T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

TÌNH HÌNH BEÄNH DA LIEÃU VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG. TS. NGUYEÃN TAÁT THAÉNG. PHAÀN THÖÙ NHAÁT : BEÄNH PHONG I. TÌNH HÌNH BEÄNH PHONG TREÂN THEÁ GIÔÙI VAØ TAÏI VIEÄT NAM. 1. Thôøi kyø tröôùc giaûi phoùng :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ora-hudson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng
TÌNH HÌNH BEÄNH DA LIEÃU VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG

 • TS. NGUYEÃN TAÁT THAÉNG


Pha n th nha t be nh phong i t nh h nh be nh phong tre n the gi i va ta i vie t nam
PHAÀN THÖÙ NHAÁT : PHOØNG CHOÁNGBEÄNH PHONGI. TÌNH HÌNH BEÄNH PHONG TREÂN THEÁ GIÔÙI VAØ TAÏI VIEÄT NAM

 • 1. Thôøi kyø tröôùc giaûi phoùng :

 • Theo taøi lieäu,, beänh Phong ôû caùc tænh phía nam coù töø 3 – 5o/oo ôû vuøng ñoàng baèng vaø 55o/oo ôû vuøng nuùi. Döï ñoaùn coù töø 80 - 100 ngaøn ngöôøi bò beänh Phong.ôû caùc tænh phía Nam


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • Trong cheá ñoä cuõ, soá beänh nhaân Phong coù tyû leä taøn pheá raát cao. Naêm 1974 phaùt hieän 3.337 beänh nhaân môùi, 35% ôû möùc taøn pheá ôû ñoä 2 vaø 3.

 • ÔÛ caùc tænh phía Baéc, theo caùc cuoäc ñieàu tra naêm 1959 - 1962 beänh Phong coù tæ leä löu haønh laø 2,1o/oo, ôû mieàn nuùi tæ leä ñoù laø 17o/oo caùc naêm sau tyû leä naøy coøn thaáp hôn.

 • Nhö vaây, tæ leä Phong ôû caùc tænh phía Nam cao hôn phía Baéc, tæ leä taøn pheá cao hôn raát nhieàu.


2 th i ky sau gia i pho ng
2. leä taøn pheá raát cao. Naêm 1974 phaùt hieän 3.337 beänh nhaân môùi, 35% ôû möùc taøn pheá ôû ñoä 2 vaø 3.Thôøi kyø sau giaûi phoùng.

 • Trung bình trong caû nöôùc coù khaûng 120.000 ñeán 140.000 beänh nhaân, tæ leä Nam/ Nöõ = 2/1

 • Naêm 1982 phaùt ñoäng coâng taùc thanh toaùn Phong töøng vuøng. Naêm 1987 caû nöôùc ñaêng kyù ñieàu trò cho 42.000 beänh nhaân Phong rieâng caùc tænh phía Baéc laø 16.747ngöôøi.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • Hieän nay, tæ leä beänh Phong ôû moät soá tænh mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • 3. Tình hình beänh Phong treân theá giôùi : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • 1970 öôùc löôïng treân theá giôùi coù khoaûng 10 - 12 trieäu ngöôøi bò beänh Phong AÁn Ñoä chieám 3,9 trieäu. Naêm 1985 caû theá giôùi coù 5,4 trieäu beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò. Hieän nay tæ leä beänh Phong coøn cao ôû Ñoâng Nam aù, Trung vaø Nam Myõ, cao nhaát ôû Chaâu Phi. Nhieàu nöôùc (nhaát laø Chaâu AÂu) coù tæ leä raát thaáp, hoaëc khoâng coù


Ii bie n pha p pho ng cho ng be nh phong
II. mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG BEÄNH PHONG

 • A. Quan nieäm veà beänh Phong :

 • a. Quan nieäm cuõ : Tröôùc ñaây, beänh Phong laø nan y, di truyeàn, caàn caùch ly baèng caùch baét vaøo caùc traïi phong vónh vieãn. ñi keøm

 • Vôùi nhöõng tieán boä hieåu bieát hieän nay, veà vi khuaån vaø mieãn nhieãm cuaû beänh Phong, Toå chöùc y teá theá giôùi ñaõ chuù troïng ñieàu trò beänh Phong taïi nhaø.


