warszawa 22 kwietnia 2009 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Spotkanie dla Koordynatorów SOLVIT. Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. SIEĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO. SOLVIT powstał w lipcu 2002 roku Obecnie działa w 30 państwach EOG (UE 27 + Norwegia, Islandia, Lichtenstein) Podstawy działania:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.' - ora-copeland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
warszawa 22 kwietnia 2009 r

Spotkanie dla Koordynatorów SOLVIT

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

slide3
SOLVIT powstał w lipcu 2002 roku

Obecnie działa w 30 państwach EOG

(UE 27 + Norwegia, Islandia, Lichtenstein)

Podstawy działania:

 • Plan Działania na rzecz Jednolitego Rynku 1997r.
 • Komunikat Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. o skutecznym rozwiązywaniu problemów Rynku Wewnętrznego („SOLVIT”)
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. w sprawie zasad korzystania z „SOLVIT”- systemu rozwiązywania problemów Rynku Wewnętrznego
solvit to system
SOLVIT to system
 • nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych
 • wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego
 • przez organy administracji publicznej
nieprawid owe stosowanie prawa wsp lnotowego z zakresu rynku wewn trznego
Nieprawidłowe stosowanie prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego
 • SOLVIT zajmuje się głównie sprawami, gdzie prawo wspólnotowe jest właściwie transponowane ale niewłaściwie stosowane przez jednostki administracji
 • obecnie coraz częściej Centra SOLVIT podejmują się rozwiązywania spraw, w których problem wynika z niewłaściwej transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego (tzw. sprawy SOLVIT +)
solvit
SOLVIT
 • postępowanie nie wstrzymuje biegu terminów, których zachowanie warunkuje skorzystanie z formalnych procedur (np. odwołanie od decyzji administracyjnej)
 • zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące dla wnioskującego
 • wnioskujący nie ma możliwości formalnego zakwestionowania zaproponowanego rozwiązania lub sposobu prowadzenia sprawy przez Centrum SOLVIT
 • zadaniem SOLVIT jest rozwiązywane konkretnych problemów, a nie udzielanie informacji
system dzia a
System działa:
 • w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie EOG w strukturach administracji krajowej
 • w oparciu o Bazę Danych SOLVIT
 • przy aktywnej współpracy Koordynatorów SOLVIT w resortach
 • bezpłatnie
terminy
Terminy
 • w jak najkrótszym terminie – analiza wniosku przez Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych
 • 1 tydzień – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT na przyjęcie lub odrzucenie sprawy
 • 10 tygodni – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych na rozwiązanie sprawy
 • + 4 tygodnie - w wyjątkowych przypadkach
wst pna ocena ekspert w
Naruszenie prawa wspólnotowego =>

Centrum SOLVIT PL wprowadza sprawę do bazy danych

Brak naruszenia prawa wspólnotowego =>

Sprawa klasyfikowana jako „niesolvitowa”

Wstępna ocena ekspertów
slide12
Raport KE z działalności SOLVIT za 2008r.http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/solvit2008_report_en.pdf

Cel:

