slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SARAWAK CORRIDOR OF RENEWABLE ENERGY ( SCORE) Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak PowerPoint Presentation
Download Presentation
SARAWAK CORRIDOR OF RENEWABLE ENERGY ( SCORE) Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

SARAWAK CORRIDOR OF RENEWABLE ENERGY ( SCORE) Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

SARAWAK CORRIDOR OF RENEWABLE ENERGY ( SCORE) Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak. Pengenalan. SCORE telah dilancarkan oleh bekas PM Datuk Seri ( Tun ) Abdullah Ahmad Badawi di Bintulu pada 11 Feb 2008. Untuk mempercepatkan pembangunan Wilayah Tengah Sarawak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SARAWAK CORRIDOR OF RENEWABLE ENERGY ( SCORE) Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak' - oliver-myers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sarawak corridor of renewable energy score koridor tenaga diperbaharui sarawak

SARAWAK CORRIDOR OF RENEWABLE ENERGY (SCORE)KoridorTenagaDiperbaharui Sarawak

pengenalan
Pengenalan
 • SCORE telahdilancarkanolehbekas PM DatukSeri (Tun) Abdullah Ahmad BadawidiBintulupada 11 Feb 2008.
 • Untukmempercepatkanpembangunan Wilayah Tengah Sarawak.
 • Koridorpembangunankeempatselepas WPI di Johor, NCER untuknegeri-negeriutara, ECER untuknegeripantaitimurdanMersing.
pengenalan samb
Pengenalan (samb)
 • 3 pusatpembangunaniaituTanjungManis, Mukah, Similajau.
 • Terletakdi Wilayah Tengah iaitu 320km sepanjangpersisirandariTanjungManiskeSimilajausertamerangkumikawasanpedalamandisekelilingnya.
 • Kawasanseluas 70,709 km persegidanseramai 607,800 penduduk.
 • PusatbandarutamatermasuklahSibu, Bintulu, Mukah, SarikeidanKapit.
rangka dan pelan pelaksanaan samb
Rangkadanpelanpelaksanaan(samb)
 • 10 IndustriKeutamaan:
 • Industriberasaskanminyak
 • Industrialuminium
 • Industribesi
 • Industrikaca
 • Industripelancongan
 • Industrikelapasawit
 • Industriberasaskankayubalak
 • Industriternakan
 • Industriakuakultur
 • Industrikejuruteraanmarin
 • Industri yang akanmembawaimpakekonomi paling tinggi.
 • Diberifokusutamadalamperancanganpembangunanfizikaldanpemasaransertapromosipelaburan.
rangka dan pelan pelaksanaan samb1
Rangkadanpelanpelaksanaan (samb)
 • Strategipemasaran :
 • Memastikanpemasaranbagisegmenprojekbersifat “trigger”, pembangunankluster, industriberasaskansumber, danindustri lain menepatinilai yang diperlukanolehpelanggan.
 • 3 komponenstrategikterasinidisokongoleh 3 komponenstrategiksokongan, iaitu :
 • Strategipembangunansektortenaga
 • Strategipembangunan modal insan
 • Strategipembangunaninfrastruktur
teras pembangunan
Teraspembangunan
 • Sumbertenaga yang banyakterdapatdiwilayahtengah, terutamatenagahidro (28,000 megawatt), arangbaru (1.46 bilion tan), dan gas asli (40.9 trilions.c.f.),
teras pembangunan samb
Teraspembangunan (samb)
 • Menggunakansumbertenaga yang bolehdiperbaharuiuntukmenjanapertumbuhanekonomi.
 • Membekalkantenagaelektrikpadakadar yang kompetitif.
 • Faktorpentinguntukindustriintensiftenaga.
slide10
Visi
 • Menjadikanwilayahtengahsebagaipusatekonomiutama Sarawak danmencapaitahapperkembangandantarafhidupnegara-negaramajumenjelang 2030.
slide11
Misi
 • Terasutamaiaitumeningkatkanekonomikerantaianlebihtinggi.
 • Meningkatkankeupayaanpengetahuan.
 • Menanganimasalahketidakseimbangansosioekonomi.
 • Meningkatkankualitihidup.
 • Mengukuhkankeupayaaninstitusidanpelaksanaan.
matlamat
MATLAMAT
 • Memacupertumbuhanekonomi.
 • Menjanakeseimbanganpembangunandisetiapwilayahselainmeningkatkantarafhiduppenduduk Sarawak.
 • Pemangkinsektorperindustrianselarasdenganhasratuntukmencapai status negerimajumenjelang 2020.
objektif
OBJEKTIF
 • Menghapuskankemiskinantegarmenjelang 2030.
 • Membawapembangunankeseluruhpelosok Sarawak.
 • Menjanadanmengagihkanpeluangpekerjaanbermutusecarameluas.
 • Memastikanrakyat Sarawak dapatmenikmatipendapatanlebihtinggi, yang diagihkansecaralebih rata danmenyeluruh.
similajau utara pusat industri berat baru
Similajau –Utara (PusatIndustriBeratBaru)
 • Dibinaberteraskanpelabuhanlautdalambaru yang moden.
 • Terletakjauhdaripusatpopulasi, mempunyaipotensiuntukberkembangsebagaipusatindustri.
 • Pelabuhanlautdalammodenmampumenanganikargobarangdanjugacecair.
 • Sesuaisebagaitapakindustriberatdanindustri yang memerlukanpelabuhanlautdalam. Contoh:

1. Klusterbukanbesi (aluminium,zink,manganat)

2 .Klusterbesidankeluli

3 .Klustersilika (panel solar, sel solar, polisilikon, kaca)

4 .Klusterpetrokimia (penapisan, kimia, dancecair lain)

 • Jugamerupakanlokasi yang ditetapkanuntukkilangpeleburanalumimium Rio Tinto.
tanjung manis selatan bandar pelabuhan industri
TanjungManis- Selatan (Bandar PelabuhanIndustri)
 • Terletakdi delta SgRajang
 • Akandibangunkansebagaibandarpelabuhan yang canggihdirantauinisebagaipemangkinuntukpembangunansebelahbaratkoridorkhasnya, dansarawaksecaraamnya.
 • Jambatandanjalan yang bagusakanmenghubungkanTanjungManisdengankawasanpedalamandiutara, selatandantimur
 • SeterusnyamenjadikanyasebagaipusatindustriberasaskansumberdalamkoridorSCORE.
 • Contohindustriberasaskansumber yang akandibangunkan :

i- Balakdankayukayan

ii- Kelapasawit

iii- Perikanan

iv- Pemprosesanmakanan

v- Pembinaankapal

 • Jugamenyediakanpeluangkepada SME untukberkembang, terutamanyadalamsektorpembuatanhiliran yang mempunyainilaiditambah.
mukah tengah bandar raya pintar pusat saraf
Mukah – Tengah (Bandar Raya Pintar + PusatSaraf)
 • Akanmenjadirumahkepada RECODA danpusatpentadbirankoridorutama.
 • Tigaperkara yang akandiberiperhatian:

1.Pusat pengetahuan

-Modal insanaspekpentinguntukkejayaanSCORE.

-Universiti, politeknikdanpusatlatihankhasakandibinauntukmelahirkanpekerjamahirdanseparuhmahir .

-Menjadisumber modal insanuntukpembangunankoridordanjuganegeri Sarawak.

2.Pusat R&D

-Sesetengahindustrimemerlukansokonganpenyelidikan.

-Olehitu, institut R&D akandidirikandiMukah

-Fokusdiberikepadapenyelidikanberasaskansumberdanpenyelidikan lain yang pentingutkpertumbuhanberterusankoridordan Sarawak.

3. PusatPentadbiran

-Habpentadbiran yang pentinguntukbahagiantengahuntukmenguruskankawasan yang terletakdalamBahagian Tengah.

 • Selainitu, Mukahakanmempunyaitamanindustri yang kecilsepertiindustriberasaskanmakanan.
agensi pelaksanaan
AGENSI PELAKSANAAN
 • RECODA, Regional Corridor Development Authority

(PihakBerkuasa Pembangunan Koridor Wilayah)

 • Ditubuhkanuntukmemiliki, mengurus, danmelaksanakan SCORE
 • Matlamat SCORE : Mewujudkan1.5 jutapekerjaandanmenjanapertumbuhan KDNK per kapitapuratasebanyak 5.5% setahunmenjelang 2030.
 • Objektif RECODA :
 • Mencapaisasaranpelaburansebanyak RM305 billion dalam 20 tahunakandatang
 • Memastikanpelaksanaanprojekinfrastrukturfizikaldaninstitusi yang telahdirancangberjalandenganlancar.
memainkan peranan dalam 4 aspek
Memainkanperanandalam 4 aspek:

(I) Pemasarandanpelaburan

 • Fungsiutama RECODA
 • Merancangdanmelaksanakan program pemasaran yang fokusdanmempunyaisasaranuntukmenarikindustritempatandan global utkmenubuhkanperniagaan / operasipengeluarandikoridor Sarawak.

