slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UHLELO LWENTUTHUKO OLUDIDYELE PowerPoint Presentation
Download Presentation
UHLELO LWENTUTHUKO OLUDIDYELE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

UHLELO LWENTUTHUKO OLUDIDYELE - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

UKUHLAZIYA. AMASU. IZINHLELO. UKUDIDIYELA. UKUPHASISA. UMASIPALA SIFUNDA WASEMGUNGUNDLOVU. UHLELO LWENTUTHUKO OLUDIDYELE. HLANGANISWE NGOKULEKELELWA U-IYER ROTHAUG / LINDA MASINGA PROJECT TEAM. IHLANGANISWE-U:. IQEMBU LE IDP YASEMGUNGUNDLOVU Xhumana no: Ms Buhle Ally – IDP Manager

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UHLELO LWENTUTHUKO OLUDIDYELE' - olympe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

UKUHLAZIYA

AMASU

IZINHLELO

UKUDIDIYELA

UKUPHASISA

UMASIPALA SIFUNDA WASEMGUNGUNDLOVU

UHLELO LWENTUTHUKO OLUDIDYELE

HLANGANISWE NGOKULEKELELWA U-IYER ROTHAUG / LINDA MASINGA PROJECT TEAM

slide2

IHLANGANISWE-U:

IQEMBU LE IDP YASEMGUNGUNDLOVU

Xhumana no:

Ms Buhle Ally – IDP Manager

Ucingo: 033 – 394 5561

Elekelelwa:

Abaphathi boMkhandlu

Iyer Rothaug Linda Masinga

Besizwa ngu:

 Urban-Econ

Multi-Consult

GAEA Projects

Geodynamic Systems

28 March 2002

slide4

1. ISINGENISO

1.1 ISENDLALELO

1.1.1 INGQIKITHI YOHLELO

Ukhetho lohulumeni basekhaya kanye nokuphasiswa kwemithetho ebhekene nohulumeni basekhaya, kakhulukazi lowo owaziwa ngokuthi i-Municipal Systems Act, No 32 of 2000, iholele ekuhlelweni kabusha kohulumeni basekhaya. Labo Masipala abasha bavale izikhala zoMasipala besikhashana. LaboMasipala abasha bakhiwe ngokuklanywa kabusha kwemingcele. Omasipala abasha banikezwe iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni izindawo abazakhele.

Emuva kwemiphumela yohulumeni basekhaya esifundeni esimaphakathi neKwaZulu Natal, kwabunjwa uMkhandlu Sifunda waseMgungundlovu (DC 22). LoMkhandlu Sifunda waseMgungundlovu ubhekene futhi uthathe indawo enkulu eyayingaphansi komkhandlu sifunda omdala owawaziwa ngokuthi iNdlovu Regional Council.

Umgomo omkhulu ekuhlelweni kabusha kohulumeni basekhaya, okhombisa ukuba impumelelo, ukwenza isiqiniseko sokuthi izidingo zomphakathi ziyabhekelwa. Ukushenxa koMasipala enqubeni yakudala yokuphatha eyayingagxilile entuthukweni yomphakathi kuya enqubeni entsha kwiyinsalela enkulu ebhekene noMasipala.

Ukuze kutholakale lokhu, intuthuko edidiyele idinga uhlelo namasu ahluzile azobhekana nokwabiwa kwezimali. Ngokomthetho obizwa nge Municipal Systems Act, bonke omasipala baphoqelekile ukuba babenoHlelo LweNtuthuko Oludidiyele (phecelezi IDP).

slide5

Isigaba 1: Ukuhlaziya

Ukubhekisiswa kwentuthuko ekhona

Izinkinga ezikhona, ukumiswa kwezidingo ngokubaluluka kwazo

Isigaba 2: Amasu

Isithombe ngekusasa, iznhloso, amasu, nokubalulwa kwezinhlelo zentuthuko

Izinkomba zokwenza, imiphumele elindelekile yezinhlelo zentuthukoi, imininingwane ehambisana nezinhlelo zentuthuko nezindleko zakhona.