 • przedstawienie wyników z działalności SOLVIT za 2008r.
 • ocena działalności sieci SOLVIT jako całości
 • ocena Centrów SOLVIT w poszczególnych państwach
 • wskazanie problemów, które utrudniają rozwój sieci SOLVIT
 • zdefiniowanie działań po stronie Państw Członkowskich oraz KE koniecznych do dalszego skutecznego funkcjonowania SOLVIT
rola komisji europejskiej
Rola Komisji Europejskiej
 • może przekazywać trafiające do niej skargi do Centrów SOLVIT, w przypadku gdy uzna, że istnieje szansa na szybsze rozwiązanie problemu w ramach sieci
 • udziela nieformalnych porad prawnych uczestnikom sieci
 • koordynuje elektroniczną bazę danych SOLVIT
 • weryfikuje czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z prawem wspólnotowym
 • sprawy nierozwiązane w ramach bazy danych SOLVIT mogą stać się przedmiotem formalnej procedury w trybie art. 226 TWE
raport ke za 2008 r
Raport KE za 2008 r.
 • 22% więcej spraw w porównaniu z rokiem ubiegłym
 • 83% spraw zostało rozwiązanych
 • średni czas rozwiązywania spraw- 69 dni w 2008 r
 • coraz więcej państw zaangażowanych w rozwiązywanie spraw SOLVIT+
sprawy skierowane przez obywateli w stosunku do spraw skierowanych przez przedsi biorc w
Sprawy skierowane przez OBYWATELI w stosunku do spraw skierowanych przez PRZEDSIĘBIORCÓW
g wne problemy dotycz ce funkcjonowania systemu zg oszone przez centra solvit
Główne problemy dotyczące funkcjonowania systemu zgłoszone przez Centra SOLVIT
 • duża ilość tzw. spraw „niesolvitowych”
 • niechęć instytucji na które składana jest skarga do współpracy
 • słabnące zainteresowanie systemem SOLVIT przez przedsiębiorców
 • zwiększający się poziom trudności rozpatrywanych spraw
raport ke za rok 2008
Raport KE za rok 2008

Wnioski:

 • intensyfikacja działań promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców
 • usprawnienie przekazywania spraw, które są poza kompetencjami SOLVIT do odpowiednich instytucji
 • nawiązanie ściślejszej współpracy SOLVIT z CSS (Biuro Porad dla Obywatela) przed planowanym połączeniem
solvit polska w liczbach
SOLVIT Polska w liczbach
 • w 2004 r. - 78 wniosków
 • w 2005 r. - 99 wniosków
 • w 2006 r. - 213 wniosków
 • w 2007 r. - 398 wniosków
 • w 2008 r. - 319 wniosków
 • 17.04.2009 r. – 180 wniosków
sprawy prowadzone przez centrum solvit pl w 2008 r 319 wniosk w og em
Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT PL w 2008 r.319 wniosków ogółem
 • 141 spraw to skargi z zakresu kompetencji MPiPS
 • 48 spraw to skargi z zakresu kompetencji MSWiA
 • 28 spraw to skargi z zakresu kompetencji MI
 • 28 spraw to skargi w zakresie kompetencji MF
 • 27 spraw to skargi z zakresu kompetencji MZ
 • 20 spraw to skargi z zakresu kompetencji MG
 • oraz MŚ (4), MS (3), MEN (5), UKIE (3), ROP (2), MRiRW (2)
 • inne: 6 skarg
centrum solvit pl czna liczba spraw rozwi zanych w 2008
Centrum SOLVIT PL - łączna liczba spraw rozwiązanych w 2008

Polska – 37

Średnia SOLVIT – 27

SC Ranking – 8/30

centrum solvit pl liczba dni na rozwi zanie sprawy w 2008
Centrum SOLVIT PL – liczba dni na rozwiązanie sprawy w 2008

Polska – 63.65

Średnia SOLVIT – 49.68

SC Ranking – 25/30

centrum solvit pl otrzymane wnioski w okresie 01 01 17 04 2009
Centrum SOLVIT PL – otrzymane wnioski w okresie 01.01 - 17.04.2009

180 wniosków ogółem

84 53 43

nie przyjęto wprowadzono do BD przyjęto (analiza MG we współpracy z resortami)

21 30

zamknięto w BD w toku

3 18

przeciwko Polsce przeciwko EOG

slide30

Centrum SOLVIT PL – sprawy otwarte w SOLVIT

(stan na 17.04.09)

Z otwartych spraw:

 • 57 znajduje się w BD SOLVIT, z czego 30 jest w toku
 • 43 wnioski są na etapie wstępnej analizy (MG we współpracy z resortami właściwymi)
slide32

Współpraca Centrum SOLVIT PL z Koordynatorami w resortach

sprawy otwarte (01.01 – 17.04.2009)

liczba dni

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

Aleksandra Kozłowska

Katarzyna Zajkowska