B co ng ta c pho ng be nh
B. Coâng taùc phoøng beänh. mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • 1. Phoøng beänh caù nhaân

 • a/ Lyù töôûng nhaát laø chuùng ta coù vaccxin ñeå chích ngöøa beänh Phong.

 • b/ Caàn ñaûm baûo veä sinh caù nhaân toát. Khoâng duøng chung meàn chieáu, ñoà ñaïc, cheùn dóa vôùi ngöôøi beänh.

 • Röûa tay chaân saïch, taém röûa baèng xaø boâng haøng ngaøy theo caâu : “Beänh Phong luøi tröôùc xaø phoøng”


2 pho ng be nh ta p the
2. Phoøng beänh taäp theå : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

a. Ñieàu tra cô baûn :

Laø phöông phaùp raát quan troïng ñeå ñaùnh giaù tình hình beänh

 • Giaùo duïïc y teá

 • Ñaøo taïïo caùn boä ngaén haïn

 • Loàng gheùp khaùm phaùt hieän beänh

 • Y, Baùc só chuyeân khoa hoäi chaån ñeå keát luaän

 • Laäp hoà sô ñieàu trò

 • Coâng taùc naøy chæ thöïc hieän ñöôïc khi coù söï uûng hoä cuûa chính quyeàn vaø caùc ñoaøn theå


B pha t hie n be nh ta m soa t be nh
b/ Phaùt hieän beänh (taàm soaùt beänh ) mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • b1/ Coâng taùc loàng gheùp : Vieäc phaùt hieän beänh Phong trong maïng löôùi ña khoa cuõng raát caàn thieát.

 • b2/ Phöông phaùp 3 ñoái töôïng :

 • - Beänh nhaân ñaõ ñöôïc ñaêng kyù ñieàu trò taïi moät ñòa phöông

 • - Nhöõng ngöôøi tieáp xuùc vôùi hoï

 • - Nhôø ngöôøi xung quanh phaùt hieän ra nhöõng ngöôøi coù caùc trieäu chöùng nghi ngôø


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • c/ Coâng taùc caùch ly mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000 : khoâng caàn thieát :

 • d/ Ñoái vôùi ngöôøi beänh bò taøn pheá nhieàu : neân ñeå trong caùc traïi an döôõng, saép xeáùp ngheà cho thích hôïp vaø nuoâi döôõng hoï

 • e/ Ñoái vôùi ngöôøi lieân quan ñeán beänh nhaân :

 • - Con caùi ngöôøi beänh : Coù theå ñònh kyø theo doõi phaùt hieän beänh trong nhieàu naêm.

 • - Nhöõng ngöôøi cuøng soáng chung hoaëc tieáp xuùc laâu ngaøy vôùi ngöôøi beänh : Khaùm laàn ñaàu ñeå phaùt hieän beänh, sau ñoù 6 thaùng moät laàn trong 5 naêm lieàn.


C co ng ta c ch a be nh
C. Coâng taùc chöõa beänh : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • Phaùt hieän vaø ñieàu trò sôùm laø moät coâng tac raát caàn thieát ñeå daäp taét nguoàn laây vaø choáng taøn pheá.

 • 1. Ñieàu trò

 • a/ Ñôn hoùa ñieàu trò :.

 • b/ Ña hoùa ñieàu trò :

 • - Ñoái vôùi nhieàu khuaån (MB)

 • - Ñoái vôùi theå ít khuaån (PB)

 • - Phoøng choùng taøn pheá

 • - Ñieàu trò taïi nhaø laø chuû yeáu

 • - Caàn giaùo duïc y teá


2 xa y d ng ma ng l i
2. Xaây döïng maïng löôùi : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • Y teá theá giôùi ñaõ chuû tröong ñieàu trò taát caû caùc beänh Phong taïi nhaø.

 • a) Phaùt thuoác haøng thaùng taïi cô sôû : phöôøng hoaëc xaõ,

 • b) Beänh nhaân vaéng maët, caùn boä Y teá phöôøng xaõ goïi.

