Download
vechtscheidingen en partnergeweld n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vechtscheidingen en partnergeweld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vechtscheidingen en partnergeweld

Vechtscheidingen en partnergeweld

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Vechtscheidingen en partnergeweld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vechtscheidingen en partnergeweld Katinka Lünnemann 7 november 2013

 2. Inleiding • Geweld reden tot echtscheiding enkele cijfers • Geweldspatronen (Johnson 2008) • Omgang na partnergeweld (Pels, Lünnemann & Steketee, 2011) • Criteria voor omgang (Jaffe et al., 2003) • Stelling

 3. Geweld reden echtscheiding • Eén op de vijf vrouwen geweld reden (De Graaf 2005) • Geweld voor vrouwen vaker reden dan voor mannen (8% versus 1%) (Wobma & De Graaf, 2009) • Een derde van de gescheiden ouders vindt contact met ex-partner slecht (Wobma & De Graaf, 2009) • Na echtscheiding 17% van kinderen geen contact met niet-verzorgende ouder (Spruijt et al. 2007)

 4. Partnergeweld: Heterogeniteit van geweldspatronen Johnson 2008 • Intiem terrorisme of sterk controlerend geweld • Situationeel geweld • Wederzijds controlerend geweld • Verzet tegen geweld en controle

 5. Intiem terrorisme: gedragingen • Sterk controlerend gedrag • Bedreigingen en intimidatie • Ondermijning door psychologische intimidatie • Isolement • Escalatie van geweld • Seksuele dwang • Traditionele rolpatronen

 6. Typen intimate terrorist • De sterk afhankelijke partner (borderliner) • Alleen thuis gewelddadig • Anti-sociale type • Ook gewelddadig in publieke sfeer • Risicofactor: geweld in de jeugd

 7. Situationeel geweld • Geweld staat niet op de voorgrond • Grote variëteit • Incidenteel / chronisch geweld • Weinig ernstig/ zeer ernstig • Beide partners • Verschillende bronnen van conflict • Communicatie • Persoonlijke problemen • Situationele problemen

 8. Type mens • Gebrek aan communicatieve vaardigheden • Onderscheiden zich niet van niet-gewelddadige personen • Geen persoonlijkheidsproblemen • Risicofactor geweld in de jeugd ontbreekt

 9. Belang typologie • Mate van controle, waaronder seksuele • Impact van ‘geestelijk geweld’ • Vormen van ondersteuning, daderhulp • Omgang en gezamenlijk ouderschap

 10. Omgang na partnergeweld • Helft kinderen na scheiding (voorlopig) geen contact met vader (lichter geweld) • Ruim kwart ernstige omgangsprobleem (gedwongen) contact, spanning, verwaarlozing, afstand (ernstiger geweld) • Jongeren: Belang erkennen van geweld • Moeders: Belang van partner bij opvoeden na echtscheiding (kwart tevreden)

 11. Ernstige omgangsproblemen • Voortzetting controle (via de kinderen) • Misbruik van ouderlijke macht • Weigeren toestemming behandeling kind • Veel juridische procedures • Alimentatie niet betalen • Moeder in spagaat: beschermen kind en verplicht tot omgangsregeling

 12. Criteria voor omgang (Jaffe et al. ) • Kindperspectief voorop • Geweld een relevante factor beslissing omgang, maar vooral controle • Aannemelijkheid van geweld (geen bewijs) • Mogelijkheid tot beperkte omgang en ouderschapscursus • Geen eenhoofdig gezag bij geweldplegende ouder noch gezamenlijk gezag tenzij • Geen gedwongen mediation of gedwongen gezamenlijk oudercursus

 13. Stelling • Geweld in de relatie is een risicofactor voor geweld na de relatie. Daarom is gezamenlijke ouderlijke macht alleen wenselijk als de veiligheid van het kind en verzorgende ouder is gewaarborgd. • Screening op (controlerend) geweld is noodzakelijk om tot een goede afweging omtrent ouderlijk gezag en omgang te kunnen komen.