1 / 10

Godsdienst

Godsdienst. De kerk. Het leven van de eerste gemeente. Handelingen der Apostelen. Gemeenschap. Hand 2:42 ‘ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’.

onofre
Download Presentation

Godsdienst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Godsdienst

  2. De kerk Het leven van de eerste gemeente

  3. Handelingen der Apostelen

  4. Gemeenschap Hand 2:42 ‘ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. Deze gemeenschap is zo groot dat ze niet allemaal tegelijk bij elkaar kunnen komen en zo verdelen ze zich over de huizen. De eerste gemeente komt dus samen in een huis.

  5. Samenkomsten • De invulling van de samenkomsten bestond uit het: • Samen eten • Avondsmaalviering • Luisteren naar Gods Woord • Het onderwijs • Gebed De gemeente bestond uit tussen de 10 en 40 personen omdat er niet meer mensen in een huis pasten.

  6. Christenen Mensen die in Jezus Christus geloven noemen zich ‘christenen’: volgelingen van Christus.

  7. Geloven doe je samen! De mensen van toen genoten ervan bij elkaar te zijn en zorgden voor elkaar zowel in praktische zaken als in geestelijk opzicht.

  8. Verschillende kerken

  9. Bij welke groep hoor jij?

  10. In de kerk om … Elkaar te ontmoeten God te ontmoeten

More Related