yerle ik b y k makro konsensus makro karma a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yerleşik Büyük Makro Konsensus, Makro Karmaşa? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yerleşik Büyük Makro Konsensus, Makro Karmaşa?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Yerleşik Büyük Makro Konsensus, Makro Karmaşa? - PowerPoint PPT Presentation


 • 442 Views
 • Uploaded on

Yerleşik Büyük Makro Konsensus, Makro Karmaşa?. S. Sevinç Orhan. O. Blanchard ‘ a göre (Eylül 2008 ), Lehman Brothers ’ ın çöküşünden bir ay önce, “makro ekonomik görünüm iyidir” ( NBER Working Paper , 2008). Blanchard ( 2008 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Yerleşik Büyük Makro Konsensus, Makro Karmaşa?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
blanchard 2008

O. Blanchard ‘ a göre (Eylül 2008),

 • Lehman Brothers’ın çöküşünden bir ay önce, “makro ekonomik görünüm iyidir” (NBER Working Paper, 2008).
Blanchard(2008)
krugman 2009

Krugman’a göre Büyük Konsensus olarak anılan son otuz yıllık dönemde makro teori hakkında,

 • “İyimser bir bakışla makro ekonominin son otuz yılı yararsız, kötümser bakışla zararlıdır”.

TheEconomist (p. 70) quotes Paul Krugman’s LSE LionelRobbinsLectureof 10 June 2009

Krugman 2009
yerle ik makro konsensus ymk
YerleşikMakro Konsensus,YMK

Woodford’a göre (2009),

Konjonktür Teorisine dayalı 1978 sonrası

Modern Makro Teori, Yeni Makro Konsensus olarak anılmış,

“DynamicStochastic GenelDenge Modelleri,

DSGE, yoluyla ekonometrik analizlerde yerini almıştır.

Gordon’a göre (2009), Büyük Resesyon,

1984-2008 Büyük Dinamik Konsensus dönemini bitirmiştir.

yerle ik makro konsensus ymk1
Yerleşik Makro Konsensus, YMK

Woodford’a göre (2009)Yeni Makro Konsensus,

Yeni Keynezyen “ücret- fiyat yapışkanlığı” ve

Yeni Klasik “temiz piyasalar” varsayımlarının bir konsensusudur.

Bu konsensus, aynı zamanda bir çatışma zeminidir.

1980 sonrası Yeni Klasik ve Yeni Keynezyen yakınsamanın görüntüsü YMK dur.

YMK, makro teoride yakınsama:

Keynezyen ve Rasyonel Bekleyişlere Ayarlanmış Talep Yanlı PC analizine dayandırılır. AD’ ye dayanan bu modeller arz şoklarını dışsal sayar.

ymk da kar devrim monetarist yeni klasik zler
YMK’da Karşı Devrim: Monetarist, Yeni Klasik İzler

Yeni Klasik İktisatta yaşayan Monetarist Genetik:

İşsizliğin Doğal Oranı Hipotezi,

Rasyonel Bekleyişler Teorisi (Monetarist Uyarlayıcı Bek),

Etkin Piyasalar Hipotezi,

Parasal değişkenlerin reel etkileri yoktur (Klasik Dikotomi).

kar devrim friedman do al oran teorisi

Keynesyenİktisata Karşı Devrim sürecinin sloganı, piyasaların özellikle finansal piyasaların etkinliğidir.

 • 1970 sonrası enflasyon ve işsizliğin bir arada yükselişi “doğal oran teorilerini akademiden çıkarıp, hızla küresel ekonomi politikalarına dönüştürmüştür. Para, mal ve iş gücü piyasaları artık etkindir (Friedman,1968).
 • Makro trende süper rasyonalite, maksimizasyon davranışı, temsili ajanlar, teklik ilkesi gibi mikro temeller eşlik etmiştir.
Karşı Devrim: Friedman, Doğal Oran Teorisi
yeni klasik lucas rasyonel bek ve do al oran teorisi

Kısa dönemde para ve maliye politikalarının reel etkileri (işsizlik) yoktur, nominal (fiyat) etkisi vardır.

