slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund - PowerPoint PPT Presentation

olina
185 Views
Download Presentation

Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund Kristina Svensson SPSM, 2010

 2. Specialpedagogiska skolmyndigheten • Bildades 1 juli 2008 • Har övertagit all verksamhet inom: • Specialpedagogiska institutet • Specialskolemyndigheten • Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus Kristina Svensson SPSM, 2010

 3. Specialpedagogiska skolmyndigheten • Statens samlade stöd i specialpedagogiska skolfrågor • Övergripande uppdrag: • Alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier Kristina Svensson SPSM, 2010

 4. Våra uppgifter är • Att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän • Främja tillgången på läromedel • Driva specialskolor för vissa elevgrupper • Fördela statsbidrag till vissa utbildningsanordnare och för vissa korta studier Kristina Svensson SPSM, 2010

 5. www.spsm.se Kristina Svensson SPSM, 2010

 6. Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund Kristina Svensson SPSM, 2010

 7. Ökad kunskap om mångfald i särskolan Kristina Svensson SPSM, 2010

 8. Projektet ”Ökad kunskap om mångfald i särskolan” • Utvecklingsinsatser • Kunskapsuppbyggnad • Utveckling av bedömningsmaterial • Högskolekurs • Seminarier Kristina Svensson SPSM, 2010

 9. Vägledning inför mottagande • Utredning av elever med annan språklig och kulturell bakgrund än svensk ställer ofta högre krav på kunskap och professionalitet • Dialog med föräldrar • Utredningsprocess och bedömning • Språkets betydelse för utveckling och lärande Kristina Svensson SPSM, 2010

 10. Kulturmöteskompetens och interkulturalitet En utgångspunkt för Vägledningen är det sociokulturella perspektivet på utveckling, utbildning och lärande Interkulturalitet betyder att hänsyn tas till varje persons referenser, bakgrund och styrkor Kristina Svensson SPSM, 2010

 11. Olika synsätt på funktionsnedsättning Innebörden av begreppet utvecklingsstörning varierar såväl historiskt och över tid som mellan olika kulturer Samhällets utformning och kulturella traditioner har också en avgörande betydelse för vilka krav som ställs på människors förmågor, liksom för vilka former av stöd som utvecklas Kristina Svensson SPSM, 2010

 12. Möten mellan olika erfarenheter Synen på individen i relation till samhälle och familj framställs ofta som betydelsebärande I Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) betonas vikten av samtal och samverkan med föräldrar och nyanlända elever Kristina Svensson SPSM, 2010

 13. Delaktighet och inflytande Det är skolan som har huvudansvaret för att skapa förutsättningar för en bra relation och samverkan med föräldrarna Det svenska skolsystemets uppdelning i särskola och grundskola är unikt och för många svårgripbart Kristina Svensson SPSM, 2010

 14. Tolk – en ömsesidig angelägenhet Som ett stöd för att undanröja språkliga hinder i kommunikationen bör självklart tolk användas vid behov Detta regleras även i ”Förvaltningslagen 8 § ( SFS 1986:223 ) Kristina Svensson SPSM, 2010

 15. Skolsvårigheter uppmärksammas Om en elev tidigare haft svårigheter i skolan kan detta uppmärksammas redan vid mottagandesamtal och kartläggning av elevens skolbakgrund Konkreta insatser för att stödja elevens språk- och kunskapsutveckling genom modersmålsundervisning och studiehandledning på elevens modersmål Språkutvecklingsanalys är ett mycket viktigt redskap i kartläggning av tvåspråkliga elevers utveckling Kristina Svensson SPSM, 2010

 16. Att särskilt uppmärksamma vid utredning ”Att utreda barn med annan kulturell bakgrund är en mycket grannlaga uppgift ” ( Smedler & Tideman ) I den pedagogiska utredningen framgår vilken kunskapsnivå barnet befinner sig i förhållande till andra barn i samma åldersgrupp Psykologutredningen utreder om barnet har en utvecklingsstörning Kristina Svensson SPSM, 2010

 17. Beslut och återkoppling till föräldrar och elev ”En nationell strategi” antogs av riksdagen 1999, för att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Beslut om återgivningssamtal Kristina Svensson SPSM, 2010

 18. Att undvika utsatthet ” Att ha en funktionsnedsättning och samtidigt en utländsk bakgrund beskrivs ofta som en dubbel utsatthet. Det är en beskrivning som har sin grund i bristande stöd från skolans sida och inte i personliga egenskaper. Inte en enda elev som aktualiseras för ett mottagande i särskola ska känna sig utsatt – ett sätt att nå dit är att stödja professionella vid deras möten med eleverna och deras anhöriga” Kristina Svensson SPSM, 2010

 19. Först när man får något gemensamt, det är då kommunikation uppstår och när kommunikation uppstår får man förståelse och när man får förståelse, det är då fördomarna faller. Det är integration. Pär Johansson, Glada Hudikteatern Kristina Svensson SPSM, 2010

 20. Tack för att ni lyssnade på mig! kristina.svensson@spsm.se www.spsm.se Kristina Svensson SPSM, 2010