VEILEDNINGSSAMTALEN - PowerPoint PPT Presentation

omer
veiledningssamtalen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VEILEDNINGSSAMTALEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VEILEDNINGSSAMTALEN

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
VEILEDNINGSSAMTALEN
251 Views
Download Presentation

VEILEDNINGSSAMTALEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VEILEDNINGSSAMTALEN Geir Halland PLU, NTNU Tromsø 20.april 2007

 2. Grunnleggende fenomener som er viktige for alle mennesker: • å bli sett og bekreftet • å bety noe for andre • å oppleves som verdifull Ved å fokusere på svakheter omskaper vi hverandre til dverger Ved å fokusere på mulighetene omskaper vi hverandre til giganter

 3. Konsekvenser for tilrettelegging og veiledning Gi meg sjansen til å skinne Å gi seg i kast med egne svakheter krever mot og selvtillit. Når en har sett mulighetene og har utviklet dem videre, kan vi ta fatt på svakhetene. Slik kan det skapes en kultur preget av optimisme og pågangsmot

 4. Profesjonelt nærvær INNLEVELSE • evne til å lytte DISTANSE • evne til å ha overblikk ENGASJEMENT • evne til å ha med seg selv og hjertet (Marianne Kristiansen)

 5. Redskaper for kommunikasjon • Ting kan brukes til å fortelle en historie (pass – frihet, nøkler – savn) • Bilder for å beskrive utfordringer (læreren som sitron, medelev som igle) • Metaforer kan utforskes – mening (jobbe som en helt, med ryggen mot veggen, strekker strikken) • Suksesshistorier om noe du har gjort og er fornøyd med. Hva forteller dette om deg? ( Norman Amundson, 2001)

 6. Veiledningsfunksjoner • Gi folk verktøy til å undersøke muligheter • Bruk korte samtaler med undersøkelse mellom • Dialog og samkonstruksjon – spille inn og styre • Vær tydelig på hva og hvorfor en spør • Veiledning lærer den andre å beslutte, å omstille, å se muligheter og å få selvinnsikt (Norman Amundson, 2001)

 7. Kommunikasjon og mangfold Legger du vekt på: - stemmebruk og kroppsspråk? - ordene? - det rasjonelle og logiske? - følelsene? Lar du deg provosere? Er du konfliktsky? Er du selvopptatt? Er du en god lytter?

 8. Tale, tenkning og virkelighet • Ord kan opprette forbindelser og ord kan stå i veien for virkelig nærhet (erfaringer) • ”og i mye av ditt snakk blir tenkningen halvveis drept” (Kahlil Gibran) • ”å tie i hjel” / ”å snakke i stykker” • Taushetens mur • Ordenes barrierer

 9. Problemer med å fange opp budskap • Følelsesmessig blokkering • Når vi bare hører det som bekrefter våre forventninger • I følelsesladde samhandlingssituasjoner • Når vi har ulike kulturell eller sosial bakgrunn I slike situasjoner burde vi sjekke meninger og intensjoner, men det er da det er minst sannsynlig at vi gjør det

 10. Kommunikativ kompetanse • Teoretisk aspekt (formfullendt, men tom forståelse) begreper, modeller, teorier om kommunikasjon • Teknisk – metodisk aspekt (redskaper) metoder og teknikker som aktiv lytting, matching • Personlig aspekt (finne mening) den vi er som kommuniserende person (verdier, kunnskap, menneskesyn, motiver, empati) (Greta Marie Skau, 2005)

 11. Personlig utvikling – privatsak eller kompetansekrav? • Vi skal ”være oss selv”, men ikke ”bare oss selv” • Skal ikke bli like, men øke kvaliteten på vår forskjellighet og respekten for andres • Når vi møtes påvirker vi alltid hverandre • Dine handlinger – mine opplevelser • Personrelaterte egenskaper og ferdigheter er en viktig del av vår profesjonelle kvalifikasjon • Personlig utviklingsarbeid – en del av yrkeskvalifiseringen (Greta Marie Skau, 2005) Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd (Løgstrup, 1992)

 12. Samtalens utfordringer og muligheter Et ord Et ord kan stundom lede til et hjertesår Et ord kan bringe glede i mange, mange år Et ord kan forsone, gi lys i ensomhet Et ord kan ha en tone som kun er kjærlighet

 13. Veiledning – en definisjon en målrettet samtale der en gjennom konfrontasjon og støtte kan bidra til kvalifisert refleksjon og aktiv utprøving som øker målforståelse, selvinnsikt og faglig forståelse (Halland, 2005)

 14. Veiledningssamtalen- om å skape kontakt • Tillit er basis i et godt veiledningsforhold, og det handler om: • Å skape forutsigbarhet • Å legge vekt på pålitelighet • Å utvikle felles målforståelse • Å utvikle personlig tillit • Å demonstrere faglig kompetanse

 15. Veiledningssamtalen forts. • Konfronterende spørsmål er viktig redskap for veilederen – ulike grader: • Søke fakta • Lage situasjonsbeskrivelser • Etterspørre vurderinger • Be om begrunnelser • Få fram forslag til tiltak Åpenhet er en forutsetning for utvikling og endring, og det er derfor viktig å ikke mobilisere unødig forsvarstrang

 16. Veilederens ferdighetsområder Tilrettelegging av et veilederforhold dreier seg om: å skape kontakt å lage kontrakt å kartlegge situasjonen å gi tilbakemeldinger å ta beslutninger

 17. Samtalen som redskap Du kan trene og utvikle: • evnen til å stille avklarende og produktive spørsmål • evnen til å gi anerkjennelse • evnen til å vise forståelse og interesse • evnen til å få den andre til å føle seg vel Disse faktorene bidrar til å utvikle et godt kommunikasjonsklima

 18. Problemer med å gi tilbakemeldinger De viktigste feilkildene i tilbakemeldinger og vurderinger er: • snillhet – tilbakemeldingen blir tannløs • strenghet – tilbakemeldingen blir overveldende og skarp • haloeffekter – positiv vurdering på en dimensjon overføres til andre dimensjoner • sentral tendens – hele skalaen fra dårlig til utmerket blir ikke brukt, det er lite skille mellom godt og dårlig • førsteinntrykket tillegges størst vekst • nærhetseffekten – sisteinntrykket dominerer

 19. Utfordringer i veilederrollen • Du arbeider i og med mellommenneskelige forhold som er sårbare • Du må være autentisk og ekte • Du må tåle tvetydighet og usikkerhet, og kunne bearbeide den • Du må tåle konflikt mellom ideal og virkelighet • Du må kunne observere både faglige og emosjonelle sider av samspillet • Vårt ønske om å bli akseptert kan føre til at vi unngår ømtålige spørsmål

 20. Veiledning er støtte, bygger på tillit og krever mot • Følelsesmessig støtte (interesse, oppmerksomhet, omsorg) • Oppgavestøtte (avklaring, systematisering av utfordringer) • Informasjonsstøtte (sørge for tilstrekkelig informasjon til enhver tid) • Praktisk støtte (råd, hjelp, etablering av kontakt) All støtte skal bidra til å gjøre deltakeren mest mulig selvgående

 21. Arbeidsglede - mange små stimulerende handlinger • lytting og forståelse • støtte og tilbakemelding • anerkjennelse og bekreftelse • humor og varme • respekt og tillit • innstilling og omtanke • interesse og akseptering • oppriktighet og toleranse • mot og medvirkning • kontakt og engasjement Grunntonen i dette er vennlighet – Det er ingen metode, men en innstilling til livet