pr ce s n v t vn kem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Práce s návštěvníkem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Práce s návštěvníkem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Práce s návštěvníkem - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Práce s návštěvníkem. Cestovní ruch v chráněných územích. Návštěvník. ten, kdo přichází do území kdo to je = profil návštěvníka kam přichází a proč člověk jako součást přírody Je zde vítán?. Cestovní ruch. rekreace (doprava, stavby) sport (rekreační vs. profesionální)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Práce s návštěvníkem' - ophrah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr ce s n v t vn kem

Práce s návštěvníkem

Cestovní ruch v chráněných územích

n v t vn k
Návštěvník
 • ten, kdo přichází do území
 • kdo to je = profil návštěvníka
 • kam přichází a proč
 • člověk jako součást přírody
 • Je zde vítán?
cestovn ruch
Cestovní ruch
 • rekreace (doprava, stavby)
 • sport (rekreační vs. profesionální)
 • turistika (pěšky, na kole, v lodi)
chr n n zem
Chráněná území
 • příroda a krajinný ráz
 • zákon č. 114/1992 Sb.
 • obecná vs. zvláštní ochrana
 • základní a bližší ochranné podmínky ZCHÚ, návštěvní řády NP
zvl t chr n n zem
Zvláště chráněná území
 • NP a CHKO – zonace
 • nejpřísnější režim – NP I. zóna, NPR: příroda (stav + procesy), okrajově výzkum a turistika, řízená péče
 • CHKO – příroda a krajinný ráz, včetně sídel
n rodn park
Národní park
 • rozsáhlé území, jedinečné v národním i mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam
 • Veškeré využití NP musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením
n rodn park1
Národní park
 • 3 zóny + ochranné pásmo
 • Zákaz int. tech., odpady odjinud, táboření, ohně, vjezd vozidel, akce, horolezectví, padáky, kluzáky, kolo mimo silnice, místní kom. a místa vyhrazená, chem. Posyp, vyhlídkové lety
 • I. zóna – zákaz vstupu
 • Návštěvní řád
 • Poplatek za vjezd
chr n n krajinn oblast
Chráněná krajinná oblast
 • rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, výrazným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popř. s dochovanými památkami hist. osídleníe zachovalým krajinným rázem a přírodními hodnotami
 • 3 nebo 4 zóny (+ ochranné pásmo)
chr n n krajinn oblast1
Chráněná krajinná oblast
 • Hosp. využívání podle zón tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce území.
 • Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO
chr n n krajinn oblast2
Chráněná krajinná oblast
 • Zákaz táboření, ohňů, vjezd mimo silnice, auto a moto soutěže, chem. Posyp
 • I.+II. zóna int. tech, obory a soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená
p rodn rezervace
Přírodní rezervace
 • menší území soustředěných přír. hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geogr. oblast
 • NPR – národní význam, zákaz vstupu mimo značené turistické cesty, horolezectví, kolo v terénu, táboření, ohně
 • ZOP - zákaz intenzivních technologií, změny využití půdy, …
 • BOP – jen se souhlasem OOP
 • ochranné pásmo
p rodn pam tka
Přírodní památka
 • Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geol. či geomorf., naleziště nerostů či druhů ve fragmentech ekosystémů, může být i formován člověkem
 • NPP – národní význam
 • ZOP - zákaz změny či poškození území
 • BOP – jen se souhlasem OOP
 • ochranné pásmo
org ny ochrany p rody
Orgány ochrany přírody
 • MŽP - ústřední orgán
 • ČIŽP - dozor, kontrola, pokuty
 • SNP, SCHKO
 • ÚÚ - ve vojenských újezdech, MO
 • Kraje
 • Obce 1-3
 • Vláda ČR?
slide14
MŽP
 • ·        ústřední orgán státní správy OPK
 • ·        NR ÚSES, NP, CHKO, NPR, NPP, ZCHD, N2000
 • ·        koncepce, zprávy pro EK apod.
slide15
ČIŽP
 • ·        dozor
 • ·        zjišťování a evidence
 • ·        ukládání pokut a opatření
snp schko
SNP, SCHKO
 • ·        téměř vše na „svém“ území
 • ·        NPR, NPP, výjimky KOD a SOD – vše i v rozšířeném území
kraje
Kraje
 • ·        přírodní park, PR, PP, RÚSES, výjimky OD apod.
 • ·        odvolací orgány pro obce
slide18
Obce
 • ·        3 (s rozšířenou působností) – MÚSES, omezení a zákaz činnosti
 • ·        2 (pověřené) – VKP, PS, souhlas ke zřizování a rušení cest
 • ·        1 – kácení dřevin, přehled o komunikacích, stezkách a pěšinách
jezdn ady
Újezdní úřady
 • ·        ve vojenských újezdech vše jako obce, kraje a správy
 • ·        vyšší kompetence Ministerstvo obrany
vl da r
Vláda ČR
 • ·        není správní orgán, ale rozhoduje o výjimkách ze ZOP ZCHÚ
 • …novela zákona…
spolupr ce s org ny
Spolupráce s orgány
 • Zaměstnanci orgánů
 • NGO
 • Jednotlivci
 • Jiné orgány a organizace
n zory ve ejnosti na opk
Názory veřejnosti na OPK
 • Historie - ČSOP, Greenpeace…
 • Řada různých subjektů
 • „Tiché“ a „hlasité“ NGO
 • Nejednotnost názorů a argumentace
 • PR, řečníci
 • Formální nedostatky správních úkonů - krach řízení
 • Slabé argumenty
 • OPK „pro člověka“ a „před člověkem“
 • Výsledky anket
st ety cestovn ruch vs ochrana p rody
Střety cestovní ruch vs. ochrana přírody
 • nedodržování ochranných podmínek (zákaz poškodit přírodu) – vědomě i neúmyslně
 • rostoucí tlaky (vyšší počty i nároky)
 • jedinec (žádný vliv) vs. mnoho jedinců (výrazný vliv, neadresní=těžko ovlivnitelní)
st ety cr vs op konkr tn
Střety CR vs. OP konkrétně
 • orientační běh na Kokořínsku
 • cykloturistika v Českém ráji
 • stavby a sjezdové lyžování na Lysé hoře v Beskydech
 • splouvání Vltavy na Šumavě
 • motoskijöring v Orlických horách
 • další...
st tn ochrana p rody
Státní ochrana přírody
 • více řešení následků = méně času na prevenci
 • stanovení limitů, nikoli aktivní rozvoj cestovního ruchu