famohazana ny kundalini eveil de la kundalini n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAMOHAZANA NY « KUNDALINI » (Eveil de la Kundalini) PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAMOHAZANA NY « KUNDALINI » (Eveil de la Kundalini)

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

FAMOHAZANA NY « KUNDALINI » (Eveil de la Kundalini) - PowerPoint PPT Presentation

olwen
92 Views
Download Presentation

FAMOHAZANA NY « KUNDALINI » (Eveil de la Kundalini)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FAMOHAZANA NY « KUNDALINI »(Eveil de la Kundalini) AMIN’NY ALALAN’NY TEKNIKA SAHAJA YOGA

 2. INONA NO ATAO HOE KUNDALINI ?

 3. KUNDALINI • « …Ny KUNDALINI dia ilay Renin-tsika ara-panahy. Isika dia zananytokana. Niandry an-tsikatamim-paharetanaizymbahitondraantsikaanyamin’nyfanjakan’nylanitraary handrakotraantsika ilay tenaHafaliana ». SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

 4. NY BIBILAVA NO MARIKA HAMANTARANA NY KUNDALINI (miodina @ tenany in-3 ½ no heviny @ sanskrit)

 5. Ao amin’ny OS SACRUM no toeranamisyazy

 6. Ny OS SACRUM dia eo amin’nyfototry ny hazondamosina no misyazy. OS SACRUM : toeran’nyKUNDALINIizaymatorymandra-pahatongan’ilayfotoanahamoahazanaazy.

 7. Tsymifohany KUNDALINI rahatsyamin’nyalalan’nyolona TANTERAKA arynyMooladhara chakra no miaroazy. SWADISTHAN KUNDALINI Os sacrum MOOLADHARA chakra

 8. Azoataotsaraanefa, nymamoha ny KUNDALINI amin’nyalalan’nyteknikaizaynentin’i SHRI MATAJI NIRMALA DEVI.

 9. Ny KUNDALINI no ahafahantsikamifandrayamin’ilayAndriamanitraan-tampon’nyloha(Adi-Atman).

 10. ALOHAN’NY FAHATANTERAHANA Ny fiainana an-davan’andro, ny lasa ary ny hoavy no mibahana ao an-doha Izao Lasa (passé) Hoavy (avenir)

 11. REHEFA TANTERAKA IZAO(Présent)

 12. Miaina ny IZAO (présent)= miaina tsisy eritretritra IZAO Lasa Hoavy Izao na anio

 13. FAMPIHARANA NY TEKNIKA FAMOHAZANA NY KUNDALINI

 14. 1- Makàtoeranamanginatsara, madio ary milamina. • 2- Alaivo ny sarin’iShriMatajiNirmalaDevi ary apetraho eo ambonylatabatra. • 3- Mandrehetalabozia eo anoloan’ilaysarin’iShriMataji. • 4- Makàtoeranatsara (ambonyseza na amin’nytany) izaymampahazoainaanao ary esory ny kiraro. • 5- Mifoharivotramoramoraamin’nyorona ary alefaso ao an-kibo. Tano segondravitsivitsy ary avoahymoramoraamin’nyoronaihany. Avereno in-3. • 6- Araho ny lesonamisysarymanaraka…

 15. Ny tànana havia, ambonylohalika, mitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo amin’nyfo. In-3: ShriMataji (Neny),FanahyveAho ? « ShriMataji, suis-je l’Esprit ? »

 16. Ny tànana havia, ambonylohalika, mitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo ambonin’ny kibo In-3: ShriMataji (Neny),tompon’nytenakove Aho ? « ShriMataji, suis-je mon propre maître ? »

 17. Ny tànana haviamitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo ambanin’ny kibo. In-6: ShriMataji (Neny),omeoahy ny fahalalanamadio. « ShriMataji, svp donnez-moi la connaissance pure. »

 18. Ny tànana haviamitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo ambonin’ny kibo In-10 : ShriMataji (Neny),tompon’nytenako Aho? « ShriMataji, Je suis mon propre maître ? »

 19. Ny tànana haviamitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo amin’nyfo. In-12: ShriMataji (Neny),FanahyAho. « ShriMataji, Je suis l’Esprit.»

 20. Ny tànana haviamitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo amin’nyhatokahavia. In-16: ShriMataji (Neny),tsymeloka na amin’inona na amin’inonaAho. « ShriMataji, Je ne suis pas coupable du tout.»

 21. Ny tànana haviamitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo amin’nyhandrina. Averinaarak’izayitiavanaazy(fa amin’nyfo): ShriMataji (Neny),Mamela ny hafasy ny tenako Aho. « ShriMataji, Je pardonne à tout le monde ainsi qu’à moi-même. »

 22. Ny tànana haviamitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo amin’nymokon-doha. In-1:AndriamanitraMahery ô,mamelà ny helokavitako, na niniananataoizany na tsia. • « Ò Dieu Tout-Puissant, pardonnez moi les • erreurs que j’ai pu commettre,consciemment ou inconsciemment. ».

 23. Ny tànana haviamitodikaanyamin’nysarin’iShriMataji ary ny tànana havanana kosa eo ambonin’ny lohamalemy. Aondinaim-pito (7) ary manarakanyfamantaranandro In-7: ShriMataji, omeoAhynyfahatanterahana. • « ShriMataji, donnez-moi la réalisation de soi, svp. »

 24. NY FAMPIAKARANA NY KUNDALINI : in-3

 25. NY FANAOVANA BANDHAN (protection vibratoire) : in-7