Isigaba 3: Izinhlelo

Isigaba 4: Ukudidiyela

Izinhlelo ngokwemikhakha, uhlelo lokutshalwa kwezimali emiinyakeni eyisihlanu ezayo, i-Plani yokuthuthukiswa klwendawo, nezinhlaka ezidingekayo ukufeza konke lokhu.

Isigaba 5: Ukuphasiswa

1.2 INDLELA YEZOKUHLELELA

 • 1.2.1 IZINHLOSO ZOHLELO LWENTUTHUKO OLUDIDIYELE
 • Umkhandlu Sifunda waseMgungundlovu wathula uHlelo LweNtuthuko Oludidiyele (phecelezi IDP) ngenjongo yokufeza lezidingo ezilandelayo:
 • Ukuhlanganiswa kwe IDP kulandelwa umthetho woMasipala (Municipal Systems Act)
 • Ukuqiniseka ukuthi umphakathi ubamba iqhaza elikhulu ekuhlanganisweni kwe IDP;
 • Ukuqinisekisa isakhiwo sohlelo oluzoba umkhombandlela nohlelo, ekwabiweni kwezi zimali, ukuphathwa kanye nokuthathwa kwezinqumo ngaphakathi kukamasipala;
 • Ukuphokophelela intuthuko edidiyele yonke;
 • Ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lwezentuthuko oludidiyele luhlanganiswe phezu kokuqonda izidingo nenselela ebhekene noMkhandlu.

1.2.2 UHLELO OLULANDELWE EKUHLANGANISENI I-IDP YOMKHANDLU SIFUNDA WASEMGUNGUNDLOVU

Isimemo (Terms of Reference) kanye nePlani YoHlelo (Process Plan) okwakhishwa uMkhandlu Sifunda waseMgungundlovu kubeka ngokusobala ukuthi iluphi uhlelo oludinga ukulandelwa ngesikhathi kuhlanganiswa I-IDP. Umdwebo ongakwesokudla uchaza kafuphi ngohlelo olalandelwa.

Lelibhuku liyingxenye yesigaba sesine se IDP. Licu bungula ngokufinqiwe izigaba zonke ze IDP.

slide6

INTRODUCTION

PURPOSE OF IDP

PLANNING PROCESS

5

THIS SECTION PROVIDES BACKGROUND TO THE IDP PROCESS

SECTION 2 – CURRENT REALITY

FINANCIAL

ENVIRONMENT

ECONOMY

THE PEOPLE OF THE DISTRICT

LOCAL MUNICIPALITIES

SPATIAL FEATURES

9

CURRENT REALITY

STRATEGIC ISSUES

THIS SECTION PROVIDES AN OVERALL UNDERSTANDING OF THE DISTRICT

SECTION 3 – THE STRATEGIC FRAMEWORK

PROJECT

FUNDING

STRATEGY

OBJECTIVE

GUIDING PRINCIPLES

APPROACH

VISION

THE ISSUE

27

THE STRATEGIC PROGRAMME

UNPACKING THE ISSUES

THIS SECTION REPRESENTS THE INTEGRATION PHASE OF THE IDP

SECTION 4 – THE IMPLEMENTATION FRAMEWORK

SPATIAL FRAMEWORK

INSTITUTIOSTRATEGY

FINANCIAL STRATEGY

117

THE IMPLEMENTAT.

FRAMEWORK

THIS SECTION PROVIDES THE CONTEXT AND FRAMEWORK FOR DELIVERY

SECTION 5 – PUTTING IT ALL TOGETHER

THE PUTTING IT ALL TOGETHER

5YR CAPITAL PROGRAMME

5 YR OPERATIONAL PLAN

137

THIS SECTION CULIMINATES IN MANAGEMENT PROGRAMMES AND PLANS

1.3 UKUSEBENZISA UHLELO OLUHLANGENE

SECTION 1 - INTRODUCTION

1.3.1 I-IDP NGOKUFINGQIWE

Le IDP ungumphumela wohlelo oluthathe izinyanga ngaphambi kokuba iphothulwe. Loluhlelo luhlanganise imikhakha ehlukene yentuthuko yase imbandakanya neqhazi elingabanjwa umphakathi. Nakubakunjalo, iqhaza le IDP alinakuchazeka ngokugcwele kulelibhuku. Ngakhoke uyanxuswa ukuba ungathathi lelibhuku njengalelo elichaza kabanzi nge IDP. Lelibhuku lichaza ngokufingqiwe uhlelo lwe IDP yaseMgungundlovu. Le IDP iwuhlelo oluphilayo.

