elektrol za n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Elektrolýza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Elektrolýza - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

Elektrolýza. (interaktivní prezentace s animací a testem). MENU – elektrický proud v kapalinách. (0) Úvod. (1) Opakování předchozího učiva. (2) Vysvětlení nových pojmů. (3) Elektrolýza. (4) Zápis učiva. (5) Využití elektrolýzy. (6) Procvičení učiva. (7) Odkazy na doplnění učiva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektrolýza' - olympe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektrol za

Elektrolýza

(interaktivní prezentace s animací a testem)

menu elektrick proud v kapalin ch
MENU – elektrický proud v kapalinách

(0) Úvod

(1) Opakování předchozího učiva

(2) Vysvětlení nových pojmů

(3) Elektrolýza

(4) Zápis učiva

(5) Využití elektrolýzy

(6) Procvičení učiva

(7) Odkazy na doplnění učiva

(8) Seznam použité literatury a zdrojů

0 vod elektrick proud v kapalin ch
(0) Úvod - Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách je možný jen tehdy, vyskytují-li se v kapalině volné částice s elektrickým nábojem. Samotná existence volných nosičů náboje (iontů) však pro vznik elektrického proudu nestačí. V elektrolytu je třeba vytvořit elektrické pole, které působí elektrickými silami na ionty a uvádí je do uspořádaného pohybu.

MENU

1 opakov n p edchoz ho u iva
(1) Opakování předchozího učiva

Odpověz si postupně na otázky:

1.) Které částice tvoří elektrický proud v kovovém vodiči?

volné elektrony

2.) Která známá kapalina vede elektrický proud?

voda

3.) Která kapalina nevede elektrický proud?

destilovaná voda

4.) Co musí obsahovat kapalina, aby jí mohl procházet elektrický proud?

volné částice s elektrickým nábojem

5.) Jak vznikne z atomu kladný iont?

atom odevzdá 1 nebo více elektronů

6.) Jak vznikne z atomu záporný iont?

atom přijme 1 nebo více elektronů

MENU

2 vysv tlen nov ch pojm

+ –

Cl–

Cl–

Cl–

Cl–

Cl–

Cl–

Cl–

Cl–

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

C

C

(2) Vysvětlení nových pojmů

Elektrolyty rozumíme roztoky kyselin, zásad a solí (nebo jejich taveniny), které vedou elektrický proud (VIDEO1).

Do vaničky s destilovanou vodou ponoříme dvě uhlíkové elektrody Destilovaná voda nevede elektrický proud. Rozpuštěním chloridu sodného NaCl v destilované vodě vznikne elektrolyt, kterým elektrický proud prochází. Žárovka se rozsvítí.

Vodivost elektrolytu je způsobena kladnými ionty (kationtynapř. Na+) a zápornými ionty (anionty např. Cl–).

MENU

slide6

SO42–

SO42–

SO42–

H+

H+

H+

H+

H+

H+

(2) Vysvětlení nových pojmů

Elektrolytická disociace je rozpad látky na ionty.

Příklad disociace kyseliny:

Kationt H+ nese jeden elemen-tární náboj, v roztoku ale nemůže samostatně existovat a vytváří s molekulou vody oxoniový ion H3O+. Aniont SO42– nese dva elemen-tární náboje

Příklad disociace zásady:

Draslíkový kationt K+ i hydroxidový aniont OH– nesou jeden elementární náboj.

Příklad disociace soli (VIDEO 2):

MENU

Sodíkový kationt Na+ i chloridový aniont Cl– nesou jeden elementární náboj.

2 vysv tlen nov ch pojm1

katoda–

anoda +

+ –

+

aniont

kationt

(2) Vysvětlení nových pojmů

Při vložení dvou kovových elektrod do elektrolytu, připojených ke svorkám stejnosměrného zdroje napětí, vzniká v elektrolytu mezi elektrodami elektrické pole. To vyvolá usměrněný pohyb iontů.

Kladné ionty (kationty) se začnou pohybovat ke katodě (elektroda připojená k záporné svorce zdroje), záporné ionty (anionty) se pohybují k anodě (elektroda připojená ke kladné svorce zdroje) (VIDEO3).

MENU

3 elektrol za
(3) Elektrolýza

Ionty, které dorazí v elektrolytu k elektrodě jí odevzdají svůj náboj a mění se v neutrální atomy (molekuly) které se na povrchu elektrody vyloučí nebo jinak chemicky reagují s elektrolytem či elektrodou.