 • Doğal oran düzeyinde genişleyici politikalar dengeyi bozar. Kamu harcamaları, özel tüketimi ve yatırım harcamalarını dışlar. Fiyatlar yükselir, ekonomi yeniden doğal düzeye gelir.
 • Ekonomiyi dengeye getiren mekanizma piyasanın hızla ayarlanma sürecidir, piyasalar etkindir.
Yeni Klasik Lucas, Rasyonel Bek. ve Doğal Oran Teorisi
ymk yeni klasik sentez yeni keynezyen ktisat d sge modelleri
YMK, Yeni Klasik Sentez Yeni Keynezyen İktisat: DSGE Modelleri

Yeni Konsensus, Yeni Karmaşa

Piyasalar temizdir.

Piyasalar etkindir.

Ücret Fiyat yapışkanlığı vardır.

Para Pol. etkindir.

ymk yeni klasik sentez yeni keynezyen ktisat d sgemodelleri
YMK, Yeni Klasik Sentez Yeni Keynezyen İktisat: DSGEModelleri
 • Taylor Kuralı, Fisher Denkliği (Y.Keyn),
 • Para pol. reel ekonomiye etkisi yansızdır (Y.Klasik),
 • Ricardian Eşitlik, maliye pol. etkin değildir. Rasyonel aktörler gelecekte vergi oranlarının artacağı bekleyişindedir.
 • Para Pol. etkindir.
dsge modelleri
DSGE Modelleri

DSGE Modelleri, 6 eşitlik ve 6 değişkenden oluşur: Çıktı, Enflasyon, Faiz Oranı, Cari Açık, Nominal Kur ve Reel Kurdur

 • Optimal tüketimi düzleştirecek zamanlar arası fayda fonksiyonu dikkate alınır, (mikro temeller)
 • Parasal olmayan bir modeldir ve diğer parasal değişkenlere yer verilmez, (Yeni Klasik),
 • Enflasyon parasal bir sorun olarak alınır, (Monetarist),
 • Enflasyon doğrudan faiz oranı tarafından kontrol edilir, (Yeni Keynezyen)
dsge modelleri1
DSGE Modelleri
 • Bankacılık sistemi, finansal sektör ve piyasa yapısı göz ardı edilir.
 • Ücret ve fiyat yapışkanlığında işleyen kontratlı ekonomide temiz piyasa varsayımı anlamını kaybeder.
 • YMK’de, konjonktürel çöküş ile sıkı para politikaları, tüketim kalıplarındaki değişmeler, teknolojik gelişme ve finansal çöküş ilişkisi yoktur.
k sa d nem denge

Yt

DAD ve DAS kısa dönemde enf. Ve çıktıyı belirler.

π

A

A nok. eq’m çıktı doğal düzeyin altındadır.

DASt

DADt

Y

πt

Kısa Dönem Denge

Yt

kt mal ve hizmet talebi

çıktı

Doğal çıktı düzeyi

Reel faiz oranı

IS Eğrisi gb. çıktı ve faiz oranı arasında negatif ilişki.

Çıktı: Mal ve Hizmet Talebi
kt mal ve hizmet talebi1

Talep şoku, random ve ortalama 0

Talebin faize duyarlılığı

“doğal faiz oranı” – talep şokunun yokluğunda,

ise

Çıktı: Mal ve Hizmet Talebi
re el faiz oran f isher e itli i

Ex ante (beklenen reel faiz oranı)

Beklenen enflasyon oranı

Nominal faiz oranı rate

t to t +1’ e arttığında faiz oranı artar.

Reel Faiz Oranı: Fisher Eşitliği
enflasyon phillips e risi

Geçmiş dönem beklenen enf.

Arz şoku, random,sıfır ortalama

Cari enflasyon

Çıktı doğal düzeyinden saptığında enflasyon etkisi

Enflasyon: Phillips Eğrisi
taylor kural parasal kural fed

MB’nin enf. hedefi

MB’nin belirlediği nominal faiz oranı

Doğal faiz oranı

Taylor Kuralı: Parasal Kural, FED
yeni makro konsensus a kritikler
Yeni Makro Konsensus’a Kritikler,

Ücret ve fiyat yapışkanlığı varsayımında;

Piyasalar temiz değildir. Bu durumda;

İş gücü arzı hızla geriye dönmez. Bu tür bir eğrinin esnekliği geçersizdir.

Firmalar hızla emek talebini azaltamaz.

Mark-up fiyatların pozitif yada negatif olması geçersizdir.

yeni makro konsensus a kritikler1
Yeni Makro Konsensus’a Kritikler,

Taylor Kuralı ve Fisher eşitliği varsa,

Parasal değişkenlerin reel etkileri vardır.

Klasik Dikotomi yoktur,

Maliye Politikalarına yer verilir.