Ukuqhubekezela phambili ezentuthuko eMgungundlovu, kubalulekile ukuhlaziya kafuphi izindlela ezibalulekile eziqamuke ngohlelo lwe IDP. Lokhu kwiyinhloso yalelibhuku.

Lihlelwe ngendlela yokuthi kubelula ukulandela okuqukethwe kulo. Imidwebo nezithombe zenza ukuba wonke umuntu nokuqondisisa ngohlelo lwe IDP.

Lelibhuku ligcizelela izihloko ezibalulekile ekuqubeleni phambili intuthuko. Igxenye enkulu yalelibhuku igxile kakhulu oHlelweni Lamasu Entuthuko (THE STRATEGIC PROGRAMME). Loluhlelo lungumgogodla we IDP njengoba kuyilona eliqukethe imininingwane ngokulethwa kwentuthuko. Uhlelo Lamasu Entuthuko ilona okufanele kube isinkwa semihla ngemihla soMkhandlu.

Kubalulekile ukuthi lelibhuku lifundwe kanye namanye amabhuku achaza kabanzi nge IDP yaseMgungundlovu. Lawomabhuku ayingxenye yaleli.

slide7

2. UBUNJALO BESIMO SAMANJE

UKUBUYISELWA KOMHLABA NEZINDLU

INTUTHUKO EMHLABENI WENGONYAMA

UKUTHOLAKALA KWENGQALA SIZINDA

UKUNAKEKELWA KWEZEMVELO

UKULINGANA NGOKOBULILI

AMASU

Ukubuyiselwa komhlaba nokwakhiwa kwezindlu akukabi nempumelelo etheni kuMasipala Sifunda waseMgungundlovu. Yize kunjalo, ukubuyiselwa komhlaba nokwakhiwa kwezindlu kunikezela ithuba lokuthola umxhaso kwezentuthuko, ngaleyondlela kuqhubeka intuthuko.

abantu abangaba ngu 70% basemakhaya endaweni engaphansi koMkhandlu bahlala emhlabeni weNgonyama. Incane kakhulu intuthuko eyenzekile kulezindawo.Ukufezw-a kwezidingo zomphakathi kulezizindawo akukabi ngendlela kanti akuhlangene kahle. Ukungatholakali kobunini bomhlaba kunomthelela ekuhambeni kancane kwentuthuko.

Iningi labantu abakwazi ukufinyelela kwingqala sizinda. Lokhu kunemiphumela emibi kwezempilo nezenhlalakahle. Nalapho kunengqala sizinda khona ayinakekelwe ngokufanele.

Kunokungazi ngezemvelo nokuthi kuxhuma kanjani kwezentuthuko. Izingqinamba zezemvelo ezibhekene noMkhandlu Sifunda zimbandakanya ukuthuthwa kukadoti kanye nokungcoliswa kwamanzi.

Ngenxa yezizathu eziningi ezihlukahlukene ezimbandakanya ukuhlukaniswa kweqhaza labesilisa nabesifazane, akukho ukulingana ngobulili entuthukweni. Lokhu kubonakala ekuphathweni kwezinhlelo zentuthuko kuze kuye kulabo abazuzayo ezinhlelweni zentuthuko.

UKUCHAZWA KWESIMO

slide8

UKUGXILA ENTSHENI

EZEMFUNDO

UKUBHEKWA KWEZEMPILO

INGCULAZA

EZEMIDLALO NOKUZITHOKO-ZISA

AMASIKO NOBUNGCWETI

AMASU

Izibalo zikhomba ukuthi uMgungundlovu unabantu abangu 50% abalinganiselwa eminyakeni ephakathi kuka 0 kuya ku 19. Azikho izinhlelo zentuthuko ezenziwe esikhathini esingaphambili ezibhekele izidingo zabantu abalinganiselwa kuleminyaka. Leliyiqembu labantu abanethuba eliphezulu lokuthola isifo sengculazi, ukungasebenzi kanye nezinye izinkinga. Sidinga izinhlelo ezibhekene naleliqembu.

