Mirele Bridegroom Made by : Realizat de: Boca Alin clasa a VI-a - PowerPoint PPT Presentation

omer
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mirele Bridegroom Made by : Realizat de: Boca Alin clasa a VI-a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mirele Bridegroom Made by : Realizat de: Boca Alin clasa a VI-a

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Mirele Bridegroom Made by : Realizat de: Boca Alin clasa a VI-a
256 Views
Download Presentation

Mirele Bridegroom Made by : Realizat de: Boca Alin clasa a VI-a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mirele Bridegroom Made by : Realizat de: Boca Alin clasa a VI-a

  2. Mai demult exista obiceiul ca dacă doi tineri hotărau să se căsătorească, atunci le spuneau părinţilor care trebuia să fie şi ei de acord. Dacă erau de acord şi părinţii se stabileau două întâlniri: Familia mirelui mergea “a peţi” acasă la mireasă. Aici se stabileau condiţiile în care se va face nunta: ce zestre i se va da miresei, unde vor locui tinerii, cu ce participă fiecare familie la realizarea nunţii. A doua întâlnire are loc când familia miresei merge “pe vedere” acasă la mire. Aici se dicută ultimele detalii cu privire la nuntă şi se stabileşte data nunţii. Urmează apoi pregătirile făcute acasă la fiecare familie. De obicei familia mirelui dădea pălinca şi porcul pentru nuntă. A long time ago, usually, if two youngs decided to married, thei told that to their parents, which is necessary to be agree. If happened that, is established two meeting.Bridegroom’s family go to bride’s house. Here they establish the conditions from wedding: bride trousseau, place where youngs lives, what is the participations of each other family to making wedding. The second meet is when the bride’s family go to bridegroom’s house. Here is discussed the last details about wedding and the date of this. Will next the preparations made it to each family. Ussualy bridegroom’s family give the alcool named “pălinca”(made by fruits) and thepig for the wedding dishes.

  3. Mirele se pregătea pentru a-şi alege naşii împreună cu familiia lui. Naşii se alegeau de către părinţi şi se ţinea cont de legăturile avute cu aceştia-în general naşii mirelui erau naşii părinţilor lui, sau copiii acestora. Tot mirele alegea chemătorii care erau flăcăi neînsuraţi şi aveau rolul de a da de ştire că urmează să facă nuntă respectivele familii. Chemătorii erau prieteni ai mirelui pe care fetele din sat îi găteau pentru ziua în care vor merge la chemat. Aceştia aveau nişte bâte care se împodobeau cu cele mai frumoase lucruri cusute de fetele din sat, iar pe haine li se cuseau flori de câmp. The bridegroom prepare to chose his godfathers with his family. The godfathers was chosse by bridegroom’s parents, and take account of links concerned with them-in general were the godfathers of groom's parents or their children. All groom choose “chemătorii” youth who were unmarried and had intended to give the news that the wedding is maded by these families. “Chemătorii” were friends of the groom, which is prepare by the girls from village for the day which will go to call. They had some bats that are decorated with the most beautiful things sewn by the girls from the village, and the clothes are sewn with wild flowers.

  4. Tot mirele căuta un “grăitor” care avea rolul de intermediar între cele două familii. Acesta presăra ceremonialul de cerere a miresei cu momente comice pentru bine-dispunerea nuntaşilor. Tot el anunţa nuntaşii despre fiecare eveniment care urmează, de exemplu cănd se dă darul mirilor el anunţă ce dar primesc aceştia şi din partea cui. Also tehe groom search for a "telling" that have the role of intermediary between the two families. This application interlard ceremony with comic moments for well-disposed of people participating to the wedding. . He announced about each event that follows, for example when the gift is given to bride and groom.

  5. În ziua nunţii mirele se trezea de dimineaţă se spăla pe faţă la un izvor cu apă cristalină, se aranja se îmbrăca cu cele mai noi haine pe care nu l-ea îmbrăcat până atunci, cămaşa cu spărgi din bumbac albă ca laptele, gaci largi din bumbac ţesute şi cizme biurgher din piele cu tureac lung, suman ţesut în război şi cuşmă sau clomp în cap. O femeie mai în vârstă îl descănta pe mire astfel: “ On the day of the wedding, groom wake up for morning wash your face in a crystalline spring water, is set to wear the latest clothes that no-dressed it up then, break shirt from cotton white as milk, pants from cotton and leather boots named “biurgher” , tissue waistcoat and cap on the head. An older woman is exorcise: “

  6. După ce se strângeau toţi nuntaşii mirelui, care veneau cãlare pe cei mai frumoşi cai din sat împreunã cu starostele, naşii de cununie şi cu familia, porneau împreunã cu muzicanţi spre casa miresei. Toţi mergeau în căruţe trase de cai care erau împodobiţi cu ţoluri, ştergare ţesute, ţângalauă şi ciucuri foarte mari făcuţi din fibre din toate culorile. Toţi erau îmbrăcaţi în costume populare. În faţa alaiului mergea un “lăslăuş” adică un fecior care juca un fel de steag împodobit cu cele mi frumoase lucruri facute de mama mirelui: feţe de masă cusute de mână, şterguri, diverse lucruri din dantelă. Zestrea mirelui consta în car cu boi, o bucată de pământ, coasă, furcă, alte unelte. De la naşi mirele primeau unelte, lucruri folositoare în casă, iar dacă erau oameni înstăriţi putea să-i dea finului lor, o pereche de boi, un cal, o căruţa sau chiar o bucată de pământ. After gathering all wedding’s participants, who came astride the most beautiful horses from the village with , godfathers and family, starting with the house music band for the bride. All went in cartwright pulled by horses that were decorated with “ţoluri”, woven towels, bells and tassels made of high fiber in all colors. All were dressed in folk costumes. Followers went before a “lăslăuş “ means a boy who played a kind of flag decorated with the beautiful things maded by groom’s mother : side table hand-sewn, diaper ,various things in lace. Dowry bridegroom is the cart with two oxes, a piece of land, scythe, pitchfork and other tools. Godfather of the groom give him tools, useful things in the house, and if is riches people were able to give him, a pair of oxen, a horse, a cart or even a piece of land.