Merkez Bankaları faiz oranı üzerinden fiyat istikrarını etkiler.

Ancak, modelde bankacılık sektörü yoktur.

Faiz oranını etkileyen ulusal faktörler, bankacılık

sektörünün piyasa yoğunluğu yada likidite tercihleri yoktur. Faiz bu etkilerden arındırılmıştır.

finansal sekt r g z ard edilir
Finansal sektör göz ardı edilir!

Parasal aktarım mekanizmaları ve bankacılık sektörü bağlantısı yoktur.

Bankalılık sektörünün yer almadığı bir modelde kredi kanalının etkinliği tartışılır bir konudur.

Banka başarısızlıklarının kredi genişlemesine etkisi göz ardı edilir.

Para politikaları arasında bir bağlantısızlık vardır.

ymk enflasyon hedeflemesi
YMK, Enflasyon Hedeflemesi

YMK Modellerinde Enflasyonu Hedefleme Pol. EH Talep şoklarıyla ilgilidir, talep çekişli enf. vardır.

Arz şokları maliyet itişli enf göz ardı edilmiştir.

EH pol. arz şoklarının ortalaması sıfırdır ya da AD’yi etkilemez, beklenen enflasyonu etkilemez.

ykm d viz kuru g z ard edilir
YKM,Döviz kuru göz ardı edilir!

YMK’da politika faiz üzerinden diğer değişkenler etkilenir. Döviz kuru ve etkileri yeterince dikkate alınmaz.

Oysa güçlü reel kur ekonomik dengesizliklere yol açarak, ulusal çıktının bileşimini, imalat sanayinde ve ihracatta daralmayı, cari açığı açıklar. Finansal istikrar göz ardı edilir.

YMK’de fiyat istikrarı ve finansal istikrarsızlık döviz kuru dengesizliği tehlikeli bir bileşimdir.

d viz kuru g z ard edilir
Döviz kuru göz ardı edilir!

Döviz kurunda bir değişmenin ithal mal fiyatları üzerinde etkisi (pass-through) 1980 sonrasında zayıflamıştır.

Oysa reel döviz kuru yükseldiğinde ulusal fiyatlar etkilenir.

Faiz oranlarında değişimin etkisi daha belirsiz hale

gelebilir; semaye akımlarının diğer varlıklara göre hisse senedi üzerinde etkisi daha güçlüdür.

Doğrudan müdehale biçiminde ikinci enstrüman zorunludur. Merkez bankaları parasal mekanizma olarak kendi enstrümanlarını kullanır.

Para politikaları kısa vadeli stabilizasyon amacıyla kullanılırken, maliye pol. uzun vadeli etkiler taşır.

d i nami k toplam arz e risi

DAS artan eğilimli: yüksek çıktı, yüksek enflasyon.

π

DAS doğal çıktı düzeyinde, geçmiş enflasyon oranında ki değişmeye ve arz şoklarına göre değişir.

DASt

Y

Dinamik Toplam Arz Eğrisi
d i nami k toplam talep e risi

DAD aşağı yönlüdür.

Enf. Arttığında MB reel faizi artırır. DAD azalır.

π

DAD enflasyonun hedef değişimine, doğal çıktı düzeyine ve talepşoklarına bağlıdır.

DADt

Y

DinamikToplam Talep Eğrisi
k sa d nem denge1

Yt

DAD ve DAS kısa dönemde enf. ve çıktıyı belirler.

π

A

A nok. eq’m çıktı doğal düzeyin altında.

DASt

DADt

Y

πt

Kısa Dönem Denge

Yt

uzun d nem

DAD artışı fiyatları ve geliri artırır. DAS artar

π

Yt

A

Uzun dönem doğal çıktı düzeyi artar. Fiyat istikrarı

Yt +1

B

πt

Yt +1

DASt +1

DASt

=

πt + 1

DADt

DADt +1

Y

πt

Uzun Dönem

Yt

slide31

Klasik, KeynezyenveYeni KeynezyenToplam Arz Eğrileri

Klasik Arz

Yeni Keynezyen Arz

c

b

Keynezyen Arz

a

a1

Y = AD

d

AD2

AD1

0

Çıktı

slide34

Enflasyonu Hızlandırmayan İşsizlik Oranı (NAIRU) veya Doğal İşsizlik Oranı

LPC

Enf ve İşsizlik İkilemi var

mı?