Lapha imfundo siyichaza ngobubanzi bayo kuhlanganisa imfundo yasesikoleni,eyamazinga aphakeme, eyabantu abadala kanye neyamakhono.Imiphakathi eminingi ayinawo amathuba anele emfundo ephambili nephakeme. Lokhu kunomthelela omkhulu entuthukweni yezomnotho.

Ziningi izinto ezingumthelela omubi esimweni sempilo yabantu bakulesifunda. Singabalula ukungathutheki kahle kwendle, ukungabikhona kwamanzi ahlanzekile, isifo sengculazi, ikholera, nokuntuleka kwezindawo zezempilo njengamakilinigi nokunye.

Isifo sengculazi sithinta wonke umuntu owakhele loMkhandlu Sifunda. Njengoba lingakabikhona ikhambi lokulapha lesifo, sizoqhubeka nokuba nomthelela ongemuhle kuzona zonke izinhlelo zezentuthuko. Kakhulukazi kwezomnotho, ezenhlalakahle kanye nezinhlelo zengqalasizinda. Indlela engahlelekile yokulwa nengculazi kuyinto efuna ukubhekisiswa.

Okwamanje ezemidlalo nezenjabulo akukakanikwa indawo etheni kwimithetho migomo ekhona. Ezemidlalo nezokuzithokozisa zingabamba iqhaza ekufundiseni abantu abasha iphinde yakhe imiphakathi. Ukungabi khona kwezakhiwo zemidlalo nokuzithokozisa kuyinkinga enkulu.

Okwamanje amasiko nobungcweti akukanikwa indawo etheni kwimithetho mngomo yezentuthuko. Amasiko nobungcweti kungabamba iqhaza elikhulu ekufundiseni abantu abasha nokwakha imiphakathi nokuthuthukisa kwezomnotho. Ukungabi khona kwezakhiwe zobungcweti namasiko kuyinkinga enkulu.

UKUCHAZWA KWESIMO

slide9

UHLELO LWENHLEKELELE

UBUGEBENGU

UKULWISANA NOBUMPOFU

UKUNTULEKA KWEMISEBENZI

UKUTSHALWA KWEZIMALI

AMASU

Isifunda sibhekene nohla olubanzi lwezinhlekelele. Okwamanje uhlelo lwenhlekelelo loMkhandlu Sifunda aluhlelekile ngaphandle kwalelolikaMasipala waseMsunduzi. Lokhu kunomthelela omubi ekufezeni umsebenzi woMkhandlu Sifunda ngaphansi kohlelo lwenhlekelelo.

Ezweni lonke jikelele, ubugebengu bunomuphumela omubi kuzozonke izigaba zempilo kanye nentuthuko. Umasingaphumeleli ukulwa nobugebengu kuzoholela ekutheni uhlelo le IDP lingabi yimpumelelo.

Ubumpofu bunemikhakha eminingi futhi budinga izindlela ezahlukahlukene ezilwa nabo. Nakuba lowo nalowo mnyango kahulumeni unohlelo lokulwa nobumpofu, lokhu akukabi nawo umphumela otheni. Ukungadidiyelwa kwalezinhlelo yikho okudala ukungabikhona kwempumelelo etheni.

Amazinga okungasebenzi aphezulu kusukela ku 52% eMpendle kuya ku 39 % eMshwati, Msunduzi nase Richmond ngokulandelana kwazo. Ukungabikhona kwemisebenzi kungaba nemithelela emibi eminingi ezinhlelweni zentuthuko. Singabalula ukungakhokhelwa kwamasevisi kaMasipala, ubugebengu, ezempilo nezenhlalakahle.

Ukuheha abatshali zimali beze kulesifunda kubalulekile ekuqinisekiseni intuthuko kwezomnotho. Amazinga ezokutshalwa kwezimali aphansi. Lokhu kudalwa izizathu ezehlukahlukene. Ukuheha abatshali zimali kudinga bonke abantu babambe iqhaza.