 • c) 06 thaùng xeùt nghieäm 1 laàn

 • d) Moãi laàn phaùt thuoác caàn kieåm tra

 • - Spot test kieåm tra uoáng DDS khoâng

 • - Da coù saäm maøu duøng Clofaziminie


3 qua n ly be nh nha n phong
3/ Quaûn lyù beänh nhaân phong : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • a. Quaûn lyù hoà sô :

 • Tröôùc khi ñi ñieàu trò, laäp hoà sô beänh aùn ñeå theo doõi beänh taät, Caàn khaùm ñinh kyø

 • b. Quaûn lyù ñieàu trò :

 • Khaùm vaø xeùt nghieäm ñònh kyø

 • c. Quaûn lyù veà maët xaõ hoäi :

 • - Khoâng duøng phaân, nöôùc tieåu ngöôøi beänh ñeå boùn, töôùi.

 • - Luaät hoân nhaân vaø gia ñình (ñieàu 2 chöông II) trong thôøi gian ñieàu trò khoâng laáy vôï, laáy choàng


4 phu c ho i
4. Phuïc hoài : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • Sau khi ñaõ baát hoaït vieäc phuïc hoài khaû naêng lao ñoäng ñoái vôùi beänh nhaân taøn pheá laø moät vieäc caàn thieát,:

 • - Giaày chænh hình ñeå baûo veä ñoâi chaân.

 • - Taäp quen daàn vôùi caùc ngheà thích hôïp

 • - Taäp vaät lí trò lieäu

 • - Phaàu thuaät khi caàn thieát


D chie n l c loa i tr be nh phong
D. Chieán löôïc loaïi tröø beänh Phong : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

 • Ngaøy 29/1/2002, Boä Y teá ban haønh 4 tieâu chuaån môùi veà LTBP:

 • T chuaån 1: Tæ leä löu haønh BP < 0,2/10.000 daân

 • T chuaån 2: Tæ leä ngöôøi BP môùi < 1/100.000

 • T chuaån 3: Tæ leä ngöôøi BP môùi bò taøn taät: <15%

 • T chuaån 4: 20% caùn boä xaõ


Pha n ii
PHAÀN II : mieàn nuùi coøn khaù cao, ñoàng baèng ñaõ haï thaáp. Tyû suaát hieän maéc bình quaân khoaûng 2/10.000. T.P Hoà Chí Minh coøn khoaûng 1,7/10.000. Nöôùc ta ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích toå chöùc y teá theá giôùi ñeà ra laø loaïi tröø beänh Phong ñeåõ khoâng coøn laø moät vaán ñeà söùc khoûe coäng ñoàng ñeán naêm 2.000 haï tyû suaát xuoáng döôùi 1/10.000

CAÙC BEÄNH LAÂY TRUYEÀN QUA ÑÖÔØNG TÌNH DUÏC (LTQÑTD)

(CAÙC BEÄNH HOA LIEÃU )


I t nh h nh ca c be nh ltq sd ca c t nh ph a nam
I TÌNH HÌNH CAÙC BEÄNH LTQÑSD ÔÛ CAÙC TÆNH PHÍA NAM

 • 1. Thôøi kyø tröôùc giaûi phoùng :

 • Döï ñoaùn, taïi caùc tænh phía Nam coù khoaûng 137.880 ngöôøi maéc beänh giang mai, khoaûng 206.820 ngöôøi beänh laäu. Coäng vôùi beänh Hoa Lieãu khaùc nhö haï cam meàm, hoät xoaøi, moàng gaø, truøng roi, beänh do naám vaø caùc beänh nieäu ñaïo khoâng do laäu, döï ñoaùn coù chöøng 1 trieäu ngöôøi maéc beänh Hoa Lieãu.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

Hai thaønh phaàn bò nhieãm beänh oan uoång laø phuï nöõ coù thai vaø treû em.- Thai phuï bi giang mai : 4,5% - Giang mai baåm sinh : 1,25% Soá chò em laøm ngheà maõi daâm , theo chính quyeàn cuõ chöøng 300.000 ngöôøi. Coâng taùc phoøng choáng beänh Hoa Lieãu laø moät vieäc raát caàn thieát ñeå chaën ñöùng nguoàn laây beänh nhaèm baûo veä söùc khoûe cho nhaân daân vaø daân toäc ta.


