slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Б.Батцэцэг PowerPoint Presentation
Download Presentation
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Б.Батцэцэг

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Б.Батцэцэг - PowerPoint PPT Presentation


 • 389 Views
 • Uploaded on

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Б.Батцэцэг. Îðøèë. Íýãä¿ãýýð á¿ëýã 1. Áàãà íàñíû õ¿¿ õäèéí õºãæèë-ýöýã ýõèéí ¿¿ ðýã îðîëöîî.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Б.Батцэцэг


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Б.Батцэцэг

slide3
Íýãä¿ãýýðá¿ëýã1. Áàãàíàñíû õ¿¿õäèéíõºãæèë-ýöýãýõèéí ¿¿ðýãîðîëöîî
 • Õ¿¿õýäõàìãèéí ÷óõàëäýìæëýãèéããýðá¿ëýýñýýàâ÷ áàéäàãáà ò¿¿íèéõºãæèëäýöýãýõèéíîðîëöîîõýäèé ÷èíýýèõáàéõòóñàì õ¿¿õäèéíõºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëòòºäèé ÷èíýýäýýøèëäýãáàéíà.

Ñóðãóóëèéí ºìíºõáîëîâñðîëûíáàéãóóëëàãààñýöýãýõ, ãýðá¿ëèéí ºðãºíõ¿ðýýòýéîðîëöîî, èäýâõòýéõàìòûíàæèëëàãààò¿íøëýëèéãáèéáîëãîõíüáàãàíàñíû õ¿¿õäèéíõºãæëèéíõºòºëáºðèéí ÷àíàðûíáàòàëãààãõàíãàõãîëøàëãóóðõýìýýíîëîíóëñàä ¿çýæáàéíà. Ãýðá¿ëèéíîðîëöîîãýäýãòýöýãýõ, ãýðá¿ëèéíãèø¿¿ä, áàãøíàðõàìòðàíãýðòáîëîíöýöýðëýãäýýð õ¿¿õäèéíá¿õòàëûíõºãæëèéãäýìæèõá¿òýýë÷ óóðàìüñãàëûãáýõæ¿¿ëýõ ¿éëàæèëëàãààãîéëãîäîã.

 • Ñóðãóóëèéí ªìíºõÁîëîâñðîëûíòóõàéõóóëüäýöýãýõèéíîðîëöîîãäàðààõáàéäëààðòóñãàñàí. ¯¿íä: ªºðèéíàæèë, ìýðãýæëèéíîíöëîãèéíäàãóóöýöýðëýãèéí ¿éëàæèëëàãààíäîðîëöîæäýìæèæòóñëàõ /14.2.5/, õ¿¿õýäñóð÷ õ¿ì¿¿æèõ, õºãæèõ,ñóðãàëòûíòààòàéîð÷èíá¿ðä¿¿ëýõýäòóñëàõ /14.2.6/ õýìýýíçààñàíáàéäàã.
slide4
Õî¸ðäóãààðá¿ëýã2.1 Ñóäàëãàà
 • Ñóäàëãààíûàðãà:- Àæèãëàëò
 • -Ñàíàëàñóóëãà
 • -Õàðüöóóëàíæèøèõàðãà
 • Òààìàãëàë:
 • Öýöýðëýãийнóäèðäëàãà, áàãøíàð, ýöýãýõ÷¿¿äèéíõàìòûíàæèëëàãààãõºãæ¿¿ëэхíü õ¿¿õýäíýãá¿ðèéãõºãæ¿¿ëýõàæëûíñóóðüáîëæ ºãíº.
 • Ñóäàëãààíäõàìðàãäàã÷äûíòàëààð: ÓãñóäàëãààíäМөнгөнморьт сумын Хэрлэн öýöýðëýãèéíбагш нар, 60 ýöýãýõõàìðàãäñàí.
 • Ýöýãýõчүүдээс хүүхдийнх нь талаар болон тэдний цэцэрлэгèéí үйл ажиллагаанд оролцохîðîëöîîãàñóóëãûíàðãààðñóäàëсан. /2013.10.10/
 • Áàãøíàðààñÿðèëöëàãà, àñóóëãààðñóäàëãàààâ÷ ýöýãýõèéíñóäàëãààòàéõàðüöóóëæä¿ãíýëòãàðãàñàí.
slide5

Àíàëèç: Ýöýãýõ÷¿¿äèéí 65% íü õ¿¿õäýýýðäýìáîëîâñðîëòîéõ¿íáîëîîñîéãýæáîääîãáºãººä, ¿¿íäáàãøòóñëàõ ¸ñòîéãýæ 42%, ýöýãýõ 37%, öýöýðëýããýæ 14% íüõàðèóëñàíáàéíà. Õ¿¿õýäíýãá¿ðèéãõºãæ¿¿ëýõýäýöýãýõèéíîðîëöîîõàìãèéí ÷óõàëãýæ 100% ñàíàë ºãñºíáàéíà

Судалгаа\багш нараас\

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд таны хамтрагч хэн бэ?

slide6

Ä¿ãíýëòÑóäàëãààíû ¿ð ä¿íãýýñ ¿çýõýäýöýãýõ÷¿¿ä ¿ð õ¿¿õäýý “Ýðäýìáîëîâñðîëòîéñàéíõ¿í” áîëîîñîéãýæõ¿ñýæáàéíà. Ýíýõ¿ñëýýáèåë¿¿ëýõýäáàãøèéãõàìãèéí ÷óõàëãýæ ¿çýæáàéãààíüíýãòàëààðààáàãøèéãäýýäýëæõ¿íäýëæ, áàãøèäèòãýõèòãýë ºíäºðáàéíà. ͺ㺺òýéã¿¿ð õ¿¿õäèéíõýýõºãæëèéãçºâõºíáàãøèääààòãàí, ýöýãýõ÷¿¿ä ººðñ人 ¿¿ðýãõàðèóöëàãàõ¿ëýýõã¿éáàéõñóëòàëàæèãëàãäлаа.Õàðèíáàãøíàð õ¿¿õýäíýãá¿ðèéãõºãæ¿¿ëýõýäýöýãýõ, ãýðá¿ë ÷óõàëãýæ ¿çýæáàéãààíüýöýãýõáàãøèéíõîîðîíäèäýâõòýé, ºðãºíõ¿ðýýòýéõàìòûíàæèëëàãààäóòìàãä¿ðçóðàãõàðàãäëàà. Ýöýãýõ, áàãøíàðûíîðîëöîîò ¿éëàæèëëàãààãçîõèîíÿâóóëñàíààðýöýãýõ÷¿¿äèéíõàíäëàãàäáîãèíîõóãàöààíäýåðýã ººð÷ëºëòãàð÷, ýöýãýõ÷¿¿ä ººðñ人 îëîíàæëûãÿâóóëàõñàíàëãàðãàæáàéíà. Ýíýíüöýöýðëýãèéíçàõèðãàà, ýöýãýõ, áàãøèéíõàìòûíàæèëëàãààãóëàìáîëîâñðîíãóéáîëãîõûãáèäíýýñøààðäàæáàéíà.