Elektrolýzou rozumíme látkové změny vyvolané při průchodu proudu elektrolytem na elektrodách.

Tím se elektrický proud v kapalinách liší od elektrického proudu v kovech, neboť tam k přenosu látky vodičem nedochází.

MENU

3 elektrol za s ranu m nat ho cuso 4

Kationty Cu2+  přijmou na katodě 2 elektrony, čímž se z nich stane neutrální atom Cu.Na katodě se vylučuje měď.

Na anodě reaguje SO42-s materiálem anody a zároveň odevzdá anodě 2 elektrony. Reakcí vzniká síran měďnatý.

Při této elektrolýze se koncen- trace roztoku nemění(VIDEO4).

Cu2+

Cu2+

Cu2+

Cu2+

SO42-

SO42-

SO42-

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

+

Cu

Cu

C

Cu

CuSO4

CuSO4

(3) Elektrolýza síranu měďnatého CuSO4

Do nádoby s roztokem síranu měďnatého (CuSO4 modrá skalice) pono- říme uhlíkovou katodu a měděnou anodu. Síran měďnatý se rozloží na kationty Cu2+a anionty SO42-. V elektrickém poli mezi elektrodami jsou kationty Cu2+ přitahovány ke katodě (záporné elektrodě) a anionty SO42–k anodě.

MENU

3 elektrol za vody

H2SO4

O2

H2

anoda

katoda

+ –

(3) Elektrolýza vody

Elektrolýza vody probíhá v Hofmannově přístroji. Obě elektrody jsou z platiny a elektrolytem je zředěná kyselina sírová H2SO4 (VIDEO5).

Disociací molekul kyseliny sírové vznikají v roztoku kladné ionty vodíku H+ a záporné ionty SO42−. Vodíkové kationty se pohybují k záporné elektrodě (katodě), od které přijímají elektron a vylučují se jako plynný vodík H2. Anionty SO42− se pohybují ke kladné elektrodě (anodě), které odevzdají své elektrony a elektricky neutrální molekula SO4 reaguje s vodou na H2SO4 a vzniká O2. Počet molekul vodíku vyloučeného na katodě je 2x větší než počet molekul kyslíku vyloučeného na anodě. (VIDEO6)

MENU

3 elektrol za chloridu sodn ho

Při elektrolýze chloridu sodného vzniká hydroxid sodný, vodík a chlor: 2 NaCl + 2 H2O 2NaOH + H2 + Cl2NaCl disociuje na kationty Na+ a anionty Cl–.

H2

NaOH

NaOH

Na+

Na+

Na+

Na+

Cl–

Cl–

Cl–

H2O

H2O

+

Na katodě přijmou kationty sodíku jeden elektron. Reagují s vodou za vzniku hydroxidu sodného a vodíku:

2Na++ 2H2O + 2e-  2NaOH + H2

Na anodě odevzdají anionty chloru elektron. Vzniklé molekuly chlóru unikají z elektrolytu ve formě drobných bublinek.

2Cl- – 2e-  Cl2

Na katodě je vylučován vodík H2a na anodě chlór Cl2.

Cl2

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

C

C

(3) Elektrolýza chloridu sodného

MENU

slide12

(3) Elektrolýza - animace

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

Elektrolýza chloridu měďnatého

Formateur CAF : P. COLLETTE

Inspecteurs : Ph. ARNOULD - J. FURNEMONT

2001

překlad do českého jazyka

MENU

4 z pis u iva dopl chyb j c slova
(4) Zápis učiva – doplň chybějící slova

……………rozumíme roztoky kyselin, zásad a solí (nebo jejich taveniny), které vedou elektrický proud.

Elektrolyty

Vodivost elektrolytu je způsobena………………………….. - rozpadem látky na kladné (….….......) a záporné ionty (………...).

elektrolytickou disociací

kationty

anionty

Při vložení ……….. do elektrolytu, připojených ke svorkám stejnosměrného zdroje napětí, vzniká v elektrolytu mezi elektrodami ……….….……, které vyvolá usměrněný pohyb iontů k elektrodám.

elektrod

elektrické pole

Kladné ionty (kationty) se pohybují ke ……….. (záporná), záporné ionty (anionty) se pohybují k …….…(kladná).

katodě

anodě

Látkové změny vyvolané při průchodu proudu elektrolytem na elektrodách nazýváme ……………..

