Meningsfullhet
Download
1 / 31

MENINGSFULLHET - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

MENINGSFULLHET.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MENINGSFULLHET' - omer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meningsfullhet l.jpg
MENINGSFULLHET

Är den komponent som hänvisar till vikten av att vara delaktig, att livet har en känslomässig värdefull innebörd som det är värt att investera energi och engagemang i, även när det gäller problemlösning. Detta är KASAM´s ”motivationskomponent”. Denna är ett nödvändigt villkor för genuin och bestående begriplighet och hög hanterbarhet.

Mål

Delaktighet

Intresse/Lust

Positiva upplevelser

Nätverk, Relationer

Framtidstro


Slide2 l.jpg
Mål

 • Individuella

 • Avdelningen

 • Organisationen

  - Syfte

  - Sammanhangsmarkeringar

  - Framtidsfrågor

  Motivation


Slide3 l.jpg
Mål

 • Professionella

 • Organisation

 • Nätverk

 • Föräldrar

 • Kund (patient)

Kunden


Slide4 l.jpg

vad

Mål

Ht 2007 Vt 2008 Ht 2008 Vt 2009


Slide5 l.jpg
Mål

 • Visioner

  Att utveckla och planera för att uppfylla visionen

  - Vilka idéer skall vi ta tillvara?

  - Vad skall vi fokusera på?

  - Vilka resurser finns för att skapa förändring?

  - Framtidsberättelser och framtidsmöjligheter

  - Fokusera på det som fungerar bra i organisationen

  ……ger vitalitet, kreativitet, nyfikenhet, livskraft och meningsfullhet


Delaktighet l.jpg
Delaktighet

 • Delaktighet involverar flera människors kunskap

 • Delaktighet i det man kan vara delaktig i

  sammanhanget styr

 • Delaktighet skapar engagemang och leder till mindre motstånd mot förändring

  - Gemensamma överenskommelser

  - ”ni / du till vi” - principen

  - ”hur kan vi tänka om detta?” - beslut

  - Våga avstå makt, delegera - Empowerment


Empowerment l.jpg
Empowerment

 • Makt

 • Kontroll

 • Självtillit

  Forsberg, E. & Starrin, B. (1997). Frigörande makt - empowerment som modell i skola, omsorg och arbetsliv. Stockholm: Gothia AB.

 • Medvetandegöra och stärka tilltron till den egna förmågan, den egna kunskapen och kompetensen.

  Svederberg, E., Svensson, L & Kindeberg, T. (2001). Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur.


Intresse lust l.jpg
Intresse / lust

 • Vi behöver olika stimuli för att känna lust (glädje)

 • Organisera arbetet så att personalens insatser blir efterfrågade och uppskattade.

 • Genomföra kompetensinventering och intresseprofiler

 • Play well


N tverk l.jpg
Nätverk

 • Betona relationen, anställda och ”kunder”

 • Relationsskapande åtgärder

 • En bra balans mellan informella och formella möten

 • Uppmuntra och vara lyhörd för småprat

 • ”förtrogenhetsdiskussioner”

  Ekman, G. (2003). Från prat till resultat. Om vardagens ledarskap. Liber.


Framtidstro l.jpg
Framtidstro

 • Tydliga utvecklingslinjer för de anställda


Positiva upplevelser l.jpg
Positiva upplevelser

 • Humor

 • Trevlig miljö Alan Dilani www.designandhealth.com

 • Trivsel

 • Trivselaktiviteter

  Att må gott i nutid påverkar bilden av framtiden


Att t nka p i sitt ledarskap l.jpg
Att tänka på i sitt ledarskap

 • ”Skaffa dig en vana att se saker att uppskatta i stället för att kritisera”

Citat Gottman


Begriplighet l.jpg
BEGRIPLIGHET

Syftar på i vilken utsträckning inre och yttre stimuli är gripbara d.v.s. är det en

information som upplevs som ordnad och tydlig snarare än kaotisk och oförklarlig. När informationen inte är förutsägbar utan kommer som en överraskning så krävs det att den i alla fall skall gå att ordna och förklara.

Förutsägbarhet

Information

Förståelse

Struktur

Självkännedom


F ruts gbarhet l.jpg
Förutsägbarhet

 • Förutsägbara situationer skapar trygghet

 • Skapa en förutsägbar organisation med klart dokumenterade mål och riktlinjer. Ju fler som berörs ju längre framförhållning behövs. Även planering och utvärderingar bör planeras och utvärderas.

 • Skapa en känsla av permanens genom klara och tydliga handlingsplaner för vad som händer om någon svårighet inträffar.

 • Manualisering


Lyh rt ledarskap l.jpg
Lyhört ledarskap

 • Ledaren skall ha en öppenhet som tillåter olika synpunkter och diskussioner

 • Förmåga att ”känna av stämningar”

 • Människosyn

 • Matchning

 • Tillgänglig


Information l.jpg
Information

 • Det mest optimala är att ge information på så många olika sätt som möjligt

 • Hur vet Du att Din information når fram?

 • Vissa behöver mer information än andra

 • ” kan du göra en kort sammanfattning på vad jag har sagt så att jag förstår att ………”

 • Implementeringsstrategier - hur kommer detta (ny kunskap och forskning) att påverka vår organisation?