2 th i ky sau gia i pho ng1
2. Thôøi kyø sau giaûi phoùng phuï nöõ coù thai vaø treû em. :

 • + Naêm 1989 (thaùng 11 ) Toång soá beänh nhaân : 78514

 • - Tyû leä giang mai toång quaùt : 3,07%

 • Giang mai I :548 ca (0,68%)

 • Giang mai II : 1891 ca (2,4%)

 • Giang mai baåm sinh : 01 ca

 • - Laäu : 3427 ca (4,36%)

 • - Haï cam meàm : 295 ca (0,37%)

 • - Hoät xoaøi 68 ca (0,08%)


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • + phuï nöõ coù thai vaø treû em.Naêm 1997 ngaønh Da Lieãu TP Hoà Chí Minh ñaõ tieáp nhaän 345.911 löôït ngöôøi ñeán khaùm hoaëc ñöôïc khaùm taïi choã, trong soá ñoù coù 14.653 tröôøng hôïp lieân quan ñeán beänh LTQÑSD

 • - Giang mai 1337 ca (0.38%)

 • - Laäu 1006 ca (0,29%)

 • - Suøi moàng gaø 3389 ca )0,98%)

 • - Vieäm nieäu ñaïo khoâng do laäu 1296 (0,37%)

 • - Loeùt sinh duïc 671 trong ñoù 561 laø Herpes sinh duïc

 • - HIV 68


3 t nh h nh nhie m hiv
3. Tình hình nhieãm HIV phuï nöõ coù thai vaø treû em.

 • HIV ñang laø moät ñaïi bònh cho caû nhaân loaïi. Treân theá giôùi cöù 15” laïi coù 1 ngöôøi maéc phaûi

 • Moãi ngaøy coù khoaûng 6000- 8000 ngöôøi bò theâm

 • Naêm 1963 phaùt hieän moät ñöùa treû bi suy giaûm mieãn dòch

 • Naêm 1983 Luc Montagnien phaân laäp ñöôïc sieâu vi HIV

 • Hieän nay 1997 20 trieäu ngöôøi nhieãm HIV

 • 6 trieäu ngöôøi phaùt ra hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch maéc phaûi


B nhie m hiv ta i vie t nam
b. Nhieãm HIV taïi Vieät Nam : phuï nöõ coù thai vaø treû em.

 • Naêm 1990 nhieãm HIV xaûy ra ôû moät phuï nöõ coù choàng Vieät Kieàu nguï taïi quaän 5 TP Hoà Chí Minh

 • Sau ñoù beänh ñöôïc phaùt hieän raûi raùc trong naêm 1991 vaø 1992. Ñeán ñaàu naêm 1997 soá tröôøng hôïp nhieãm HIV gia taêng döõ doäi trong nhoùm chích ma tuùy, lan traøn ra nhieàu tænh thaønh trong caû nöôùc.

 • Theo baùo caùo cuûa Vieän veä sinh dòch teã ñeán naêm 2006 nöôùc ta seõ coù 110.000 ngöôøi bò nhieãm HIV trong ñoù coù 18.000 ngöôøi chuyeån AIDS vaø 10.000 ngöôøi töû vong do AIDS.


Ii co ng ta c pho ng va cho ng be nh la y truye n qua ng sinh du c
II. COÂNG TAÙC PHOØNG VAØ CHOÁNG BEÄNH LAÂY TRUYEÀN QUA ÑÖÔØNG SINH DUÏC:

 • Ñeå ñoái phoù vôùi tình hình beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc, cheá ñoä cuõ ñaõ thaønh laäp moät “TRUNG TAÂM QUOÁC GIA BAØI TRÖØ HOA LIEÃU” taïi thaønh phoá Saøi Goøn. Coù 03 baùc só vôùi moät ngaân saùch haøng naêm laø 38 trieäu ñoàng tieàn cuõ. Ngaønh xaõ hoäi cheá ñoä cuõ ñaõ dung tuùng moät cheá ñoä maõi daâm coâng khai, do ñoù beänh hoa Lieãu ngaøy caøng phaùt trieån.