(II) Pembangunan infrastruktur

 • MempunyaikuasasecaralangsungkeataspembangunanTanjungManis, MukahdanSimilajau.
 • Menyelarasdenganagensikerajaan agar kerjapembangunaninfrastrukturberjalanlancar.

(III) Pembangunan modal insan

 • Memainkanperananutamadalammemajukaninfrastrukturuntukpembangunan modal insandikoridorsarawak.
 • Memacukanpembangunaninstitusilatihandanpenyelidikan yang berkaitandenganpembangunanindustri.

(IV) Perkhidmatankorporat

 • Termasuklahperancanganstrategidanpembangunankorporat.
 • Pentinguntukkekalrelevandengankomunitipelaburan
 • Mengkajisemuladanmengubahsuaiinsentifpelaburandanindustri yang diberikeutamaandarimasakemasaberdasarkankeadaanpasaranduniadanpersaingandaripadatamanindustri lain.
strategi serampang lima mata
STRATEGI (SERAMPANG LIMA MATA)
 • Memacupelaburanindustrikeutamaankepusatpertumbuhanutama-TanjungManis(selatan), Mukah(tengah) danSimilajau (utara).
 • Membinajaringanprasaranapengangkutandankomunikasidikawasankoridor.
 • Mempercepatkanpembangunanbekalantenaga yang tertumpukepadakuasahidrodiMurum, Limbang, BaramdanBalehsertatapaksimpananarangbatu.
 • Mempercepatkanpembangunan modal insandikawasankoridormelaluipusatpengajianbarudanpenghijrahanpekerjaasingmahirsecaraterkawal.
 • Menbangunkanindustripelancongandenganfokusterhadaptarikansemulajadi. Contoh: tasikdanpantai
cabaran cabaran
Cabaran-cabaran
 • Untukmenarikpelaburankenegeri Sarawak
 • Penurunanpelaburanasinglangsung (FDI) disebabkanfaktorluaran.
 • Persainganekonomimembangunlain (China & India)
 • Projekpembangunan mega memerlukandana yang banyak.
kesan kesan pelaksanaan
Kesan-kesanpelaksanaan:

POSITIF

 • Mewujudkanpeluangpekerjaankepadapenduduktempatan.
 • Merancakkanpembangunanpelbagaiindustri.
 • Mewujudkanpeluanguntukpembangunanperusahaankecildansederhana (PKS)
 • Mengurangkankadarkemiskinan, sekaligusmeningkatkantarafhiduprakyatdiseluruhpelosoknegeri Sarawak.
 • BagimemastikanSCORE mencapaivisinya, penggunaantanahdansumber lain akandirancangdengantelitidanteraturuntukpembangunanlestari.
 • Meningkatkandayasaingnegara.
negatif
NEGATIF
 • KemusnahantempattinggaltradisiOrangUlu
 • Kemusnahanbudayadanwarisankampung-kampung yang terjejas
 • Kemusnahan flora dan fauna yang bernilai
 • Pencemaran yang serius
 • Ekonominegararapuhkeranaterlalubergantungkepadapelaburanasing
penutup
Penutup
 • Untukmencapaivisi SCORE, pelaburansejumlah RM 334 billion diperlukan.
 • Iabukanlahsuatutugas yang mudah.
 • Semuapihakharuslahbekerjasamauntukmenjayakanprojekini.
 • Diharapkandapatmeningkatkantarafhiduprakyat Sarawak.
 • Inikeranawalaupunmempunyaikeluasan yang besar, namunnegeritersebutadalahantara yang termiskindi Malaysia.
sumber utama
SumberUtama
 • Brosur : Sarawak Corridor of Renewable Energy

An Overview

 • Olehkerajaannegeri Sarawak
sumber tambahan
SumberTambahan
 • MIA Regional Conference 2009 ,Investment Opportunities In SCORE (10 Aug 2009)
 • OlehYBhgDatuIsmawi b. HjIsmuni,Pengarah Unit PerancangNegeri,JabatanKetuaMenteri Sarawak.
 • “ A New Era Of Industrialization- The Next Lap, New Trends, New Prospects”

- Oleh YB DatukHjDaud Abdul Rahman, TimbalanMenteriKementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak.

slide31

Sekian,

Terima

Kasih