kunfutselaisuus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunfutselaisuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunfutselaisuus

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
olive

Kunfutselaisuus - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
Kunfutselaisuus
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kunfutselaisuus Inf-0.1202 Filosofia

 2. Kieli ja filosofia • Maailmaa koskevan diskurssin taustalta löytyy aina ennakko-oletuksia, jotka ovat rakentuneet kielen sisälle (Ames & Rosemont Jr., 1998) • Kyse on siis eräänlaisesta ”kieleni rajat ovat maailmani rajat” –ajatuksesta • Ames & Rosemont viestittävät, että vaikka klassisen kiinan tunteminen ei olisikaan välttämätöntä kungfutselaisuuden ymmärtämiselle, voimme kuitenkin oppia paljon itä-Aasialaisesta filosofiasta tuon kielen rakenteen kautta

 3. Klassinen kiina • tilannekieli vs. substanssikieli • siinä missä me olemme tottuneet ajattelemaan ”asioita”, substansseja, Kung fu-tse opetti kielellä, joka kuvaa tapahtumia ja tilanteita • olemus vs. suhde • länsimaissa asioista etsitään niiden syvintä olemusta, sitä mikä pysyy vakiona, kun taas klassisen kiinan perusyksikkö on suhde

 4. Klassinen kiina, pari esimerkkiä • ”The young woman who just entered the room is very bright.” • ”Just now room-inside enter that-young-woman very bright.”

 5. Klassinen kiina, pari esimerkkiä • Kun viittaamme takapihallamme olevaan omenapuuhun, tarkoitamme aina samaa puuta, puun muuttumatonta substanssia • Kung fu-tselle puu olisi kuitenkin kirjaimellisesti eri puu eri vuodenaikoina, sillä se näyttäytyy eri tavalla lehdettömänä kuin lehdellisenä. Ja todellisuus on näyttäytymistä

 6. Klassinen kiina, jatkuu • Näyttäytymisen todellisuudesta • Klassinen kiinankieli ei tunne toden ja epätoden käsitteitä lainkaan. Kun kaikki nähdään alati muuttuvina suhteina, nuo suhteet ja se, miten jokin tilanne näyttäytyy ovat ikään kuin ”välttämättä tosia” • Rosemont ehdottaa tilalle käsiteparia sovelias ja epäsovelias

 7. Ihmiselämä • Ihmisyys määräytyy kungfutselaisuudessa tätä ympäröivien suhteiden kautta: • ”Jos ei ole vähintään kahta ihmistä, ei Kung fu-tsen mielestä ole yhtään ihmistä” • Xiao (family reverence, filial piety) • ”kungfutselaisuuden perusta” • määrittelee henkilöä vanhempien kuoleman jälkeenkin • Ihminen on rooliensa summa

 8. Ihmiselämä • Toki meidänkin yhteiskunnassamme ihmisillä on erilaisia rooleja ja ihmissuhteet ovat heidän elämänsä keskiössä. Mutta lainatakseni Rosemontia (2006?): • ”but only rarely are they felt as constitutive of our essential selves as persons, as definitive of who we ’really are’.” Me kuitenkin määrittelemme itsemme yksilöinä, oman onnemme seppinä

 9. Suhteen luonteesta Länsimainen suhde Kungfutselainen suhde

 10. Etiikka • Aivan kuten teoreettisesta maailmasta ei haeta muuttumattomia vakioita, eivät universaalit ”kategoriset imperatiivit” myöskään ohjaa kungutselaisen käytänöllistä elämää • Niinpä huomio kiinnittyykin jokaisen tilanteen yksilöllisyyteen, siihen, minkälaisista suhteista kulloinkin on kyse • Kunguftselainen ei kysy ”mitä teit?” vaan ”kenen kanssa teit?”

 11. Keskustelut The Master talked to the Grand Music Master of Lu about music, and said: “Much can be realized with music if one begins by playing in unison, and then goes on to improvise with purity of tone and distinctness and flow, thereby bringing all to completion.” (Ames & Rosemont 1998, 89)

 12. Käsitteistöä • Li (noudattaa rituaalista säntillisyyttä) • merkitykselliset roolit, suhteet ja instituutiot, jotka helpottavat kommunikointia ja luovat yhteisöllisyyttä • sosiaalinen kielioppi, joka määrittelee jokaiselle oman paikkansa yhteisössä • hienostunut ja tarkkaavainen tapa, joka vaatii sekä ”muotoa” että ”luovuutta”

 13. Käsitteistöä • Yi (sovelias, oikein, moraalinen) • liittyy etymologisesti lampaan uhraamiseen: uhrimenojen oikeanlainen, sovelias valmistelu pyhittää sekä rituaalit että niiden valmistelijan • sovielias asenne, jonka omaava henkilö toimii oikein tilanteen vaatimalla tavalla, kaikki asiat huomioiden • tekee suhteista merkityksellisiä

 14. Käsitteistöä • Zhi (tieto, realisointi) • Kunfutselaisuus ei tunne tiedon käsitettä meille tutussa informatiivisessa mielessä vaan zhi on ennemminkin hyvin toimimisen taito • Toiminta on kaikki kaikessa: vaikka kuinka tietäisi mitä kuuluu tehdä, ellei ”realisoi” tietämäänsä, ei ole ovimaton arvoinen

 15. Keskustelut

 16. Keskustelut

 17. Liberalismista ”The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone: and reason, which is that law, teaches all mankind […] that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, liberty, health, or possessions” John Locke • Rawlsin eroperiaate

 18. Kungfutselaisuudesta • Praktinen, suhteiden määrittelemä pluralismi • vrt. negatiivinen vapaus ja yksilön oikeudet: ”suurin mahdollinen vapaus, joka on yhteensopiva muiden samanlaisen vapauden kanssa” • Tällaista vapautta ei ole olemassa kungfutselaisuudessa, jokainen on suhteidensa sitoma