UKUCHAZWA KWESIMO

slide10

3. UHLELO LWAMASU

UHLELO LWAMASU ENTUTHUKO

Uhlelo lwamasu lungumgogodla woHlelo Oludidiyele (IDP). Uhlelo Lwamasu luyinkomba echaza ngokuthi uMkhandlu Sifunda uzoziquba kanjani izinhlelo zentuthuko kuleminyaka emihlanu ezayo (2002-2006), kakhulukazi esikhathi esisile saloMkhandlu ekhona. Uhlelo Lwamasu loMkhandlu waseMgungundlovu lakhiwe ngokubambisana kwezinhlngano zomphakathi ebezi bamba iqhaza kuma-workshop nasemihlanganweni eyahlukahlukene.

Ukulandela okushiwo ngenhla uhlelo lwamasu entuthuko e-IDP luhlukaniswe izigaba ezintathu.

Isingeniso - Lengxenye elandelayo ichaza ngohlelo olulandelwe ekuhlanganiseni amasu kanye nezinhlelo zentuthuko.

Umbono netshisekelo– Ibeka ngokucacile indlela uMkhandlu ofisa ukuthuthukisa ngayo indawo yaseMgungundlovu kuleminyaka emihlanu ezayo nangaphambili.

Ukuchazwa kwamasu (Integration Report)–Igxile kulezozinkinga ezibalulwe kwi Sigaba 1 se IDP, ichaza uhlelo oluzolandelwa uMkhandlu nalabo abaneqhaza ekuqinekiseni ukuthi zonke izingqinamba ezikhona ziyagudluzwa ukuze kufike intuthuko.

 • Uhlelo Lwamasu lufeza lezizinjongo ezilandelayo:
 • Ngokusebenzisa umbono netshisekelo : Luqinisekisa ukuthi yonke imisebenzi yoMkhandlu inenhloso yokufeza umbono (vision).
 • Ngokusebenzisa izinhloso (objectives) : Ibekela uMkhandlu izinkomba (Key Performance Indicators) ezichaza impumelelo noma ukwehluleka koMkhandlu
 • Ngokusebenzisa amasu (strategies): Lutshengisa ukuthi uMkhandlu uzozifeza kanjani izidingo zawo kuleminyaka emihlanu ezayo futhi ifeze nombono wayo
 • Ngokusebenzisa izinhlelo zentuthuko (Projects): Inikezela ukwaneliseka ezinhlelweni zamasu entuthuko ngokuthi ibalule izinhlelo zentuthuko. umkhandlu oziyibeka.
slide11

3.1 UMBONO NETSHISEKELO

UMKHANDLU SIFUNDA WASEMGUNGUNDLOVU UPHOKOPHELELE UKUBA UMKHANDLU DOLOBHA FUTHI UBE INHLOKO DOLOBHA YESISHAYAMTHETHO SAKWAZULU-NATAL. LOKHU KUYOHAMBISANA NENTUTHUKO YEZOMNOTHO, UKULETHWA KWEZIDINGO ZABANTU NGOHLELO OLUDIDIYELWE KUTHUTHUKISWE NEMPILO YABANTU BONKE.

Intshisekelo (Mission) yakhelwe ukwenza isiqiniseko sokuthi yonke imisebenzi yoMkhandlu iphokophelele ukuthi Umbono (Vision) uba impumelelo. Intshisekelo (Mission) yoMkhandlu ithi:

 UMASIPALA SIFUNDA WASEMGUNGUNDLOVU UZOSEBENZISA UBUHOLI OBUQOTHO, UMBANDAKANYE UMPHAKATHI EKUQINEKISENI UKUFIKA KWENTUTHUKO YEZOMNOTHO.

slide15

4. UHLAKA LOKUQALWA KOMSEBENZI

 • UKUBHEKA UHLAKA LOKUQALWA KOMSEBENZI
 • Amasu nezinhlelo zentuthuko ezibalulwe kwi-IDP akumele zibhekwe zodwa njengalokhu ziningi ezinye izinhlelo ezinomthelela. Lengxenye elandelayo ichaza ngohlelo lokwenza lemisebenzi.
 • Ukwabiwa komsebenzi namandla
 • Isu Lezezimali
 • Isu Lezinhlaka Ezididiyele Zentuthuko
 • Spatial Framework
 • Izinga Lokuhlela
 • Lokhu okungenhla kuzochazwa ngakunye ukucacisa ingqikithi yokuqalwa kohlelo lwezentuthuko ehlangene.
slide16