 -e = 4

 -e

PC2

 -e = 2

PC1

 -e = 0

a

u -un

u=4

u = un,6

PC0

İşsizlik doğal oranın altında sıkı iş gücü piyasaları anlamına gelir.

Sıkı iş gücü piyasası yüksek ücret ve yüksek fiyattır.

slide35

Kısa Dönemde dalgalanmalar: 5 N ?

LAS

AS0

Deflasyon nasıl durdu?

AS1

P1

Ne tür para ve maliye

pol. Ekonomiyi b den

a ya taşır?

a

b

d

P0

Neden AD a dan b ye düşer?

c

AD0

AD1

Yn natural rate of output

Y1

Politika müdahalesi yoksa AS, AS1 e nasıl gelir?

Çıktı da yavaşlama nasıl durdu?.

modern finans teorisi

Etkin Piyasalar Hipotezi, EPH

 • Sermaye Varlıklarının Fiyatlanma Modeli
 • Modigliani-Miller Teoremi
 • Black- Merton Yaklaşımı
Modern Finans Teorisi
etkin piyasalar hipotezi

Borsada olduğu gibi varlık fiyatları tüm bilgiyi yansıtır.

 • Dengede beklenen kar yada getiri eşittir. (Fama, 10970,384)
Etkin Piyasalar Hipotezi
etkin piyasalar hipotezi1

Piyasa aktörlerinin teknoloji, mevcut donanım ve tercihlerdeki değişmeleri, rassal şokları öngörme olasılığı yoktur.

 • Yatırımcıların piyasada mevcut işlemler hakkında bilgi sızdırmaları yada bu bilgiye ulaşmaları olanaksızdır.
 • EPH mutlak başarı öyküsüdür.
Etkin Piyasalar Hipotezi
sermaye varl klar n n fiyatland r lmas

Neo klasik Finans teorisi faizi beklenen getiri ve risk arasında risk primiyle açıklar.

 • Harry Markowitz’in Ortalama-Varyans Portföy Modeli
Sermaye varlıklarının Fiyatlandırılması
markowitz in ortalama varyans portf y modeli

Aktörler riskten kaçınır.

 • Portföyünü veri risk altında beklenen getiri ve maksimum beklenen getiri arasında bir ölçü olan getirinin ortalama ve varyansına göre düzenler (Fama and French, 2003).
 • CAMP Modelinde aktörlerin optimizasyonu fiyatları dengeye yöneltir. Varlıkların getirilerinin dağılımı optimaldir.
Markowitz’in Ortalama-Varyans Portföy Modeli
modigliani miller modeli

Finansal piyasalarda vergiler, iflaslar yoktur.

 • Firmaların finansman davranışında varlık ve borç yapıları sermayenin maliyetini etkilemez,
 • Varlık ve borç yapıları kendi piyasa değerleri üzerinde yada üretimleri üzerinde etkili değildir.
 • Diğer aktörlerin üretim ve tüketim kararları üzerinde etkili değildir(Hoover, 1988).
Modigliani-Miller Modeli
modigliani miller modeli1

Modigliani’ye göre (1980,13),

 • Yatırım kararları finanstan bağımsızdır, Finans yatırım kararlarıyla ilgili değildir.
 • Hoover’a göre (1988, 107),
 • Firmanın ortalama sermaye maliyeti sermayenin reel getiri oranına eşittir.
 • Firmanın sermaye yapısı bağımsızdır.
Modigliani-Miller Modeli
yerle ik ktisatta etkinlik

Klasik İktisatta Smith, Ricardo ve Marks’a göre etkinlik, ekonominin daha dinamik hale gelmesi, ve sermaye birikiminin artışıdır.

 • Neoklasik iktisatta “tahsis etkinliği” rasyonel piyasa işleyişi anlamına gelir.
 • DSGM göre, genel dengede her fiyat düzeyi,

faktör donanımı, aktörlerin tercihleri ve mükemmel bilgiye dayanır,

 • Piyasa fiyatları uzun dönem denge fiyatı etrafında dalgalanmaz,
 • Aktörler tüm bilgiye sahipse, kısa dönemde fiyat, denge fiyatıdır.
Yerleşik İktisatta Etkinlik
arrow debreu etkinlik

Modelde etkinlik raslantısal bir durum değildir.

