environment lne z a e v pre ovskom kraji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji. . Kristína Kolandrová Lenka Šutovská. 3.ročník, environmentalistika 2010/2011. Prešovský kraj. druhý najrozsiahlejší kraj na Slovensku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji' - olympe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
environment lne z a e v pre ovskom kraji

Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji

.

Kristína Kolandrová

Lenka Šutovská

3.ročník, environmentalistika

2010/2011

pre ovsk kraj
Prešovský kraj
 • druhý najrozsiahlejší kraj na Slovensku
 • člení sa na 13 okresov, z ktorých rozlohou najväčším je okres Poprad (1 105,35 km2) a najmenším okres Levoča (357,34 km2)
 • Do územia zasahuje:

- Tatranský národný park

- NP Pieniny, NP Poloniny, NP Nízke Tatry a NP Slovenský raj a 2 chránené krajinné oblasti (CHKO):CHKO Vihorlat a CHKO Východné Karpaty

www.caleo.sk

do zemia zasahuj tri za a en oblasti
Do územia zasahujú tri zaťažené oblasti:
 • Košicko-prešovská zaťažená oblasť

- Zemplínska zaťažená oblasť

- Rudniansko-gelnická zaťažená oblasť .

ko icko pre ovsk za a en oblas1
Košicko-prešovská zaťažená oblasť

Znečistenie ovzdušia

 • hutnícky, strojárenský, drevársky priemysel, priemysel palív a energetiky a ťažba nerastných surovín,
 • výfuky z automobilov, resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest, suspenzia tuhých častíc z dopravy, minerálny prach zo stavebnej činnosti, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá, malé a stredné lokálne priemyselné zdroje bez náležitej odlučovanej techniky
zne istenie povrchov ch v d
Znečistenie povrchových vôd
 • Hornád - splaškové a priemyselné odpadové vody (Košice)
 • Sokoliansky potok (jeden z najviac znečistených tokov v SR) – hlavne v odberových miestach Ždaňa a Hidasnemeti

- priemyselné odpadové vody zo závodu U.S.Steel,s.r.o., Košice

 • Bodva s prítokmi - znečistenie biologickými a mikrobiologickými ukazovateľmi a organickými polutantmi
slide7

Na území v r.2008 boli prekročené ukazovatele v povrchových tokoch pri:

- chemickej spotrebe kyslíka-Cr, teploty vody, chloridov, dusitanového dusíka, organického dusíka, chloroformu, absorbovaných organických halogénov, fluóranténu, abundanciefytoplanktónu, koliformnýchbaktérií, termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov.

zne istenie podzemn ch v d
Znečistenie podzemných vôd
 • Prekročené limity(2008):
 • celkové Fea Mn
 • chloridov, amónnych iónov, dusičnanov a rozpustených látok
 • z org.l.- chlórované rozpúšťadlá a pesticídy
odpady
Odpady:
 • Celková produkcia odpadu - v dôsledku produkcie ostatného odpadu, ktoré mali rozhodujúci podiel na celkovej produkcii odpadu v oblasti, mala kolísavý charakter.
 • Produkcia nebezpečnéo odpadu a komunálneho odpadu v oblasti vykazovala postupný nárast.
zempl nska za a en oblas1
Zemplínska zaťažená oblasť

Znečistenie ovzdušia

 • emisie z priemyselných odvetví: chemický, drevospracujúci, priemysel palív a energetiky
 • ďalej: najmä doprava, resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest(nedostatočné čistenie ulíc), suspenzia tuhých častíc z dopravy (oder pneumatík), minerálny prach zo stavebnej činnosti, veterná erózia z nespevnených povrchov, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá
zne istenie povrchov ch v d1
Znečistenie povrchových vôd
 • rieka Laborec: vypúšťanie chladiacich odpadových vôd (závod Elektráreň Vojany) -často dochádza k zvýšeniu teploty vody
 • zlá kvality vôd kvôli znečisteniu z hornej časti tokov Topľa a Ondava
 • rieka Bodrog: dobrý chemický stav aj napriek tomu, žejehoprítoky súv zlomchemickomstave
slide13

Na území v r.2008 boli prekročené ukazovatele v povrchových tokoch pri:

- chemickej spotrebe kyslíka-Cr, dusitanového dusíka, zinku, chloroformu,absorbovaných organických halogénov, koliformných baktérií, termotolerantnýchkoliformných baktérií a fekálnych streptokokov.

zne istenie podzemn ch v d1
Znečistenie podzemných vôd
 • V prípade kvality podzemných vôd boli limitné hodnoty v roku 2008 v porovnaní s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. prekročené vo všetkých útvaroch podzemných vôd zasahujúcich do oblasti.
 • najčastejšie prekračované ukazovatele: celkové Fe, Mn, dusičnany, chloridy, amónne ióny a sírovodík
 • z ťažkých kovov boli prekročené limitné hodnoty Al, Asa Ni
odpady1
Odpady:
 • Celková produkcia odpadu v oblasti mala v rokoch 2005 spočiatku stúpajúci a neskôr klesajúci charakter v dôsledku produkcie ostatného odpadu, ktorý mal rozhodujúci podiel aj na celkovej produkcii odpadu.
 • Produkcia nebezpečného odpadu vykazovala postupný pokles. Produkcia komunálneho odpadu vykazovala postupný nárast.
rudniansko gelnick za a en oblas1
Rudniansko – gelnickázaťažená oblasť

Znečistenie ovzdušia

 • ťažba nerastných surovín, strojárenský priemysel a hutníctvo neželezných kovov
 • Iné zdroje: skládky, trosky z hutníckeho priemyslu, doprava, suspenzia a resuspenziačastic z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, lokálne vykurovacie systémz na tuhé palivá, ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia
zne istenie povrchov ch v d2
Znečistenie povrchových vôd
 • Hornád a jeho prítoky: v oblasti boli v minulých rokoch poznačené banskými aktivitami, a aj v dôsledku útlmu týchto činností v posledných rokoch, dochádza k znižovaniu koncentrácií ťažkých kovov v povrchových vodách a ich koncentrácie neprekračujú limitné hodnoty
 • Znižovanie kvality-komunálne vody(Spišská Nová Ves)
 • V roku 2008 boli prekročené ukazovatele v prípade chemickej spotreby kyslíka-Cra dusitanového dusíka
zne istenie podzemn ch v d2
Znečistenie podzemných vôd
 • limitné hodnoty v porovnaní s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. prekročené vo všetkých útvaroch podzemných vôd v predkvartérnych horninách zasahujúcich do zaťaženej oblasti v ukazovateli obsahu O2 vo vode (v rámci terénnych meraní)
odpady2
Odpady:
 • Celková produkcia odpadu v oblasti mala v rokoch 2005 – 2008 kolísavý charakter predovšetkým v dôsledku produkcie ostatného odpadu, ktorý mal rozhodujúci podiel na celkovej produkcii odpadu.
 • Produkcia nebezpečného odpadu vykazovala postupný nárast a v roku 2008 opäť pokles.
 • Produkcia komunálneho odpadu vykazovala výrazný nárast.
najv zne istovatelia
Najväčší Znečistovatelia:
 • U.S.Steel Košice
 • Tepláreň Košice
 • Elektráreň Vojany
 • Chemko Strážske
 • Kronospana.s.Prešov (drevotrieskové dosky atď.)
 • Kovohuty Krompachy a Železorudné bane Rudňany, Železorudné bane Slovinky, Zlievareň Krompachy
u s steel ko ice
U.S.steelkošice
 • Hutníctvo a metalurgia

www.google.sk

elektr re vojany
Elektráreň vojany

- Tepelná energetika

www.google.sk

chemko str ske
Chemko Strážske

- chemická produkcia

www.google.sk

kronospan pre ov
Kronospan prešov
 • drevospracujúci priemysel

www.google.sk

kovohuty krompachy
Kovohutykrompachy
 • Výroba medi technickej čistoty

www.google.sk

zlievare krompachy
Zlievareň krompachy
 • vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie
 • výrobky pre automobilový priemysel         - chladiarenské zariadenia         - elektrotechnický priemysel         - hydraulické prevodníky a čerpadlá         - výrobky bielej techniky         - pece, krby a iné vykurovacie telesá         - odvodňovacie kanalizácie         - iné priemyselné stroje a zariadenia

www.google.sk

zdroje
Zdroje:
 • www.enviroportal.sk
 • www.sazp.sk
 • http://www.zlievaren-sez.sk/
 • www.google.sk