Download
warszawa 22 kwietnia 2009 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spotkanie dla Koordynatorów SOLVIT Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

 2. SIEĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

 3. SOLVIT powstał w lipcu 2002 roku Obecnie działa w 30 państwach EOG (UE 27 + Norwegia, Islandia, Lichtenstein) Podstawy działania: • Plan Działania na rzecz Jednolitego Rynku 1997r. • Komunikat Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. o skutecznym rozwiązywaniu problemów Rynku Wewnętrznego („SOLVIT”) • Zalecenie Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. w sprawie zasad korzystania z „SOLVIT”- systemu rozwiązywania problemów Rynku Wewnętrznego

 4. SOLVIT to system • nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych • wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego • przez organy administracji publicznej

 5. Nieprawidłowe stosowanie prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego • SOLVIT zajmuje się głównie sprawami, gdzie prawo wspólnotowe jest właściwie transponowane ale niewłaściwie stosowane przez jednostki administracji • obecnie coraz częściej Centra SOLVIT podejmują się rozwiązywania spraw, w których problem wynika z niewłaściwej transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego (tzw. sprawy SOLVIT +)

 6. SOLVIT • postępowanie nie wstrzymuje biegu terminów, których zachowanie warunkuje skorzystanie z formalnych procedur (np. odwołanie od decyzji administracyjnej) • zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące dla wnioskującego • wnioskujący nie ma możliwości formalnego zakwestionowania zaproponowanego rozwiązania lub sposobu prowadzenia sprawy przez Centrum SOLVIT • zadaniem SOLVIT jest rozwiązywane konkretnych problemów, a nie udzielanie informacji

 7. System działa: • w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie EOG w strukturach administracji krajowej • w oparciu o Bazę Danych SOLVIT • przy aktywnej współpracy Koordynatorów SOLVIT w resortach • bezpłatnie

 8. Terminy • w jak najkrótszym terminie – analiza wniosku przez Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych • 1 tydzień – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT na przyjęcie lub odrzucenie sprawy • 10 tygodni – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych na rozwiązanie sprawy • + 4 tygodnie - w wyjątkowych przypadkach

 9. Naruszenie prawa wspólnotowego => Centrum SOLVIT PL wprowadza sprawę do bazy danych Brak naruszenia prawa wspólnotowego => Sprawa klasyfikowana jako „niesolvitowa” Wstępna ocena ekspertów

 10. Raport KE z działalności SOLVIT za 2008r.

 11. Raport KE z działalności SOLVIT za 2008r.http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/solvit2008_report_en.pdf Cel: • przedstawienie wyników z działalności SOLVIT za 2008r. • ocena działalności sieci SOLVIT jako całości • ocena Centrów SOLVIT w poszczególnych państwach • wskazanie problemów, które utrudniają rozwój sieci SOLVIT • zdefiniowanie działań po stronie Państw Członkowskich oraz KE koniecznych do dalszego skutecznego funkcjonowania SOLVIT

 12. Rola Komisji Europejskiej • może przekazywać trafiające do niej skargi do Centrów SOLVIT, w przypadku gdy uzna, że istnieje szansa na szybsze rozwiązanie problemu w ramach sieci • udziela nieformalnych porad prawnych uczestnikom sieci • koordynuje elektroniczną bazę danych SOLVIT • weryfikuje czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z prawem wspólnotowym • sprawy nierozwiązane w ramach bazy danych SOLVIT mogą stać się przedmiotem formalnej procedury w trybie art. 226 TWE

 13. Postępowania formalne przed KE (art. 226 TWE) a SOLVIT

 14. Raport KE za 2008 r. • 22% więcej spraw w porównaniu z rokiem ubiegłym • 83% spraw zostało rozwiązanych • średni czas rozwiązywania spraw- 69 dni w 2008 r • coraz więcej państw zaangażowanych w rozwiązywanie spraw SOLVIT+

 15. Liczba spraw wprowadzonych do systemuod 2002-2008

 16. Liczba spraw wprowadzonych do systemu przez poszczególne państwa od 2006-2008

 17. Źródła pierwszego kontaktu z SOLVIT

 18. Obszary interwencji SOLVIT w roku 2008

 19. Sprawy skierowane przez OBYWATELI w stosunku do spraw skierowanych przez PRZEDSIĘBIORCÓW

 20. Główne problemy dotyczące funkcjonowania systemu zgłoszone przez Centra SOLVIT • duża ilość tzw. spraw „niesolvitowych” • niechęć instytucji na które składana jest skarga do współpracy • słabnące zainteresowanie systemem SOLVIT przez przedsiębiorców • zwiększający się poziom trudności rozpatrywanych spraw

 21. Raport KE za rok 2008 Wnioski: • intensyfikacja działań promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców • usprawnienie przekazywania spraw, które są poza kompetencjami SOLVIT do odpowiednich instytucji • nawiązanie ściślejszej współpracy SOLVIT z CSS (Biuro Porad dla Obywatela) przed planowanym połączeniem

 22. SOLVIT Polska w liczbach

 23. SOLVIT Polska w liczbach • w 2004 r. - 78 wniosków • w 2005 r. - 99 wniosków • w 2006 r. - 213 wniosków • w 2007 r. - 398 wniosków • w 2008 r. - 319 wniosków • 17.04.2009 r. – 180 wniosków

 24. Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT PL w 2008 r.319 wniosków ogółem • 141 spraw to skargi z zakresu kompetencji MPiPS • 48 spraw to skargi z zakresu kompetencji MSWiA • 28 spraw to skargi z zakresu kompetencji MI • 28 spraw to skargi w zakresie kompetencji MF • 27 spraw to skargi z zakresu kompetencji MZ • 20 spraw to skargi z zakresu kompetencji MG • oraz MŚ (4), MS (3), MEN (5), UKIE (3), ROP (2), MRiRW (2) • inne: 6 skarg

 25. Centrum SOLVIT PL - łączna liczba spraw rozwiązanych w 2008 Polska – 37 Średnia SOLVIT – 27 SC Ranking – 8/30

 26. Centrum SOLVIT PL – liczba dni na rozwiązanie sprawy w 2008 Polska – 63.65 Średnia SOLVIT – 49.68 SC Ranking – 25/30

 27. Centrum SOLVIT PL – otrzymane wnioski w okresie 01.01 - 17.04.2009 180 wniosków ogółem 84 53 43 nie przyjęto wprowadzono do BD przyjęto (analiza MG we współpracy z resortami) 21 30 zamknięto w BD w toku 3 18 przeciwko Polsce przeciwko EOG

 28. Centrum SOLVIT PL – wnioski odrzucone (01.01. - 17.04.2009)

 29. Centrum SOLVIT PL – sprawy otwarte w SOLVIT (stan na 17.04.09) Z otwartych spraw: • 57 znajduje się w BD SOLVIT, z czego 30 jest w toku • 43 wnioski są na etapie wstępnej analizy (MG we współpracy z resortami właściwymi)

 30. Liczba wniosków ogółem wg kompetencji resortów 01.01 – 17.04.2009

 31. Współpraca Centrum SOLVIT PL z Koordynatorami w resortach sprawy otwarte (01.01 – 17.04.2009) liczba dni

 32. Dziękujemy za uwagę Aleksandra Kozłowska Katarzyna Zajkowska