slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Generalitat de Catalunya

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Generalitat de Catalunya - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Generalitat de Catalunya. Condicionalitat DUN2008. Servei d’Ajuts al Sector Agrícola. Què és la condicionalitat?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Generalitat de Catalunya' - oliver-nichols


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Generalitat de Catalunya

CondicionalitatDUN2008

Servei d’Ajuts al Sector Agrícola

qu s la condicionalitat
Què és la condicionalitat?
 • Conjunt de requisits legals de gestió en matèria de salut pública, zoosanitat i fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, a més de les bones condicions agràries i mediambientals que han d’observar determinats ajuts directes de la PAC que tinguin com activitat l’agricultura i/o la ramaderia, d’acord amb la normativa de la Unió Europea (R CE 1782/2003, de 29 de setembre)
 • Novetat: alguns ajuts de desenvolupament rural
antecedents
Antecedents
 • Compromís afinals dels 80 d’integrar consideracions mediambientals en la PAC
 • Reforma 1992: increment de la dependència dels pagaments directes. Transparència dels pagaments de la PAC: debat sobre el que l’agricultura UE ha de donar a la societat
 • Intensificació del debat sobre els beneficis mediambientals i socials que els agricultors proporcionen a la societat a canvi dels ajuts
 • Primera introducció de condicions mediambientals en boví, oví i cabrum (UK)
antecedents1
Antecedents
 • Sensibilització creixent cap als efectes que l’activitat agrària causa sobre el medi ambient, sobre la salut pública i sanitat dels animals, i el benestar animal, entre d’altres
 • Agenda 2000: mesures per fomentar la protecció del medi ambient en els dos pilars de la PAC: política de mercats i rendes (1er pilar), i el desenvolupament sostenible de les zones rurals (2on pilar). Ecocondicionalitat
 • Aprofundiment en el concepte d’ecocondicionalitat introduït per l’Agenda 2000: la condicionalitat
 • El medi ambient, la salut pública, la sanitat i el benestar animal són alguns dels nous condicionants de la política agrícola comuna
objectius
Objectius

Integrar requisits bàsics

en matèria de medi ambient,

seguretat alimentària, salut

i benestar dels animals

Reforçar la legitimitat

de la PAC i l’aceptació

pels consumidors

Condicionalitat

Promoure

l’agricultura sostenible

Evitar l’abandonament de

terres agràries:

manteniment en bones

condicions agràries i

mediambientals

aplicaci de la condicionalitat
Aplicació de la condicionalitat

- Els agricultors i ramaders poden optar als pagaments directes de la PAC i alguns ajuts de Desenvolupament Rural a condició de que mantinguin les seves terres en bones condicions agràries i mediambientals, i respectin les normes en matèria de salut pública, zoosanitat i fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, és a dir, els requisits legals de gestió

- La condicionalitat és d’aplicació a tota l’explotació, amb independència de què les parcel·les o instal·lacions de que consta l’explotació agrària estiguin dedicades a cultius o a la cria d’animals que tinguin dret a ajut o no

r gims afectats
Règims afectats
 • Ajuts en matèria d’agricultura
   • Ajut als conreus herbacis
   • Ajut específic per hectàrea als productors d’arròs
   • Prima específica per hectàrea a les proteaginoses
   • Ajut específic per hectàrea als cultius energètics
   • Ajut als fruits de closca
   • Ajut a la producció de llavor certificada
   • Ajut específic a l’oliverar
   • Declaració de deshidratació de farratges
   • Ajut als productes agrícoles transformats
 • Ajuts en matèria de ramaderia
   • Prima per oví i cabrum
   • Prima addicional d’oví i cabrum per zona desfavorida
   • Prima per sacrifici de bovins
   • Prima per vaques alletants
   • Pagament addicional a les explotacions que mantinguin vaques alletants
   • Pagament addicional al sector lacti
   • Pagament addicional a la carn de vaquí de qualitat
 • Ajut Pagament únic
r gims afectats1
Règims afectats
 • Ajuts DR 2008

- Mesures destinades a la utilització sostenible de les terres agrícoles

   • Indemnització compensatòria en zones desfavorides
   • Indemnització compensatòria en zones de muntanya
   • Agricultura Ecològica
   • Ramaderia Ecològica
   • Producció Integrada
   • Erosió i paisatge: llenyosos en murs de pedra
   • Agricultura Racional i de conservació
   • Millora i foment de pastures
   • Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils
   • Millora del hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000
   • Gestió de les zones humides incloses en el conveni RAMSAR
   • Foment de la pastura del sotabosc en perímetres de protecció prioritària
   • Conservació i millora de varietats vegetals autòctones
   • Conservació i millora de races autòctones
   • Gestió sostenible de la fertilització
   • Sistemes alternatius a la lluita química per al cultiu de la vinya
   • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat
condicionalitat
Condicionalitat

R (CE) 1782/2003

Requisits Legals de gestió (art. 4)

- Salut pública, zoosanitat, fitosanitat

- Medi Ambient

- Benestar dels Animals

Bones Condicions Agràries i Mediambientals (art. 5)

-Manteniment de les terres en bon estat, especialment les que ja no s’utilitzin per

a la producció

-Manteniment de les pastures permanents

ANNEXE III

ANNEXEIV

Paquet de 18 reglaments i directives

Normes:

