html5-img
1 / 10

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996. Mechanická práce počítaná z výkonu. Mechanická práce- opakování. mechanická práce závisí na: velikosti působící síly F dráze s , kterou těleso urazí

oliver-gill
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

  2. Mechanická práce počítaná z výkonu

  3. Mechanická práce- opakování • mechanická práce závisí na: • velikosti působící síly F • dráze s, kterou těleso urazí • vzájemném úhlu působící síly a dráhy cosα

  4. Výkon • k posouzení vykonané práce potřebujeme znát nejen velikost práce, ale také čas po který byla daná práce vykonávána • výkon je tím větší, čím větší je působící síla a čím je čas kratší • výkon P • jednotky výkonu Watt W

  5. James Watt • 19.1.1736 Greenock, Skotsko • zlepšení parního stroje- oddělení kondenzátoru páry→dvojčinný parní stroj • díky jeho vynálezům se mohla rozvinout průmyslová revoluce • objevil složení vody, vývěvu, upřesnění pojmu práce • zavedl pojem koňská síla HP (hoursepower)- později nahrazena jednotkou pojmenovanou na jeho počest • 1HP= 735,49875 W

  6. Výkon • určuje podíl vykonané práce W a doby t, za který byla vykonána • pokud se práce nekoná rovnoměrně je uváděn průměrný výkon • při rovnoměrném konání práce je uváděn stálý výkon • jednotka vyjádřená v základních jednotkách

  7. Příklad • Motor lokomotivy táhne 50 minut vagóny o celkové hmotnosti 100 tun na vzdálenost 10 km. Jakou práci lokomotiva vykoná a jaký bude její výkon. • zápis: • t= 50min= 3000s • m= 100 tun= 100 000kg • s= 10 km= 10 000m • W= ? J • P= ? W

  8. Zdroje a literatura • James Watt • WIKIPEDIA. James Watt [online]. [cit. 2.12.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/James_Watt • WIKIPEDIA. Výkon [online]. [cit. 7.12.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkon • BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava, BUJOK; Petr: Fyzika pro gymnázia- Mechanika. Praha: Prometheus, 1994, ISBN 80-901619-3-6. • LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN 978-80-7196-428-5.

More Related