h lsinglands utb f rbund n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hälsinglands utb förbund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hälsinglands utb förbund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Hälsinglands utb förbund - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Hälsinglands utb förbund. Förslag till hantering av ekonomi Presentation för ks feb 2014. Ekonomi. Ersättningsmodell Budget Uppföljning Lokaler Finans Resultatkrav. Ersättningsmodell - gymnasiet. Elevplatspris

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hälsinglands utb förbund' - ophira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h lsinglands utb f rbund

Hälsinglands utb förbund

Förslag till hantering av ekonomi

Presentation för ks feb 2014

ekonomi
Ekonomi
 • Ersättningsmodell
 • Budget
 • Uppföljning
 • Lokaler
 • Finans
 • Resultatkrav
ers ttningsmodell gymnasiet
Ersättningsmodell - gymnasiet
 • Elevplatspris
  • Förbundet erhåller ersättning från respektive medlemskommun motsvarande självkostnaden för varje elevplats beräknad per utbildningsprogram och gymnasieskola
  • Förbundet svarar för interkommunala ersättningar/debiteringar, och ersättning till fristående skolor. Om förbundet ska debitera respektive medlemskommun eller hantera inom ramen för erhållen ersättning utreds för närvarande
  • Förbundet erhåller ers för inackorderingstillägg och dagliga resor till elever som är folkbokförda i kommunen.
ers ttningsmodell
Ersättningsmodell
 • Omräkning av priserna ska ske årligen
 • Uppföljning av bidragen ska ske under 1-2 år för att säkerställa att förbundet får rätt kostnadsersättning
 • Fördelar med modellen (framför allt vid uppstarten):
  • rättvis finansiering – man betalar för det man går in med
  • kostnadsminskningar ger effekt på resp program, t ex en lokalminskning leder till ett lägre elevplatspris och därmed en lägre kostnad för kommunen.
ers ttningsmodell1
Ersättningsmodell
 • Ersättningsmodellen ska vara utvärderad senast inför budget 2020-2023 så att ev förändringar i modellen kan tillämpas då
ers ttningsmodell vuxen utb
Ersättningsmodell – vuxen utb
 • Vuxenutbildningen
  • Varje kommun går in med dagens budget (för ”basverksamheten”)
  • Hur budget ska ges för specifika utbildningsbehov som är kopplade mot t ex näringslivssatsningar eller andra specifika behov utreds vidare. Särskilda uppdragsbeställningar?
ers ttningsmodell vuxen utb1
Ersättningsmodell – vuxen utb
 • Vuxenutbildningen
  • Uppföljning av bidragen skaske under 1-2 år för att säkerställa att förbundet får rätt ekonomi i förhållande till uppdraget
budget
Budget
 • Långsiktighet i planering - utbud, kvalité och ekonomi
 • 4 – årsbudget (mandatperioden med 1 års eftersläpning)
 • Årlig avstämning
  • utbudsförändringar på kort sikt
  • väsentliga verksamhetsförändringar
  • årlig omräkning/korrigering av elevplatspris och elevprognoser
  • motsvarande för vux utb
budget kommunens roll
Budget – kommunens roll
 • Sätter övergripande mål för verksamheten
  • Utbud, ekonomi, kvalité etc
 • Följer kostnads- o elevutvecklingen samt måluppfyllelsen
 • Sätter effektiviserings- o besparingskrav (för 4 år i taget)
  • Ekonomi
  • Verksamhet
 • Sätter prisuppräkningstal
budget andra principer
Budget – andra principer
 • Förbundet ska ha ett uttalat ansvar att fullt ut ta ansvar för sin ekonomi
  • Inga budgetöverskridanden accepteras som ska täckas av kommunerna
  • Förbundet måste själv vidta åtgärder vid budgetunderskott
  • Över- och underskott stannar i förbundet (ev tak för ack överskott)
budget utmaningar
Budget – utmaningar
 • Anpassning av befintligt lokalöverskott
 • Anpassning av ekonomin till elevutvecklingen (demografin)
 • Kartlägga lokalöverskottet i resp kommun
 • För varje kommun tas fram ett belopp som avser eftersläpande anpassningar vilka ska vara genomförda senast läsåret 2018/2019
uppf ljning
Uppföljning
 • Årsredovisning lämnas 28 feb
 • Delårsbokslut med helårsprognos per 30 juni
 • Månadsrapporter som delges medlemskommunerna
 • Vid underskott redovisa orsaker samt åtgärder
lokaler
Lokaler
 • Förbundet hyr lokaler
  • I första hand från medlemskommunerna
 • Inledningsvis omförhandla alla interna hyresavtal att vara på 2 år
  • Syfte att värna förbundets möjlighet till utveckling, samordning och effektivisering
 • Därefter gängse hyresavtal med 9 månaders uppsägningstid
 • Externa hyresavtal överförs initialt till förbundet
 • Förbundet kan säga upp del av lokaler
  • Krav att de är avgränsade och uthyrningsbara
finans
Finans
 • Någon kommun svarar för bank- och finansfunktionen
  • Inom ram för koncernkontosystem
  • Checkkredit
 • Lån får tas endast efter kf-beslut i medlemskommunerna
resultatkrav
Resultatkrav
 • Syfte med förbundet
  • Brett och kvalitativt utbud av utbildningar
  • Ekonomiskt fördelaktigt
 • Balansen mellan ett relativt brett och attraktivt utbud ↔ Göra besparingar???
 • Kostnadsminskningar sker delvis genom samordnad adm och ledning men främst genom samordnat utbildningsutbud och i lokalkostnader