Chaøo möøng quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi baøi hoïc ngaøy hoâm n...
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Chaøo möøng quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi baøi hoïc ngaøy hoâm nay. BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH. In trang tính laø caùch thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chia seû thoâng tin trong baûng tính.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Chaøo möøng quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi baøi hoïc ngaøy hoâm nay


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

BÀI 7: ñeán vôùi baøi hoïc ngaøy hoâm nay

TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

In trang tính laø caùch thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chia seû thoâng tin trong baûng tính.

Vieäc in coù theå seõ xaûy ra nhöõng tình huoáng khoâng nhö yù muoán vaø coù theå hao giaáy in nhieàu.

ÔÛ ñaây ta coù moät ví duï veà vieäc in khoâng nhö yù muoán : (hình 69 trang 59 SGK)


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Hình 69 treân ñaây minh hoïa moät ví duï veà trang tính khoâng ñöôïc ngaét trang moät caùch hôïp lí.


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Nhö caùc em thaáy trang in treân ñaõ ñöôïc ngaét trang khoâng hôïp lyù.

Ñeå ñieàu naøy khoâng xaûy ra em coù theå söû duïng tính naêng trình baøy trang in của chöông trình ñeà khaéc phuïc nhöõng khuyeát ñieåm, laøm cho baûng tính deã ñoïc vaø haáp daãn hôn.

Ñoù cuõng laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay cuûa chuùng ta.


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Trang 1 trang khoâng hôïp lyù.

Trang 2

Không hợp lí

Cần xem bảng tính

trước khi được in ra


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

1/ trang khoâng hôïp lyù. Xem tröôùc khi in :

Taïi sao ta phaûi xem tröôùc khi in ?

Xem tröôùc khi in nhaèm ñeå kieåm tra tröôùc nhöõng gì caàn in.

Trang in ñöôïc in ra seõ gioáng heät nhö hình 70 trang 60 SGK


C u h i u l bi u t ng d ng xem b ng t nh tr c khi in

1 trang khoâng hôïp lyù. . Biểu tượngOpen

2. Biểu tượngSave

3. Biểu tượngPrint Preview

4. Biểu tượngPaste

Câu hỏi: Đâu là biểu tượng dùng để xem bảng tính trước khi in?


1 xem tr c khi in

- Ñeå xem tröôùc khi in caùc em chæ caàn nhaùy nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï Standard

1. Xem tröôùc khi in


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Xem trang tieáp theo nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï Standard

Xem trang tröôùc

VD


1 xem tr c khi in1
1. Xem trước khi in nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï Standard

- Cách 1: Ñeå xem tröôùc khi in caùc em chæ caàn nhaùy nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï Standard

? Ngoài cách 1 còn có cách nào khác để xem trước khi in.

- Cách 2: Để xem trước khi in ta vào menu File > Print Preview

Next: xem trang tiếp theo

Previous: xem trang trước


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

1 nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï Standard

2


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

4 nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï Standard

3


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

1/ nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï StandardXem tröôùc khi in :

2/ Ñieàu chænh ngaét trang :

Caùc em thaáy chöông trình baûng tính töï ñoäng phaân chia trang in tuøy theo côû cuûa trang tính. Vaäy coù caùch naøo ñeå ñieàu chænh cho hôïp lyù hôn khoâng ? Gioáng nhö ôû hình 69 ta caàn phaûi ñieàu chænh laïi cho phuø hôïp vaø coù theå in treân 1 trang ñöôïc khoâng ?

Caâu traû lôøi laø coù !

Vaäy caùch laøm nhö theá naøo caùc em haõy xem hình 71 trang 61 SGK


2 i u ch nh ng t trang

Chọn nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï StandardPage  Page Break Preview

Dấu ngắt trang

2. Điều chỉnh ngắt trang

 • Bước 1: Chọn ViewPage Break Preview. Xuất hiện dấu ngắt trang;

 • Bước 2: Đưa trỏ chuột vào dấu ngắt trang;

 • Bước 3: Kéo thả đến vị trí cần thiết.


C u h i nh n x t v b c c c a b n in sau v s a l i sao cho b n in h p l h n
Câu hỏi: Nhận xét về bố cục của bản in sau và sửa lại sao cho bản in hợp lí hơn?

Trang 3

Trang 1

Trang 4

Trang 2


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Nhận xét bố bố cục của và sửa lại sao cho bản in hợp lí hơn?

ba hình sau

Hình 1

Hình 2

Hình 3


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

3. Đặt lề trang và chọn hướng trang in và sửa lại sao cho bản in hợp lí hơn?

Lề trang in

Lề trên

Lề trái

Lề phải

Lề dưới


3 t l trang v ch n h ng trang in

Lề trái và sửa lại sao cho bản in hợp lí hơn?

Lề dưới

3. Đặt lề trang và chọn hướng trang in

a. Đặt lề trang in

Lề trên

Để thiết lập lề trang ta thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn FilePage Setup, sẽ xuất hiện hộp thoại.

 • Bước 2: Mở trang Margins. Thay đổi thông số trong các ô Top, Bottom, Left, Right.

 • Bước 3: Nháy OK.

Lề phải


3 t l trang v ch n h ng trang in a t l trang in

Hướng giấy đứng và sửa lại sao cho bản in hợp lí hơn?

Hướng giấy nằm ngang

3. Đặt lề trang và chọn hướng trang in a. Đặt lề trang in

b. Chọn hướng trang in

Để thay đổi hướng trang in ta thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn FilePageSetup sẽ xuất hiện hộp thoại

 • Bước 2: Mở trang Page, chọn:

  • Portrait: hướng giấy đứng.

  • Landscape: hướng giấy nằm ngang.

 • Bước 3: Nháy OK.


4 in trang t nh
4. In trang tính và sửa lại sao cho bản in hợp lí hơn?

 • Sau khi thiết đặt và kiểm tra các trang in, nếu thấy

  • Các trang đã được ngắt một cách hợp lí;

  • Cách trình bày trên từng trang đã phù hợp;

    việc in trang tính chỉ còn là thao tác đơn giản.

 • Nháy nút Print hoặc vào lệnh File chọn Print.


Tr c nghi m
TRẮC NGHIỆM và sửa lại sao cho bản in hợp lí hơn?


C u 1 trong c c thao t c sau u l thao t c m h p tho i ch n h ng gi y in
Câu 1: Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để chọn hướng giấy in?

View  Page Break Preview

File  Page setup  Page

File  Page setup  Margins

Cả 3 cách trên đều sai.


C u 2 h y quan s t c c h nh d i y cho bi t c gi o d ng thao t c g ch nh l i trang in
Câu 2: Hãy quan sát các hình dưới đây, cho biết cô giáo đã dùng thao tác gì để chỉnh lại trang in?

Trước

Sau

Chỉnh hướng trang in

Ngắt trang

Đặt lại lề cho trang in

Cách 1 và cách 2 đều đúng


C u 3 l m th n o i u ch nh c c c trang in sao cho h p l
Câu 3: Làm thế nào để điều chỉnh được các trang in sao cho hợp lí?

Xem trước khi in, ngắt trang hợp lí

Chọn hướng giấy in

Đặt lề cho giấy in

Cả 3 cách đều đúng


C u 4 l i ch c a vi c xem tr c khi in
Câu 4: Lợi ích của việc xem trước khi in? trang in sao cho hợp lí?

Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra

Kiểm tra xem dấu ngắt trang đang nằm ở vị trí nào

Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.

Cả 3 phương án trên đều sai


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Kết thúc trang in sao cho hợp lí?