4.1 UKWABELWA KWEMISEBENZI NAMANDLA

UKWABIWA KWEMISEBENZI NAMANDLA

UMasipala Sifunda waseMgungundlovu ihlukanisa imisebenzi (functions) yawo imikhakha emine. Lemikhakha achazwa kabanzi ku Annexure 1 we IDP. Lemikhakha ichazwe kafuphi lapha ngezansi:

IMISEBENZI EYABELWE UMKHANDLU SIFUNDA NGOKOMTHETHO WOMASIPALA

INGXENYE 84 (1) WOMTHETHO WOMASIPALA, WABELA UMKHANDLU SIFUNDA AMANDLA NALEMISEBENZI ELANDELAYO

EKUHUMUSHENI UKWABIWA KWALEMISEBENZI NAMANDLA KWISIGABA 1, INDLELA YOKUBHEKANA NEZINKINGA YACUBUNGULWA, KUBHEKWE IKAKHULUKAZI UBUNGAKO BESIFUNDO KANYE NOMASIPALA BASEMAKHAYA NGOKUHLUKANA KWABO.

 • uHlelo Lwentuthuko Edidiyelwe
 • Ukunikezelwa kwamanzi azosetshenziswa ekhaya
 • Ukunakekelwa kwenkunkuma
 • Imigwaqo kaMasipala
 • Ukunakekelwa kwemisebenzi yezokuthutha umphakathi
 • Izikhungo zamabhanoyi kaMasipala
 • Imisebenzi yezempilo kamasipala
 • Izimakethe zezitshalo
 • Amathuna nezindawo zokushisa abantu
 • Ezokuvakasha zasekhaya
slide17

4.2 UMUMO WEZIMALI NEZIKHUNGO

 • ISENDLALELO OHLELWENI LEZIMALI
 • Umumo ogcwele wezimali zohlelo lwezentuthuko lwahlanganiswa uMnyango wezeZimali kuMasipala Sifunda waseMngungundlovu. Loluhlelo lweZimali lutholakala ku Annexure 2 ohambisana nalelibhuku. Okulandelayo lapha kwethula okuqukethwe uHlelo Lwezezimali.
 • Uhlelo Lwezezimali liyingxeye ebalulekile ye IDP futhi lubhekisisa lokhu okulandelayo:
 • Izindlela zomxhaso kuleminyaka eyisihlanu onyakeni wezimali 2002/3 kuya koka 2006/7
 • Ukuqiniseka kwalokhu kuncike enzuzweni nezinhloso ezibekiwe ngokohlelo lwezentuthuko ehlanganisile.
 • Ukwakha izindlela zokuphathwa kwezimali nokuhlolwa kwamabhuku ngendlela eyiyo
 • OKUQUKETHWE UHLELO LWEZIMALI
 • Ukuze sikwazi ukwenza okubalulwe ngenhla, lokhu okulandelayo kufakiwe ohlelweni lezimali:
 • Ukutholakala komxhaso
 • Ukwabiwa komxhaso komasipala
 • Amasu okungenisa imali
 • Izindlela zokuphathwa kwezimali
 • ISENDLALELO SOHLELO OLUDIDIYELE LWEZINHLAKA ZENTUTHUKO
 • Umnyango wezokwamukela izidingo zikaMasipala Sifunda uhlanganise uhlelo lokuthuthukisa izinhlaka zentuthuko. Imininingwane egcwele ngalokhu iku Annexure 3 oyingxenye yale IDP.
 • OKUQUKETHWE UHLELO LWEZINHLAKA ZENTUTHUKO
 • Uhlaka lwezentuthuko oludidiyelelihlose lokhu okulandelayo:
 • Ukwakheka kohlaka oluzokwenza intuthuko ibe lula. Lokhu kumbanakanya ukuhlelwa kabasebenzi bomkhandlu. Amandla nemisebenzi
 • Ukusebenza kwabaphathi
 • Indlela yokwamukela
 • Uhlelo lwezokuxhumana oluhlangene
 • Imithetho ehola ukusebenza kukaMasipala wesifunda
slide18

