З якою метою використовують мікроорганізми ? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
З якою метою використовують мікроорганізми ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
З якою метою використовують мікроорганізми ?

play fullscreen
1 / 19
З якою метою використовують мікроорганізми ?
179 Views
Download Presentation
oliver
Download Presentation

З якою метою використовують мікроорганізми ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Мікроорганізми - велика групапереважноодноклітиннихживихістот, видимихтількипідмікроскопоміорганізованихпростіше, ніжтварини та рослини.

 2. Мікроорганізми відіграютьвиняткововажливу роль у біосферіігосподарськоїдіяльностілюдини. З більшніж 100 тис. видіввідомих в природімікроорганізмівлюдиноювикористовуєтьсякількасотень, іце число зростає.

 3. З якою метою використовуютьмікроорганізми? • Виробництволіків-антибіотиків; • Синтез БАВ - ферментів, вітамінів; • Виробництвокормів для тварин іпоживнихречовин; • Синтез харчових добавок; • Молочнапромисловість; • Виготовлення вакцин.

 4. Властивостімікроорганізмів. Мікроорганізмамвластива спадковамінливість - мутація. За допомогоювідборумутаційстворюютьсяактивніштами, цінні для людини. Особливо широко іуспішно у створенніновихштаміввикористовуєтьсяштучний мутагенез.

 5. Особливостімікроорганізмів, як об'єктівселекції. • Використання для харчуванняорганічнихвідходів; • Астрономічна за чисельністю потомство; • Спрощенаорганізаціяструктурибілка; • Мікроскопічнірозміри; • Виключновисокашвидкістьрозмноження; • Переважнагаплоїдність, або, навпаки, високийрівеньполіплодії; • Здатність в несприятливихумовахпереходитиванабіоз; • Здатністьпереноситивисокідозимутагенів.

 6. Геннаінженерія. Являє собою цілеспрямованіманіпуляціїзгенетичнимматеріалом в клітинахмікроорганізмів - цесукупністьметодіввпливу на ДНК, щодозволяютьпереноситиспадковуінформаціюз одного організму в інший.

 7. Отримання та передача гібридної ДНК. 1 - сегмент ДНК, 1 призначений для 465757577752341 переносу; 1 2 - ДНК донора; 1 3 - ДНК донора з 1 включеної в неїнової 1 ДНК1 (гібридна ДНК - 1 Донор) 1 4 - бактеріальна ДНК; 1 5 - кільцева ДНК в клітинібактерії; 1 6-гібридна ДНК в клітинахнаступнихпоколінь. 1

 8. Клітиннаінженерія. Це метод конструюванняклітин нового типу шляхом гібридизаціїїхвмісту. Клітиннаінженеріядозволяєпоєднувати в однійклітціспадковіматеріалидуже далеких видів, навіть належать до різних царств.

 9. Біотехнологія. • Використанняживихклітинібіологічнихпроцесів для отриманняречовин, необхіднихлюдині, називаютьБіотехнологія. • Найчастішезастосовується в медицині, харчовійпромисловості, також для вирішення проблем в галузіенергетики, охоронинавколишньогосередовища, і в науковихдослідженнях.

 10. Молонiбактерiї Одним знайбільшпоширенихвидівмолочнокислихбактерійєStreptococcus lactis. Церухомапаличка, не утворює спор, добре фарбуєтьсяаніліновимибарвникамиі за Грамом, у молодому видімає форму стрептокока.

 11. У природімолочнокислібактеріїзустрічаються на поверхнірослин (наприклад, на листках, фруктах, овочах, зернах), в молоці, зовнішніхівнутрішніхепітеліальнихпокривахлюдини, тварин, птахів, риб.

 12. Молочнокислібактеріївідіграютьвирішальну роль в технології молока, так як вони зброджуютьмолочнийцукор до молочноїкислоти, щопризводитьдозниженнярНіпотімдозгортанняказеїнуідопридушеннячутливихдокислотимікробів.

 13. Ще 15 років тому про генетичномодифікованіорганізми (ГМО) мало хто знав, сьогодніпродуктигенноїінженеріїможназустрітиповселюдно. Сучаснежиттялюдстваєнеможливим без досягнень у ційгалузі науки.

 14. Генетичномодифікованийорганізм (ГМО) - живийорганізм, генотип якогобув штучно змінений за допомогоюметодівгенноїінженерії. Такiзміни, як правило, проводяться в науковихчигосподарськихцілях. • Основним видом генетичноїмодифікації зараз євикористаннятрансгенів для створеннятрансгеннихорганізмів.

 15. Вакцини (лат. vaccinusкоров'ячий) - препарати, одержанізмікроорганізмівабопродуктівїхньоїжиттєдіяльності; застосовуються для активноїімунізації людей ітваринзпрофілактичноюілікувальною метою. • Основнимдіючим початком кожноївакциниєіммуноген, тобтокорпускулярначирозчиненасубстанція, щонесе на собіхімічніструктури, аналогічні компонентам збудниказахворювання, відповідальним за виробленняімунітету.

 16. Види вакцин • Залежновідприродиіммуногенавакцинирозділяються на: • Цельномікробние • Субмікробні • Генно-інженернівакцини • Химерні • Синтетичні

 17. Мутація - стійка (тобтотака, щоможе бути успадковананащадкамиданоїклітиниабоорганізму) зміна генотипу, щовідбуваетьсяпідвпливомзовнішньогоабовнутрішньогосередовища. Процесвиникненнямутаційотримавназву мутагенезу.

 18. Список использованных материалов • http://www.ibp-ran.ru/Products/Kaskad_R.htm • http://sbio.info/page.php?id=42 • http://box36.ru • http://www.uchportal.ru