RD 2352/2004

i Decret 221/2005

- Gravetat

- Abastament

- Persistència

- Negligència - Incompliment deliberat

Aplicació de les reduccions i exclusions dels pagament (art. 6 i 7)

bones condicions agr ries i mediambientals
Bones condicions agràries i mediambientals
 • - Són els requisits mínims que s’exigeixen perquè totes les terres agràries es mantinguin en un estat acceptable des del punt de vista agrari i mediambiental.
 • Es defineixen atenent a les característiques específiques de la superfície, incloses les condicions climàtiques del sòl, el sistema d’explotació agrària i l'estructura de l'explotació.
 • - El Decret 221/2005, d’11 d’octubre, sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes de la PAC, estableix les bones condicions agràries i mediambientals que haurà de complir l'agricultor d'acord amb la condicionalitat dels ajuts directes de la PAC, de conformitat amb el R (CE) 1782/2003.
bones condicions agr ries i mediambientals1
Bones condicions agràries i mediambientals
 • El Decret 221/2005 estableix les BCAMA que haurà de complir l’agricultor d’acord amb la condicionalitat en els següents aspectes:
 • Condicions exigibles per evitar l’erosió
 • Condicions exigibles per conservar la matèria orgànica del sòl. Gestió de rostolls i de restes de poda
 • Condicions exigibles per evitar la compactació i mantenir l’estructura dels sòls. Utilització de la maquinària adequada
 • Condicions exigibles per garantir un manteniment mínim de les superfícies agrícoles
 • Condicions exigibles per evitar el deteriorament dels hàbitats
requisits legals de gesti
Requisits Legals de Gestió
 • Són disposicions legals comunitàries (directives i reglaments), normativa nacional i autonòmica actualment en vigor, descrits en l’annex III del Reglament (CE) 1782/2003, de les quals un o més articles són d’obligat compliment per a poder seguir rebent els ajuts directes de la PAC, i aplicables en els següents àmbits:

salut pública, zoosanitat i fitosanitat

medi ambient

benestar dels animals

slide13
Requisits Legals de Gestió

SALUT

PÚBLICA

SANITAT

ANIMAL

BENESTAR ANIMAL

MEDI

AMBIENT

 • DIRECTIVES I REGLAMENTS:
 • Identificació i registre animals*
 • - Comercialització de fitosanitaris
 • Substàncies d’efecte hormonal i tireostàtic, i subst. ß- agonistres
 • Seguretat alimentària
 • EEB
 • 3DIRECTIVES DE NOTIFICACIÓ DE MALALTIES ANIMALS:
 • - Febre aftosa
 • M. vesicular porcina i altres malalties
 • Febre catarral ovina
 • DIRECTIVES:
 • - Protecció vedells
 • Protecció porcí
 • Protecció animals en explotacions ramaderes
 • DIRECTIVES:
 • - Protecció aus
 • Protecció Hàbitats
 • Protecció aigües subterrànies
 • Protecció sòls (fangs depuradora)
 • Protecció aigües enfront Nitrats

*01/01/2005 - 01/01/2006

01/01/2006

01/01/2007

01/01/2005

pastures permanents
Pastures Permanents
 • Art. 5 R CE 1782/2003
 • Prevenir l’abandonament de la terra i la degradació mediambiental associada
 • EEMM han d’assegurar que l’àrea de Pastures Permanents es manté en igual magnitud que al 2003
 • 2005, 2006 i 2007: no diferències significatives
dun2008
DUN2008
 • Compromisos
 • Informació en el SIGPAC de l’afectació individual de cada recinte
 • - Informació en la pantalla DUN sobre l’afectació de cada recinte per ZEPA, LIC (ZEC), Aqüífers sobreexplotats i ZV Nitrats
 • Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (CROMOS)
 • - Impressió de Fitxes divulgatives, segons la tipologia de l’explotació (nous agricultors i exp. ramaderes)
dun20081
DUN2008

Compromisos

dun20082
DUN2008

Informació en pantalla

Informatiu

dun20083
DUN2008

Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (DUN-SIGPAC)

dun20084
DUN2008

Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (DUN-SIGPAC)

dun20085
DUN2008

Impressió de Fitxes divulgatives als nous sol·licitants

0- Condicionalitat: totes les explotacions

1- Bones condicions agràries i mediambientals: exp. agrícoles

2- Salut Pública, Sanitat dels animals i qüestions veterinàries: explot. agrícoles i ramaderes

3- Gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització nitrogenada: explot. ramaderes i agrícoles en ZV

4- Conservació de les aus silvestres, i conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres: exp. agrícoles

5- Utilització de fangs de depuradora en l’agricultura: exp. agrícoles

6- Protecció de les aigües contra la contaminació: exp. agrícoles

7- Benestar animal: expl. Ramaderes

slide21
Incidència econòmica pel sector agrari

-Els agricultors i ramaders podran optar als pagaments directes de la política agrària comuna i alguns ajuts de Desenvolupament Rural a condició de que mantinguin les seves terres en bones condicions agràries i respectin els requisits legals de gestió

- S’efectuen controls sobre el terreny a un 1%, com a mínim, del total dels beneficiaris d’ajuts directes

- Quan no es respectin els RLG o les BCAMA s’aplicarà una reducció de l’import total dels pagaments directes a abonar durant l’any natural en el que es produeixi l’incompliment

ad