A co ng ta c pho ng be nh
A. COÂNG TAÙC PHOØNG BEÄNH : QUA ÑÖÔØNG SINH DUÏC:

 • 1. Phoøng beänh caù nhaân :

 • - Haïn cheá truyeàn maùu voâ chæ ñònh

 • - Haïn cheá tieâm thuoác.

 • - Traùnh laïm duïng thuoác Corticoid.

 • - Khoâng neân tieâm BCG cho ñoái töôïng HIV. Söõa meï nhieãm HIV choáng chæ ñònh cho con buù.

 • - Haïn cheá chieáu tia cöïc tím keùo daøi

 • - Duøng bao cao su. Toát hôn heát khoâng giao hôïp vôùi ngöôøi laï


2 pho ng be nh ta p the1
2. Phoøng beänh taäp theå : QUA ÑÖÔØNG SINH DUÏC:

 • a. Ñieàu tra cô baûn :

 • a.1. Thoâng thöôøng ñieàu tra cô baûn theo töøng ñoái töôïng nhö :

 • - Beänh nhaân ñeán khaùm taïi Beänh vieän.

 • - Trong giôùi thanh nieân (nam, nöõ).

 • - Trong caùc coâng, noâng tröôøng, Xí nghieäp.

 • - Trong caùc thai phuï.

 • - Caùc tröôøng hoïc.


A 2 khoanh vu ng cho n ie m e kha m s c khoe nha n da n 1 a p 1 ph ng
a.2. Khoanh vuøng, choïn ñieåm ñeå khaùm söùc khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :

 • AÙp duïng 5 böôùc ñieàu tra cô baûn nhö trong phoøng choáng beänh Phong :

 • b. Phaùt hieän beänh : (taàm soaùt beänh)

 • Ñaây laø coâng taùc chuû choát cuûa ch trình choáng beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc. Phaûi thöïc hieän coâng taùc phaùt hieän naøy loàng gheùp vaøo ngaønh y teá chung nhö :

 • - Caùc phoøng khaùm beänh ña khoa.

 • - Caùc nhaø hoä sinh

 • - Caùc cuoäc khaùm söùc khoeû taäp theå : Nhaø maùy, tröôøng hoïc, tuyeån NVQS...


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

c. Giaùo duïc y teá : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :Chuùng ta caàn tuyeân truyeàn vaø phoå bieán nhöõng kieán thöùc yhoïc veà söï nguy hieåm cuûa beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc vaø caùch laây lan cuûa noù ñeå moïi ngöôøi töï giaùc bieát caùch phoøng beänh, phaùt hieän beänh sôùm ñeå ñieàu trò.d. Xaây döïng neáp soáng vaên hoaù môùi :Xoaù boû nhöõng quan nieäm loãi thôøi nhö soáng gaáp, höôûng laïc... ñaû phaù loái soáng xa hoa ñoài truî.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

e. Xoaù boû maõi daâm : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :Muoán xoaù boû taän goác, chuùng ta caàn thaønh laäp caùc tröôøng phuïc hoài nhaân phaåm ñeå caûi taïo caùc chò em laøm ngheà naøy veà 4 phöông dieän : tö töôûng, chöõa khoûi beänh, hoïc ngheà vaø laäp gia ñình.g. Neân coù cheá ñoä thöû maùu :Tröôùc khi laäp gia ñình ñeå baûo veä cho theá heä mai sau khoâng coøn bò aûnh höôûng cuûa beänh taät nöõa.


B co ng ta c ie u tr
B. COÂNG TAÙC ÑIEÀU TRÒ : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :

 • 1. Caùc phaùc ñoà ñieàu trò :

 • Ngoaøi nhöõng phaùc ñoà chính thöùc, ñoâi khi chuùng ta tieán haønh caùc phöông phaùp ñieàu trò khaùc:

 • + Ñieàu trò ngaên chaën :

 • + Ñieàu trò dòch hoïc :.

 • + Ñieàu trò phuùt :.

