Jednotn dokument m sto dvou novel
Download
1 / 24

Jednotný dokument místo dvou novel - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Jednotný dokument místo dvou novel. SaZŘ MU. Proč novelizace obou dosavadních řádů ?. Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia uznávání předmětů inividuálním rozhodnutím bez „expirační doby“ ECTS stupnice důsledně uplatňovaný princip kumulace kreditů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jednotný dokument místo dvou novel' - ollie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jednotn dokument m sto dvou novel
Jednotný dokument místo dvou novel

SaZŘ MU


Pro novelizace obou dosavadn ch d
Proč novelizace obou dosavadních řádů ?

 • Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia

 • uznávání předmětů inividuálním rozhodnutím bez „expirační doby“

 • ECTS stupnice

 • důsledně uplatňovaný princip kumulace kreditů

 • zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces)

 • Administrativní důvody

 • zjednodušení procesů: větší možnost rozhodování studenta = menší zátěž administrativy (opětovný zápis, přerušení)

 • novela zákona č. 111/1998 Sb.


Pro n vrh jednotn ho dokumentu
Proč návrh jednotného dokumentu ?

 • Věcné důvody

 • převaha společných ustanovení pro všechny typy programů,

 • specifika DSP jasně definovaná (OR, školitelé závěr studia,

 • zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces, závěry EUA),

 • Formální důvody

 • Zákon č. 111/1998 Sb. § 17 odst. 1 písm. f) … studijní a zkušební řád (v novele písm. e))


Co p in novela z kona 111 1998 pro saz 1
Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 1

 • SaZŘ fakult není již vnitřním předpisem, fakulta se řídí řádem školy

 • Studijní programy zveřejnění na úřední desce školy/fakult, včetně typu, seznamu oborů, forem výuky, standardní doby studia

 • Standardní doba studia v DSP tři roky→ tři nebo čtyři roky

 • Studium v zahraničí ve spolupráci se zahraniční VŠ, společný titul


Co p in novela z kona 111 1998 pro saz 2
Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 2

 • Zveřejňování závěrečných prací v 111/1998 Sb. zahrnuto nově, 5 pracovních dnů před obhajobou na určeném místě, po obhajobě v databázi prací, možnost kopírování

 • Komise pro státní zkoušky MŠMT jmenuje odborníky →může jmenovat

 • Doklady o ukončení studia, o studiu vysvědčenío SZZ → dodatek k diplomu vysvědčení se ruší, dodatek k diplomu povinný

 • Žádost o přezkum rozhodnutí při nesplnění podmínek pokračování ve studiu – vždy odkladný účinek


Struktura dokumentu
Struktura dokumentu

 • Část 1. Základní ustanovení

 • Část 2. Obecná ustanovení o průběhu

  studia

 • Hlava I: Organizace a evidence studia

 • Hlava II: Průběh studia

 • Hlava III: Hodnocení průběhu studia

 • Hlava IV: Řádné ukončení studia v bakalářských a

  magisterských programech

 • Hlava V:Zvláštní ustanovení pro studium v

  doktorských studijních programech

 • Část 3. Rigorózní řízení

 • Část 4. Závěrečná a přechodná ustanovení


Obsah jednotliv ch st charakteristika
Obsah jednotlivých částí - charakteristika

 • Část 1. Část 2. (Hlavy I až IV)

  novelizovaný SaZŘ pro bakalářské a magisterské studium s doplněním formulací vztahujících se k DSP (minimum doplňků)

 • Část 2. (Hlava V)

  oborové rady, školitel, závěr studia, dvojí doktorát, evropský doktorát

 • Část 3. rigorózní řízení (jen ustanovení společná fakultám, specifika-fakulty)

 • Část 4. zveřejňování závěrečných prací, standardní závěrečná a přechodná ustanovení+kredity v DSP v přechodovém období


Konkr tn zm ny 1
Konkrétní změny - 1

 • Kumulace kreditů:započtení kreditů do všech studií, pro zápis do semestru je rozhodující souhrnný počet kreditů (čl. 6 odst. 5, čl. 12 : 15 kreditů ve všech souběžných studiích souhrnně !!)

 • Druhé opravné termíny:omezeno na celkový počet daný standardní dobou studia – čl. 16 odst. 10: v bc studiu celkem tři „životy“, v mgr dva, DSP tři

 • Expirační doba předmětů:není stanovena, rozhoduje se případ od případu

 • Další změny:drobné k usnadnění administrativy, Studijní katalog (v ISMU u předmětů kompetence, nepovinný v tištěné podobě, aktualizace semestrálně), …

 • Komise pro SZZ:

  nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivně nejmenujeKonkr tn zm ny 3
Konkrétní změny – 3

 • Studium v DSP (čl. 25 – 33)

 • přesnější úprava závěru studia, včetně obhajoby disertační práce, požadavků na posudky (čl. 30 – 32)

 • meziuniverzitní studium ve spolupráci se zahraniční VŠ, doktorát s dvojím vedením (společný doktorát), evropský doktorát (čl. 29)

 • jazykové kompetence (čl. 28 odst. 3)

 • příprava disertační práce - kredity polovina až dvě třetiny minimální kreditové hodnoty studia (čl. 28 odst. 2)

 • kredity v přechodovém období (čl. 43 odst. 1 a 2)

 • v komisích pro státní doktorkou zkoušku a obhajobu disertační práce nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivně nejmenuje


Konkr tn zm ny 4
Konkrétní změny – 4

 • Rigorózní řízení

 • proč do SaZŘ – vazba na akreditaci mgr programů, řád je nejen studijní, ale také zkušební

