6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training - PowerPoint PPT Presentation

6 weekend wsh for community fd in fm in service training n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training PowerPoint Presentation
Download Presentation
6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training

play fullscreen
1 / 57
6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training
180 Views
Download Presentation
ora
Download Presentation

6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6 Weekend WSHfor Community FD in FM In-service training ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 2. 1st WEEKEND

 3. Principles of FM in Thailand • Doctor-Patient Relationship • Comprehensive Clinical primary care to all family members • Community-oriented/population-oriented care

 4. Type of Medical Care • Tertiary Care • Uncommon Disease • Need intensive & close monitoring • Disease Specialists • Secondary Care • Short stay in hospital • MD consulting • Primary Care • First Contact • Continuing Care • Comprehensive Care • Coordinating Care

 5. Ecology of Medical Care Adult population Age 16+ yrs 1000 Illness or injury a month 750 Consulting MD in PC a month 250 9 Admitted a month 5 Referred TC a month 1 Referred medical center a month White KL. NEJM 1961;265(18):885-892

 6. Hierarchy of natural systems Biosphere Society-Nation Culture-Subculture Community Family Two-person Person Nervous system Organ system Tissues Cells Organelles Molecules Atoms Subatomic particles Engel G. The clinical application of the biopsychosocial model. Am J Psychiatr 1980;137:535-44

 7. Holistic Framework • Community • Pt.& Fam Role • Resource • HSS • Work • School • Culture • Religion • Family • Family System • Family Life cycle • Family Stress • Family Coping • Family Resource • Impact on Health • Person • Who, Life cycle • Development • Family of Origin Illness Disease

 8. Cognitive-Behaviour Linkage Consciousness Behaviour Feeling Unconsciousness Perception Expectation Yearning Self

 9. Health Belief Model 1.ฉันอยากดูแลสุขภาพตัวเอง 4. มันจะคุ้มไหมถ้าจะเปลี่ยนแปลง 2. ฉันมีโอกาสจะป่วย 5. เออ! ไอ้คนนั้นมันยังเป็นเลย 3. ฉันจะแย่แน่ ถ้าป่วย

 10. Locus of Control • Internal controller • External controller • Powerful other

 11. Stages of Behaviour Change ( From Prochaska JO. Am Psychol 1992;47(9):1102-1114 ) Maintenance Relapse ACTION Preparation Contemplation Precontemplation

 12. Difficult Pt. Neg. MD’s perception towards Pt. Difficult MD-Pt. Relationship Difficult MD

 13. Learning about "Difficult" Pt. is Learning about "yourselves"

 14. จิตบำบัด คืออะไร Psychotherapy = editing the story

 15. คุณสมบัตินักจิตบำบัดที่เก่งคุณสมบัตินักจิตบำบัดที่เก่ง • Trust • Continuity • Support & comfort

 16. 2nd WEEKEND

 17. Family System • Whole system • Organ • Hormone • Function • Homeostasis • Hierarchy • Remote pathogen • Change over time (Morphogenesis)

 18. Family Health Assessment • Stress in Family : Family tree : Family life cycle : Time Flow Family Chart • Coping • Resources • Impact on health

 19. Couple Development Cycle Stage 3: Parenting Society Culture Society Culture Stage 2: In-Laws Family Family of Origin Family of Origin Individual Individual Romance Stage 1: Mutual Relationship Remorse Unmet expectation Communicate Conflict

 20. Family-oriented pregnancy care • Family of pregnancy and childbirth = developmental stage of family • Critical period of family transition • “Triangle”: Parent – Couple – Grandparent • Risk : alliance , coalition • Infertile & Adoption

 21. Family-oriented pregnancy care First Trimester Third Trimester Labor Second Trimester Postpartum

 22. Family-oriented child care พ่อแม่เข้มแข็ง เด็กป่วย พ่อแม่เข้มแข็ง เด็กแข็งแรง พ่อแม่เข้มแข็ง เด็กป่วย เด็กแข็งแรง เด็กป่วย พ่อแม่มีปัญหา เด็กแข็งแรง พ่อแม่มีปัญหา พ่อแม่มีปัญหา

 23. Special Adolescent health • Confidentiality • Care for Parents & Adolescent • Identity • School performance • Peer group • Couple/ intimacy/ sexual health • Addiction /accident

 24. 3rd WEEKEND

 25. สุขภาพวัยกลางคน สุขภาพระดับบุคคล สุขภาพระดับคู่ครอง สุขภาพบุตร สุขภาพพ่อแม่ที่ชรา 60 + yrs 40 + yrs 20 + yrs

 26. สุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ • ปัญหาสุขภาพหลากหลาย • ร่างกายเสื่อมสภาพ • ปราบยาไม่หมดไป • อาการทางกายกลายเป็นทางจิต • อาการวิปริตผิดจากหนุ่มสาว

