Download
th p s ng trong con n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TH Ắ P S Á NG TRONG CON PowerPoint Presentation
Download Presentation
TH Ắ P S Á NG TRONG CON

TH Ắ P S Á NG TRONG CON

238 Views Download Presentation
Download Presentation

TH Ắ P S Á NG TRONG CON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. THẮP SÁNG TRONG CON ThẮp sáng trong con Trầm Hương ♫ ♪ Thắp sáng lên trong con tìnhyêu Chúa… ♫ ♪

  2. DK- Thắp sáng lên Thắp sáng lên trong con tìnhyêu Chúa. Thắp sáng lên trongcon tình tuyệt vời.

  3. 1- Để con hân hoan 1- Để con hân hoan đem tinyêu đi về muôn lối.Tựa nhưmưa tuôn mưa hồng ân Chúatrên trần đời.

  4. DK- Thắp sáng lên Thắp sáng lên trong con tìnhyêu Chúa. Thắp sáng lên trongcon tình tuyệt vời.

  5. 2- Để con say mê 2- Để con say mê tim reo vangrộn ràng đi tới. Niềm tin caodâng, ôi niềm tin Thánh ântuyệt vời.

  6. DK- Thắp sáng lên Thắp sáng lên trong con tìnhyêu Chúa. Thắp sáng lên trongcon tình tuyệt vời.

  7. 3- Trần gian hôm nay 3- Trần gian hôm nay ôi baonhiêu mây mờ giăng lối. Tựanhư cơn mê, tâm hồn con quáxa tình người.

  8. DK-E Thắp sáng lên Thắp sáng lên trong con tìnhyêu Chúa. Thắp sáng lên trongcon tình tuyệt vời.

  9. Done spelling check ok – pdf, Feb 20 2009 h:\My WD Data\Cong Giao\009 pdf Thanh Ca\_05_KetLe\ThapSangTrongCon_th.pdf pdf-ap-jpg-1 – also cd 117 // catruong.com/baihat/ketle/ThaSangTrongCon_th.pdf

  10. Done spelling check ok – pdf, July 09 2009 pdf-ap-jpg-1 SET 2 – cd 117