MENU

elektrolýza

5 vyu it elektrol zy
(5) Využití elektrolýzy

Elektrolýza má široké technické využití:

 • Výroba chlóru
 • Rozklad různých chemických látek (elektrolýza vody)
 • Elektrometalurgie - výroba čistých kovů (hliník z Al2O3, Na z NaOH )
 • Elektrolytické čištění kovů - rafinace (zinek, nikl)
 • Galvanické pokovování pokrývání předmětů vrstvou kovu (chromování, niklování, zlacení)
 • Galvanoplastika - kovové obtisky předmětů, např. pro výrobu odlévacích forem
 • Polarografie - určování chemického složení látky pomocí změn elektrického proudu procházejícího roztokem zkoumané látky
 • Akumulátory - nabíjení chemického zdroje elektrického napětí průchodem elektrického proudu
 • Elektrolytický kondenzátor – katoda je tvořena elektrolytem, má velkou kapacitu, náchylný je na zapojení s opačnou polaritou

MENU

6 procvi en u iva
(6) Procvičení učiva

1.) Roztok cukru v destilované vodě

a) je elektrický izolant

b) není elektrický izolant

c) vede elektrický proud

d) je elektrický vodič

MENU

6 procvi en u iva1
(6) Procvičení učiva

2.) Roztok kuchyňské soli v destilované vodě

a) je elektrický izolant

b) není elektrický izolant

c) nevede elektrický proud

MENU

6 procvi en u iva2
(6) Procvičení učiva

3.) Elektrický proud v roztoku modré skalice je tvořen usměrněným pohybem

a) volných elektronů

b) pouze volných kationtů

 • pouze volných aniontů

d) volných iontů

MENU

6 procvi en u iva3
(6) Procvičení učiva

4.) Elektroda připojená ke kladnému pólu zdroje se nazývá:

a) dioda

b) anoda

c) katoda

d) elektrolýza

MENU

6 procvi en u iva4
(6) Procvičení učiva

5.) Destilovaná voda je

a) vodič

b) polovodič

c) izolant

MENU

6 procvi en u iva5
(6) Procvičení učiva

6.) Vylučování látek na elektrodách nazýváme

a) elektrolytická disociace

b) elektrolýza

c) elektrické pole

d) elektrolyt

MENU

6 procvi en u iva6
(6) Procvičení učiva

7.) Elektrolytem je roztok síranu měďnatého, elektrody jsou z mědi a uhlíku. Pokud zapojíme uhlíkovou elektrodu jako katodu, tak se:

a) uhlíková elektroda pokryje mědí

b) měď vylučuje na měděné elektrodě

c) obě elektrody pokryjí mědí

d) měď vylučuje v elektrolytu

MENU

slide30

(7) Odkazy na doplnění učiva

Animace a aplety:

http://cc.uni-paderborn.de/lehrveranstaltungen/_aac/vorles/skript/kap_11/kap11_3/elyse.html

http://phet.colorado.edu/simulations/soluble-salts/soluble-salts.jnlp

Prezentace:

http://chemickeprezentace.ic.cz/Elektrolyza.pdf

Texty:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDzacs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud_v_kapalin%C3%A1ch

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud_v_kapalin%C3%A1ch

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=280

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=278

Hry na procvičení:

MENU

http://www.spszl.cz/~vascak/modules/testy/milionar/milionar.php?tema=400

8 seznam pou it literatury a zdroj
(8) Seznam použité literatury a zdrojů

LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia, Elektřina a magnetismus. 5. přepracované vydání Praha: Prometheus 2000.ISBN 80-7196-202-3.LEPIL, O. Fyzika. Sbírka úloh pro střední školy.1. vydání Praha: Prometheus 1995ISBN 80-7196-048-9

Animace elektrolýzy: Formateur CAF : P. COLLETTE

Inspecteurs : Ph. ARNOULD - J. FURNEMONT2001

Odkazy na videa:

http://www.youtube.com/watch?v=Nb1wncj5L6s&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=EBfGcTAJF4ohttp://groups.uni-paderborn.de/cc/lehrveranstaltungen/_aac/vorles/skript/kap_11/kap11_3/elyse.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=Q62UfP-ZADY&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=IxANIkNjUv0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=OTEX38bQ-2w&feature=relatedObrázky:http://arab-training.com/vb/t10359.htmlhttp://www.cksinfo.com/signssymbols/pointing/index.htmlFotografie: Mgr. Čestmír Krejčí

MENU

konec
KONEC

MENU

slide33
ŠPATNĚ !!!

Vraťte se kliknutím na šipku.

MENU