MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY

play fullscreen
1 / 17
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY
199 Views
Download Presentation
oliana
Download Presentation

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJDEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK Warszawa, marzec 2010 r.

 2. WPROWADZENIE Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu państwa, wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie budżetowej na 2010 rok wydatki w wysokości 25.719,0 mln zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95% PKB roku przedplanowego). W ramach wyżej wymienionej kwoty - 25.448,3 mln zł przeznaczono w części 29 - Obrona narodowa, a 270,7 mln zł w pozostałych częściach budżetu państwa.

 3. Wydatki obronne w 2010 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy Sił Zbrojnych dotyczący corocznego ich wzrostu, w tym nakładów na wydatki majątkowe, których udział w budżecie MON wyniesie 22,5 %. Rok 2010 będzie kolejnym, w którym finansowanie wydatków obronnych Polski zostanie wsparte funduszami pochodzącymi z pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz środkami wydzielonymi przez NATO, przeznaczonymi na realizację inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa - NSIP

 4. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2010 rok Budżet Państwa Deficyt 52,2 mld zł Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld zł (2009 r.) 1,95% PKB 2008 roku Wydatki obronne Polski 25,7 mld zł Wydatki 301,2 mld zł Dochody 249,0 mld zł Kursy walut: Średnioroczny wzrost : Pozostałe resorty 0,3 mld zł 1 USD = 3,01 - 3,25 PLN 1 EUR = 4,07 - 4,38 PLN cen towarów i usług konsumpcyjnych Ministerstwo Obrony Narodowej 101,0 % 25,4mld zł

 5. Wysiłek obronny Polski w 2010 r.(wg ustawy budżetowej na 2010 rok) Część 29 - „Obrona Narodowa” 25.448,3mln zł (w tym: Program F-16 198,3 mln zł) Pozostałe części budżetu państwa 270,7 mln zł część 28 Nauka154,0 mln zł (projekty badawcze i celowe) część 20 Gospodarka73,0 mln zł (Program Mobilizacji Gospodarki) inne niż ON części budżetu państwa43,7 mln zł (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) • Wydatki obronne25.719,0mln zł • (conajmniej 1,95 % PKB roku 2009 – 1.322,3 mld zł)

 6. Dodatkowe źródła finansowania obronności w 2010 r. • OGÓŁEM627,7mln zł Krajowe 213,2 mln zł • Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 71,7 mln zł • obsługa „Programu samolotowego” 141,5 mln zł Zagraniczne 414,5 mln zł • Program Inwestycji NATO (NSIP) 266,4 mln zł • Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) ~ 141,5 mln zł (47,0 mln USD) • Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) ~6,6 mln zł (2,2 mln USD)

 7. Główne kierunki wydatków Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP; Zabezpieczenie funkcjonowania PKW, w tym: ISAF, NTM-I, KFOR, EUFOR, AIR POLICING (w rejonie państw bałtyckich) oraz ACTIVE ENDEAVOUR (w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego); Modernizacja Sił Zbrojnych, w tym: - programy operacyjne i programy uzbrojenia; Realizacja „Strategii informatyzacji resortu ON na lata 2008-2012”; Siły Odpowiedzi NATO i Grupy Bojowe UE wydzielane do osłony strategicznej i współpracy międzynarodowej;

 8. Struktura budżetu MON w 2010 roku(wg rodzajów wydatków) Pozostałe wydatki 3.836,0 (w mln zł) Wydatki majątkowe 5.720,2 15,1% 22,5% 3,1% Dotacje 787,3 Pozostałe świadczenia 764,4 Wydatki bieżące (CPR) 1.674,3 25.448,3mln zł 3,0% 6,6% Emerytury 5.457,6 Uposażenia żołnierzy i wynagrodzenia pracowników 7.208,5 21,4% 28,3%

 9. Struktura budżetu MON na 2010 r. (wg działów) Dział Część 29

 10. Struktura działu 752 „Obrona narodowa” na 2010 r. (wg rozdziałów)

 11. WYDATKI OSOBOWE W 2010 ROKU Średnie miesięczne uposażenie (płaca): Żołnierze – 3.961 PLN Pracownicy: Służba cywilna – 3.141 PLN Pozostali pracownicy – 2.604 PLN OGÓŁEM - 7.208,5 mln zł

 12. LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz. 29 Obrona narodowa) ŻOŁNIERZE ZAWODOWI 96 636 LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY 110.000 ŻOŁNIERZE NADTERMINOWI 864 NARODOWE SIŁY REZERWOWE 10 000 KANDYDACI NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH2 500

 13. LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY (wg rozdziałów działu 752 - Obrona narodowa) WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE 43.704 żołnierzy 39,7% 110.000 16.126 żołnierzy 14,7% 6.402 żołnierzy 5,8% 43.768 żołnierzy 39,8% MARYNARKA WOJENNA POZOSTAŁE (m.in. Centralne Wsparcie, ŻW, Dowodzenie i kierowanie SZ RP, Zabezpieczenie wojsk )

 14. Świadczenia emerytalno-rentowe OGÓŁEM – 5.457,6 mln zł EMERYTURY 106.016 Średnioroczna liczba świadczeniobiorców 161.100 RENTY INWALIDZKIE 17.364 RENTY RODZINNE 37.720 Wskaźnik wzrostu liczby świadczeniobiorców Przeciętne świadczenie Wskaźnik waloryzacji 100,72% 104,6% 2.713 zł

 15. Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych 25 obserwatorów 2.600 żołnierzy EUFOR 212żołnierzy K F O R 20 żołnierzy 233żołnierzy 27 marynarzy 100 żołnierzy 1.963,6 mln zł 7,7% budżetu MON AIR POLICING AFGANISTAN 16 żołnierzy GRUZJA ACTIVE ENDEAVOUR NTM-I IRAK

 16. WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO(w przeliczeniu na jednego mieszkańca) (w USD) POLSKA 2009* POLSKA 2010* EUROPEJSKIE KRAJE NATO RAZEM NATO USA Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie własne

 17. WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego żołnierza) (w tys. USD) EUROPEJSKIE KRAJE NATO POLSKA 2010* POLSKA 2009* RAZEM NATO USA Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie własne