 • Tüm varlıklar, türev araçlar ve opsiyonlar belli bir getiri ve fiyatla trade edilir. Böyle bir piyasada arbitraj fırsatı yoktur.
 • Fiyatlar varlıkların beklenen ana para ödemelerinin iskoto edilmiş şimdiki değerini yansıtır (EPH).
 • Faiz riski her varlık için varlıkların nasıl finanse edildiğinden bağımsızdır, sistematik risk tarafından belirlenir (MM).
 • Hedge finansmanda tüm varlıkların sistematik riski azalır CAMP).
Arrow-Debreu Etkinlik
neoklasik finans teorisine ele tiriler

Davranışçı finansın temel eleştirisi aktörler tamamıyle rasyonel değildir.

 • Piyasayı etkinlikten uzaklaştıran nedenler yayılır, balonlar oluşur ve çöküş. Bu ekonominin genel özelliğidir (Shefrin,2000).
 • Davranışçı finans yaklaşımında psikolojik gerçekçilik neoklasik teoriden daha belirgindir.
 • Toplamda etkinlik olmayabilir.
Neoklasik Finans Teorisine Eleştiriler
davran finans

Yerleşik iktisatta finansal teorinin eleştirisi davranışçı iktisat tarafından yapılır.

 • İktisat tarihi E. Fama’nın bulgularını doğrulamamıştır.
 • Profesyonel yatırımcı piyasa hakkında bilgi sızdırabilir yada edinebilir.
 • Neoklasik teori hisse senedi fiyatlarının beklenen kar paylarının bu günkü değeri gösterdiğini belirtmesine rağmen, gerçek bulgular önceki değerlerin daha sonra oluşan değerlerden daha oynak olduğunu gösterir.
Davranışçı Finans
davran finans1

Davranışçı finans EPH’nin bazı bulgularını zayıflatır.

Davranışçılar da rasyonelitenin zayıf olduğu piyasalarda yatırımcının piyasaya bilgi sızdırmasını olanaksız görür.

Bürokratların riski piyasadan daha iyi değerlendirebileceği ve regüle edebileceği seçeneğini kabul etmez,

Karışmama politikası devam eder.

Davranışçı Finans
ymk ele tiriler

Yerleşik İktisada dönük eleştiriler, ya bilimsel bulunmamış yada EPH’nin yeterince anlaşılamadığında, “tatlı su iktisatçıları” olarak alınmıştır (Krugman, 2009).

 • Küresel politik kurumlar yeni trend “yeni makro ekonomik modelleri” tercih etmiştir.
YMK Eleştiriler
yerle ik ktisatta metodoloji

Lionel Robbins’a göre (1940,99-100), ekonomik analiz evrensel gerçeklerden doğan aksiyomların tümden gelim yöntemiyle gelişmesiyle ilerler.

 • Friedman’a göre teori (1953), öngörü işlevi yürütür.
 • Lucas’a göre teori (1980,697), analojik bir sistem inşasında talimatlar yönergeler setidir. Mekanik ekonomi kurgusu.
Yerleşik İktisatta Metodoloji
ymk heterodoks ele tiri

Colander’a göre (2009), teorinin daha iyi matematiksel modellere ihtiyacı yoktur, karmaşık gerçeği daha iyi açıklayacak metodolojik yaklaşımlara ihtiyacı var.

 • Lawson’a göre (2009) teori reel ekonominin kurumsal ve tarihsel özelliklerini daha iyi açıklamalıdır.
 • Yerleşik ekonomi kurumsal kompleksiteyi açıklayabilecek donanımda değildir.
 • Sorun matematiksel modellerin derinleşmesi değildir. Sorun daha derin bir metodolojinin kullanılmasıdır.
YMK, Heterodoks Eleştiri
makro konsensus un analitik kolayc l

Ben Bernanke (2000):

Hyman Minsky (1977) ve Charles Kindleberger’in(1978) irrasyonalite varsayımının öneminin göz ardı edilemeyeceğini belirtir. Ancak, finansal sistemin istikrarsızlığını rasyonelite varsayımından saparak ortaya koymanın doğru olmadığını düşünür.

Bernanke’ye göre en iyi araştırma stratejisi rasyonaliteye dayandırır.

Bernake (2000), Essays on Great Depression, Princeton, p. 43

Makro Konsensus’un Analitik Kolaycılığı
roubini 2009

H. Minsky ekolü “Büyük Konsensus”u konsensusun aksine finansal istikrarsızlık, varlık, kredi balonları ve finansal krizlere yol açtığını düşünür (Roubini, 2009).

 • Benzeri görüşler O. Blanchard tarafından da paylaşılmıştır (2009, p. 4).
Roubini, 2009