slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chương II TỔ HỢP – XÁC SUẤT LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chương II TỔ HỢP – XÁC SUẤT LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Chương II TỔ HỢP – XÁC SUẤT LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Chương II TỔ HỢP – XÁC SUẤT LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ. Kiến thức cần nhớ.  Công thức tính xác suất cổ điển.  Để tính xác suất của các biến cố có liên quan đến phép thử ta tiến hành như sau :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chương II TỔ HỢP – XÁC SUẤT LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ' - oleg-morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Chương II

TỔ HỢP – XÁC SUẤT

LUYỆN TẬP

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

slide3

Kiến thức cần nhớ

 Công thức tính xác suất cổ điển

 Để tính xác suất của các biến cố có liên quan đến phép thử ta tiến hành như sau:

Bước 1:Mô tả không gian mẫu. Xác định số các kết quả có thể xảy ra của phép thử ( n(Ω) = ? )

Bước 2:Đặt tên cho các biến cố bằng các chữ cái A, B, …

Bước 3: Xác định các tập con A, B, … của không gian mẫu. Tính n(A), …

Bước 4: Tính

slide5

II.Tính chất của xác suất

a)

b) , víi mäi biÕn cè A

slide6

II.Tính chất của xác suất

a)

b) , víi mäi biÕn cè A

c)NÕu A vµ B xung kh¾c , thì:

( Công thức cộng xác suất).

slide7

II.Tính chất của xác suất

a)

b) , víi mäi biÕn cè A

c)NÕu A vµ B xung kh¾c , thì:

( Công thức cộng xác suất).

Hệ quả: Với mọi biến cố A ta có:

slide8

II.Tính chất của xác suất

a)

b) , víi mäi biÕn cè A

c)NÕu A vµ B xung kh¾c , thì:

( Công thức cộng xác suất).

Hệ quả: Với mọi biến cố A ta có:

III.Các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất

Hai biến cố được gọi là độc lập nếu sự xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

A và B là 2 biến cố độc lập khi và chỉ khi :

P(A.B)=P(A).P(B)

( Công thức nhân xác suất).

slide9

Baøi taäp 1. Choïn ngaãu nhieân moät soá nguyeân döông nhoû hôn 30.

 • a. Moâ taû khoâng gian maãu
 • b. Tính xaùc suaát ñeå :
 • Soá ñöôïc choïn laø soá nguyeân toá
 • Soá ñöôïc choïn chia heát cho 3.
slide10

Baøi taäp 2. Choïn ngaãu nhieân 3 hoïc sinh töø 1 toå goàm 6 nam vaø 4 nöõ. Tính xaùc suaát sao cho :

 • Caû 3 hoïc sinh ñeàu laø nam
 • Coù ít nhaát 1 nam
slide11

Baøi taäp 3. Một tiểu đội coù 10 người xếp ngaãu nhieân thaønh haøng dọc. Trong ñoù coù anh A vaø anh B. Tính xaùc suaát sao cho :

 • A vaø B ñöùng lieàn nhau
 • Trong 2 ngöôøi ñoù coù 1 ngöôøi ñöùng ôû ñaàu haøng vaø ngöôøi kia ñöùng ôû cuoái haøng.
slide12

Baøi taäp 4. Moät hoäp chöùa 10 quaû caàu ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán 10, ñoàng thôøi caùc quaû töø 1 ñeán 6 ñöôïc sôn maøu ñoû. Laáy ngaãu nhieân 1 quaû.

Kyù hieäu :

A laø bieán coá “quaû laáy ra maøu ñoû”,

B laø bieán coá “ quaû laáy ra ghi soá chaün.

Hoûi : A vaø B coù ñoäc laäp hay khoâng ?

9

5

7

3

8

1

4

6

10

2

slide13

Traéc nghieäm :

 • Gieo moät con xuùc saéc 2 laàn, A laø bieán coá toång 2 maët baèng 8.
slide14

Traéc nghieäm :

2. Coù 4 nam vaø 3 nöõ. Xaùc suaát laáy ra 2 baïn trong ñoù coù 1 nam vaø 1 nöõ laø :