Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 2012
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!. Personenbelasting Vennootschapsbelasting Voorheffingen BTW Strijd tegen de fiscale fraude Andere maatregelen. Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012! . PERSONENBELASTING (1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - olencia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 2012 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!

 • Personenbelasting

 • Vennootschapsbelasting

 • Voorheffingen

 • BTW

 • Strijdtegen de fiscale fraude

 • Anderemaatregelen


Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20122 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!

 • PERSONENBELASTING (1)

 • Voordelenalleaard

  • Bedrijfsleiders en directiepersoneel

   De forfaits van voordelenalleaardvoorbedrijfsleiders (verwarming en elektriciteit en gratis terbeschikkingstelling van privé woningwaarvanhet KI hogeris dan 745 euro) zullenwordenverhoogd.

  • Bedrijfswagens

   Hetvoordeelalleaardinzakehetprivégebruik van eenbedrijfswagenzalberekendworden in functie van 2 criteria: de CO2-emissie en de catalogusprijs van de wagen. Hogerebelastingvooralvoorgrote en meervervuilendevoertuigen

  • Aandelenopties

   Hetbasispercentagegebruiktvoor de forfaitaire waardering van aandelenoptieswordtverhoogd van 15 naar 18%.


Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20123 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelen: begroting 2012!

 • PERSONENBELASTING (2)

 • Belastingvoet: de belasting op pensioenkapitalenopgebouwddoorwerkgeversbijdragenwordtverhoogd van 16,5% naar 20% (60 jaar) en 18% (61 jaar).

 • Belastingverminderingen

  • De belastingverminderingeninzakepensioenen, momenteelberekendtegengemiddeldeaanslagvoet, zullenwordenberekend op basis van eenpercentage van 30 % voorallebelastingplichtingen.

  • De aftrekbareuitgavenwordenomgevormdtotbelastingverminderingentegeneenpercentage van 45% (aftrekeigenwoning, kinderoppas, giften) of 30% (andere).

  • Energiebesparende investeringen : afschaffingfiscaalvoordeel(ZieConfederatieBouw)


Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20124 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting2012!

 • VENNOOTSCHAPSBELASTING

 • Notioneleintrestaftrek

  • maximumtarief : verlaagdtot maximum 3% (3,5% voorKMO’s).

  • de overdraagbaarheidwordtafgeschaft(nu 7 volgendebelastbaretijdperken)

  • de aanwending van de in hetverledenovergedragenaftrekkenwordt per belastingtijdperkbeperkttot 60% van de belastbarewinst in hetjaar van de aftrek.

 • Intrestaftrek: invoering van een « Thin-cap » regel: intrestenzullen niet meeraftrekbaarzijn in de mate dateenbepaaldeverhoudingtussenvreemdvermogen en eigenvermogenwordtoverschreden (1/5, in principe);

 • Gerealiseerdemeerwaarden op deelbewijzen en aandelen: De vrijstellingwordenonderworpenaan de voorwaardedat de aandelenminstensgedurende 1 jaarwerdenaangehouden. De niet-vrijgesteldemeerwaardenzullenwordenbelasttegeneenafzonderlijktarief van 25 %. Behoud van de niet aftrekbaarheid van minderwaarden op aandelen.

 • Pensioenbijdragenvoorgroepsverzekeringen: invoering van eenloonplafond (regel 80 % - max 5 mio?)

 • Interne pensioenprovisies :verplichteexternalisering over eenperiode van 3 jaar. De geëxternaliseerde « stock » zalbelastwordentegeneentarief van 4,4 %.


Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20125 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting2012!

 • ROERENDE VOORHEFFING

 • Harmonisatie van hettarief van de roerendevoorheffing

  Hettariefwordtverhoogdtot 21% voorintresten, met volgendebijzonderheden:

 • de inkomsten die momenteelonderworpenzijnaanhettarief van 25 % blijvenonderworpenaan dit tarief van 25 %,

 • liquidatieboniblijvenbelasttegenhettarief van 10%.

 • spaarboekjeszoudenbelastblijventegen 15 %. Verdergeenwijziging ter zake.

 • laatsteuitgiftestaatsbon zou eveneensbelastblijven à 15%

 • Aanvullende « crisis »bijdrage: 4% op roerendeinkomstenhoger dan 20.000 EUR, wathettariefhiervoorbrengt op 25%.


Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20126 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting2012!

 • BTW

 • De BTW op betaaltelevisiewordtverhoogd van 12 naar 21 %.

 • Notarissen en deurwaarderszijn niet langer vrijgesteld van BTW – de vrijstelling zou mogelijkbehoudenblijvenvooradvocaten


Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20127 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelenbegroting 2012 !

 • ANDERE MAATREGELEN

 • Aandelenaantoonder

  Invoering van eenbelasting op de omzetting van effectenaantoonder in gedematerialiseerdeeffecten ( 1% voor de omzettingen in 2012, 2% voor de omzettingen in 2013 en 3% voor de omzettingen van rechtswege op heteinde van de omzettingsperiode – einde 2013.

 • Belasting op de beursverrichtingen

  Verhoging van de tarieven en de plafonds met 30 %

 • Fiscale uitgaven

  Federale korting op factuur voor milieuvriendelijke auto’s(zie FEBIAC)


Last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20128 l.jpg
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting 2012 !

 • STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE

  Implementatie van de aanbevelingen van de parlementaire commissieinzake de grotefraudedossiers, e.a.:

 • Actualisering van het charter van de belastingplichtige

 • Evaluatie van de verjaringstermijnen – 7 jaar

 • Nieuweantimisbruikwetgeving

 • Strijdtegenbepaaldevruchtgebruik  « constructies »

 • Strijdtegenonwettelijkgebruik van vennootschapstructuren

 • Betereomkadering van de ruling om bepaaldeexcessieve fiscale constructies te vermijden

 • Strijdtegen de sociale fraude en de schijnzelfstandigen

 • Verhoogdebestaffing van de fraude-departementen

 • Beteresamenwerkingtussen de sociale en fiscale departementen

 • E.a.