 • + Ñieàu trò muø quaùng :

 • Nhöõng phöông phaùp naøy thöôøng tieán haønh vôùi muïc ñích ngaên chaën laây lan


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

2. Ñieàu tra dòch hoïc : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :Raát caàn thieát. Tuy nhieân, ñaây laø moät coâng taùc khoù, caàn phaûi giaûi thích cho beänh nhaân hieåu roõ söï quan troïng cuûa vieäc tìm ra ngöôøi “baïn tình” vaø thaùi ñoä aân caàn, côûi môû cuûa ngöôøi thaày thuoác laø moät ñieàu kieän raát quan troïng, laøm ngöôøi beänh an taâm 3. Tham vaán cho ngöôøi nhieãm HIV/AIDS:Ñoù laù moät coâng vieäc heát söùc quan troïng nhaèm oån ñònh taâm lyù cho beänh nhaân vaø goùp phaàn haïn cheá laây lan cho coäng ñoàng.


4 qua n ly be nh nha n
4. Quaûn lyù beänh nhaân : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :

 • + Quaûn lyù hoà sô :

 • Neân laøm hoà sô ñaày ñuû vaø theo doõi trong nhieàu naêm, nhaát laø ñoái vôùi giang mai muoän vaø giang mai tieàm aån. Thöû maùu laïi sau khi ñieàu trò 3 thaùng 1 laàn ñ/v GM sôùm vaø 6 thaùng 1 laàn ñ/v GM muoän.

 • Nöôùc tuûy soáng, thöû 6 thaùng 1 laàn, neáu chæ thöû ñöôïc 1 laàn thì thöû vaøo 12 thaùng sau, sau khi ñieàu trò.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

+ Quaûn lyù ñoái vôùi gia ñình vaø xaõ hoäi : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :Ñoái vôùi caùc theå laây, vieäc ñieàu trò ngay laø caàn thieát, giaûi quyeát nguoàn laây ñoái vôùi ngöôøi chung quanh.Ñoái vôùi vôï hoaëc choàng ngöôøi beänh : Neáu ñaõ coù tieáp xuùc caàn ngaên chaën Ñoáùi vôùi ngöôøi nghi ngôø maéc beänh giang mai : Caàn thöû maùu moãi thaùng moät laàn trong 4 thaùng lieân tieáp.Ñoái vôùi ngöôøi taùi nhieãm nhieàu laàn : caàn thieát phaûi söû duïng tôùi caùc bieän phaùp haønh chính.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

5. Xaây döïng caùc tuyeán ñieàu trò : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :Trung öông : Coù Boä Y teá vaø ngaønh Da Lieãu Trung öông chæ ñaïo toaøn quoác.Tuyeán tænh : Caàn thieát laäp caùc traïm Da Lieãu vaø moät soá tænh coù beänh vieän Da Lieãu ñeå chæ ñaïo coâng taùc phoøng beänh vaø ñieàu trò.6. Tröôøng phuïc hoài nhaân phaåm :Ngoaøi coâng taùc ñieàu trò, caàn phaûi giaùo duïc tö töôûng vaø daïy ngheà.


Pha n th ba be nh da
PHAÀN THÖÙ BA : khoeû nhaân daân 1 aáp, 1 phöôøng :BEÄNH DA

 • 1. Tình hình :

 • Beänh da khoâng phaûi laø beänh xaõ hoäi nhöng cuõng gaây caûn trôû nhieàu cho saûn xuaát. Tyû leä trung bình laø 15-20% daân soá.

 • 2. Phoøng vaø choáng beänh da :

 • a. Phöông höôùng chung laø giaûi quyeát tai ñòa phöông :

 • - Cung caáp moät soá thuoác boâi thoâng thöôøng do ñòa phöông pha cheá.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

- Phaùt huy neàn y hoïc daân toäc trong coâng taùc naøy baèng caùch tìm caùc baøi thuoác daân gian.b. Song song vôùi khuynh höôùng treân chuùng ta phaûi quan taâm tôùi :- Caùc beänh da ngheà nghieäp : phaùt trieån song song vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp hoaù xaõ hoäi chuû nghóa.- Quan taâm tôùi beänh da treû em vì caùc chaùu nhoû deã coù caùc bieán chöùng tôùi phuû taïng.


Ch n th nh c m n
CHÂN THÀNH CÁM ƠN naøy baèng caùch tìm caùc baøi thuoác daân gian.


ad