1 / 11

Evanjelické gymnázium

Motto: Získavaj múdrosť, náuku a rozumnosť. Evanjelické gymnázium. Anglické bilingválne štúdium. Nemecké bilingválne štúdium. Osemročné štúdium. Som absolvent Evanjelického gymnázia - perfektne ovládam angličtinu a nemčinu.

omar
Download Presentation

Evanjelické gymnázium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Motto: Získavaj múdrosť, náuku a rozumnosť Evanjelické gymnázium

 2. Anglické bilingválne štúdium Nemecké bilingválne štúdium Osemročné štúdium

 3. Som absolvent Evanjelického gymnázia -perfektne ovládam angličtinu a nemčinu maturita z anglického jazyka alebo nemeckého jazyka na úrovni C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky FirstCertificate in English úroveň C1 Deutsche-sprachdiplomúroveň C1 Maturanti 2012 odborné školy: B2 alebo B1, gymnáziá B2, bilingválne gymnázium C1

 4. Sám si vyberiem, čo sa chcem učiť … Odborné priority nemeckého štúdia: filozofiahistória umenie a kultúra Odborné priority anglického štúdia: filozofiaumenie a kultúra biológia V poslednom ročníku štúdia si žiak sám profiluje štúdium až v rozsahu10 hodín týždenne

 5. Informačné a komunikačné technológie Predmet informatika počas celého štúdia Vyučovacie IKT nástroje všetky v multilicenciách: Angličtina Cambridge Angličtina Elements Angličtina TOEFL Angličtina MileniumLiveNemčina Tangram Planéta vedomostí Fyzika Newton a Edison Desiatky ďalších podporných programov pre vyučovanie Po ukončení rekonštrukcie k dispozícii 3 počítačové učebne (50 pracovísk) Pokrytie voľne prístupnou wifi sieťou – 1GBps - SANET

 6. Škola Európskej úrovne Zateplenie, strechy, eurookná Rekonštrukcia fasády historickej budovy Nové podlahy a dlažby Odvodnenie a sanácia pivníc Moderná kotolňa a vykurovací systém Nová elektroinštalácia , osvetleniea sanita Vybavenie IKT Nové stierky a maľby Nový školský nábytok Za posledných 5 rokov sme investovali do infraštruktúry školy 1,5 milióna eur

 7. Šport a zábava Telesná a športová výchova v osemhodinových blokoch Lyžiarske, plavecké a turistické kurzy v každom ročníku štúdia Školský ples, kabu, športové hry a súťaže

 8. Európa bez hraníc ... Partnerská škola LichtensterngymnasiumSachsenheim SRN (partnerstvo trvá už viac ako 10 rokov) Exkurzie do Európskych krajín Medzinárodné projekty Besedy s osobnosťami spoločenského života

 9. Cesta za Ježišom ... Evanjelické a.v. náboženstvo sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku Škola Ti ukáže cestu viery a je na Tebe či sa ňou vydáš ...

 10. Máme radi svoju prácu Vysoko kvalifikovaný kolektív, dvaja anglickí lektori, dvaja nemeckí lektori,3 učitelia s titulom PhD., 15 učiteliek a 7 učiteľov

 11. Náš cieľ ŠKOLA HROU

More Related