIK SORULAN SORULAR
 • Oda yönetim kurulu başkan ve/veya başkanvekilleri birlik ve/veya federasyon yönetim kurulu üyesi ise, bu kuruluşlardan huzur hakkı alabilir mi?
 • Evet, yönetim kurulu başkan ve başkan vekilleri aylık ücret almadığı meslek kuruluşundan huzur hakkı alabilir.
sik sorulan sorular12
SIK SORULAN SORULAR
 • Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi/dışı harcırahları miktarı nasıl belirlenecek?
 • Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari ücretin 1/5'inden, yurt dışı harcırahları ise o ülke için en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz.
 • Ödenecek yurt dışı harcırahlar konusunda Konfederasyon ile koordinasyon sağlanmalı ve bilgi alınmalıdır.
sik sorulan sorular13
SIK SORULAN SORULAR
 • İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine ödenecek ücretler nasıl belirlenecek?
 • İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir.
sik sorulan sorular14
SIK SORULAN SORULAR
 • Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiserinin ücreti esnaf ve sanatkar meslek kuruluşunca mı ödenir.?
 • Bu ve diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından karşılanır.
sik sorulan sorular15
SIK SORULAN SORULAR
 • Oda üye sayısının artması veya azalması durumunda yönetim kurulu üye sayısı ve aylık ücret ve huzur hakları değişir mi.?
 • Genel Kurul tarafından belirlenen aylık ücret ve huzur hakları ve organ üye sayısı bir sonraki genel kurula kadar değişmez.
sik sorulan sorular16
SIK SORULAN SORULAR
 • Odalarda birden fazla başkanvekili seçilebilir mi?
 • Odalarda yalnızca bir başkanvekili seçilebilir.
 • (Üye sayısı ile orantılı değildir. )
slide81

SIK SORULAN SORULAR

Feshedilen Odaların işlemlerini kimler yürütecek.?

 • Odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından görevlendirilecek heyet tarafından, odanın varsa borçları kendi varlıklarından ödenip, alacaklarının da tahsil edilmesi gerekir. Eski alacakların takibi ve tahsili heyetin görevidir. Kapatılan odanın üyelerinden aidat alacakları tahsili mümkündür.
slide82

SIK SORULAN SORULAR

 • Oda yönetim kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde yapılması gereken işlem nedir.?
 • Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; Birlik tarafından görevlendirilecek üç kişi tarafından üç ay içinde odanın seçimleri yenilenir.