Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru

186 Views Download Presentation
Download Presentation

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru • Public sector equality duties: the Welsh specific duties

  2. Cynnwys / Content • Cefndir • Trosolwg o’r anghenion • Datblygu sail tystiolaeth • Sichrhau canlyniadau positif • Background • Overview of the requirements • Developing an evidence base • Delivering positive outcomes

  3. Deddf Cydraddoldeb 2011 Nodweddion wedi’u diogelu Dyletswyddau Gyffredinol y ddeddf: Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghfreithlon Hyrwyddo cyfle cyfartal Annog perthynas da Equality Act 2011 Protected characteristics General duties of the act: Eliminate discrimination, harassment and victimisation Advance equality of opportunity Foster good relations Cefndir Cyfreithiol / Legal Background

  4. Nodweddion wedi diogeluProtected characteristics • Oedran • Anabledd • Hil • Crefydd neu gred • Gendr Hefyd: • Gogwydd rhywiol • Ailbennu rhyw • Beichiogrwydd a mamolaeth • Age • Disablity • Race • Religion or belief • Gender Also: • Sexual orientation • Gender reassignment • Pregnancy and maternity

  5. Dyletswyddau y sector cyhoeddus I gynorthwyo’r sector gyhoeddus i gyfarfdo y dyletswyddau penodol Prif Feysydd sydd angen eu weithredu: Sail tystiolaeth Canlyniadau positif i’r Brifysgol Cyhoeddi’r Cynllun Amserlen i weithredu Public sector duties To assist the public sector meet the general duties Key areas that need to be addressed: Evidence base Positive outcomes for the University Publishing the Plan Timescale to implement Dyletswyddau penodol i GymruThe Welsh specific duties

  6. SylfaenTystiolaeth Monitorioyn y Brifysgol Gwybodaethcyflogaeth Ymgysylltugyda staff a myfyrwyr Gwybodaethperhnasolpellach Noditystiolaeth Evidence Based Monitoring in the University Employment information Information about engagement with staff and students Other relevant information Identify evidence Trosolwg o’r anghenion Overview of the requirements

  7. Canlyniadau positif gellir cynnwys: Asesiadau Effaith Amcanion cydraddoldeb Amcanion cyflog Positive outcomes can include: Impact Assessments Equality objectives Pay objectives Trosolwg o’r anghenion Overview of the requirements

  8. Cyhoeddiagadrodd CynlluniauCydraddoldebStragegol (CCS) CynllunGweithreduGendr AdroddBlynyddol Publishing and reporting Strategic Equality Plans (SEP) Gender Action Plan Annual Reporting Trosolwg o’r anghenion Overview of the requirements

  9. Amseru Gwybodaethcyflogaeth 31 Mawrth 2013 2 Gwybodaethcyflog a gwybodaethperthnasol 2 Ebrill 2012 Asesueffaithpolisiau ac arferion o 5 Ebrill 2011 Timescales Employment information 31 March 2013 Pay information and relevant information 2 April 2012 Assessing impact of policies and practices from 5 April 2011 Trosolwg o’r anghenion Overview of the requirements

  10. Cynllun Cydraddoldeb Strategol – dim hwyrach na’r 2 Ebrill 2011 – wedyn arolygu amcanion cydraddoldeb o leiaf pob 4 blynedd Adroddiad blynyddol ar cydymffurfio dim hwyrach ‘na 31 Mawrth 2013 ac wedyn yn flynyddol Strategic Equality Plan no later than 2 April 2012, then review equality objectives at least every 4 years Annual report on compliance no later than 31 March 2013 and then annually Dyletswyddau penodol i Gymru The Welsh specific duties