Innehåll - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 24
Innehåll
173 Views
Download Presentation
opa
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innehåll Del 1 Vad är Avfall Sverige och svensk avfallshantering? Miljö- och samhällsnytta Svensk avfallshanterings vision och mål Kommunernas roll Del 2 Avfallstrappan och miljömål Så fungerar avfallshantering Var är vi? Vart vill vi? Framgångsfaktorer Ansvarsfördelning Vad kostar svensk avfallshantering Del 3 Aktuella frågor

 2. Del 1 Vad är Avfall Sverige och svensk avfallshantering? Miljö- och samhällsnytta Svensk avfallshanterings vision och mål Kommunernas roll

 3. Medlemmar i Avfall Sverige • Kommunernas expertorgan inom avfallshantering och återvinning • Företräder genom kommunerna Sveriges invånare • Privata företag är associerade medlemmar • Arbetar med samhällskontakter, rådgivning, utbildning och information

 4. Kommunernas avfallshantering Vi skapar ren välfärd Välfärd Miljönytta Samhällsnytta

 5. Vi skapar miljönytta • Genom att återvinna vårt avfall, ersätter vi fossila bränslen och jungfrulig råvara • Minskning av växthusgaser • Sveriges största miljörörelse • Hygien och hälsa

 6. Vi skapar samhällsnytta • Kommunerna är motor och samverkar med näringslivet och forskarsamhället och bidrar till både företags- och teknikutveckling • Kommunernas ansvar leder till innovationer, långsiktig tillväxt, gröna jobb • Allmännyttig tjänst

 7. Avfall Sveriges vision Det finns inget avfall BNP BNP Långsiktiga mål till 2020: • Brutet samband avfallsmängder – tillväxt • Stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan Avfallsmängd Avfallsmängd

 8. Kommunernas roller och ansvar Kommunerna ska vara • Motorn i omställningen • Garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering

 9. Del 2 Avfallstrappan och miljömål Så fungerar avfallshantering Var är vi? Vart vill vi? Framgångsfaktorer Ansvarsfördelning Vad kostar svensk avfallshantering

 10. Så fungerar svensk avfallshantering

 11. Bäst i världen?

 12. Sverige jämfört med övriga världen

 13. Avfallstrappan

 14. Nya miljömål för avfallsområdet • Matavfallet ska minska med 20 procent jämfört med 2010 • 40 procent av matavfallet behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara 2015 • En fortsatt ökad återanvändning och återvinning av papper, metall, plast och glas etc. Miljömålen är ännu inte beslutade i riksdagen

 15. Framgångsfaktorer

 16. Tydlig ansvarsfördelning Kommunerna • hushållsavfall • insamling, återvinning • information Producenterna • förpackningar, tidningar, • el-avfall, batterier • information • Riksdag/regering • Myndigheter Avfallsinnehavaren

 17. Därför är Sverige världsledande • Tydliga spelregler, tydligt ansvar • Avfallshanteringen ses som allmännyttig tjänst • Avfallshanteringen omfattar hela Sverige • Miljö, ekonomi, hälsa, långsiktighet, service

 18. Vad kostar det? X 8 X 4

 19. Del 3 Aktuella frågor

 20. Pågående avfallsutredning

 21. Avfallsutredningen, forts

 22. Andra aktuella policyfrågor • Nya miljömål i vår • Naturvårdsverkets nationella avfallsplan antas i vår • Proposition om undantag i LOU för kommunala bolag (lämnad 20 mars 2012) • Utredning om statsstöd/självkostnad nu på remiss

 23. Kontakt Xxxxxxx Xxxxx Xxx xxx xxx(Direkt) xxx xxx@axxx www.xxxx.se Adress Telefon Telefon Mobil E-post Hemsida