 • rigorózní práce vs teze disertační práce

 • Zveřejňování závěrečných prací

 • zveřejnění před obhajobou, respektující skutečnost, že obhajoba je veřejná – vyložení fyzicky nebo elektronicky 5 dní před obhajobou (čl. 38 odst. 2)

 • zveřejnění po obhajobě bez ohledu na výsledek obhajoby (přihláška k obhajobě je souhlasem se zveřejněním); předtím přihláška k oponentnímu řízení – ochrana studenta (možnost odstoupení)

 • Studenti se specifickými nároky

 • povinnost vydat směrnici rektora (čl. 42)


Evidence studia v dsp
Evidence studia v DSP

 • Společné články 1 až 17 (dříve pouze pro bc a mgr)

 • hodnocení předmětů kredity

 • semestrální zápisy podle čl. 12

 • stupnice pro ukončení předmětů, klasifikační stupnice

 • opakování předmětů


Oborov rady a komise
Oborové rady a komise

 • Popis kompetencí a povinností OR a OK

 • pravidla pro jejich složení, ustavení a odvolání, jednání a hlasování (čl. 25, 1-4, 10)

  - nejméně 7 členů, nejméně 3 MU, 2 externí

  - OR volí předsedu a místopředsedu ze svého středu

  většinou hlasů všech členů

  - jmenuje a odvolává děkan po schválení VR fakulty

 • činnosti OR(čl. 25, 8), zápisy o jednáních zveřejněny

 • pravidla hlasování


Kolitel
Školitel

 • Popis kompetencí a povinností školitele

 • povinnost vedení studenta

 • povinnost pravidelného hodnocení studenta

 • povinnost stanoviska k disertační práci

 • možnost odstoupení nebo (nově) odvolání školitele


Zvl tn ustanoven
Zvláštní ustanovení

 • Článek 28- obsahová ustanovení

 • kreditová hodnota přípravy disertační práce [90 až ~ 120)

 • jazykové kompetence – alternativy

  a) ukončení dvou semestrálních předmětů

  b) cizojazyčná publikace, vystoupení na konferenci - hodnotitel

 • typy předmětů

 • pomoc při výuce

 • možnost OR stanovit povinnost tezí disertační práce


Zahrani n spolupr ce
Zahraniční spolupráce

 • Spolupráce se zahraniční institucí

 • ukončení studia podle pravidel evropského doktorátu

 • kotutorát (doktorát s dvojí vedením) – dohoda, i podle zákona, další školitel

 • společný akademický titul, v diplomu uvedeny obě spolupracující instituce


Diserta n pr ce
Disertační práce

 • Disertační práce - požadavky

 • požadavky na úpravu disertační práce čl. 30, 4

 • disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění – zákon

 • požadavky podání přihlášky k obhajobě

  - státní doktorská zkouška

  - disertační práce

  - abstrakt disertační práce (či autoreferát)

  - odborný životopis

  - seznam publikací


Obhajoba nen sou st sdzk
Obhajoba není součást SDZk

 • Posudky oponentů

 • explicitně uvést zda

  - student prokázal tvůrčí schopnosti ANO-NE

  - zda práce splňuje požadavky kladené na disertační

  práci standardně v daném oboru ANO-NE

 • Termín obhajoby

 • týž semestr, pro který byla podána přihláška

 • Možnost odstoupení od obhajoby

 • v případě nejméně jedné odpovědi NE v každém z posudků, odstoupení pouze jednou


Obhajoba
Obhajoba součást SDZk

 • Neúspěšná obhajoba

 • jedno opakování, děkan stanoví nejpozději na období dvou následujících semestrů, podmínky stanoví komise pro obhajobu

 • přerušení studia (děkan je oprávněn přerušit uchazeči studium)

 • Hodnocení obhajoby

 • klasifikační stupnice jako pro předměty


St tn doktorsk zkou ka
Státní doktorská zkouška součást SDZk

 • Přihláška

 • splnění všech požadavků studia

 • Termín

 • týž semestr, pro který byl podána přihláška

 • Neúspěšná SDZk

 • stejná pravidla jako u neúspěšné obhajoby

 • Hodnocení SDZk

 • klasifikační stupnice jako pro předměty


Zku ebn komise
Zkušební komise součást SDZk

 • Složení

 • nejméně 5, nejvýše 7 členů jmenovaných děkanem (MŠMT navíc, pokud členy jmenuje), předsedu jmenuje rektor, členy odvolává orgán, který je jmenoval

 • nejméně dva členové nejsou z MU

 • školitel je členem komise, hlasuje

 • Usnášení

 • přítomnost nadpoloviční většiny čl. jmenovaných děkanem, včetně předsedy, z nich alespoň jeden externí

 • tajné hlasování – nadpoloviční většina přítomných členů

 • Oponenti

 • Buď regulérní člen, nebo hlas poradní


Tajn hlasov n
Tajné hlasování součást SDZk

 • Tajné hlasování o výsledku SDZk nebo obhajoby

 • výsledkem obhajoby/SDZk se rozumí ANO-NE

 • tajně se hlasuje o výsledku obhajoby nebo státní doktorské zkoušky

 • v případě ANO se komise na klasifikaci dohodne


Nov formul e
Nové formuláře součást SDZk

 • Obhajoba disertační práce

 • Státní doktorská zkouška

 • schváleny vedením MU jako závazné

 • aplikace v IS MU od července 2006 (zkušební „provoz“)

 • Ukázky formulářů ve WORDuad