F rst else l.jpg
Förståelse

 • Förståelse leder till kompetens

 • Förstår man inte sin organisation kan detta leda till ökad risk för utbrändhet

 • Ta del av forskning och teoribildning inom relevanta områden

 • Ord och ords betydelse. Definiera använda begrepp så att vi kan kommunicera på ett ”gemensamt språk”


Ett f rst elsebaserat ledarskap l.jpg
Ett Förståelsebaserat ledarskap

 • Delaktighetförståelsebaserad kunskap utvecklas i samspel med andra, via dialog och delaktighetsskapande processer

 • Dialogmöjligheter att konfrontera, fördjupa och/eller förändra

 • Bildspråkmetaforer, lekfulla övningar, sagor och myter

 • Visionvad skall vi uppnå / fokusera på, utveckling, framtidsberättelser, framtidsmöjligheter etc.

 • Studiebesökkan stimulera och väcka intresse för att ompröva den förståelsen av sitt arbete

 • Självkännedomsom ledare är det viktigt att reflektera och ha en medvetenhet

  hos ledarna om sina egna reaktionsmönster och beteendemönster

  Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund. Studentlitteratur.


Struktur l.jpg
Struktur

 • Det är trygghetsskapande att veta vad man har att förhålla sig till

 • Vi har olika behov av struktur

 • Situationsanpassad struktur


Firo teorin l.jpg
FIRO - teorin

Fundamental Interpersonal Relations Orientation

Rollsökningsfasen

Gemytlighetsfasen Idyllfasen

TillhörarfasenSamhörighetsfasen

Schutz, W. (1966). FIRO, A threedimensional Theory of Interpersonal behavior. Muir Beach. WSA. INC.


Sj lvk nnedom l.jpg
Självkännedom

 • Att någorlunda begripa sig själv, underlättar i arbetet med andra människor

 • Att förstå vad det egna beteendet kan få för konsekvenser för andra

 • Perspektivtagande

 • Effektiv feedback


Checklista f r feedback l.jpg
Checklista för feedback

Säg det du vill säga, så snabbt som möjligt!

Mena verkligen vad du säger. Undvik dubbla budskap!

Beröm kan ges offentligt – ”utvecklande” kritik ger man mellan fyra ögon.

Tänk på när du ger utvecklande kritik att beskriva vad du ser eller hör, uttrycka vad du känner, beskriv konsekvenserna och varför du reagerar som du gör och ange en önskad förändring.

Var beredd på reaktioner och förbered dig på hur du ska hantera dem.

Överdriv inte. Använd din intuition så att du ger lagom mycket eller lagom lite feedback.

Tänk på att alla behöver positiv återkoppling.


Hanterbarhet l.jpg
HANTERBARHET

Handlar om att kunna möta utmaningar, att ha vissa resurser under kontroll

vare sig det är egna eller andras som man kan lita på. Om man har en hög

känsla av hanterbarhet riskerar man inte att känna sig som ett offer för

omständigheterna.

Kontroll

Bemästra / Coping

Belastningsbalans

Kunskap

Påverka


Kontroll l.jpg
Kontroll

Intern respektive extern kontrolluppfattning

 • Med inre kontroll (inre locus of control) menar man att individen har en upplevelse av att själv kunna påverka och styra utvecklingen av sitt liv

 • Vid yttre kontroll (yttre locus of control) menar man att individen inte har en egen upplevelse av att själv kunna påverka och styra utvecklingen av sitt liv


Coping bem stra l.jpg
Coping / bemästra

 • Framgångsrik coping brukar definieras som att på ett medvetet sätt, på en kognitiv nivå handskas med stress så att det inte leder till problem

  Manualer


Belastningsbalans l.jpg
Belastningsbalans

Känslan av hanterbarhet utvecklas genom erfarenheter av belastningsbalans ( mellan hög och låg arbetsbelastning)

 • Organisera arbetsåret så att ordentliga perioder av låg arbetsbelastning förekommer

 • Organisera veckan så att det finns en huvudsaklig tyngdpunkt i arbetsinsats och en annan pol av återhämtning och reflektion


Att t nka p i sitt ledarskap27 l.jpg
Att tänka på i sitt ledarskap

 • Kvalitén på det vi gör beror på hur vi tänkte innan vi agerade

Kline, N. (2006). Time to think. Listening to ignite the Human Mind. Mackays of Chatham.


St lltid l.jpg
Ställtid

 • ställtid –intervention– reflektion.

  Jönsson, B. (1999). Tio tankar om tid. Brombergs.


Kunskap l.jpg
Kunskap

 • Påståendekunskap

 • Förtrogenhetskunskap

  Josefsson, I. (2002). Vad är kunskap? Referat av Ingela Josefssons föredrag: Skolans betydelse för barns utveckling - en dag om social kompetens, den 25 oktober 2001. Psykisk hälsa. Nr 3, 228 - 240.


P verka l.jpg
Påverka

Positiva förväntningar, föreställningar

 • Att ledarens är trovärdig som ledare

 • Att det som skall göras i organisationen också förmedlas från ledarskapsnivå på ett trovärdigt sätt

 • Att ledaren verkligen själv har en övertygelse om att det är så här vi skall arbeta i vår organisation

  Rydén, O. & Stenström, U. (2000). Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. Bonniers utbildning AB.