slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paměť PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paměť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Paměť - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Paměť . Paměť. soubor psychických procesů , které umožňují: 1. uložení informace – vštípení, osvojení, zapamatování, transformace informace do podoby, kterou dokáže paměť uchovat: slovně logické, obrazové, pohybové;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Paměť' - oni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Paměť

soubor psychických procesů, které umožňují:

 • 1. uložení informace – vštípení, osvojení, zapamatování, transformace informace do podoby, kterou dokáže paměť uchovat: slovně logické, obrazové, pohybové;
 • 2. uchování v paměti (využívá transfer – lepší uchování toho, co se podobá známému);
 • 3. vybavení:
  • a) jako reprodukce;
  • b) jako znovupoznání zapamatovaného (spojeno s kognicí);
slide3
systémový jev propojen s komplexem psychických jevů (kognicí, učením), umožňuje uchování zkušenosti, informací o světě i sobě;
slide5
fyziologický základ paměti – vtisk, pamětní stopa, tzv. engram – okruh aktivních neuronů v mozkové kůře, určitou roli hraje i limbický systém – hippocampus (souvisí s emocemi);
z kon zapamatov n
zákon zapamatování:
 • 1. vyčlenění informace vyvoláním orientačně pátrací reakce;
 • 2. souvislost s jeho dosavadní zkušeností;
 • 3. emocionální reakce;
slide7
důležitá je motivace, aktivita jedince, opakování podnětu, porozumění, organizace materiálu, povaha a množství, vliv vnějších okolností a prostředí, vlastnosti a schopnosti;

základní principy:

 • princip ekonomie – to, co podstatné;
 • tendence k zachování jednoznačnosti – ne informace, které vytváří kognitivní konflikt;
druhy pam ti a podle zak dov n informace
Druhy paměti A) podle zakódování informace
 • a) obrazy; ikony – vizuální paměť
 • b) slova – verbální paměť
 • c) zvuky –auditivní paměť
 • d) pohyb – motorická paměť
 • e) čichová paměť

atd.

b podle d lky trv n
B) podledélky trvání
 • a) senzorický sklad; ultrakrátká paměť –

7 položek (chunks) element organizace sémantického materiálu, uchová krátce cca 10 sekund, kódovaní převážně podle senzorických znaků;

 • b) krátkodobá paměť – malý obsah informací na krátkou dobu; jiné centrum CNC než dlouhodobá paměť;
slide10
c) dlouhodobá paměť – to, co je osobně důležité; informace může uchovávat celý život, závisí na způsobu kódování, ale i myšlení, emocích a motivaci; uchovává i to, co se nevybavuje a ovlivňuje chování; kódovaní podle více znaků převážně sémantických; komplex sémantických sítí; paměť pro vědění;
c podle sd litelnosti
C) podle sdělitelnosti

1) deklarativní paměť – sdělitelná:

 • a) sémantická paměť – pojmová; obsahem vědění: fakta, poznatky, pravidla, schémata; vědomostní (kognitivní) síť (mapa)

– z pojmů, ideí;

 • b) epizodickápaměť – autobiografické, subjektivní zkušenosti; události časově zakódovány v souvislostech;
slide12
2) nedeklarativní paměť – nesdělitelná:
 • a) procedurální senzomotorická paměť – senzomotorické dovednosti;
 • b) priming– primární paměť na tvary na présemantické úrovni;
zapamatov n
Zapamatování
 • 1) bezděčné, spontánní, neúmyslné;
 • 2) záměrné, úmyslné, regulované vůlí (memorování)
zapom nan
Zapomínaní

nemožnost vybavit si naučené

 • 1) rozpad, vyhasnutí pamětní stopy (nepoužívala se);
 • 2) překrytí novou zkušeností – interference;

po 1 hod 56% info zapomeneme, po 9 hod – 64%, po 2 dnech 72%, po 31 dnech 79%;

závislé na motivaci, věku, míře opakování, předešlé zkušenosti – výběrovost;

procesy pam ti
procesy paměti
 • učím se slovíčka
 • mám slovní zásobu k určitému tématu
 • porozumím otázce a odpovím na ni
 • 1. uložení informace
 • 2. uchování
 • 3. vybavení
s kter mi jevy souvis pam
s kterými jevy souvisí paměť
 • vnímání – informaci musím nejdříve vnímat
 • myšlení – vytvářím kognitivní mapy
 • představy – jsou paměťové stopy
 • pozornost – umožňuje lepší pamatování
 • vůle – záměrně si něco chci pamatovat
 • emoce – lépe se pamatuje příjemné
 • motivace – proč si chci věci pamatovat
 • učení – způsob jak s pamětí pracuji
jak je pam propojen s kognitivn mi procesy
jak je paměť propojená s kognitivními procesy
 • vnímání – senzorický sklad (ultrakrátká paměť) je podmínkou uceleného vnímání, pro uložení je nutné informaci vnímat
 • myšlení – kognitivní mapa je výsledkem procesu myšlení, který pracuje s materiálem drženým v paměti
 • představy – paměťové stopy jsou zobrazitelné ve vědomí jako představy
druh pam ti podle zak dov n informace
druh paměti podle zakódování informace
 • básnička
 • znělka
 • valčík
 • obličej člověka
 • verbální paměť
 • auditivní paměť
 • motorická paměť
 • vizuální paměť
druh pam ti podle sd litelnosti a trv n
druh paměti podle sdělitelnosti a trvání
 • školní vědomosti
 • vzpomínky z dětství
 • dovednost číst a psát
 • události dne
 • události mého života
 • sémantická paměť
 • epizodická paměť
 • senzomotorická paměť
 • krátkodobá paměť
 • dlouhodobá paměť
slide21
???
 • jaké mohou být strategie zapamatování
 • jaké mohou být opatření proti zapomínání
 • jak lze trénovat paměť
za a psychick jev pam do syst mu
zařaď psychický jev paměťdo systému
 • proces
    • probíhá v čase
 • stav
    • je udržován
 • vlastnost
    • stálá součást psychiky

y (soubor procesů):

 • uložení
 • uchování
 • vybavení
pou it zdroje
Použité zdroje

PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3

VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.