 27. สุขภาพผู้ป่วยด้วยโรคที่หมดหวังสุขภาพผู้ป่วยด้วยโรคที่หมดหวัง Active Total Care for best QOL [pt.+family] Disease Rx Palliative Rx • Symptom • Disease • Distress • Discomfort • Dysfunction Dx Dying Death Bereavement Person with illness Family Caregiver

 28. WWF of the dying • Approach as individual • Explore relationship • Detect “Conspiracy of Silence” • Empathy their loss/help • Contact number • Family meeting

 29. ลักษณะพิเศษของโรคเรื้อรัง • เป็นข่าวร้าย • เสียหายถาวร • ดำเนินโรคไม่หยุดนิ่ง • ทรุดดิ่งลงเรื่อยๆ • มีชีวิตขึ้นลง เดี๋ยวทรงเดี๋ยวทรุด

 30. กลไกของบ้านเมื่อเด็กป่วยเรื้อรังกลไกของบ้านเมื่อเด็กป่วยเรื้อรัง Sick Kid Parental Grief Child’s Grief Exacerbate illness Parent Guilty Demanding Kid Marital Conflict Manipulative sibling Parent Overindulgence

 31. โรคเรื้อรัง คือ ตัวเราที่ไม่เที่ยง ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุข เหมือนนิยายที่อ่านค้างไว้ ยังไม่ถึงตอนจบ

 32. Behaviours: Definition Strong Motivation Action 1 Action 5 Action 2 Action 4 Action 3

 33. continuum of Alcohol use No/Low Risk At Risk Mild Moderate Severe Alcohol Abuse Past 12 mos : A.Role impair B.Hazardous use C.Recur legal problems D. Social impair Problem Drinking Experience Consequence of Drinking Safe Drinking Alc Dependence Tolerance Withdrawal CAGE + Risky Drinking Current drinking No consequence

 34. Violence Wheel : Type of Abuse VIOLENCE THREATS INTIMIDATION EMOTIONAL ABUSE ECONOMIC ABUSE POWER & CONTROL MALE PRIVILEGE ISOLATION MINIMIZING DENYING BLAMING USING CHILDREN VIOLENCE

 35. Cycle of Domestic Violence Honeymoon Tension Build Up Wooing Explosion Remorse Violence / Abuse

 36. Character of MD health “3D + 4S” • Delusion • Denial • Delay • Self-Ix, -Dx, -Rx, -Referral Intellectualization or Rationalization

 37. 4th WEEKEND

 38. ถ้าเราย่อโลกให้เหลือประชากร 100 คน 70 non-white 30 white 57 Asians 21 Europeans 14 Western: north & south 8 Africans 70 non-Christian 30 Christian 89 heterosexual 11 homosexual • 6 possess 59% of the entire world’s wealth • All from US 80 live in substandard housing 70 unable to read 50 suffer from malnutrition 3 infected with Hepatitis C 1 near death 1 near birth 1 would own a computer 52 female 48 male

 39. Types : Home Visits (HV) • Illness home visits • Palliative home visits • Assessment home visits • Post-Hospitalization home visits

 40. Home Visit Assessment:IN HOME SSS • I Immobility • NNutrition • H Home environment • O Other people • M Medications • EExamination • SSafety • S Spiritual health • SHome health care services

 41. 5th WEEKEND

 42. Learning styles ใจ (Feeling) Accommodator จัดให้ Diverger เคารพในความแตกต่าง ดู (Watching) ทำ (Doing) Converger นำมาบรรจบกัน ประมวลผล Assimilator ทำให้กลมกลืน หัว (Thinking)

 43. Adult learning [Andragogy] • Learner-focused education • Helping adult to learn • ไม่ใช่ neglect

 44. 10-min consultation in OPD Discussion One minute QUESTIONING Three minutes PRESENTATION Six minutes

 45. One-Minute Preceptor (OMP)Model • Get a commitment (สร้างพันธะสัญญา) • Probe for supporting evidence (แสวงหาหลักฐาน) • Provide positive feedback (ทำถูกยกย่อง) • Teach general rules (สอนหลักการสำคัญ) • Correct mistakes (ทำผิดแก้ไข)

 46. Evaluation process criterion norm summative formative program student teacher

 47. Social discrimination between competent/incompetentstudent Truth Incompetent Competent Pass Test result Fail

 48. The competence pyramidMiller’s Pyramid Professional Authenticity Does Action Performance Shows how Competence Knows how Knows Knowledge

 49. Feedback ที่ดี • Specific performance , not generalization • Should be “first hand” information • หยุดและฟัง เมื่อผู้รับ feedback ไม่ยอมรับ • กระชับ ไม่ยืดเยื้อ ซ้ำซาก

 50. 6th WEEKEND