KEY SPATIAL ISSUES IMPACTING ON THE DISTRICT

Uncontrolled / dispersed human settlement

Lack of social and physical support structure

 • Prime location
 • Limited development of tourism opportunities

Significant agricultural production

 • Dominance of PMB complex
 • Complex land use mosaic

Population concentration & pressure

4.3 INDAWO YOHLAKA LOMSEBENZI

 • INHLOSO YE-PLAN YOKUSETSHENZISWA KOMHLABA
 • Inhloso ye-plani yokuthuthukiswa komhlaba ukwakha uMkhandlu Sifunda ozophumelela..
 • Izinjongo ezibalulekile zale Plani zimbandakanya:
 • Ukususa imisebenzi yobandlululo, edala ukungalingani nentuthuko engafinyelele kuwowonke umuntu.
 • Ukwenza isiqinisekiso sokuthi bonke abantu bayakwazi ukufinyelela kuzidingo ngqangi. Kakhulukazi emathubeni emisebenzi.
 • Ukuhlanganisa indawo yesifunda nokuhlanganisa izakhiwo ezihlukene/ amathuba okusebenza
 • Ukunikezela ngohlaka lomsebenzi lwezentuthuko oluzophatheka okufaka ukwaziswa kwezindawo okungatshalwa kuzo izimali, ukuhluhlumeliswa kwesimilo, nokuvikeleka.
 • Ukwakha indlela ekahle yamathuba ehlanganisa:
  • Ukuthuthukiswa kokusatshalaliswa kwemisebenzi
  • Ukufinyelela kwamathuba ezomnotho
  • Ukufinyelela ezidingweni ezithuthukisiwe
slide19

4.3.1 IZINDAWO EZIHLELELWE

1

UKUQALA NGEZAKHIWO EZIKHONA EZIHLANGANISA IZINDAWO EZIHLUKENE ZASEMAKHAYA

2

UKUNGENELA NGOKOHLELO LWEZENTUTHUEZINDAWENI EZIZOSABALALISA INTUTHUKO.

3

NGOKOHAMBA KWESIKHATHI, UKUQHELELENA KWEZINDAWO KUZOYA KUNCIPHA.

4

EKUQHUBEKENI KWESIKHATHI UKUPHATHA OKUCACILE KUYATHUTHUKA OKUHLANGANISA IMISEBENZI

slide21

5. UKUDIDIYELWA KWAKHO KONKE

UHLELO LWEMINYAKA EMIHLANU LWEMALI YEZENTUTHUKO

Uhlelo lweminyaka emihlanu lwezimali luyingxenye ye IDP yoMkhandlu Sifunda wase Mgungundlovu. Uhlelo lwezimali lubalula wonke amaprojeti adinga imali enkulu.

Okungenani izigidi ezingu R174 ziyodingeka ukuba kwenziwe zonke lezizinhlelo eminyakeni emihlanu ezayo. Ingxenye enkulu yale mali izoqhamuka eminyangweni kahulumeni eyahlukahlukene. Imali yokwakhiw kwezindlu ayiveli lapha njengo lomsebenizi uzokwenziwa oMasipala. omasipala basemakhaya bezoba abathuthukisi baloluhlelo lomsebenzi.

UHLELO LOKUSEBENZA LWEMINYAKA EMIHLANU

Uhlelo lokusebenza likaMasipala wesifunda uMgungundlovu lulandela uhlelo lwezimali lweminyaka emihlanu. Uhlelo lokusebenza luveza okunye uMasipala okufanele kwenziwe eminyakeni emihlanu.

Kumele kuqashelwe ukuthi isamba esikhulu semisebenzi sihambisana nesabelo zimali zonyaka 2002/3. Lokhu kutshengisa isamba semisebenzi esibhekwe nguMasipala. Ukwengeza kulokhu isamba esikhulu semisebenzi ohlelweni lwezemisebenzi zitshengiswe njengemisebenzi eqhubekayo, isib, imisebenzi enesikhathi esinganqunyelwe